Skip to main content

Full text of "Secret Service Magazine (April 1995)"

See other formats


AMIGA ^f • IBM PC • COMMODORE*WARI • MACINTOSH 1 I 

I WING COMMANDER 3 • GUILTY 
TQWEB ASSAHLT • KING'S ,u,a 
PREMIER MANAG~EWs 
BIG RED AütfENTURE 
INFERNO • PINK1E • 
PANZER GENERAL^ 
" 4-inne. 


KOMBAT 2 
TAJNE MISJF I SPICJAINIF DIA SICHII SEMVU 

HIESPOWiANKAODACCIAIK i(Ji niWOHStKICTjh» 
\ 
'/■n * KGB r OWY 
GRAVIS A\ \1Mxm\l\n%\ MASTER =L, H-r— -T"K PROJECT,™^ 

BATTLEFIELD#5^ v RELACJA 
Z URODZI»' NIE PRZEfiAP WIELKIEI KWIETNIOWEJ PRENIERYÜ ITICINEIYIA (dyst ER GROUP (dys. 
CIE W NIEZNANY FILMU) 

| GRY KOMPUTEROWEJ) 

AD WYMIAR! 
AiU Lu h\ IPS COMPUTER GROUP Sp zo.o./0?9t6Wanan 
ul Okr«zna3 ^6422766 1*6*227 68 /77 CINEm u ■. Mafsakowsta 138 
00004 Wa^zaw <P 26 96 62 lü) 27 96 8\ mm 
tmnm Blues Brothers -.... 
CoDoGfOSza. 
Noctropolls ^ 50 

Panzer Generul 80 

High Command 78 Pinfcie .-,..31 

Poker 29 . 

Premier Manager 3. ,..32 

Ravenlofl CD ^S2 

Sleet Thunder 10 

tnfemo 34 Street Hassto 27 

„_53 K^V^^^H ^ Tesaerae 31 

V4V5: Operation Crusader _77 IIFEE II 
Jazz Jack Rabclt 37 

Dart Sun 2 48 Kacper _„ _ __28 

Drug Wars CD _ „.„.54 Kmtfs Ouest 7 CD 40 Whizz 

F-14 Fleet Delender GcM C0..53 Kosd 28 
FantasyEmpJras.... Who Shol Johnny Rock? CD „54 
.76 LitIDMI 36 Wing Commander 3 CD 82 
wydMM 

PruSalpl Sp. i o.o 

: ; ■ i ■ ■!■ i -,.| 

OGOtM)POLSKIEGO 

STOWAH/VS/r*IA 
WYDAWCOW 

Redaktor naczekry 

Mardn Prüfii^DM 

Z-ca red. nacz. 

Mttft * Nowak 

ORB 

Pai ■.■!( t,i. da 
ftidrafOwftui 

[ BriunGfl fe) 

I',- -i .tu , 

PwetJi h mM 
Lache *« 

PtotrKectartH 

PtoIiMaiStoftsW 

.Irr 4 MV0 Bll 

KarriMetrak 

Mdwsz PrzatTy*i 

Poberl Rogowski 

Tomas* Rogowski 

Tomas; SekuUd 

Panel Store 

Bucjd SlfdH 

BogdaiWI sM 

M n Mecavel 

AnrnMartaWoMM Dedgn&OTP 

SlAX) l'roV rij* 
Peoaj Ass* Design Group 

Waüemär Nowak 

jBCekPteki'L* 
.1:1« /..n, .h„ 

Du* 

Woj&Xowe Zawaly 

GM fizne,V im nb, 

uL Grzytowska 77 

Nakladl 12.000 cgi 

Adn» rmttcfi 
tf.Wroria 35-37 

DOWWvsaM 

tri. (0-22) 620-1261 w. 550 
(öXfefi 
TYLKO da taiu(qcvrh , 
(«(0-22)620-9309 

RaWtcJa ntoc fowMfl 

ra treW ogtesza 1 ) I reMam. 

IMcrMow 

rie zamöwlonych 

nwzwaca. 

w przffodko fjurüaql 

i tirapu M 

pmgdc 8*0 W* 

V-wysWeuzytozroW 

f i r — ■■■■.' ■ ' '.V vf 

pnarÜ wbBöaSl 

Prwi lyte mkesiecy nanekatismy, ie ukaiuje ti« mato »er, ■ najnnief pMjrooäowek. Terai aylu- 
acja ulegta «mlani«, che* trudno »ie <m niej odnjl«>ie - gkr jest duio, chot wtckiioic k**t wnJnij. 
Naprawde dobrych tytulöw fest utedwie kkata, ale wciai jeit to mgeste uexuoe, ie nie na takte gry 
eii-krtlim». W HZUC3E OKKM preiontujfrmy tytxc Ie najkpue, ■ bokem terca pny «rtekuoacl i roch 
dofssujac Merki CD. Je*l ieuue za wczesnfe aa «ezygj»ow»nle i dyskk'tkowych wersje NtekUny 
•roduconci nie i*\i\ *tf parwitd l«j laK, wciai wydajac niewto**. a twtotne ory. NajNIiue mfetiace 
pokai*. «y pnepaec miedzy Polska. a Zachcdem nie lacreta sie prrypa Atem powieksiae». FUTHIU Bonu Mafaca ukazac sie wczesna, «tosna. dziesiata 
* Nauru przyoodowka LUCASARTS FÜLL 
THROTTLE (CO) moze udowodni ostaleczrw, ze 
kompaklowe produkoje nie musza. bW#ii1h6 na? wy- 

I rajezrae z »nfcö* t pceqi iSgitaizoiranej nxiwy. 
FÜLL TrfOniE, rtmo 2* xawtora obto ie rze- 
czy, rtanow röwriei Mesyczna. przygodwfcG, jak 
trazystkte gry LUCASARTS. Bondotom josl je/- 
diaey na Harto/u; .Swobcdny reiöflpe' Ben - 

| goäc 2 kftüdrtowym aroslem. obuty w gbmy. 
ktörydi potkwzwy rozYriqzufq oo wiekaze proble- 
iny. Akqa rozgrywe sq na bezdrozach Stanöw. 
w knajpflch t obazowräkach rrKrtocyktowycb gan- 
göw. LUCASARTS petz«*) SCUMM - tftuiac 

I dwukrofnio na oznaezonym obekcw uaktywnte 
de Irzy opoe (reka, tri, |ezyk), i ich pornoca. Ber, 
doskenate sobic radzi. Dodntkowo wysiifpuN 
zreezroseewe sekwwcie drogowych pojedyn- 
köw. FÜLL THROTTLE j«l swstnic zrcWonyni 
kon*iflm. lowarzyszy nam osba tockowa muzy- 
ka oraz ddbiog&itcy zza kadru zmeezony gkw De- 
na, rzucajacego tekstami » slykj -Gdy kjslam na 
drodze. nie rnrte nie ratrzyma*. Ale w FUll 
Czarodse) FBnconind pr^ytiyMi ze Bwotn cho- 
dzacym kuf-pin do miasta AnkrvMcrporV. Olrzy- 
miac tarn irreje nnimzenia sie ze vnokiern tarto- 
n/zi^ajcyfn od pewnego czasu niesdcanOö«. Fa- 
btia gry DtSCWORLD (CO) opada jesi na rwör- 
rzo&ä znanogo tanom Ipkkfcgo fanlasy Tvrn/ego 
Pralchella. Otcac na przyWad irteszkodlwc z>- 
dzlorncgo kipra. musimy najpiorw umieadfi 
w sedesio osVriornice. polem podrzuoc kupcov.i • ■ noi i r .-.[.röa hwnon* badde rei mr iczna 
Inbygi 

Prootkqa/Wydawta: LUCASAHTS 

HaBorrn«. PC VOA. CI>ROM 


M«iofa era syrmiafcröw w na(nliwe( lozdzk* 
I czosd. Oslamie prwbojo z .Jatertem' {US NAVY 
FK3KTERS. DAWNPATROL, WlnO COMMAN- 
DER 3) udowadriaJB, /e ^przet »ieksaivi däsiej- 
wyd» grflczy nadajo sä? pod wzojBdem moty ob»- 
I c jcriowöi do urjchomienia zaawansowanogo sy- 
: mulatora lob w wysakio) rozdzlelczDScl. Dotycjy 
to ocxyvaiGie rynku zachodniogo. ate i w Pctece 
konaguraqa PC 4860X2AS6 z kertij graltema. Lo- 
cal Bus Btoi u niBtsdnego qracza w demu 

Opana na popularnyin Hmie z t986 roku gra 
TOP GUN (CD) ma « /iimiw arm powtörzyt |ego 
sukoes. Hrma anonsukj. zo bedzte to przeloni 
w EymiaaturacK bo wickwnkcwo^ pogod/ona 
zoslanie i realzmefn lotu, .To udane polaczente" 
zapewna s»l SPECTRUM HOLOBYTE, nie 
cheae na razte laanneC wieksjych szczegotow. 
Moiomy zdradne, ze TCP GL*J bydzto pterw- s/ym synutekmr pr/yiotoKanym WEpdnie 
| rZBi f.'ICKIPFOSC i KI LCII. UM HUt OtiY'I . 
po rozpadZaJ zeapuk-, klory opracowal m.«\ F14 
FLEET DEFENDER Spö|tzcle na zdjpde powyzej 
- tu nin |ost Mro. tnk wyglada ta gral 

Produkcia. SPECTRUM HOLOBYTE 

Wydawca. MtCROPROSE 

Martonra: PC SVGA. CD-ROM 
tofi rieSMBzcgo do jedzenla ( poezskae az lan 
pöld>ie do swiqryni dunania, skad (uz nte wyjdzie 

1 1 Mtatny i nogatti • un orpu nrngo i xbaji 

wyptfriacBryDISCWORLD Produkl rawieca kta 
syczny |ntarte|r, poW and dick, przadrnioty s« 
wnaezone. rteslety w traktie konwarsaeji (glosy 
zranych akiorow. min Erica lote) nie ma wyoonj 
»ijilfic- 'w DBCWOF&O ma zapawnfc ponad 10 
godzii grania (1), co ponot zostalo osiagniBls 
pf707 obszernoU pjy a nie przez ie| szluczne 
utrudniarte. Catotc przypomina cdtobiie SJMOK 
THE SCflCERER, |äat zroabowana na Iiüc. 

ProtJukcja; TEBJY WEENNY GAMES 

Wydawca. PSYGNOSIS 
totlorna PC VGA. CD-ROM Prawte ukonezono kiZ praco nad HARVESTER 
(CD). twchorhilBrcrn lozgrywaiBcyrn ae 
w ussomyrn amerykatekim rnasteezieu- Pn> 
gram pracuo w podwyzszoncj rozdaolczoüci, za- 
wtera w wtekszoki renderowanq gratlke wraz 
z dodatkwm sftiiovanycb wizarunkow poslad 
Catosc zapowiada sie na gre podobrq do NOC- 
TROPOLIS. ale pod wzgledem nanaeji i Hkcji 
raezaprzeczalnie wzotowanq na THE SEVENTH 
GUEST. Gra bedTie znacznie oslrzejsza fit 
trezystkie znene horrory; sceny objadaraa sie 
R >/kladajacym sa? Irupern stanowczo nie s*. przs- 
maezone dia dzied, 

oAlkqaAAVJawca: MERIT STUDIOS 

Ptaf orma: PC SVGA, CD-ROM BBHnni Twörcy ELECTROBOOY. HEAR- 
TUGKI I R06B0 wracaja, na rynek 
70 swym nafnowszyr» pioduklom. 
EXCESSIVE SPEED jesl ^rq 
nicnx&an#$ * /aawanaow a nyml 
t*rnerfami jazdy samocnoderr", 
rozgrywajqca, sie .na löznycti lonch 
* röiny* k^izacjacb" - lafcch ■> 
tcmiaql doatarcza nam knfcowska 
firma XLANO. W owych wysclgach 
sarrcchodowycz. bodzio rnoina wy- 
öerac porniodzy wk*»fc>ern zza szy- 

' by lub z kamery umcszczonq po- 
nfld somocriodefn; aukrzy zapew- 
riajs, o wysofcirn reaizmie graliki, 
chofi w wypadku rajdöw samodio- 
dowych powirmo sie laczej möwic 
r , u. , '.■■! ■ ■ : ,i|. .i..n. ■ 
ivane boda. zarowno za dna jak 
i w nncy. wyriepo«a£ bgdq dodat- 
kowe etekly ubarwlajara jazde 
(motu, daszcz). EXCESSIVE SPE 
ED posiada skcfrponowana na 
ciDktronicznycti instrumentach nur 
zylta, autorzy zntecnja, kornpuler 
szybsiy ni 386. 
Produkqa/Wydawca: XL AND 
FtaUorma; PC VGA/SVCA ALIEN BREED 30 W systemie Kappa 42 cos sie wy- 
danyio. VV oslaWm przakazanym 
staniad komunikaoe dowodca 
glnc 30 * slyfo DOOM. wdodalku 
wykonanq pizez prolesjonalstöw 
z TEAM 17. Toksturowano scfctny 
bazy. pohoekranowe okno gry. bar- 
dzo rozwtriela szluc/na «ileligenqa 
pi zeciwrAow oiaz arsenaf sprzatöw 
do •ypruwaniB hakOw 7 Obcych, 
wsiysftolocibiecijiGTEAMir Po- 
znFjaje czokac do maja 1 pi/ygov 
wac mocne rerwy do samej gry, 
gdyz >nk zaptwiada Brrno, ,To nie 
bedae niedziekiy p*r**. 

Produkqa/Wydatftca; TEAM 17 

Ratforrra: ArnigH 1200 zwmdu knprtan Luka Reynolds psze 
o zatazhf, kiora ogaireie kosmiczne, 
baze Osirä W |ogo raporcie co dru- 
gin stowem |OSl lajDfwKze ObCy_. 
To nie innoflo )ak ALCN BRFED 
Ju2 vtaotce Airtgowcy olrzymaiB, lu. 
na co od dswna czekaft OT z on- 
MISJA HAROLDfi Wkrtteo ukazat ma da kolaf« przy- 
godöwa shwtzona praa aulorow 
J*ntcra" onz .Etapurymcriu Drfn'. 
Tym razan M akc;a iiizgrywac ma sie 
w CYBERPRZESTRzTJ* Co prswda 
przestrzeri ona naptenrezy rzul oka 
przypomiin irczaj wtrjAi krajobw 
z okofc Kolusz* ate pony-ä Jesl tau- 
te przyznuc, doie oryginoltty (n na 
pewiio jesl t'j plerwsza cyberprze- 
rtrzenr« gra wypr(xUawana w P* 
sce). Fahia w najwekszym skföae: 
gCzcS w Irzcwtach sy**rxj operaeyf 
nogo zyje sobfe rasa Pfcal Ludekow 
pcäl$pcn»y ieci$ prztjrncuBC konbole 
nad czasem prxasora. Za^risW nqxü- 
kwalorzy par*fici postanowll slworzyc 
»iac Bii^arMriBa - Sandyty Sy^on»i. 
ZaJB) on Ptfac «T i wy^ial Pob* z üi 
ojczyzny. Ich pdyne nadzioja apoczy* wa laaz * rajernnym notttorey Härc*- 
dzK.k1ö'yw7tu5Zazmisiiio*\z-j::-te 

Produkcja: ART 4 

Wydawca: MARKSOF7 

Plattaiina; Amiga 
»mm SOtTYS (uz ntetffjgo ukaze s* 
na PC. LK.AVALC« otaeäa swoj 
produkl rrianem jnln^gry pizygodo- 
wef. Jesl tu jednak cab duza 
ptzyocdönka. Brtiaisf moze poru- 
srac stq z pclnq swobods^, prowadd GUNSE-ON MASTER 2 DONGECN MASTCP pojawR 9o 
* pöznyoh laacb osieirddcslqlycb, 
sta|BC äff ptarwuqgfqfüla-playing 
nowej generacjl (pomszante sie 
v> czleioch klerunkacb. wiazario 
cemnosei kxhw, dz«ignie i ufcryte 
w sdarach przolac/nW ). W ttad 
tuz za rtq poszly cate »de, na ptzy- 
ktod EYE OF THE OEHOLOER. Tc~ 
raz INTERPIA Y wydaie DUNGEON 
MASTER 2, kloiy slanie ste wyda- 
rzentem bardzlej Wstorycznym m 
jöküSoowym. VV grze prowadZBZ 
czleroosobowq r*iizynp, zaföwix» 

r,* p» prze2|asKneoraz locny jak i ima 
Man ohvaity (stworzone zostnly 
elokty deszczu I buzy). Staiyjstytt 
podobrif jak zawsze. poelafi moze 
brenq wykonywe£ trzy r6zne mto- 
rzaraa. NlaprT^Cfnnq oekawslkq 
josl lakl. ze w przypadhu zdenoraa 
za sdanq. druZyna Irzcl punkty zy- 
cia Brak aiAomepingu i ponura 
graftka ogrartc ihgroni \>o. Mo- 
rzy zdoiaj^ apmslac laj grze Tak 
napratvde przaz le ponad sledem 
lai WTERPLAY nfcvrtokj zmten» 
w wygladzie kotejnego DUNGEON 
MASTER. 
ProdukcJBrFTl GAMES 
Wydauca : tfTERPLAY 
Plattorma: Amjga, PC VGA FRONT LINES Newa rteskompl*p*ana gra ska- 
Ipgfc/nn FRONT LINES ucktszy 
wszy5bdcit tenow HISTORY UNE 
otaz EATTLE ISLE. Poto podziolono 
fest na hekay. akcja sktada säe z lur. 
Slatnrra g/äfika SVGA odwzotowu- 
P& leäne I rowntane leteny. na kfd- 
rycb lozgrywa sie wiekszo&c üzlatan 
woiennych. Do wyboru jesl duzy wa- chkan nafHwszego sprzeru bopve- 
go, ntekttro pojazdy wyglajdBh caV 
ktom fmuyslycznio. FRONT UNES 
zredtowane (est atarama, W swo- 
|ej ktasie z pewnosdq znaidzie sie 
wczoJowca. 
ri dutapiVf>iknci MfESSWNS 
Platlorma: Amlga. PC VGA'SVG A 

...!■ ,1 i: . 4 <kt ,-l.v.i.l. . .f.:, , 

chcloc>cznycri sMada sie z warnpl- 
row. wiedim, hackeron I ksleiulcöw. 
Pottaliq ort (ednak rozwqzywei 
zwycza^aefsze probtomy. jak choeby 
proba morderstwa szrryta w Sttafjs- 
big. Taka. akrja zarysowu}e BUhf- 
AU 13, przodoina przygodoMu roz- 
gr/Aa|ajca sie w noenym mlesde. Na 
poczatku wybmra ris jednq z posta- 
a oirzymujao do dyspozyc| k»a 
ctwaMorysTycznych dta ntoj opeji 
&;-f o>%ar ie | esl do^ lepome, m urv- ka sklada sie z psychcveücznycti 
dzwiekow, azkiolol a'«cji jesl aeka- 
wfy. Tyfco, ze taka gra pontane uka- 
zac sie (uz kilka tat lernu 

Produkcia: TAKE 2 

Wydawca: GAMETEK 

Platlorma: PC VGA, PC CD-ROM 

konw^raeje, podriod przedrrioty 
llp. Szkoda lednak, ze po wyslano- 
wankj do danogo punklu, nie mozna 
go juz zalrzymat. 

SOtTVS wyposazony iesl w 
rwustarr* gagi i dowcpy, szybko 
rrtarm «p zonentowarj, za akcjH 
Ivczy s^ w__ Wqchocku! Gra jesl 
przaznaczona dn giaczy ponizej pteJnasiki (np- kl*ajgc na paie 
otrzyrnuiorny JWu. Itau, liau"). 
Przt'dmioty sq oznaezone. stopien 
trudnoAct gry nie zoslal wygöiowa- 
ny. m nie stoi vrtec na przeszko- 
dzto. by poriiöc sdrysowl • jego irv 
leresach. 

ProcIiAciaAVyduwca: LJCAVALCfl 

Pfaticrma:PCVGA 
■ f ' N Powell rodza nam sie w kiaju 
I progtaTssd. zdoM 4» naptsanta gry 
re Äwtttowym paflonw. Kcte|ne do- 
wody w postati gier MAGICZNA 
KSa^GA, lAEKVVONDO MASTER 
czy TEENAGENT pczwotafe mite 
raJa^, ze juz za rok kjb dwa pie- 
readn wydawane na gry rte bfdq 
, baflad w wiekszosci de kas zachod- 
rtch hm ( potakicb uriedd* cdnycb, 
a do raszych zddnycn I przeAie- 
binrczych rodaküw. 

m 

O powsiawantu gry aNYOUfl 

, DREAMS dowiedzieiömy «9 rö- 

! davnc ■ Ic z I2w. trzeoef rcki. Grupa 

! warszaws*acti programislflw ma na 

ukonczeniu doskonata. gre przygo- t^ pdanzyc nicpowiaizalny grarcz- 
ny Wmol AM7THER VVORU) z art- 
mac* wystMxnci » FLASH- 
GACK Fwadzonio plagal? Mc 
bailzkq mylnogo. twidy bü M 
YOUR DREAMS jest Dryglrolriy; gm 
powsteje juz ponad 18 mleäecy 
t ivr^ucio ma sie ku koncowi. O 
wydawcy jeszcze nie Ne wiadomo. 
pmvne josl natvnlasa. ze aulorzy 
beda chäei ze swyrn produktan 
uoof/ycdoSrmzaehodnicrv 

Proöakqa: INTERCEPTORS 

Wydawea: ntoznany 

PtatforrraAmigalZQO PUSSIES GALLORE Trudno byloby rozszytrowat ten 
dwuzracz ny lylul. ale chodzi o nvy- 
tdq-riezwyWq pteMormowfc§, w Wö- 
lej Rlarujo ale plU5?owyrn kolkiem. 
Gra icsl lez 2 pozoru taka jah 
, wwyslkte ptelfornifWO, ale ktyjn 

BwnlejccÄwecej-lo, costano- 
wi o Npefrniodnoiai produkiöw laj 
firmy. 

PirtukcjaWydawca. TEAM 17 

Platlcrn*Ajniga,PCVGA 
TO PLANETFALL Zapowiadana jux przez nas pro- 
dukcja RETURN TO PLANET- 
FALL (CD» ptanowona fast jako 
»vieBii NL Scenanus/ nie bedw 
byte jaki, bo przygotowujq go fc. 
doe, ktörzy napisaf STAR TREK. 
THE NEXT GENERATION. Na 
plan zaproszenl zostanq hotywo- 
odzcy aktorzy (pcawdxiwa gw«zdy czy statyÄci. pozobta|e tajemrtcaj. 
Na razks |ednak mczpmy pod/l- 
wiac tyfco scenerle, w kiefycb ro- 
zegra sie labuta. Nad wszysatiin 
czuwa ieden 1 na|bafdzie| znanych auoröw przygodöwefc - Steve 
Mntty, 

Produkqa: INTERPLAY 

Wydwcn: ACT (VISION 
Ptadorma: PC SVGA. CD-ROM 
CULT OF CTHBLHU 

Fkmy wyda|ace gy skwaplrwie 
kfnzyslajq l tago, in znakomily pi- 
saiz powie&ci-honoröw H- P. Lo- 
vecrall zmarl ponad SO lal temu 
1 prav/a 00 |pgo Iworczosci nalezq 
juz do wszystkJch Po giach Itfmy 
INFOGRAMES (AlONEINTHE 
DAPK, SHADOWOFTHECO- 
MET) lym razem nieznana amery- 
kansfca Uma ARKHAM SOFTWA- 
RE pokazo nam fcole|ne obScza 
bodtosnycb bogöw niidocn Yog- 
Sothollia w grce CULTOF 
CTHULHU. Wysokfe wymagaraa 
sprzeloWB aq na razle rnkorrfien- sowane obialraca praey w Irybie 
HtCotor (32 lywjcG kotorow), co 
fi*. na razw by*o lyfco w VOR TEX. 
Czy krew tedZK wygkjdaä wyKi*- CTflj^co wymowne, zobaezymy juz 

. Mb a 

Produkcia: ARKHAM 
Wydawca: niunany 
Platforma- PC SVGA, CD-ROM r iJI- tJjfcr"* HNAL OVER Nowa gra firny TEAM 17 nosza^ 
C8 podtytul ARCADE SPORTS 
CRICKET nVnicza na obszar 

zuprtnie niapoznany db ogromoej 

1 I ,-Jm.v . V.f-y±;L\c .' 

nas slyazata o krykJeoio nnjwyzcj z 

^\lc| w Krainie CzaniW. a Sport ten jeszcze dlugo rw bettzie oJeszyr sie 
zaHera60»aniom nawel snobow - 
brznesmenöw, Mörzy na pdacb pod 

Wanuawq probukj gm* » gofa. 
Wszystko Inne |esl w ta| gize 
dor*on.i!p. pk lavtuzb zresztq u 
TEAM 17. -Czetamy wec na 

l. u\n>-\\- i- u i-' 
ProdiAqBAIVydBwra: TEAM 17 
a-^ormarAniiga.PCVGA Je^ft by wna^ kewale* rtBXkV» 
go MICROCOSM, zmloszaC z okru- 
chami neco lepszcgo NOVA- 
STOPM I dobrze przypfavMf; ek> 
menterri REBEL ASSAUT, to po- 
wstarie PYROTECHMCA - gra. 
klöra nw ma artk$ byC naj... ale 
zwykJe, uezewrq axietarin^, przy 
klöra) bedrie mozna apedBe rtejod- 
na. godzine. Poza tym "czego nie 
pTzesqd/ajrny, bo )eszczc wszysik 1 
moze öe tu znierid 
ProdukqaWydm««: PSYGTjOSIS 
Ptatlonna:Amiga,PCVGA FA1C0N4 
Nte moine jeszcze powtodziec' 
mete lyrn syrnulBhif zi< Hu, opraco- 
wy*anym röwroczeÄnie z TOP GUN 
przez poiaezone srfy SPECTRUM 
HOLOOYTE I MCROFROSE Cfl 
popr iednlego wydania - FALCON 3 
upryngly fä wszak prawe trzy lata. 
aricrit sie wec mogto »szyslko. Na 
pcwro pdozono naefe* na graflte, 
ziesztq ocenoe samt 
Produtaja: SPECTRWH01O8VTE 
WydawGa: MICROPROSE 
Ptatlorma: PC SVGA 

Rrma MCRCfTOSE przysMs nam 
zapuwwdz )o, gry dostonra? w ostatniei 
rlm* przed dnAan biezacago renaru 
rae bylo zadnej Wornacji, rae zdarrlön^ 
■ 
sie fetf z rwnl rtcrtaKicwac - slwsm rie 
wierny nie o loj nowt) grze, w ktto] na 
powno|aCvi»tezMASTERCFMAGr.. Nie (* «wm. N * srw, puwwit* 

«xy R2UT OHM na C*aönrwa»#*.i nntych 
per tu CoaaoaM H. M5U •win-i«"« 

in nrindrii vm ■** w ■»)■*« *■ 

aufae* tzas aa ki**^ p«-»? "»Ita f «r 
■ f. ■■■ M bDJM 4 ■> M» HaM 
aera I ata rt*«i.l CO-Rlw, Pertam 
I taafrii «aar aanjne*, acta* vsi « m- 

uellBH*uoiipi)oclwnpJurxAii.a'. 

HUnjORffU 

laerti PI sfawany pny prJsMch pro- 
dAcjBtfi AMOmCUS to banbo prey- 
*n»m gra fcgczrn Usc* Afnofcfcu. 

iaa dcslat rie dj wyjtaa po ulozciych 
Mockach, t> ktrrvnh brakuje kfcj riarwi- PreiluhqiAVycawca: Saum Gares 
Pk*oma:C64.128*öaria 
Pia»*qaJV/ya»ca. UfiP Tc typowa ar?rfanir*a lyon Wf-Zütii 
Lecac mrtym sarneaocafem nutsz 
zrtszczyc «lyflto co sie rusza. Jednq 
«Ict, ici g> jesl tat* tolorow grafaa 

ProcUC^Dw^CtarK 

WyoaWCs: FHT & Chery Software «ums (pu 

IrTl-ptailTi.«.!/'..!'.!- TT ~!'. ; . 

Mta zginftaby w otej mase podobnycli 
prodJc), göytv •» m* uspawniaa» 

GUN R1WNER MEMOMANIA (PI) 
T< n ; !v.'- .v, v.i. .■■■<■ • rrw-r 
kj do BJTE. Jaho tainfcany awmüjrr* 
podnS nft a z oo wadiftMecie wykonu- 
(.>- h>T.,. r:c !■' ' ]!■■ ■•' I" 
nac parate Kornpul« »ys*tüa pbmze 
ztojoruj z 818 ekr**n6*. a p/acz poczal- 
tewo po ora*u odkry wa po d*a aytraro 
eterneriy. JeBf cdhn/e ryyj* m je*ie«o- 
«elottoHiliain.e|B'afic- zaiaa,sdN> 
■rana. Criam jest edtoycfe catej pünszj 

ttodukörVemaa 

', "■ r/.-,rr, wlwln pr?ez hompbte? onz trid, ic mozna 
9^£ samemi, bs ihiMgo 9aC2a 

Pndi*TO' Vermes 

WydflMDfl Ml -■ 

Raltotma;C6* , 128 tajc ztecone c nasja, pcajgaate gtowte 
na przewozere, ludurtu do waa/nr* 
bazy tosrriCOTej. Na poczqftu gry dys- 
ponjc&z sUrym Iraraptatowcem, afe 
vi Ittk6c nry zarabasz (ki> Irans;) ptc- 
rigdze. za WW« mazesz zafcupfc: lepuy 
p udl bUfanwi itaf) 

RodUcja: Mwrvric 

Wyobmca Jchn Qw> COMPLEX a^PLEXiorteÄmelapcgorizaOO^ 
CMrwiwnig hto: obfczfiniMi C-6* po- Grupa COSMOS DE3GN tym iflzem 
Tv-ofc m napisjf« takicj mtasra* n> 
rksKj, küra s*qa. cicgi] psl Ufcti^ 
rtczta. Cefc?m Jed wyöbtfariB s»e ' ztetö- 
lege laörirtu kwytarzy. a rw drodi» BpCh 
IVamy zaniriptebamy. orv [oniegoro- 
d>aaj potneda TJo dyspozyrf jest rrupa 
korytany. Na ung? zaslupjajp plyrra (T) 
arina.|a: tafUBtt ROl porikV , 

ProdilVTi Hormoly t Slayrullp' 

WyüawcaiCPVaUs 

Hritatna:C641M»«tacji rodzatöw brori. ntndanP sz>t*"io lufc 
w*ö i jeden podtawowy cd - mmia 
ft^yako. Jnk >wiydke crodUcjB t>tri 

,.i.' i.'i,M;f-ip •:. ■ ■ ■ ifej Um 

ProdutetB? CMmos Darign KM ■ \\ .■ itt ...ii-.iv.', .].-.-• -.', prim rif 
ifcryty pod ml Iragnanl obraAa. I !o nte 
bytojria.do|eap»r^»Wbrtawy1ioryslB- 
na zxstala fedraVa äsa-ttes, Bora 
ircTlola 2wieV>innD kaby t€*aim tH- 
rro Hchnwania vcyic*.>i lo nM olczoict 
Elekl 1*51 ktxrncramyl 

ProoWfäSrniVBIs 

Wydawca rtoaiany 
Dwa rrotocfhk) i.ntjw'utapo xa sah) 
lafitKowa Scic-ae pr^cowJy vfiajctme 
r Basen« otDe droge w Atmi ,Tt on". Kl- 
T RON i«* przetäBskrlom tage pornydu 
na ofcran kariiuteiH. Kiw^at rrähm po- 
fazdern sörafjsie ojeehat ptzeeayia> 
vwdrop^aotioczy*ÄJerobiloiafno. 

Proa*cjaW*d»Ka:\«rjgic FLUMMl'S WORLD 

Wcjebs säe w sympayuna, cH- 
si«rrtcz»f - FHjmrrisa, Mora musl bü- 
naleic rmgiczna. butekVe i dntfaruyd ihbou Jesl gra logtona, klorq ?asady ta, 
oparlo m pewryn IfWun^j (rieznatyn 
w Polaca) zUUonym do MaB?wl*d Ct- 
lem graaa JaS odgai^ae wytesowane- 

r [ii :i ; -rrp '»r |»..-inlr;,-«rw.r y/r" BRDNX MEDAL 

To trochc ntOypowa ohrpasda. gdy? 
odbyM sie na uiäch Öfonxt - drieWcy 
Nowego Yortu. Ittrturencje s^ IiocIhj 
orw*. rp. akoh w dal [«bz dach, wpt- 
rarto säe po drabtfc. bheg / przewkidB- 
rt. WryrN $9 puM baczM. Jrit «wie 
gier tego typu, takze i b tayrniga bardM 
pj ra swoje mfe(6oe, by dtonüa krai 
(,!..- 11 .' .1. n r* ;■- .-;•■- 
rqk. wiec ttjub? bedresi m»«W prze- 
loczyc do nafbtrszego löepcrlu. Byto- 
by to catteetn /acm!JS*e, gdyfay r*? 
moc hwrieraii shaanytti UtdaSv 
W ten wtaafe sposcb lori^eaz droge 
da rnngiujio| butelki wprosl oV wy,- 
säe. 
FVodLkr^a/Wyoawca: SUÄince Gii eprf-a jrtl na tychiarrjdh tasaoicn, 
v. MFICW« »IA, kxrtMvryini « riouaoj 
do ntoj pod »zgloc<r. gra?h 1 irn*j*a. Im ^| 
<tf eaiorzy I n^aiWa, alt rrtnyd ter i»u 
ProdukojarKeanArid 
Wydattca: Onaiy Software 

MliülMN 

W tc| n» re rto oyioby nie s^uepttv- 
pjD, gdyöy nie wyonwa, a |eö Uro. . CO- 
DQJASTEF6 Ta zrora ftrr« ms za- 
nar zrow wyaawat cjavi na 06*. 
W kazdym w/lc KI^Ö TEFRAIN r« 
jesl zbyl ipwdocflna. Keujac mBM br- 
wq pcriszasicii ae ps psaco-lioi-y- 

■ : .1 ■ .mlu,'.' Ii I ■ |. ..- 

tJffe oboh tark -^dlare- 
Pt aaJcoBt Human Rase^Kh SHWAK 10 koloy\a c/a leoc zespo\ | 
«ay «norry? opBywana, rwdanno grg 
ET£FfW_ SHAMaN 10 rypo-a pattr- 
möv*r ktörajbohaisrnBzaorBCporr«^ 
zu. Jezpl klo^aaz wpsaye*- p: ze/Qt*.*- 
Kw znaajuje s«p w oJgadywaryi liasle, 
dno|iirariBaBBiqaDracja> Jezetdo- 
daftOAo l!er> aWpll af na n*a£o*fl| 
pozycji rar*a tnmiMß "ajac zaaaaniajic 
:lc vi L^'j LO'il', w ■ (('Sl k i-_rr, 
rozrvvAi uc7y ptsonri pcbtorh •yrazöw. 

PfotUcjaiVetmes 
Wyaiw:a: fctare« no (oaKze >■ wylB prina. * Hf^jf- 
Prcduhra. StakF^l« nirassipu 

Te*bo*rapteanorjftrTO!iiiaOtokrBaj- 
ro poUa P*äqa Mj poputamei gry. Laar*- 

:,.-■ . i| '!.('■;.'. Idi.-.rli. ...Ik 

Wyiawca. ran Soll W TO GRA KOMPUTEROWY £WIAT! 
PC dyskietki 
PC CD-ROM 

WchoOziurdcninuFiowlk^pdocu.otiypcd 
jqf wa-b* i whni cmnraiä. Ifofwyir_ioic"-w 
crinogjo w aaic raczj^wWyir. obaz z widu 
kam, wpariab, iwokcjjno pr/ygodovAa Nn Twujg, poroc cwlca dxiewuytia, porwona 
i uwt(«yvi » potfprym zanayjlu. Ogiawc 
ciinnimiB, »uje<Tr>*. pr.TJkio. v1y aefiroki 
rro«« otdufq. 5up" gidio i onimoqja. Edward Cornby zdovw zodod 2 iftjni ciennc- 
Id, Wn portal/ tr-ly. 7r-akom*j lolynu 
oqa V 1 'com mi Dziim Ztxhoi». iprow- 
d/oc latady öaowana, grdilii, oruro-jQ. . ■ÄdVENTUHE 
inm PC dyskietkl 
PC CD-ROM Nolmmza ftr/goiiyAa, VhVq akqo drieje 
■a we wipolc?«r«i Roif. v/dneiMi 1* kr.; 
*-,*n7w«ck*-h$Qpi^oäcl<noi*Jnr«r- 
nie wdnwvlt Unlna S*"rma graMn 
SVGA. pc»ie *so*onie . dtzo Iworu NajbpKJ zre&owae i rqb«dü?j w.A™i*-7*t 
nortUxfc wcdicMAw Wiporiob aalte r» 
•«locyiny drödi, ape* ortnoojtL tV^ak zo- 
«odnUw, taafy mc od 6 do X» ank Na#9tf- 
doejfaw^virci^Myteoilarrichcn»»» PC CD-ROM 
super hli 

Atotoje Iwyfe zwydy rowyr lodawem ofcc|l, 
iitfcwywno, wiootropowo mbjo w fcowno- 
sie Niöomow*) almoJera. graHa 1 sano- 
fluu, pio'ajondno ir_uzyVa. Mno pablo. ko W TO MOZESZ GRAC I TY 

WCZESNIEJ NIZ KOMPUTEROWY SWIAT 
Amlga 
Amiga 
Amftga JURAJSKI SEN 

plarionBowo, baJpeniiD Motowa, fcno- 
renolra graf-ko, Idfc u ptulom&w trcko 
rüej jahawy, frzwow-tty, rtebc/- 
pecziw »yl jt>_je. Sfczrckiow« zagad- 
b joii z pujbfttxycfi gier tantolowy-h POLE WALKI 

gro rtratepKirn, mo^c w rirj bro! Ldzio* 
do 4 Qroczy, znoiamia grafilo, de 
menlv zrpcuwiciow«, rozbudowony 
wajtor. dtfnomkzny. r62r* mailwu^d, 
*cJ$(pe vralti DOMAN 

zreczBoMowa, dkigc ocMiWany Hl, nc$ar- 
c£ri*i Irwowy, nojEaiUi«, rimarowity. •*+ 
leptzy ptogron ou»Wöw FMMtO, riwarc- 
wito Kwwio. fMtanowfci IoW ptwoSw* 
Icow, ri iw mowio otucdem, nieificxne 
cioiy, progran z tri .vlrfcd bn**y* 
Amiga 
A1200 DAN WILDER 

pro pTzygodowa. ialowo grtMa, pty*T 
laoliK) 1 /rci<im»e podHody muzya- 
n, moAwoM prowod***] founäw 

. r i.'.i ...'..i .. l_.11 :. <.._..■ ! ■ .'>■■.■ 
ncriuiJ-, moxftwoU ob-Jwgi urradzirf 

TAEKWONDO MASTER 

gro iportovo. neal-raworo przy u/yr». »oitib 

9 ry i pro(fl-(ond'>di zoivodriiöw lej izTjti 

woli. p«W:(yina oi*ntKio. di'ia gono 

öoicw, opc(e dfc I ) 2 gnxzy. l»o po 

\hKi do n^boru y^llOfiS^: ü3flft2Wars. wa, 

G<>r. Abrahama 4 
.Ot (0-2) 671 7777 
671 155! 
taRLO-2'671 7622 Proj.ffflottUfield ^ Po krollte) przerwte spowodo- 
wanej klopolamt lechnleznym«, ■ujemy |slm (edym w Polsce 
Natt czwarty COVER DISK prze- 
znaezony jesl dla Amlganiow I za« 9 
wtera |ak zwyUe rzaczy eksklu- ^ 
zywne, na|rtowsze i donioslo dla X 
histoni potsKJch gier. 

Na dysfciclce znakduiq aie Irxy L 
programy. denn PROJECT BAT- |_ 
ILEF1ELD. domo TAEKWONDO 
MASTER otaz pokaz screenöw z roznych gtcr 
na Amigo Wyboru do*onu|0 »<e z manu, kio- 
re zglasza sie po wyslartowaniu kom 
i wtozenlu dyakiellci. W epoee krwawych bijalyk z öziesiqi 
lajnych ctoaow. aulorzy TAEKWONDO 
STER poaianowlli slworzyc biffllyke pfl 
Taekwon-do je»! koreanska. sztukq lii 
wymyelomi p*zez gen. Chol Hong HLj*-- 
|ew Afiniodsza. I zacazem najbar 
azlukf» wnl-i Jelcoch«< 
(es! duza Ijftfe roznych 
wanych n-j 
ilp. Wirdh|fenu«f» Produkcja; BEER 
BOYZ. Programowe- 
nler Pioir Trocewlcz. 
* atika Marc- Ty 

tszczuk. muzyka: 

ymon Koeeckl 

Wydawca- MIRAGE Jedna I 
izych poh L-- 

r, klöra bedzie mogia srrnaio 
k ««•-«£ ze wapölczeanymi produkc{" 
chad fa eanl. P. raz picrwszy uzylo w " 
wy »*»r w^ffo fcranu akc|l z icksi 
zawofrv<C" »pkwon-do zostaty proiesjo- 
nalnfc- ■HlnaVi'ane, a natlepnie przenieslo- 
ne do ktntp tera. 

Glos* en^onuje s<e [oysiickJem. weiskajoc 
F'IRF o-ar jeden z kterunköw podslawowych 
lub po&fe 'nich. W grze zawarto szeic kop- 
mcc. dw" uderaenia. podciecie. blök, przysiad 
Iskok. 

Program: TAEKWONDO UASTER DEMO 
Wymegania: Amiga 1200 2 MB RAM 
Demo: zawkva Jednego zawodnlka i dwte 
seenene z pteciu, dziata lylko w wersji na 
dwoch greczy t pozwata zagrac Irzy rundy qranka oraz piynnie skaiowanymi i obraca- 
nyml obfektanu Programlscl polozyli po- 
nadio szczegolny nacisk na slworzenle spe- 
cytlcznego stylu walkl, odbiegejacego od 
bwmyslnych slrzelanin. Wprywa na lo spe- 
cjalny Iryb chodzcnia przy acanacn szcxe- 
gölny uklad pomloizczen ularwinjacy atrza- 
ly z ukrycla I czekanle na otiare. ruchome 
Iragmenly aclan ttp. 

Demo moze prscowac w Jednym z dwoch 
Irybow. ktore rozniq Sie wielkosciq okna 
akcjl, a co za lym idzic. rowniez wymaga- 
nieml aprzelowymi W przypadku Amjgi 
500 lepiej wybrac mniejsze okno, aby grali- 
ka byla bardziej plynna, natomiast na Aml- 
dze 1200 motna wybrac najwieksze okno. 
Wyboru dokonu|e «ie wetakaiac odpowied- 
nio lewy badi prawy klawtsz my&zy przy 
uruchamlaniu gty, kterujqc sie komunrtca- 
lami na ekranie. 

Profl.-am PROJECT BAHLEFlELD DEMO 
Wymagania: Amiga 500 * MB RAU 
Zalecenia: Amkja 1200 2 MB RAM 

Demo: zawiera pierv/szy z kilkunaslu 
poziomöw icj gry oraz scrot- i; kilku tygodril 'ka^a sie na rynku 
"«creeny z g*r. XRETACZ. MORTAL 
»3V ON i JüRAJSKi SEN. a dodalkowo po 
pnr|sc u calego ctapu w PROJECT BATTLE- 
WVl D zawarto scteany z gier DAN WILDER 
rV>OSTER2. 

Wydawca wszyitkrch powyzszycft gier |eal 
firma MIRAGE. 03-992 Warszawa. ul Gen 
Abrahama 4. W. (0-2) 671-77-77. Osoby zamle- 
reaowane rnogq zamowic wert|e demo tele- 
lomcznie lub listownte « ffrmfe MIRAGE. 
Ccna: 3,- zl (platno przy odbiorze pmeiyfki). 

Na pewno zofienlowaiiscle sie, ze drugi 
COVFR DISK i lajnymi mia|aml do MORTAL 
KOMBAT 2 !o pnmaapfilisowy iart Wesotej 
Zabawy! 
■KiZ "WEHS 5 >-.4i II r—mm pnfriiw tt zatazri radaj panoani 

OAZEF REACTIVP ARMOR ftuvcu 
i ivcny pdK» pooskon (y- 
pu rt.Al 

km), EXTRA 
T A N K 


■ 

21 oorari rowcie*» 

dumq&x?*) w dalsyl- 

A trore fterowates (s*^ lias§ wytral, 
aby ir nupotykajac praraazafccych stf 
P'7tr»rAa dotrzet do cell»? SyirtiUici 
czokjD STFR TH^CER. rtno 7e tne 
*il pa? la* na karttu. *oa,z jest |ednym 
■ 

HCT wydBnym ly*o ne PC 

Do rfysj.-ayq; masz czley arrefy- 
k*hj**wo*y. »/IA1 A&rarrs, M60A3. 
M3 Bnwtey i WOAA. Rozpcczynas,- 

. . i 
ctfüych w Fori Knot. 

WWi.. 

.VTOaLWa- 

!■•-»!. T-.7 nypaHri 

■ 

il.fi:* doMaJK7 flo- 
gen Wji"<* ! ' r "*JC' 
hringowi imKUm 
W czis* oJpf»y rwiea wybrac n> 

■ i*CpfaZWykonanyfll88ji>Z 

Amc nȣ. Fe ob^rzem mapy syV-acyj- 
«ij I wjtoor « c/otji rmv mau- 
woV dobau zataj. Zwöc u* 
gp im zdoK&l f • - 

J£| CZVrkÖW 1**3 Z*ga H3 

Wiw ooony A, ata nie zdniza *a 
lo w [nkty«, m.'i 

... 
i-i:Aif : |tfn i przad podtfa 1 bt* 

HEP I ageiewo AP i fCAT). SAAB 
BAGS (pTecm poödmin f€P. rateten) 
IrjcSärwol-fcXT) 

Ha 5snym poc^Ku wywcte| map? 

I ulaw koofdyriaty äj puMow kontt* 

I vyiyhl). Trzebaökzaptero- 

m* W;t< . uby po itodn do wyzrrtcTo- 

nngD cakt nie bifid na cWe zgrupowante 

.■nwi/iijqMi da. ho inape lymi kiocztami napraW. oiizymaj 
sty, on*»C lw ivf* pradpoto, mo« 
ewenuefe cele. potern jnowu (rö- 
che do pf70-'i . 

"majs*itii. 

■ i./wy* 
pwcPnA posiate bardzo dobne wy- 
ufcctaiycli calotwicry*. C/olg, ktöry 

ItdWQ Wl(tB2 H C6lOWr*U. potra* ti? 

wykotay* kftrjna aj 
•tedyuyrn sposobem jest oüj 
glyruthpojBJduu. 
z<*owarw' Je»» pdge 
w tor*n*vm köunku przolfr 
czyK ctvaz na kata? • 
oa »ti nezyna |ccta£ stabmein /a- 
chiMMT j&lnak kurs ni pirtr kexirni- 
ry. Mine* le- bmüic deionentu)c 
pneoMuka VW»'/ wtedy slabÄiiicjc 
ddatllaittii^ BA6M go, 

- i bh'Aa nie nozna Irak: 
/ diäte zadnego cdu,. 

mui^ odjechaC na 
(«'■.vi.:, odqbtt i de 
pero Kno c#worryt 
01 wtkorana mi» ate rie *ac« czc^u, 
hl DOBjDnW ';-'' 

- nie alrecki do sojusaiczych pc|E2- 

■ 
idagradowany, 

- w nJafncti Irpctxjwryrti rw pafx» 
da zadnych tsjto&tn. «.ykonyaaj it 

■ 
cfltyemlpraa idac taogrta K . U_U L 

(rtamnitiöE) i wrwje ftaiwiaeL Poje- 
(Vvu PVÜdy nto ioflJ> tu uwjglp!- 
mere I öanemis pr;« to rajwiefcHB za- **•*• c»«- -. 


-•^1 CT 
- nwue wlacu j kcPixAftowy sys 
tem k>erov«r*B oyfef r>. 

nc wpadaj w panlko jeäl r* mo- 
laKBKSZEQtf rucranvge ni^ oezfr 

. nte jeehad proöo na cWile 
i wlcdy go viytohe?. iWyc.- ■ 
ua baf dzo szybkltfi attgtm T80. 
-dymzsini- <- - wlqeanie zuly« sytf»-- 1 

& fcatt^kantfwa, 

6 - ctHlugt ClfA»^ Uribii mö?.iiKWn^- 

7- mpono 

— 1 a Mfofl ^ »»- 

[/A/Afinuw|i inur 1 • w/*»* 

Dan«, 

o - rahndak» 

Cf>ij'»'jMailn 
- - nzkn: da ■*■ 

CT. Plrf' 

■ 

/ Jr*-. - /asljf 

. ... 

Witt do row'i': 

r** 


fcCA? poösAöw UtQO APf ?C6 (do 

•ralki z cfdöri coSgam), W29 hEAT 
i wvflknn cifiWh 
czolpÄ» I buikröwl. M628 VCP (przo- 
uw*r bLnkfci), MH9 APERS {je .-«;»' 
ho pechocai Dowybom Jesltei anunt- 
qa do karabhow: M2M1 05 - (zss^g öl 
tK>6 jardow, naksynalr« uyttffl- ^^ _^* g 
EtiekvsC SlQ padako» ne n-u-ur , 
/tjilny Oo ne/CTeia piacM) ca: 
IIb noopancenoiytfi co- 
k)« mchjn,ch( ob; kW 
(zaäeg do 2250 £tJöw. m*ay- 
imVii s7yt*a*J*osC 900 po- 
csfcp* na n*i*5, zodny do 

cpaTKrr onydi). C4 iDduji; radanci gozenia - nc nkt z»ia5kj|c I* 
.-.ü'-i Odcaaude ezmb ■•. , -r_ 
j ■■;»'",■ "■"'■' otmu n Mnftt 
kntric&gD. aby przez totnef^ 
jprfi*rfri£ er abejo sie na hory- 
:, v K w ndodb^zaniH km 
kicliwgo /Agio>pna t-:«On za 
, iTzymec »? i nartpi wa* t 
i ^«-v««^. zpiwdwnfcton. 

Jezel uda b aie znszczye «I mbf. 
lo n^Tutocznia uncaj do bvy, r*c 
wdBRr s»? v- mGpof^obng wrfke- Za 
kazÖ| N)feona>j mirijB (ofrii i lw*) 
opwych) dDsftjosz anans o (Kfen sto- 
i aasan» medal 3»*- szych mis|flcft 
Eza) sie 

1 
At« /(r««r» fcow I za*«a dvrriE [owwlft, 
zo Injdrtq dp ODjrzaC. a pf zaz 
lo Irdhl Pt Ml*-; og*w.i* na 
TTS, aby widzlei wszysfto przez 
dym. 

- r> necy wiaoz nokloväzor, pdop- 
sxytJ rtdonnoit, 

-leWiottoztdejilqMyHibw s6w, 
ptutia ^■.'■«'vci-n i; mh.i-*<, 

- pamkjije, ** ka;^ todu) podaku 
mt dt aglara i an sw le, tri a la 
rnoina dowolnym pooskk*-. nauezyc 
dowokiy cä, \ea ck-&^ittc lakke^o 
driaJartü k»i c/asem oardre nfaka, 

- gjy punaUu »A rnaez kazdy 
Bfogl oxot n pomoo| nKM i duztf 
odteocsoli kside irofcVw tmoo pojai- 
dj pociskioni daalonym moia olaV 

■ 

nttodntoltMftodhgUc I n 

portay BW. BTH i PT mä« riszczyt 

■_ nu t».'---jL kvttmjMMQHMia 
pD, occzedzaw «ledy dio^o-erre p^ 
oMdd dz b, 
-c*jzaws7ewär'- 

] ' ■ 
mahi pcpnmki ja?«-* 
sie t* 1 (Wim* üoQ 
r«i)dhrte| Irafle ody jo 
dzKproslonaaefcie. 

■ 
syluaqach wcilr^ Wc- 
»to CONTHOL, pOMfr 
dsz «*dy do bszy bez 
y prqgobwawon 

C - idJrtpiu**-» Oi' -Z) 1 :» <*yr/iin n 

■b pm^n»># 
tfxw**»ciUo1ii«-iryr*icHfll»' ( rM*-«» 
nwayrowoc' rjony U> hpir 

IAH» 

Dam v- 

ajQcar« 

. 
r wtüu 

ti -przrtaanma Hbö« m «fc*t H . . 
< - P7*i wirtsafc**« zmyMv lAmnEini 
> - srtoa po**<*wew w e**w*t, 
nfTLRN - idPrtyfikaai p0f»n>j. 
li p> — wleoi laito*) dyw\<, 
F3 - pqeaKTBie oy* * &-aTa ra kB«» 
I« :;/. 1 - V lr-in- 1 * 
F5 - pO*|t cd*^fcse Ol CS»i 
FT- miwwfoda».»!-. 
F:i ii irti ananasqUcaDdiiEriaii 

ACCOLADE'88 

Commodor o M £jj - aor 7iriocr 

BARDZO TANI 
SPECJALNY 
DODATEK DO 
SECRET SERVICE 

PARAMILITARNY 
MAGAZYN DjJ\ 
WOJOWNIKOW W NUMERZE 
ROZW1AZÄHIE 
KONKURSÖW 
SWI/jTECZNYCH Ä , 2 ZÄPOWIEDZI JÄT. 14 ROZWIAZANIEKONKURSU 
HORTALKOMBAT2 M lA 

TFZYNASTAPRACA 
HERKULESA _, Mi. 16 HE J*' „..Mr. 18.20.22.64 

HpJEBOJICL? ^.24 

OPERATION 

CRUSADjER _ M26 

SAVEGAMER ^ 

swERsupair - «, 

^».Of.SinEEt.^.^.67 
TIP^n'TWCKS „.«, Dostojny jubilacie. ft Numct juWkiÄ/owy zamykakt- 
c> oktqglc dwü lata drialalnoici 
poftlonowitifim) u&wk-uuc putzc- 
rznnym w>dunk-n-. KGH. w klö- 
rym dominuje galeria *> a*-/cj iwör- 
CZoAci rysnw.mrj. •.)»•' (n i lak kro- 
p!.i w morvu tego co otrzymujcmy. 

RELACJA Z PARTY 

Zgodnic 7 7.upf oü'/ctiief n opuNi- 
kowanym w SS*22, 1 6 marea 1 995 
reAuogpdz. 18.00 odbyloueUro- 
dztnowe Party Secrct Service. 

Najkroccj niowiac byk) czado- 
wo! Minio. /r na spotinnic wybra- 
ü*jii> najwickszy lokal w Wantza- 
wic, lo Irum lare'iw pr/e-vedl nu- azc wt»zclkic oczekiwania. Nawet 
nn koocerty rockowc lak sie Iwlzi- 
sl.ii nie pcluija - co lo iic dzuto! 
Madci7dziccminan;kach.chkipi, 
robouücy, mlixlzicz praeujaca mina 
i wn na mnnifestaeji PicrwooniB- 
jowej lo nie przy was drodzy czy- 
tclnicy.I.udo bylows*cd7Jc pclno. 
grozily zamaeszki i wypadkj - pa- 
ru kolesi pro*»waV> dostoc f ic na 
pierwsTe pierro idac obok Kchodöw 
|ub metoä * v.,,, 1 i,.( nad glo- 
wami inn>th. 

Godzina 18.10 - roxpoc/jl pr/e- 
mow»ci,ic Martine/, ktneegottov/er- 
rr f ragmenly eytujc za liMera nieja- 
kirgo Mamma (nev Malyczytclnik): - Witam w&zyfalkich - tu od- 
chr/jjkjü-l - jcsieni rief er,- Scciel 
Service i witam fysikicl na lyni 
7aiinprowi7i>wanym pizyjcciu... 
Dokhidnie dwa lala icmu. 16-go 
nun;: . na rynku ukazal nie pterw- 
sr > numer naszego pisma i tak oto 
jctfeamyl... 

Po przemowie byly pylann 7. w- 
b... a poicm /aciclo »ic. pkklo! 
Bramka wejsciowa zostata wdepta- 
na w iiernic.~ w walce o eg/ciiipli- 
m gm'mowt docbodirflo do reio- 
czynöw... mal ki plaka»y._ ojeowie 
klcli... dneci krzyczaly. Wladze k> 
knki w koAcu nie wynzymaly i we- 
zwaly brygade ochruniwr) .ktörry bezpadonowo wyrzucill wazysi- 
kich. alc nie dalcj rr/ przed hudy- 
ncV Sczamu. Nie baezac na raröz 
aulrazy nadul rozilj wnli aulogi aly 
i dysfculowall. po czym w giunif 
najw ierniejit/ych lanow pr/cuiar- 
znitw (owai7>siwo udalo ** do 
pubu na toi im mrgi7e»ke . ponkr - 
waz pogoda inaicoua wyraf me nie 
aluzy imprezom plcnerowym. 

W zwi^zku z lym.2e ka/dy z go- 
sci mlai nieoo inne wapomnienia. 
po pr/epiowadzcniu Alo*owp>eh 
nyuiadow srodowiskow)'ch i wy- 
sluchkniukilkutiabiu tdacji.pned' 
stawienia krotkiej retoeji z impre- 
/> pxljijlt-niiijcJH- nicobckiiyxpo- 
wodudioroby 

Pagai A:-.-. 

PS. Po wyciqgnicchj roync«- 
kieb v/niosköu kolcjna. üiipiczc 
rorganizujom) zjc*zczcwk;ki7ym 
rozmachem» bettde jeszete wipx j 
bidvi i bedzic uaper. Swipla mamy jut dawne za so- 
bq, n megaknnkutsle swigiecinym 
zdqiylücte ptwnie zapomnlec, 
a tu wlainiB prrysredl czat nn 
eBtaszenle rezw^zaaia I wynlköw! 

Ptzcde wwyrtkim cheemy po- 
dziekowac wsz>-siknn za udzial 
v. kuntiirsic. Nie »pod/icwaliiniy 
sie lak licznego odze«u fym bar- 
dziej. te pj i anin byly irudnc. a tue - 
ktöre nawcl podchw)iliwe 

Nn diedem pytjrt uüzymillimy 
lac/jiic prawie 75 lyxiaci odpow)c>l/i. 
t z k&rtek pccziowych nioglib>imy 
usypac dorodnQ , kolorowa cIihtA;. 

W>1aso»«]i*imy mzem 2) osöb. 
kiorv zt^toly nag icdnne orygii mkiy- 
mi gnuni , üfund owanym i jnei poV 
Muc firmy i przez iedukc)c. Nie wia- 
domo jemeze dokladna.-. do Logo 
tfifi ksdta gm, dlaiego ps7£.my ogol - 
nie. Nigrod) bed4 wyilanc poczU] 
pnez posztzrgolDych / undataröw. 

tXo pmwidtowe odpowicdzi oiaz 
nagnklzeni: 

KONKURS 1 

r o I a K I r — k r v p_i; 

1 . Kio je** autorem gry. ktötej 
demo mamy na grudniow'ym CO- 
VER DISKI I? - Midnighi Projccl. 

2. Wymieri ryiuly orech pokkich 
gier uydan>cb pr/ez XLAND - 
Robbo. HkxiroBody, HeartligliL 

3. Dia Jaklcj ciiganUjcji bffdlk 
pracoual bohaier nowej gry firmy 
MnTROPOIJS-RGB. 

Nadeszto prawie 1 200 odpowic- 
dzi, sporn icdiy kiorych wyksoiva- 
li>my iwyckzcow: 

1 . Manln Maoiak, Krakow 

2. |>iolr Biema*. Krnkö« 

3. Lulzo Rosüuka, U'htszdhii 
Zw)ciczc70üzymujqnagiody - 

gry ufundowaoe przez firmy User 
I XLttitd f Mcbopulih. KONKURS 2 3 A-ml.ga 
I J.i- ii. ■ na iroie boliaier gr> 
MENTOR - Rom*. ROZSTRZ YGNI|CIE 
SIEDMIU KONKURSÖW 

SWIATECZNYCH 2. Jak nnrywa sie niewiasu go- 
nlaca Kajku 1 Kokuza - Lubewa. 

3. Mapolska gra 7t*taU ocenzii- 
iowana przcd wydaiuem- Franko. 

Olrzymiiliiniy ponad 2200 od- 
powiedzi, u zwycierxami sq: 

1 . Wüjekveb I wkl, I jucui 

2, Lukasz RedlewKkU Ryplo 
i. Sr b..M i .ii i BalK? väftki / R > hnlka 
Nagrody ufundowaty fimiy 

MarkSon i Miragc. KONKURS 3 Fulftfclr gry Alari I . Jaka gra z Aluii doczekaki ste 
realizacjinainnykomputer- liono- 
rowalümy odpowiedzi Jancaik, 
ltiiii' Klos», Vttadcy cicmno&ci. 
Klorwa i Robbo 

2- Wymiert n.t/v > irzech pol- 
skkh gkx stralegkzn>t:h na Atari 
- uznawaliämy odpowicdzi min. 
Global WV.Cywilirticja.Wtadca, 
Raszyn 1809. 

3. Podq nazwT najwsekvcgo wy- 
dawey gkr no Atari w PoLscf - Miragc- 

Na konkuis ten odpowiedzialo 
prawie 500 osob. spofrod klorycb 
ruyctcv.Laiiii /-»lali. 

1 . Adam v ' i . I i :- ■ ' ■ n 

2. Itankl Kuirük.MIkufow 

3. Pawel Podgojny, I.ublin 
Nagnjdy ufundowab lirma Muage. 

K0KKUR S4 romnioHBr> 

I . lak btzmi nar*bVopohkicgo gpic- 
gj u lauxUiizc Abwehry - Haut Klau, 2. Jalcic) pki jesi rodzenstwo KJe- 
mensa - me&kiej. 

3. Jaka finna micila na rynck 
KLATWfc-L.K.Avalon 

Nadeazlo prawie 400 odpowic 
dzi. qttirod kloxyd) wylosowano 
/wyeiezcöw: 

1. Maciej Sleposz, Wafcr/ycb 

2. Mlehot \Mlezuk, Zubrzc 

3. Adam Labuda, Gdunsk 
Olrzymukt oni oryginalnc gry 

ufundowanc pr/cz firnn; ^fnagc. KONKURS 5 P C CD- ROM w PoU ra 

1 . Jaka poUkn firrna zajmuje mc 
wytqcznie sp? edaza gier na CD - 
CDProieki. 

2. V. >mien trz> najwkjkw.e gry 
na CD-ROM Cyberwar (3 CD). 
I Inder a Killing Moon (4 CD). 
Wlng Commander 3 (4 CD). 

3. lala poUka firma /ainier/a 
wydac pierwszi) polbka gtf m CD- 
ROM -Metnipolb. 

Otrzymalismy ponad 1 100 od- 
pnvicdzi, a zwyiiczeami z>»lub. 

1 . Micha) Kytiak, WrodaH 

2. Pawel t'rbniR-/>k, i uniuw - 
skieGory 

3. Aiiadiusz SKpak,Gluorzyce 
Kompakiour nagnxl> ufundo- 

widy firmy CD Projekt i Digital 
Multimedia Group. KONKURS 6 Z a c h o d n j e fry w PoKcc 
I . Kloru gra /»%tala jako pierw- sza ofiejahne spolfjxzona - Syndi- 
CMC. 

2. Kiöra zachodnia gia ^nowt" 
po pofeku - Hand of Fale. 

3. Podaj nazwiska autorAw *pi>- 
Iwczenia gry SYSTEM SHOCK - 
malo kto podal na/wäka. honoro- 
walismy wiec ks>-wy KaYreck 
(Kam il Mctrak) ■ User Jama (Jacek 
Mnr.vcwslti). 

NadcK/Jo prawie skdemM;! 
odpowied/i, a nagrod/eni zonalj: 

1 . Prunrydav ( i i .1 ■ .« ■ i . . Legaica 

2. I1H**. Cwanlk.laHaäki-Zdnii 

3. Ruber! Mrociek. 1 Vnnzawn 
Nagtod> ufundownbi firm.« IPS 

Computer Group. 

KONKURS 7 

SKCRhT SERVICE w Pf,l»ci- 

1 . K «dy uVii/al ^ie pierwszy nu- 
merSECRET SERVICE- 16mai'- 
ca 1993 r. 

2. De sl on SECRET SERVICE 
ujrzukj ftwiBtlodzKnc na pr/cMrzC' 
ridziejow-99 352000. 

3 Ktofepibin>L..-iuoczywiacie 
odpowicdz dowolna. 

NacVszto poimd 1300 odpowie- 
dzi. a olo zwycjezeY: 

1. Darktu Kuakkl, Wroda» 

2.AdainCliahrzyk,Nlrgi>»onk<; 

3. Przemjslaw Gawronski, Za- 
wirrcie 

Nagrody ufundowala redalccja. 

WSZYSTKIM GRATU.t'JEMY 
IZVC/YK» WEWlWtHSWlAT^H. 12 SS/KG B SECRET SERVICE: 00-846 Warszawa sprzedaz 
prowadzq 

rowniez: ATAPOL 

ui DwarcowaM 
85-010 BytJgoszcz 
t-l (C-S2) 22-84-76 CHIPPARAWSE 
lI. SrodecHcr 28 

85011 By^oaar 

t-Lfl» (0-52) 21 -27-87 KOWPAN 
ü.AitriKtaiowei46 
42-200 Czeärchuwi 
W (0-34)61-41-48 ARTICA 

SALON KOMPUTEBOWl' 

ti Grjiwartjfca 45 ARTICA 

Li Jana Male*a 6 

80-952 Gdartak 

lol-rta» (0-S8) 47<ß-8e B-P.COWUT31 

U.Szkomaa'2 

4Ü-C06 Kaawice 

W. (0-3) 153-7323 BETA 
LLpl*ökiego2i>2 

td. (Ml) 52-5*83 BIG 
lALotr*6w8 

70-414 Srezecir 
teL (091) 33^645 AVAX 

li Roztucka 56 

04-029 Warazawa 

WJIa» (0-221 10*9-58 REÜJACK'sl 
„CDflOM B.i*»' 

pnejioe pcdflmrre pod 
U Emü FW«, Wft-izawi 
Dworzoc Cerlralny paw. 7 STlJDCKOMPUTEPtW 
ut Khaki 4/1 ,51 -161 
taUll* (071)25-24-58 CD Projekt 

ul. Marszalkowsb 7/3, 00-626 Warszawa 
tel. (0-22) 25-07-03, fax (0-2) 612-39-06 

poniedziatek-pmek 9"-17°°, soboia U"-\6 m 5hTer»PKliVW.»l(IOra 

--■ -., p.--. V"i *J(i: rt-i 
TP Ob«« PCD) 

AtgKOtaKltricJteFiMl 
BriMIlBl 

BM*Y*«t»«BtM1 

BMnVIltfKinnAr 
SA««!«» 
f«mS>'i ■ 
CrtntFWrlOxii] 
(jr»-r«i>£ D^cVAnlbo«) 

c. i ^i p« 

r. :■■:.•(.- <\ 

p/tmummM, p*u wir*c». 4 CO) 

I ;.<.n 

iv- ,„.| 

DwmI S»*a (b»J 

Dtagofl LF1 (■ CO) 

ttr» 

LciM C T (SO*. p*Wi tr*&H3* 

oa>MKfvii 
Omni "«: ■■• 

HM 

hm HaU 
J.: ftd 

LvarmcwHt Msr. 

UpM0Ki>»4tt 

Ugpu d Küanta B; t*nd ol FHo 
._ «Etft«rrVi 

Lt* KI"C - SKTtOBh (bo) 
U*BgM.er»«(W*pch>«v*HJ«*4 

BDcflUeC™ l tt~ 
DuUcCM*?{[ 

MoPtc» 1 (Öw. 11C 

v i . . 

IM) 

nca—ttoi idinwniaM 

nörtromti 

p * 'i I J J, t ' 

FWfWiGcwlnlh«M-jui 
Ptf FMUOiW P* Pb-«* 

Bärtua Oft i |ed 

Qj»HiriQ«l» a «nw (hm. ! cu| 

FWNI Am«* 

FM#P Ott« FMfttm (COiJ 

RSuntoZort 

FtarfthaRobea I 

116 
IIS,- 

K*- 
3», 117*0 7S^ 
JH.- 

'S iai- 

11V 

•V 

ff 

117 «0 SnClIyMMrx itv 

'S: 

IM.- 

W3.' 

BÖ,- 30 OHO— *t 

Ami>>. - S*i Dago Zw 

B«rtU TM* • 1W - K*«r fcc». 7 CO| 

Crtdn« irtfMSMrftybDTninaiotO 

. . , ■ -.I,.- ,■ ■ !...■.•_*,..<■ ■■ r kvU 

Cr«(o'*En««prfB»7iJ 

L**tiCdCMtDt9 

LMrn: Svmu on Iho Fvm 

Lvrfl Bookr AfrWtTfedwrtTTOUi 

uro •a*t mi (*«»tm vd M» 

USBMdtoyw 
MSBo***!»4(ta.) 
MCk<Mnra»B4B>a>) 
MS DWDMOi« CreaUM 
H|ft3ttn | 

Im .-•-! 

I--M.V („11 -jt:.- 

yiBjM - 

Ou8*fB(»'«n SpünMnrtu« 

lA^lliyEnaMi ■ ii(Blhia ctry ii»l«nji IBZ,- 

110,- 
161M 

I 
I 

i I TcelOPKa 

li*.BMBicl*»nl«CO) 
Vtoo*Orc«*Hum«tl»H IM.- 

VtaShoOJa>mrFloct7(t>ai.pjWtal(MC-J 63.- wszystkie pozycje 
w eiqglej sprzedaz 
hurtowej i detalicx 
A C T I V I S I N 

RETURN TÖ ZOKK OfcftSS] sie 
widkim sukeesem fcnrrjfrcyjnyrn 
- spizcdane zoalalo ponad milion 
knpii. propram zdobyl miano n«j- 
kps/ej gry mlvciitun: loku ■ plc- 
biwytach kllku magaz)ncnv (np. 
Straiegy Plus). ACTTV1SION po- 
MonowiU ui9cp6jU zacKwcm i jur 
na grudzieri /apowiada wydanle 
ZORK: NEMESIS (CD». Wwyai- 
ko ma byc; w tym produkeie pierw- 
«yorzedne. jednak z potoku zachwy- 
löw wychwycic rnozna jedyme. ze 
wyrtapiq calkioii riowe postat. ie. 
pornied/.y kttfrymi rozegTfl[q 5i$ 
kgnflu\jy.gk*Tikopodlozuseito- 

«VI-! Oj.T ■•L7 1-(.'i«l.V«J-,v. . Hill 

zyka i ms» I ümowych i- >Ui-ck . 
Fwma JIM HENSON PROfXJC 
TIONS Tajcta sie preygotowywa- 
ri ich: gQ MUHGl TRbASL'RI. 
ISLAND (CD). ktörej Kenariusz 
oparty zonanie nn powie&i Robcr- 
u Sccvcnsöne „Wy*pa i*artx«w". 
Ker iiut i Piggy urzedowaC beda 
ws'röd piratmv, kuVictkj zoManq 
sfilmowmc 1 rzucooe w karaibskic 
fkirry. Grn przcnftczona bed/ie 
illa dzieciako», Jak rAwn jezdta. ich 
mdzktV 

AKT F WIND 

Wyobrazcic sobie pur. kl6ra tak 
naprawde nie jeal do koöea gm, 
/ grafik*. ktorej rtyl tnidno okre- 
ilic- Ponoc czymi. ukim nw byc 
BUJE ICF.(CD).Ma rorwlazanic 
czcksRliumgVwki.calo^ rozgry- 
wn wc w uirmalülyc/jivj aecnerli 
(sann autorry porownuR ja doob- 
razow Dftlcgo). PrnitiulkiUorow- 
nik oi.i/ pewna dowo)nc& w po- 
ruüzjiiiu uc po iwitvae f.iruM/nM'm staiHTOia moene punkiy owego eks- 
rx-rynentu. Nouo powstdta gmpa 
ART OF M1ND pizypomina pöd 
w-rgledem ambkcii TERRA NO- 
VA.czyli .«örcöw LABYRINTH 
OFTIME. 

iHMIiti SOFTWOKKS 

Firma zanuer/a zamknac Mvojq 
wiekopomna. Oylogic. - po TER- bicrac sobie dniiyrte. zmieninc 
bwiawienia l ukiyke awoieh pod- 
opiecznyvh. 

BüllHOO 

MAGIC CARPETcicszy sie na 
calym Äwiccie powodzenierr:. nk. 
zaletri dziwnego. ie wkrotec uka- 
ie tic pakiel 25 dodnikowych mi- 
sji zgrupowaiiych pod lytutein I N T E I P l A T 

Tim Cuny gral w laluch Wedcm- 
dricsiqlych slodkicgo irunnvctty- 
tcr1rünsyl«anüwkuhuw)Tnd?i< 
filmic ROCKY HORROR PIC 
TURE SHOW, u schylku swej sk- 
(orskicj kiiiieiy pndkludal glos 
w grze GABRIEL KKIGHT, zas 
obeenic z-m-a W . jnleruklj wnym 
spcklaklu" FRANKFNSTEIN: ZAPOWIEDZI 

PrzEmys* growy rozwifa si? w normainym lempie, nie ma wwikieb sensaeji ani rozezarowan. 
W tym mlesia>cu rozjedzlcmy sie pe swiecic. tropiac nowoscl zaröwno na ECTS w Londynle jak 
I w Kalowicach na targach PiayBox. MINATOR 2029 otiu TERMINA- 
1 0R RAMPAGE na rynkb pojawi 
Sic wknücc TERMINATOR; FU- 
'I VRE SHOCK. Gra ma pohindac 
plyniiy obrf* o XO Uopni, prowa- 
dzil I vI/k-s/ gnipe v-yroirociego 
juz Johua Connoru pr/ -/ 40 poxk>- 
möw. Ak lo nie wszystko. bo do- 
dalkowo uyitapü] sekwtiKje ja/dy 
üamochedem ontt lotania. na raue 
nie wiadomo je^Kze tzytn. öw hj- 
petfs)hii wydany zoslanic nk wc?c- 
iniej niz laictn. 

HACK L E 61 ND 

Godnym knukmenlem dla SF.N- 
SIBLKSÜCCERmo«b)cFOOT- 
BAU Gl GRY. Pllkarze wygla- 
itai beda nie KaMBC ccnzaralne 
boKkowc tck.-i> . jmjj.w i Nie. mno- 
titvo mal>ch aczzabawiiych anima- 
cji- Oczyu-tJcie bedzie motna wy- HIDDEN WORLaS. Znagania 
pr?cniu^ &ie w mruinu umerie. 
palmy i plaze ziiFlajiionc 7.of4ana 
[(/.■.■ lodowce i inieine szczyty. 
Wym icnionc zostanj poiwory . po- 
jawia, sie ie* ntrvic czar>'- 

DIGITAL INTEG RATION 

Giupa ail.Jrftv. TORNADO Uh 
biala sie lym razem za robienie sy- 
imilalora hclikoplcia. c/egu efek- 
lem bfld?ie wydany wiosnfl GUN- 
SHB> APACHE. Cr» rna pofiiadai: 
wysoki »lc|)ieii rcnli/inu. *.wicrnc 
ponad 100 raisji i podziatem na 
k .impanic (Korea, Jonen), kiiych 
celami wyznaczone zoMang gKW- 
nle obiekty nn/iennc. nie zabtak- 
meröwniez potyczek w powieerzu. 
Grafa\achot S\'GA.preKniufe au; 
na tazic surouo, bedzic mozna zo 
lo grac naueci az w I6osob. THROL'GH THE EYES OF'IHE 
MONSTER (CD). Gracz wciela 
sie w po6tac potwora kalou ancyo 
przcz swego siu«c?, ktörego od- 
hvai-za wspomniany Oirry. Ow 
wypelniony sekuenejami wldeo 
prndukl ma do /aofeiuwanui za- 
gadki •* scylu THE SEVENTH 
GL' EST. 

I U C A 6 A | T S 

Juz prawic (-oiowc kij kolejne 
kampanie do 11E FIGHTER - 
DEFFNDEROFTUr- EMPIRE 
Glöwnym Degatywnym bohate- 
rem Manie »e ndmiialZuarin, je 
!_ t . zbuMonTina # i- ■■ . ■ zaczeJa 7d- 
1- ■ • .'ii .' Imperium. Giowne <1odal- 
ki io nowe fednosiki (np. Missilc 
Boal) oia/. kilka ludnic zrobio- 
nych seen pr/crywniko« > th po- 
miedzy misjami. ROZSTRZYGNIE^CIE KONKURSU MORTAL KOMBAT 2 Ogtofizony wSS'2t konkunna 
lajny cios przenouaey przez po r- 
U'. w w«-,ji na Amigv.cieszyl aic 
ogromnym zainiezesowaniem. Wi- 
dac, ze wszyitklm uczesinikum 
udak)Ric pr/ei&ddo(ajncjkamna- 
ly Goro's Lair I walczyi z po«ui- 
ciaSmoke.jedr.akwi e kszofepo- 
büa lo przypadkiem. PrawidlowH 
odpowiedi brzroi: 

uderzy£ przeciwnilui closem 
UPPERCUT |D . F), .. gdy b\.- 
dzle w powiefrzu feecajc prosto 
na ptallormt I w pmwym g&r- 
nym t ogu pojawi %i? glowa pro- 
gramisty, wykonat D • F. 

Pierwszy nadcstal j^ Rafal 
Ka*»ta i Torunui.klory jako na- 
grode oirzyinuje oyginalpq gte 
MORI'AL KOMBAT 2 na Ami- 
tV . ufundowanq przcz d)n(rybu- 
lora - rume MIRAGE. Granilu- 
jenty i d/ickujmiy za udrial w r.n 
szyin Icruawyni konkutsie. 

Dockujeniy lez za l'isty r.a.ste;r.i- 
jqcym osobom (i pozdrawiaim 
dzlewczyny!): 

Lukau AncArmcK Kiyiün ApLin, 
Joitah» Arrada. ßwbi Bwu. Male- uu Biuu, RukMfan* Bcilnuth, Prti de*. 
(■»clBiclJ,lp*BkW8Vi,0rKpeiBiB- 

IW. Baitiümirj BilkoMki. Minin Blfai. 
KüjcinBLifliiii.PwdBojard(i,AandBo- 
*liiw.B*nlomkiBinraai,K«nilBi7o*ü*. 
ski. Pnwd CanJa. tJumf ChnileJew*). 
Fnm>»tawChmk1ft.M*-iriChf«w.im.. 
kb. Man* Ctobeali, MirM Cawoo, Ar- 
Iw Cichj. Mwt'n GrlMkiewic/, «ük-w 
CJcfck. l>mw Cisc*. Mktal Cyamhb. 
RoCrC)ilwrt.Awli/(iCincbür.KiBuJr«» 
ko. Jarcdn** Otmriki. Tonutif Dänin. 
Tnm*w. Dflbio* Ai . Kkuin Dobrek. An« 
OoauRtb. faanyilw DrWjßikJ.KrzyM- 
wri)w(in*,WrTcln.hl))m£l..Ad»3iD)- 
iiisa*. Mk«rl amoth,Tooua Hui. Wi j 
ci«h pr1P7CMkt.lA*-itf FnaMArti, Kiy 
Sumtran*i»lij.ftlfckgh^wi^Oaiiibi. 
K:T>«tof GbwcI. Ronun Gn.Hk,PiMrGi- 
ba».SfcrckCio«u,Scb«iu*nGi>nei-s l |-j- 
liyk Gonunfti. Pjolt GioMrmti. Miuri 
GKinwdi.l'nvinyslawGnRlalk.Kr/yU' 
tof Gn»Ki)l . M jnir rity. M«cic| Oulini- 
do.MKtil CwaJcl, Man4 HabeAo.K. 
Hartatrrt. Sctwtitin H.inüifck. ScUUian 
Kai. Uiicrl Htm. Ma msi Horcgbd, Do- 
minik HK/ck, Andr/t) Hyn-i\k. Barlow 
tettonk», Tomto Jacodzlfaki. btfk Jat- 
ko»ikj, AnVacüu/ JankuV-Tyk, Pttvmf- 
1.1** Junefer. hcU Juuyniki. P««el ha 
tpenwici. (imf "ri Klf kl, Mai.fr Kr» 
pik, PlW koiuick. (Jikühj KoiiiLirwiki. AndtBiKaitwu. Pawel KmlaLGriajDn 
fWn«ckj.Diaiia»iKiOTfti.Tom*i2Ko»BU- 
U, Tuniii Koriuc/. Cr/qr.i>n KrainrH, 
Mithrf Koivabsi. Datüd Kwmü. Pwr 
KaztomKI, Mich*! Kra«Nktnkl. Artir 
Krawcnaj, Jamaiii KizyMwak. Or rt^az 

*■ im- .. .a ■'•■ i pKn .■ vi ,r.ni,K i 

«ynski Mardn Knrpic»Ui. Ratal Kul. 
Rafal KtMlRnfc, Hubert Kwnfck. Da- 
raai La ckr .A, i K.Lcaan<»ay, MaKin 
Lrwanuowtkj. Rafal Unitatj.'Inniu/ U- 
v>*il2,Maraa tca&zyr»Vj,Gneaci7 !ai- 
rak..D;M)wMr|ikiMUi.MKiail[")ti).Ti- 
tuk Lo pavT a iVik i . Anur loayfaki . AAm 
(MSarti. Kro^irf Uiktanaki, Raneatrw 
M*.-Bik.Banöa Ma>>wü. Maren Make- 
ki. Likaa Maowfki, Pawd klfraJcrn. Db- 
nnt Miclnkki. LuUa Mcr/va, Mcla) 
Mim*. Konrad Mvrkia. Pt/rnT)ilaw Mul- 
ka. PiiXi Munwab, Kri)iiof Mua»i)n. 
E«a Mylübcnkii. I Nakwnjka. DarruR 
Nmiczyk, Bartna r^naicrtwvk 1 . Darms; 
anlo^^li,MfciiiOk«Äiuk.Ma.:icia- 
caowik, Toraan Otjcä. Zaiinirw &aak . 
Hdb-OaMBk, Anda Olulak. Iur«lin* ftre. 
kfarck I -rk^ c » uz. Macm Pionrtwk, Ai - 
draej Pigolp. Damian FawrxyMi. Adran 
hurewiki, Pai ppnrt. Pkrit rtofcieiti . 
M ariua Ptufwdi. Pr/cmyi!»» P«iH, r%« 
P./.ySl-k'., Damcl Rji/.cic«!,;.. t.\X,.2 
Rir>ii. AmWq Rrxszak, l'jw.i-1 Rei'l*»«- 
WCZ, Atalr/q Ront«aik. hlaroa R«r*J. Mnaq Rutia, Ki»>wir/Ruiha4.0f wg«n 
Rtafc»^Dnna*AR)tam}^Wa\lirSaI- 
mwaml«, Mkhal Sanwi, Pirti .Sawicki, 
Adrian Savicz, tul w. Saaek. TmaiH 
Scirto»di.TofimMSiknnai.R(*ctiSu. 
M, Mariiau SUBwnk*. Sz> iren Sktrom, 
Puwrt Slaviki.kfi.lwl Skntik. Wc^icrii 
Sctoak. Andrzcj Sorjcqk.SAwianSpb- 
lr*>ul,ni/tl«iimr]5n taj.Marvjii.Vj*«. 
fa. MkW SWtTDth.Tcim« Slepirf. Pa- 
<vr1 Si^f/^.Daruu. Szarnaeli, laikau 
Szaiao. Hilf 5zi*ankVl. Kuba 5HKtuni- 
lcf,MaTciiiS/tvr>l.U l if-axiiSr>iiiarii->li/. 
Martin Sdcdn« Jj. DatäiM Soechcrw*!. 
Srbauian Tart'ryfaki, Pnemyslnw Tom- 
czak. P. T™i, RaW Torowiki. Maren Ty- 
mtm*. Manq Wajnhck.Daw)d Wakyuyn- 
iki. PrzarDydau' WaloKk. Toma» fta!, 
uAia. Schau an WaugAnli.PaMd i Tnaaa 
Waiptthcwki, ftvet Wawzeaqiki.Ct7e- 
p«v ttadaaa. Pirtt Waur>icr.T<>rna Wr- 
rttman. Tonus: Wnolortki, taka^z Wi%- 
cck. DawW Wkr-. KnyiiiioT Wikk-, A/- 
•Jickw Wdk.Ua WÜne^ikj.LuLhv Wi- 
inr-iVi.Ba-wWäÜik^-ki.Jiuwür-Wi- 
tnirwskl, Pwr Wciluia. Banou Wc^ki. 
Marrir Wcmmlk. Wtiji ifth Wrona . Gwanl 
Wiobd. Macrj WrAbd. Mociq W)tfuV 
iki.tufcaö Wjtocb. Kuba 7acnk, lareslaw 
Zapacfc. Mw*i> ^ratbta.1 j& bi. Tdotwi- 
»ki , Tomau ?uk , Mamm ZuV o*nk * 

toeakx)i 14 SS/KGB SECRET SERVICE: 00-846 Warszawa M I C » P I 5 E 

1W2: THE PACIFIC WAR 

w/bogati 51? o nowe scenaniezc 
zalyluk)*»nc 1 HF PIllLIPt'IM. 
ISLANDS AND NEW GUINEA. 
üe>ar galimkowy pcogramu jeal 
spory- ponad 300 rosji, kilka nie 
wyatcpujacycb wczcänicj tainolo 
töw(np. Kawasaki KI-61 czy Cur- 
la [MOE Warhawk. jefill kumu4 to 
cokolwick möwi). Wprowfldzonc 
zoflana. kosnirty czrr poprawki do- 
lycvjjcc pracy Minila, r\-d/.ie te* 
mozna fruwacpko skrzydlowy. 

W historii iwinu najlepwymi 
okozywaly &ie gry «ik * s*** 6 
proste, alc mogaco iworry< nicmol 
nieskunczonc fturiorty roTgry wek - 
ptityktüdcm szathy albo CO. Po- 
doiiuc itin oie rnieC sprawn z naj- 
nowsym produkicm MICROPRO- 
SE-MAGICTHEGATHERING. 
cboc moie w nieco mniejszej sta- 
tt, lest io gra w knny (punad 1000 
rtznych) oparia na mrtyvach fiw- 
usy. Kazdy x ucxcstniköw otrzy- 
muje na poczqtku 20 punktöw zyria 
i jcgu zadanictn je* «edukwanlc 
tychre u przec'n*nika. Marita iwo- 
reyc ezary .preyzywBC pomocniköw 
z Mhrtmow. W StaDach ten rad/aj 
rogrywki yeM na tyle popularay. zc 
orgtüttzuje sie turniejc |>oiwieconc 
komrenqonalnej (tdirianie MAGIC. 

MTOMOSIS 

Z-ip<»'iC<l* pojuwenia hie ncwcj 
*ersji TTR NA NOG suncnri naj- 
» icki*J| mehpod/Janke wydawni- 
czij micwqc«. PrzyFOtnniimy. zo gra | ier*< •'TW- iikazab .• i? w 1984 1. 
na Speaniin. opara na cellyckich 
legcntlach akcja rozgry wala Kl? 
wtytulowcj Kiainie Mfodoici.do- 
tyczyla zmagan Cuchulainna 
z wcieJcnicm zla Sklhe. Doic po- 
wiedziel. ze *3 tacy. ktöxzy po dziS 
dziert uwaiiij-i owq grc za pm-boj 
wszechczasou'. Wspökzcsnq wer- 
sje TIR NA NOG robl ten aam ze 
Bpot co pofizcdnio. gra /.iwicra po- 
nad 200 lokacji, poruuanie bobb- 
tcra odbywa sie •* spoaob znnny 
I przygodöwck , do rozwiazania be- 
dj mgadki stownc. Autorzy wyj»- 
£niaj9. ze grafike przygotowuf; me- 
todQ collnge - fotograFic zmtajq 
lckko podtnalov-ywane faibami 
i dopicfo poiein akmowane. co nia 
mieszac bajknwnfic z rzeczywisto- 
ficta- Czy almoftfera dawnego TIR 
NA NOG zottanic odiworzona , do- 
wiemy fcie w okolicach maja. 

Je»i rok 21 12 fale v.ymyilili). 
fotonowe sondy przekamjq sygna- 
ly o odkryciu Aladöw obcej cywili- 
zacji na jednej z planet. Wyslone 
7njjji)po«ll.i.v^*n'xIklotyth|ejHes 
ty, by pomoc w zbiernniu informa- 
cjt Nlcrtety. na owej planecie cze- 
kajuzgarTÜ^oncybofgow mjjmgia- 
nxnvanych na zabijanie kaidego 
obeego. W '.irMüriinie 3D zntytu- 
lowincj PYROTECHNICA auio- 
r/y zapowiadaji} rzeczy lakic jak 
eieniow-anic Gourauda czy ligbt m>- 
urcing, co * tym przypodku n- 1 . 
wplynqc na jakoü eksplo^i. Be- 
dzic doäcpnych inultum broni. do 
tego trashowa mu/yczka techno. I Firma zmfenlla profil swejdzialal- 
noiei i odkiatjajac na bok ck^plimto- 
»anc dotad tchematy AD&D, i amie- 
rza zaatakowac z WORLD OF 
ADEN: THUNDERSCAPE (CD). 
SSI podobno stwrcyla caly modul V I t I N 

Mrmo MECHADELS (wyda- 
(o idbIo populamy w Polwe CRI- 
TICAL PATH) pruponuje THE 
DAEDALUS ENCOUNTNER 
(CD), filmowke i.-f. w ktorej do TAK UY6-LA.0/I 'Hon 
cfisuj^y nowy iwiat. utpomniany 
projeki r» sicc sie zuczynan dlugKJ 
aerii. Dnrfj'nn rzueono w ncprzyjanv 
lerenyzmuKonab^dzieslawKizoIa 
gennKZOwi zla o imvniti Darkfall. 
Poiuwy opracov.wje sie na rfacjaoh 
gfafK.7nych. be*ig one zanewne wygkj- 
daly dziesicc razy fcplej nli polamari- 
cy z MENZOBERRANZAN. Idorzy 
w.^ionyv.»li trzy. göre eztety ruehy. 
Do giy dobjizoru zosunic obwerna 
cixykkipedai z opsem frt'iaia Aden. 
v. %/y stio to pouodujc. zc SSI okre- 
ih kttöj prodiiki jako rtailtimedinlny 
Mamy nadzieje, ze WORLD OF 
ADENokaie nk-znacznic lcp«y.nij 
inny z ostatnlch ekq>erymeni6w SSI 
- falalny AUEN LOGIC SKYRE- 
MMS OF XÄL'NE (CD). glöwncj roll zaangazowano ^lo- 
dziutkq Tid Carrere, r.m . ze 
..Sui,.i. Wnyne'a" l J*rawdzJ- 
wych klamsiw". skajd pamiettmy 
jqjako wspolpracownkvkeleno- 
rystow. W DEADELUS Tia jest 
samowyfJarczalnii najeraniezkq. 
nasylani na nia platnl morderey 
znikajy jek karnion-.. Teraz poja- 
wia MC mifija uratownriii statku 
kosmieznego. ktory nieehybnie 
zmlerza ku kaiasIroTtc z bui*itio- 
wj) r-iiev -ü/nr . ze nie irryma sie 
lo kupy.liczy we, ze naekranie b\'- 
dq odzlani w tk6ry zabojey x la- 
aeraml w bpach.GranuibyC wy- 
jajlkowo nviena. 

Plctla mcihwici 
UWACA! UWACAI 

KONKURS STAK TKEK 

WYGRAJ KOMPUTER PC 486 

Firmy W C1NEMA oraz /PS COMPUTER GROUP zapraszajq do wzipcio udziaiu w konkursie. 

Odpowiedz na ponizsze pytania, a masz szansf wyhsowac kompvfer PC 486 

Ivb jeden z dwudziestv zestawöw zawierojqcych gry, kasety video i koszulki Star Trek. 

Pytania konkursowe: 

1. Wymien nazwiska dwöch kapitanöw statkv USS Enterprise 
pojawiajqcych sie w fümie „Star Trek Pokolenia". 

2. W ktorym roku miafa miejsce telewizyjna premiera „Star Trek"? 

3. Ktöra znano firma amerykanska wydata ostatnio 
wersje komputerowq Star Trek - „Star Trek: The Next Generation ? 

Odpowiedzi prosimy nadsytac na adres: 

niCinema 

00-004 Warszawa 

vi Marszotkowska 138 

w terminie do 15 maja 1995 r. 

na grodv czekaia! ui. Wronia 35/37, tet. |0 22) 201-261 w. 550, fai (0 22) 209-309 SS/KGB - Jeates obecnle ciolo¥>ym poi- 
akim autorem ejier. wie iu marzy 
o podobne) kariara«, ale meto ko- 
mu wystarcza wytrwatoict i umie- 
lotnoftd, by dop Inf oplu. Ciy od 
poezatku wieddolct do ciepo da- 
tyai? 

- Z karnputorami zaczatem gm? za- 
poznawafi fCfizcze w podstawöwce. 
Swoje pierwsjp kroki fitaaialori na 
szkotaym Spectr um Parrtptam Jak 
rapawalem u? obrazkami z gier na 
tamadi Ftzepjadu Tachntanego Du- 
zym przezyctem byt Cte mnie poznarV 
akl Pdcon w 1965 roku. Poöluzszym 
czas© dcpchakem eip tarn do gry 
STAR WAPS. Bytem wtody oekrtul- 
ki, mar» lo jako jedyny na sali ptzo- 
szedtem pairwszy etap. Wyobrazde 
«ob», ze gratom w PYJAMARAMA 
nie wiedzac, ze mozna bat przed- 
nfOty 

• Kledy nadszedl moaaent, ie 
wclaonoto CI9 lo na dobre? 

- W ifi -poj Masie ogotnaka za- 
czfjlerr chodzir na kör«> kcmpuTcr 0- 
«B,aiv öornj niateri pozyczorogo 
Tmezaod kowgi Z zapaktr czytabm 
starego .Jsomputera". szczegölnie po- 
dobei mi sn calarostronntcowy opls 
gry Dragorforc i mopy do Greal Eace- 
pe.VWiölcazaczatemza^pywBiiö- | 
dakcjp mMenaten do rubryW POKE 1 
n.co. Plonwzym powBznle(9zym kro- 
Mem. bylo opraoowanie gry edukn 
cyjriejnaAniigeiC64ptJv^Rerw- j 
szy AngieW. 

-Ptfemprz«)rzaleartaoczylpnw- I 
szedreä do wtaeclwej braniy, ata* I 
Mac rynek pra TAJEMNlCA ITA- 
TUETKL Jafca abrate* taktyke na I 
rozepranle tego rurfai? 

- Od poczqlKu wtodzialem jedno: 
1*41 rem fuz cos robic, to z rozrna- 
ohem Zojecia sttzetatSmy przez dwa 
rygodrie w Saint Trapez, a w prasie 
szty wytocznie rekiamy na cofq ko 
lumne. Celem piopagandOwyrn byto 
rozslewtenie novo zafozonej flrmy 
Metropolis. Najniacej roboly poeMo- 
npta nam prolesjonaliia obröbka 
zdjec, rp. na c^ygrabvj loa» z tat- 
tonna, byt rooj kotega. Wörego trzeba 
byto wyofcrszowat W grze rte ma po 
nlllaWu. 

- Po deifciej pracy arzyaudl etat 
na letey. Po wydanlu tajemmcy 
STATUKTXI listono» muelat aar 
pewnJe sporo rudiwlgae, neszac 
worM pocity dl drn-, " 

- Rzeczywsae, zostaüsmy zav»a- 
loni Hstami. Jeder graez uejefc) ie 
szkxrty na CVie doby, zeby stortcryc 
TAJEMNIC^ I wcaki ras byt to od- 
oBObnlony przypadek. Korryslaßc 
z okazji chcialbym podziokoviac 
wszysftim sympatykom za odzew. 
Mmo io gre pr zttestowoli&rny bar- 
dzo dokladrie, rue unfcnefcrny k»u 
Madow (ezykowych I w koncöwca 
nie moana bylo drugi raz /et "•<■ 
c*f lsüöw. Oczywtsäe natychmlasl 
wypiicilfsmy poprawiortq wersie. 
W tit&j roh. eprzodalo sie ponäd 
4000 sztuk gry , |&> na polskie waruv 
ki to ogromny sukees. Dia przyktadlj 
zactodrä gry aprzedajq sie w Pd 
sce w rakladeoh gdra 2000 szkjk. 
Zdobylsmy (ez wtedy penwe kon- 
takiy harxIoMfl w Nfemczacri I H> 
tarxjil. - Pouudlca u cloiem I w dwa 
lata po plerwszej grzc wydate» 
kotejrva, o Miakt dojnalaxa. law 
ENMiENTjestanimowan^prxygo- 
döwk^ z prawdzfwaoo idarzema, 
na tyla dobrq ia pokusiaz iif paw 
nla o wydanlo warajl akaporto- 
wa*? 

- TEBvlAGENT byt od samego po- 
czajlku ottfezeny rownin na Zaclüd. - Opowiadt nam o taohnlcxnej 
■Ironie tago nfemalogo priaclef 
pncdaifwileda. 

- TEt^AGENTA pisatem v. calo- 
-v' w assamblerze, dzMaczemii gra 
lest ct(o»o^cJo*o mala i chodzt \ut 
naAI.ZassomDterefn(esttak.zeJe- 
II program nie dzlata. to znaczy, ze 
w 9B% viimy festes ty. W TEENA- 
GFNCIE na poczqtki byt jeden pifc\ sownyrji numeröwiaV w GOBUNS 3. 
F. c 1 -.-', r, '-".- r^t ,- -,-.i| .1,.. .. 
GOBUHNS. Gracz sledzial i musjei 
korrbjncwa^. Czasarri lak |ak 
M TEENAGENÖE po bzyck- siorpa 
na stuani, doplero po obejrzenii/ wf 
dat\ ze to )est mozlnve. Nie znosze 
g«r, w kiorycri ate glnie, z»*5zcza 
denerwoweto mnie to t SIEPRY - 
jaki Just sens usmier cania bdiatera, TRZYNASTA PRACÄ 

HERKULESA Z Adrianem Chmielarzem z firrny METROPOLIS, 
autorem gier TAJEMNICA STATUETKi i TEENAGENT 
roajnawiaja? Ptotr Mahfcowfcl i J acefc Marczewski 

Miafem p* kunkretne ptopozycie 
unowy od angjelskiego Epic Mega- 
gamos, ale nie 1 lego nie wyszto. 
Piemsze locen/je wewfietrznD TE- 
ENAGENTA okazary sie baiozo przy- 
cbytro. ato nie detattmy targu. SyV 
ac|arüe)esHatwa,tx)rasr*eintee>- 
»14 flrmy male, a my z kde> nie a> 
tt't esi*Emy j&szcze lirmduzych. Wy- 
dairsrny v,»pc gre |aki> ■iharev/aro, 
a (est to prodiJH, klbry spetnia nof rry 
zachodn». Oferuiomy rrieozy irtrymi 
fözne lormy plalnosci. np. karty kre- 
dytowe Na(drGZ3zysharmware. DO- 
OM ma cene $4O0a TEENAGENT 
be^Zio kosztowal $29.99 at» $34.09, 
przy czym podkresiam, tej klasy prr,- 
godov*l slwewarowoi "io wydnno 
nigdy. 

- Jakie problomy moina napolkae 
przy tworxenfcj anqtelskich odpo- 
wtadnikaw potakich tekstew? 

- Sq lo konptetnie rözne iezyk". 
szczcgolrie jesll chodo o doweipy. 
Amerykanrn nie zrcoLrn przellu- 
maezonego zywoen Rambo-noz, 
u nfcri to sie nazywa S^vies Army 
Knife. W v>-usf potekie) iak achodzi 
sie do piwnfcy. to na beczkatfi fest 
napisanf! pseprz, nie pteprz. Po arv 
gteteku bytoby bez sensu, wlec to- 
miasl tego fest Salt'nTeppa. W przy- 
aZtoeoi najoien- bedziomy robk: war- 
sje niledzynarcclowa, pömtej ja we- 
zme sio za doweipy polsk« i zatrud- 
mf jakiegoä Angfika, zeby zrotf an- 
gteliWo. 

- W ciä=u pierwszycri dwöch tygo- 
dnl aprirda iy w Police rozaiih) tif 
1 000 »giemptany. Jakie decyzje 
prok*fctanto gry lala u podttaw lak 
udanego tytuki? 

- Przede wszysteim zadbatom, 
by nie popetniac starycb Medöw. 
TEENAGENT byl |uZ leslowany 
przez kaXadzieslö* oaob o rdznym 
slopraj zaawansowanla. Startowa- 
Hsmy z zabzerlem. ze TEENA- 
GENT musi mfec ktaso gajr LUCA- 
SARTS, szczegoJnie feil enodzi 
o mect/eo^lne moztwoso zachowy- 
waria aie bohatera. Rzyjatem. zejV 
Sa* gra ma rniac duze wziecie, to mu- 
si Züwicrac" Iroche mrtoia, duzo za- 
bawy I dtavclp oraz szczypte tajenv 
nicy. ktdry SR? rozrastaL Zaczynam od tta, 
piszf drrvo do myszy. potem dodaje 
bohaiera, • *iestam sciezki ktcrymt 
sio moze poruszaej, wprowadzam cie- 
rtowanie. «d. W prakryce wyglada to 
lak. ze dooaiB M irödöch fedne, R» 
kp, kimpiuie. spiawdzam 1 lak na 
Ml ' ■ 

- Do takiaj pracy potnaba »pa- 
cjattUyc rrrych narif dzi. Jak wygta- 
da wanztal pracy prograrrasto»« Me- 
tropeaa? 

- Cdz, posiadamy zaawanscva- 
ne uzylkl do bnkemania plaidw, prza- 
0aderVi do anbraej i rnaseimych. Ü- 
cza. sa? malo progiamy, pcrelU, klö 
rs rorJe, dokladne lo co choemy. Dia 
przyWadu w TEENAGENCtt zastoso- 
uatem darmowy paker inlornetowy, 
klöry fest lepszy od pkzzja . W tej gr/e 
wielricanalowq rnjzyke robasmy jesz- 
cze sarni, do nastepnych k^puferny 
profesjonaine dnvery muzyczne. Po 
eo odkrywad kuao na nowo, skoro 
mozna näV- golowe, a niedrogte. Do- 
bry modül muzyczny koaztiae c*olo 
S500. 

- Craja.canaj w IE£NAG£hT* od 
raau nuea ala w ociy iwiatna anl> 
mackt. Berater roagt^da sie na bo- 
ki. prywa, ikacia... |ak to zrobW- 

■attf 

- Maref Hopper to lak naprawdo 
nVi rraodsry brat Nakrecfismy ka- 
merq s^kwerejo choazoiiia. Poznioj 
przy pomoey VidenBlastera prze- 
rzuolfimy naiprial vkteo na kom- 
pt/er i zastosowaa'smy technke ro- 
loskopingu. MaiBk rzoczy-Msckr po- 
trafi wykona£ wiele czynnoÄci, np. 
samo waadzante przcdmMöw do 
kjeszenifesl robkne na kaka speso- 
bow. 

-TlZMaGKNT nie Jen typowa pra 
aeWankae, mia,icaml Irzafea moe- 
«■ wyaBac moigownlct. 

- Mam specyftczny pogtad na za- 
gadki v. grach. Uv*zam. ze icsli ma- 
my drzwi i Icucz, to nie wsadza sie Mu- 
cza w zamek. tylko np trzeba nim 
zastukac. W TEENAGENCIE jed np. 
oarzen* sterpa studnif. Zagadki 
IxwiTTysieopierainaskzjarzerBach, 
zeby nie prowadzea proata droga do 
wszystkiego. Musi iediBk byc zaeno- 
wana logikn, zaby nie by'o bazaerv jesü za rremem pojaw gp ope^ Re- 
sloreV Waine fest tez zachowurae 
proporeji poriedzy zagacVinv a tzw. 
przeoTuzaczaml lypu waa?sar*e sie 
po labtyce. Dobre pod tym wzgtedem 
hj gry LUCASARTS, rp. w SAM ft 
MAX mozosz |KhaC drogft ale nc- 

nwata 

- Ciy wedtug CkaMe TT emgent 
Jast gr 4 Irudna.? 

- Ludzie grapic nrjtv«top hortczci 
go ■ dwa, trzy dni. czyll rtodadrae tak 
iak cheiatem Nie powlnnj byc zawle- 
dzeni gra, w razie rIoblomö*^ , mogQ 
zadzworiA na na« hotfno. W TE- 
ENAGENC1E fest szereg cbwylow 
psy drioglcznych. W sarnrxrcdzle 
w wesce znajdLiQ sie dv» rjrzecVrio- 
ty, na vaarzchu lezy grzabien, k vry »c 
do njczego nie przydaie Gracze za- 
dowoleni, zeiuz tu cos znaaszl.porri- 
]5fi zwykle lewarek 

- Orafika to nie lyko bohatac, 
wiakazoie kaädej planuy lajaiuia 
misternte naryaowana llo. Koau lo 
vawdzieczafny? 

- Wazystkie IIa pnygotcMal An- 
oYzejDot)rzyr%li,auiorzGdan*i«^t 
Klubu FartestyKi. Na codzier'i robi on 
rysunki do farzinöw, miaf navpd 
w LS A wystewe swoich prat Andrzej 
ma sktonnosc do horrort.. w TEEMA 
GENClE wyjaikowo go ponarnowal- 
smy. Jego uUtorvn motywaml sa, 
np. skelne twarzo, ktore wgrze ncz- 
na zobaczyfj w jaskin. Wydaje ml sie 
ze lalenl Andrzeja zcstal v> pe*1 wy- 
korzystany- powstaiycbrazkizarow 
no przyjemrie dta oka, fak t posada- 
iaca pewien naströi 

- 1 rzeczywiscJc one tyj^, widac , 
ie wpla.terea tarn co alf da: sefcitu- 
Hey rapka, jaz, molyfki, rodzlnka kr« - 
16»» w Jarrtfo oraz call, maae annych 
malyc h anänaep. Naszym zdankm to 
najwiokaza zateta TEENAOEMTA. 

- A wychiAyciftacie najaspszy nu- 
mer? W teiniczövvce. gdae zosiafy 
odWTOcone kwunki, obraz wyglada 
tak oknu I odwrotrte. Grafik sip po- 
my», ale zostawÄrimy to w wersji 
korteewej. Jesb poczeka s.p 3 ;.-■ 
kund, to na obrarie skaeze pikr-ewpj 
wtofteia rybka. Iak jakby to byt rze- 
czywttoie wtdok na fezioro. Zdo|p 
sobie sprawo. zo odkry)e to |eden 
na stu graezy, ale wlaSnle takas 
szczegbaVi powoduia. ze gra slaje $*> 
kuttowa W TEENAGENCIE Jca« *»• 
go rwiej rxz plenw\atc m. poczatko- 
wo sadziem zo sarrk< skonezenie to 
bytaby tytopolowa gry, a reszta sta- 
nowtryby sekioty, kldre gracz moze 
odkrytsa-i. Mozna bytoby np uzyc" 
siorpa na mys/co Zabrakto nagro- 16 SS/KGB SECRET SERVICE: 00-846 Warszawa dy za rajgtupazy pomysl, iakim lesi 
uzyete gtzebteröa na teste. Do TE- 
EN AGENTA moina t^to dooac Jan- 
cze wtete rzeczy. Chctetom wstawic 
djpttaliz«*Yany uum wotfy. spiew 
ptako*. Mystetom rownez o wprowa- 
dzan». punMoc*. ale ftzyeznte nie 
daSsmy rady. Kazüa. gre moznautep- 
szafi w nteskoi'icz«nosc, ale przy- 
chodzi moment. gdy trzeba powte- 
dzfecstop. 

- W kaidym z tn«h atapöw try 
lukcjonuje podstawüwy moty w mu- 
i y ciny, alt gd r Iwiieodco pojfl wiaja, 
919 dodatkowa kompoxycte-. 

- Tut aj wychodzi znöW ntsz spo- 
sob pcwaznego potraktowante gra- 
CZB. Na wyspto tost Swtelny kawaJefc 
reggee, klory Irwa ponad azy moTuty. 
Muzyk pteal go ze iwiodorcJciq. ze 
W^fcszoSC graczy zroW co ti2sba I od- 
ptynte. CJ kterzy poczeka«. rte bedij 
zalonali. Fwtoone jesl kfedy wtacza- 
H uic naptey koneowe. Jeslem barifco 
zactoftdony 7e soozkj dzwiek owej do 
TEENAGEN7A- Mc* utebtona mu- 
zyczkapojawa s* gdy Mar* wch» 
dzl de posadtoso. 

- Wyblegrii]iny trechf w przy- 
»ilofce . W powitBjaceJ grie TA J EM- 
MCA STATVSTKl 2 ipriad morito- 
ra kodora pr lechodusi na lottl p*o- 
ductflta. Jakte rak re ifclei wytyci- 
ns dla nowtj gry? 

- Poslanuwttem zderzyc' nwrtril- 
noM bohatera pkswszej czeset. Ame- 
rykaryapctefcffigopoehod z eria?na- 
szq rodamq rzeczywstoscte, w szeac 
tat po przetomte. Jorr Potack wy- 
rwal l szefa zastuzony urtop 1 posla- 
nowti spodor go u przyjacteta w PcJ- 
sce. Prxytezdza do zanku potozone- 
gonadmarur^imjortorem. Gdydo- 
ctera na mtejsee, karodea wtasnte od- 
wo« iego zrwjomogo. klory w rteja- 
srrych okoteznoseiach spa* ze scho- 
dow. Sytuacja wyglada wtec tak: floec 
Jest sam H obeym kraju, nte ma da- 
chunadgtown, raebardzo wie co da- 
to) roWc. 

- Bf drit-« sie w laklm raile »»■ 
oh? podlmta wal 1 taV twanycti pok 
•klon paradokeewT 

- Nte. ctiodzi raezej pokazarie 
w fionicznym svitefle tzeezy. ktore 
dzieMsto w cataj Euopks Wschod- 
rtej. czy lo w Rumunii czy w Potece. 
Na Zachöd bode przemycal pewne 
potek« elenierty. Janoaka oglada- 
tem, teraz co lyd^icrt oglaoam Ktos- 
sa. Tyfto. ze z grann jesl Inaczej. 
rvusiA skj one npr/edawar wsze- 
dzte, w Potece czy w Önbabwe. Mu- 
sitz wioc wykorvrtc len zawöd s!a- 
rac sie. by pf o**i byl jak najbardziei 
Lrtweraalrv. Sq wyjfllki. w DAY CF 
THE TEtTACLE Anwrykarte pcfca- 
zaU, ze nejq ca*y äwial w doac gV 
bokin powazanäj. Ate generalrie s*0- 
wo komeicia powlnno oznaezac, zo 
twörca kteni|e sie szaeunkten dla 
odbtorcy Zaznaczam, *o rue jeslo- 
smy akJom do pewrycli kornpromi- 
»öw w Imio sukeesu produkej. NH 
gdy nie zp^dzitoyimy se na pfzyktad 
na lArywarie fakii, zo gra pochodzl 
zPdsk). 

- Cfcodi« tluchy i« w TS2 bfdzU 
moeny wajltk ekullyflyciny. 

- Na lym dape möge tylko zdra- 
dzit zc wdBf hvszy sie do tezydercjj, Poflack zrufdzie zakurzony parnemfc 
Zapiskl növ/i^ o mrocznei siedrto- 
wiecznoi tagendzto zwiflzo) z daeta- 
ml zamczyska. Mtejsee jea nawie- 
dzone duchem okruwio zgtadzonei 
cöikj dzielnegci ryoerza, ktön/ stoe- 
ze Lkrylego skartui . hkstona Jen do- 
syfi nazbudowana i mam nadzteje cte- 
kawa. 

- Ciy moiemv th? spodiiewai 
inacmpf pepiawy (akotci «^a'iki 
w sloiunku do cZfid pltrwuei? 

- W planaoh pnmAöüft roztJziet 
ezose &Wx4W z pe»na syntezq mo- 
wy. Moze zrobany scery btlev«ne 
z przeszloscl, na pawno r»e bedzio 
jednak sziucznych balych brod jak 
wBETRAYALATKRONDOfi Taka 
jskoscmozna uzyekac lyfco w wydB- 
niu na CD-ROM. Prav/dtfodcbnle 
iJtazesielezokrojorav'ersifldyskieh 
kow«. WycbrBZain m sobie mnioj 
wecej jak LOST IN TIME, tylko z ob- 
Hszymi i tepszymi antnacjaml, Bedq 
diprtaftzowape wnetrza z nxhomy- 
/im det;ilan(. Jezei co£ zrebtsr. po- 
kaje sie sconka. Najprawdopodob- 
iw( zdecydiflemy ste r'a postac. we- 
div^cq po ekranie. Chdafcym stwo- 
rzyfi wyrazisl^ ooobawoic na miaro 
mdtany Jcresa k* Guybnsha Ihre* 
apwoooa 

- ZobaciyBbyiniy wtedy po rax 
plerwsiy Johfu Polktck*. JaM on 
wlatclwl* Jon. wydaki a|| ie ma du- 
io iwokch ceoKT 

- Pdtack tost agerten i jego dia- 
meS patogB na lym. ze nte moze mko- do czasu ptan kawalek kodu naj* 
nowszych gter BULLFROG. Chhs 
Roberts, ktöry pteat Wing Comman- 
tfer 1 1 2, w czeso trzectej nte kodo- 
wal. tylt-i' byt rezyserem Ja oczywt- 
fee kaz märt wtasrq wizie firmy ( po 
TEENAGENC1E zamlprza<n zmienic 
tnxhe swöj pro! I d/iafaJnosci. Nte 
dlatego. ze lAYazam kodowarie za 
coS gorezego. UmtejetnoSc progta- 
mowante, rywwana 1 obskjgi dzwte- 
liu 10 malo, muszq byc debre pomy- 
sly. Pouükurt ry teraz gtowrte ostti 
obeznanych w ■fieniÜena t C. Z gra- 
flkj cheemy ludzl do daöbki bümep 
I pr aey na 30 Studio. Ze swej strony 
otenj|emy ueroke konUkly. dobre 
podtoze finaneowe i bardzo dobre 
warurfa piacowe. Czae kotegöw z po- 
dworka sie skoriczyl. teraz mozna 
dztelsc tylko w pcteshxalnyc* 1 ze 
spolach. 

- Porexmawle/my e lym, w eo 
grau po godiMach. Kit J01I axeu- 
g64na tajo m mc q . zo uwktteiaai prxy- 
godöwkl, alo powlodz ciooo gontral- 
ras ocrekujBSi od gier? 

- Klos kto progiBii*4o gry ma lek- 
kte skrzywerie zawoöowe. Gdy pe- 
Irze na nowq gre, intefesuje rnnie 
zrearoow^nteinterteiSL.sposobwIe- 
kl fcternrta sie okran, synchroriza- 
cjaanimacJL Oczywäceskonczylom 
prawte wszysftle przygodowki, jakte 
dotychezas wydano. ale nie tylko. 
Plerwsze przyka/ante, Jakte dobra 
gra musi spaNad. to rmtt almoste- 
re 1 humer, bo boz tage an) rusz. Np. 
WA7EUNKA PO05TAWA Bl mu tym powtedzioc. Ktedy pröbuto 
poderv.ac na to barmenfco, nie mu 
z Iego nie wychodzj Jest to facet by- 
stry I dowdpny. Nie ma fadnek zyete 
Jamesa Bonde, klory jedra, kuk) za 
bija Irzecn facoto». ma pier<adze 
i baokl na zewolarw W TS nie mM 
zby! duzo syluacp do popisu. ate 
w dnjgtoj czatc Potack wykreca so- 
IWne numery. Poza lym 10 zwykty 
go#. sadze, ze wt a*rt «1 dtetego tetvnel 
jest ste z rim graezom ktertyflkowac. 

- Ciy Imdno pogodilt prac* pro- 
gramisty gter, ciy mol« ona fftc 
w pari« a kterowantem tirma. wyda- 

Jae^gry? 

- Peler Moryneux rast dzi5 mene- 
dzerem firmy, a mlmo to od czasu v. SYNDICATE pratem podezas ptea- 
raa TS. bo wcqgnela mute w czwar- 
ly wyrnter, podobnte Jak w DOOM 
W grze mus byC cos magxznego. 
Z tego powodu mo podobal mt sie 
MYST. klory byt po prostu zbyl wy- 
Mealtzowany 

- Uaezego gratei w DOOMT 

- DOOM byt reatey. Strzaty byto 
stychac gloäwi. cezej. Opföcz Iego 
podzhwarn ch(opakow z t> SOFTWA- 
RE za wykonanie programu. Mowtt 
k<edyÄ^ienBCklosw0|eiaertPan6w 
Samochodziiow, ze mLSi byc przede 
wszys&imiTeczywWoscl od czasu do 
czasu tytko powtewlantaatykj. Parrie- 
tan tez powaxlzenie SiarUBlawB Le- 
na, ze pH na trzectej Skonto opowö- danta nie wtesz gdzte jestes. to pow*- 
ntentes przerwat czyterie 

- Jaktt wtee Jaden tytu) rabra*- 
byi za »ob*, na bexludna wytp«? 

1 «*. 1 ilr- mnte to mordereze py- 
tante. A* tesll iuz niafbym sie znv- 
bW. do wybnviia z tego mrowia tytu- 
»Sv kaVa rvttepszych. 10 z pe*-noscB) 
Jako parwszogo wymfenilbym SE- 
CRET OF MONKEY ISLAND. Jest 
10 beza g«et pr/ygodowych. Jaul 
grasz na fipperze, to odezuwasz 
konlaki wytqczn« z maszyna, a m- 
taj masz przygode. nalosc. tedzkte 
zachowante. A np. scone z topte- 
niem Guygrusha uwazan do dzis 
zanwtolOfsztyK-röwrowpieiricv 
przychodza. pirad. a w dztesiee ikon- 
kl sie zmtentaja. na „Order Hirtbook". 
To sa rzeczy pokazujace. ze aulor 
szanute swojq gre, dato kazdemu 
kto odkryje te kruezki male chwae ra- 
dosa. 

- w ciasach Spadram gralei tai 
na pawno w tekatöwkl? 

- Nte lytko na Spectrumte, na Pe- 
ceca?ro\vraet Bedacylamatntotefc- 
stewkq SPF LLCASTBNG to rajtrud- 
ne(fiza gra jak^ skonczylem. Jestern 
namteoTym tanom s-(. mam w domu 
4 aJbo 5 tysecy kslaiek, sttadtem 
jui raenube. Jestem wloc [rzyzwy- 
czajony dotekstu. Gdy w tekstowce 
dziowczyna wchodzl do pokoju. (0 
wyotrazam $ sobte takq Jak che?. 
Podobaja, ml ae produkete temy LE - 
GEND. zwtaszcza EFC THE UNRE- 
ADY. 

- Oatafnio dyakutowalüny w ra- 
dakef o grach Sit Ray, 00 ty o mch 
ladnoT 

- SIERRA, hm.,. PerwaZagm, 
Möra zdala ogzamti to LARRY 6. 
Y/ c/asach interlefsu tekstowego 
mteJo ste 1 5 podstawowych komerd, 
adeQioXi|acymmornoncte nusteles 
podai |Hktes (l/'iwne petocente spo- 
za neh - np SPIN AROUND aJbo: 
pri,:n((i.-.v. 1 [.'. aJktK'Abo WLAR- 
RYM podobala mi ste Jadnosc cza- 
su i mtelsca. poza lym lubk? w przy- 
godowkach gdy dane ponwszcze- 
nte Jest wykoriystywane äitenayw- 
nio Tragiczny pod tym wzgledem 
byto w SIMON TUE SORCEREn. 
gdzte na poczatKL mteles dostep do 
d/toaieca. tokaoji. Baskl ideatu byt 
System w KYRAND1A 2, kiöra to gra 
zawterala elapy po kjfca komnat 
Cos podobrego zrobitam w TEEN- 
AGENCIL 

- Jui w naslepnym nument ia- 
mlaieimy potna rojwU|iante do TE- 
ENAGENTA. Co sadltel laiilcr. Dpi- 
»ach, more mau w planacti wyda- 
nla konkurancyinago htrttbooka? 

- W ZBchodnan systemie promo- 
c|i gier jest mtejsee zarowno dla Nrt- 
bookow, jav i wyktadapcych kawe na 
lawe solutciro* Mydtegraczy, klö- 
rzy grskjc w TEENAGENTA utknefi, 
r^zypolowe#Hriy Joszcze öodatkov/o 
specplna. knietetetoricznq. Saaz?. ze 
po waszyn opete n*i nie powinten 
mtec juz wqrplfwoscl. fBk przefsc Ie 
9t 

- Dalekejemy za romtowe l iy- 
ciymy Cl, ieby TIENACalNT zdo- 
byt ra granic^ rozgtoa nfa mntejtzy 
nli wspWciotnc xachodnkt pnygo- 
döwVi. ul. Wronla 3W7 f tei (0 22) 201-261 w. 550, (ax |0 22) 209-309 SS/KGB 17 DNtqrM 

Dnekuje za wszystkic asty, szcreDoinie te i lycreotaml im Ducti Ko- 
Wd. JetteiuM pfawdzlwyml dxant&ftnenaani. roalaecami |Hk mawUl möj 
wujaUBk wania. 

Odpawiadam dtti na bardzo »tele pvtun, kuke igramadzlty s* pofczas 
moiBDO pobytn w saratprlun. Drodry moi. uratwlcie Jycle lobt* I wasztj 
Galante, füll bedztecla dokieeWe crrta* upts> w SS. Oute Hciba pyUa 
myrifcji bowHnn wprosl z piicaapicnla czegos tv oprsie. Zaznaciam takle 
Bittfsca. byscte magh sacwdztefnle sprawdxle. 

NM odpowladnm na pytanla o kcdy labaipteczateca, MM d Hciba dys 
klelck. W p*or».s(Hi katejnoscl »laptijq ste pytanla do gier, d klörych kÄ 
pcsaainiy — bmb po prostu igromactzone materlaiy. HM prztsladute na- 
tnmiP'i v. rtdakcji. fco lekarz zabronit im wsta-rtae sip na prämier««*- 
nU monltara. Ja töwolri r»*uje. Ja nto moiemy nawt I potazmawlac prrei 
teiefon. Jedynym koetckiem sa aotnnne lamy KCl. 

WauaGatuu AlADW-PC 

Co zrobic', aby przej&c poziom 
Cave of Wondcn? Anonira 

Nalezy unlcetfwic jahtkami cwr- 
wooe kamienic trzymanc przez &&*- 
lany. Ogolnym jednak cclcm jetf 
zdobycie Umpy urmeszezonej rai 
sie/) cie göry. 

SATTLE GOMMAND — PC 

Kicdy zniszcze cel glöwny, nie 
chee po mnie przyleciec: iroigto- 
wiec. Co mam robic? Adam 
Uchmanowfcx 

M» vc gonic widzin:. spröcaii V" 
usryssec - nu pe .- ih i f. -t gdzri roc- 
daleka . olbo co goraa jui. odlecial . 

BölEiTüASTHiay-Anisa 

Gdj jestem przy interfcjaie Lin- 
ks trzeba wlozyc karte ID w czyt- 
nik, » Jh nie widze zadnego czyml- 
ka.Cd> uzywam Unc nainterfej- 
sie nie sie nie dzieje. Aptekar/e 

Spöjrz na bcrecn z podpisem 
„Prezydcni lu u nu nie Roici" 
* SS' 13. widac na nim golym 
okiem ow znajduJQcy hie obok aj 
biny czytnik. w nim (o wtasnie 
mnsz lüyC kalte ID. 

BETMmATKROWJOR-PC 

Jnk rozwlazafi w ro/dziak* 3 u- 
jemnice lunety i brotxki - pajaka? 
Obüzedlem rala niemal Mikdemie 
i nie möge znaleäi wtaäciwego tro- 
pu. Doc/epo stuzy Tiudczionc nr - 
daieko Kecnng Rush phvo w beez- 
kach7 Adam I). JR 

Klucz do lajemnicy lunety i pa- 
..}..\ |«l : • !.! Bat D OUdl E 
Kcntin? RuKh. przy czym nie raj- 
muj Mc owyin piwem. Szctcgöly, 
jak okidniBC udafqccgo kupea wr> 
da NoC4i)ch Jaslrzeb! Na\ona du 
Sandau. rozpracowujc opia 
wSS'15. 

Co robic! w podzlemiach u Ni~ 
galhawkäw? Czy da si? przej&c! 
przcz dziury w ziemi (w podzie- 
miadi)? Jak? Tocoek Coitcki 

W sicdzibic Nocnych Ja^irzebi 
i.x-iv. ndsrukac kufet. po jego 
oiwarcki trytretn Daikneäs. koi- 
czy sie rozdzlBt irrcci. Nicklore 
dziuiy da tie pTÄbyi z pomoeq li- 
ny. 

Jesam przy koccu 7 misji, gdzie 
trzeba miuczyc Kifl Machine. Zm- 
bilera u-szysiiic rzeezy zgodme 
z npi.sem, ai do mcvnentu. gdzie iivcbn /n.ilr.'i ilu/iiryczn^g^rc./j 
Moreaiüfem atoi moM, za kiöryra 
Patma mowimi, icjcstlodziwne 
miejsee, ■ James czuem choru.jc. 
Czy lo tarn jej azukac? Boromlr 

Chva göia pomijajajc lo, ze Jen 
iluzorycznfl. jest rowmez dodaiko- 
wodobr/e zakamtTflouanii.Znaj- 
dujc sie orat bJi*kn roz^idleiiia rzc- 
ki obszukaj dokladnic leren, od 
strony wizysücich brzegcm'_ JeAli 
apratiTCA»/. ie idziera przcz miej- 
see. w kiörym na mapie je&i göra 
(na kioic ncrnialnic nie da nie 
wchixlza!) lo v,1asnic lam. 

BUZZAÜHHRACE RIO SPACE -PC 

Dlaczego powyzej misji MAN- 
NEO DOCKING rakiety ekaplo- 
dujc mi przy starcie? Jak ustawic 
czaa trwanbi (Duration) dowolncj 
misji? Czy jes( on moze z g6ry 
okreilony? Adam 

Czas irwania misji ustalasz kli 
kiiEit i» podziekinyin na hzckcczc- 
*ci kolc. Im wiecej czcici kcaa zo- 
slanie zaznht-zony ch kotorem . lym 
dliuv/.i misja. Co do wybuchama 
rakiel - palrz HELP w SS'21 No- 
wci jtdnak najlcpszd ralida kibi 
od czasu do czasu ^ybuchna^ /u- 
pelnie bez przyezyny . NksCet) . gta 
zacbowujc sie czasami w sposöb 
ftugcmjqty, >e r o/giy -\vkj jc.M - g6- 
ry . .- -mu '-, r.i-" Tzn. zc jczeli zama- 
rud/j-/ i uv/h ijiis/ Kie Mnlnicj od 
zalozoncj w prugramR 1 . (ztcVki roz- 
woju. jeäes kararty dodaikovymi 
nirocxciciunii. 

caimh Fan» — pc 

Jak zniszczyc Tabryke w nü^i 
12-0 (nie mogf wTsadzjcdrzwl)- 
JdRre 

Slan trzeina zxrfnictzami na 
trzecti ptotfomuich. Wledy przyle- 
O) liehkcpicr i wysadzi cälq ie Co- 
bryke. 

CASTLES - Anä%33 

Cozrobi£,aby miec wiecej woj- 
aka7 Gdy gram mam jedynic IC 
z pieeboty i 10 hiczniköw. Spo- 
atizegtem tez, te przy wojaku jes» 
podany jego slan (np. biedny). Od 
czego lozaleiy? Maclek 

Stan woiska zalczy dokladnie 
od iloÄci pitniedzy jalde na nie 
przexnnr/yfi/. itstli < 1««-./ mtcÄ 
wiecej wojaköw. musi« podnieie 
im place. 
0VIL1ZATIW-PC 

Po wynalerienlu Gunpowdcr 
kompilier wyrzuca zc wszysdcich 
moieh miatt koszary Ranaclu. Päj 
cie.alc jedoostki produkowane od 
tej pory nie majaj «atusu Vc4enn 
i przegrywajQ wickszoU bitew. 
Drugi laz kompolcr wyrzuca ko- 
szary po wynalezkniu Ccaaboation. 
Musze dwa razy odbudowywac ko- 
azary. a u operacJN zwykle mnie 
^ylcaäczafinansowo.PozatyTnko 
azary odbudowane po raz drugi 
kosztujBj w utrzymanio 2 razy dro- 
zej. Jedr/cj Majer 

Takie sij zatady gry i nie na io nie 
ponidzisz. 1 o to wlasnie chodzl, 
Plac w srodku \vm , na kiörym wo- 
jownicy wprawiali Wc w wymaebi- 
»anhi wlöczniami lo nie loaamoco 
poligon wojsk peocemych. To aor- 
malna Inidnow; w rozgrywoa! Czy 
ebeesz aby gra wygrywala sie sa- 
ma? Jedy ne wyjtcaC lo aprzcdiic b* 
rski kilka tur ptzed odkrycinn 
C»*mbui4lori lub Ounpouder. a po 
odkryciupcriowniejc wybudiwai. 
W ten »piiH'tb Iracisz jedynie kilka 
lux i zyskujesz sporo kasy. 0VU7JII!»-Ainj|a 

Czy jest coS tabego jak graule na 
innej planecie? WybudtwaJcni ala- 
tek i odpalilem go, wtedy dem« 
pcänformowaki mnie. zc moj sta- 
tek przybyl na planrtc Alpha. Nie 
wiem jaki wykonae dalcj ruch by 
rozpocza^ kolonizocje nnwej pla- 
nety. De je« Puture Technology, 
na rarie wyVryicm 10?Lukaaz Wit- 
kowski 

7, chwihj opu5Zcvxnin Zicmi r ; ;i 
saj kontzy . Po »y kjdnwaniu na pia- 
necic Alpha kompnlet konezy li- 
czenic punloöw, jezdi nie wyladu 
jesz na icj planecie, lo koikzy licze- 
m'e dopiero w 2 100 rokii, wicc naj- 
Mpiej zgrnc Ie daty . Future Te < hno- 
logyjesinieognuuc/ona ficzbo,ja 
mam zwykle po kllkasct. Mozcsz 
jrdnaV ragrac' w jej (nicoficaalnq) 
czesc drug^.czyii w MASTER OP 
ORION. Tarn mo*c*z hku*oni/o- 
wac tyk planet ile tylko zdotasz. 

Jak (alho nu jaki dynk) nagrac 
koöcowy wynik, aby reozna go by- 
toodezytae w View Hall ol Farne. 
Micha! Mordka 

Wystarczy odteKpieczyc dys- 
kartke 7 gra.. 

OK-Alisa 

Jaki jesl numer tclefonu do mai- 
ki?Mawick W calei grzc nie nuisis* uiywac 
niiijednrgonumcnjtelclonu.Twoj 
boliaiet po pro&iu w odpcnviedmm 
momencic decytluje, ie iiulm do 
danej rooby zadrwonic (w lym 
przypudku ina lo nuejace po wy- 
najeeiu pokoju w hotclu). 

CW2ZY 2 — C-H 

EHaczcgo w opitie z SS' 12 nie 
ma np. Tube of tooihpasio i wielu 
mnyeh rzeezy? Mr. BONUS 

Gdyz sjj one niepolrzcbne w Mi- 
mejgrze. 

Czemu,gdy uyplynezaobra/ck 
■JipB w alonej wodzie ptywa** gra 
zawieaza ak;? Mr. BONUS 

Przykro mi, ate z icgo co win- 
dorno weisjn pirocka lej gry zosta- 
la rlc przygotowana. przez to wic- 
«a sit przy nuikowaniu Dizziego. 

imr3-M4 

Czy jeat inny aposöb na przej- 
Acie przez nosorozea? Udajc mi sie 
go przeakoczyc raz na kllkanascie 
razy. Daje ma kote. ale on jej nie 
blerze. Sebastian BoguTas 

Trzeba poczekiic dz rwzy w two- 
ja üione. wledy ucickasz. o ot»rf>- 
rozec zarinn sie w norze. 

OIZZY PflMCE OF YOUFOLK — Airiga 

Jak uzyc magieznego papieru 
(magic carpef) do fruwanla7 Sa- 
dam 

To nie pupier tylko dywan, a uzy- 
was; ^o »(arlujgi' / zamkmcgo iira.iu. 

Zebralem 18 wisienck, gdzie 
rewta? 

Poszukaj za krzakami . snlcziami 
i kamieninini, no i v. climurach. 

am-c* 

Na radarzc statki sa oznaezone 
dwoma kolorami. 2o(ic io normal- 
ne ctalkl. a czerwone to Hatki przy- 
pominajacc staeje orbiialne. Nie 
maja. one wtazow i moina je znisz- 
czy6 dwoma «rzalami. Jak szukac 
prawdziwych itaeji? Alien 

Szukaj ich na orbiiach. 

airEZROmffl-Aniga 

Po odwicdzcniu Bernard Star 
i powrocie na Ross'a. rne möge do- 
ataä stc na Bemard Stan. a autopi- 
lot z poczflku leci prawidlowo, 
a poiniej nasteouje jakby odpycha- 
rric od Bcrnarda. Nie möge wiedy 
tei zadokowac sie na Solu. Co ro- 
blc7 0ktaw 

A C7> dostaJrs poz\<olcnic na 
dokwunleV 18 SS/KGB' SECRET SERVICE: CO-846 Warszawa FlELESOFM-ftrigaBOO 

Ptoszz; ml podal wymaganiw 
sprzetowe gry. Wojtyta 

Diu Aniig ?. ukfadami ECS 
(50O/500+/6OO) )n4 to I MB po- 
mipci. dla Arniy / ukladami AGA 
btdzie lo 2 MB, chcc" zajeca sie 
FAST RAM oraz. inne preyspie- 
uzenia. 

GAUU-Amm 

Czy i jak moina uzyskac nie- 
imiertetooic? Ariiir Zrayilny 

Tak. U7ywajac ACTION 
REPLAY (cartrtdge do A500). 

G08LMS2-Anvga,PC 

W planszy 2, kiedy rrywam mu- 
chomora Rgu«m, on go zjada-Co 
zrobic, «by gn nie jadl? Jerzy Za- 
lmewski 

Najpicr* trzebudu^ pszczole plfi- 
tek 7 drzewii, potem letav na psz- 
t/i'ic /üwlczc üii«; &iedzaccj na 
drzewie nimfic (wczcAmcj Winkle 
ZI&/B ja wodaj. Niml'a odczanije 
n*Khotiiora i dopicru wtafy gobli- 
nybedqmnglygosobie przywtasz- 
czyc. Jeili Fingt» niidjl hed/.ic 

* hi iälgO /f.i-.l:-.*. .Tic.il If c/> ! i.nsc 
wykona Winkle. 

Jak na ptonszy i Amoniakicm 
uzye nriiwiczkv Finguwm na dziu- 
m? Lukas?. 

Kliknij rekawtezka. na daur« 
po prawej, w cza&ic gdy Winkle pn zajrzeniu donaprrcciwIegtcjfcZCTe- 
Uny bedric obrywal od Gioiztok*. 

Zacinam sie na plans/y 2 dbrzy- 
mlm jasklniowtem. Wedlug wa- 
ftzego opisu Winkle powinien wejk 
przey <zpar? i zepchnac drewniang 
glawe z laiki. U miüe. kledy lam 
wchodzi to przezchwite ftryttw jt. 
u pointej puucza, wychodzi i sie 
awantumje. Co mbie tJe7 Pscudo- 
goblin 

Chodzi o lo. zeby Fingia zna 
lad si^ na zawicwonej w powictrai 
fckalce kawdck na lewo od jndu- 
niowca, za£ Winkte na lej (czaccj 
poni/cj. Zrzuccnie drcwnbincj g*> 
wy odbywa si? w dwoch tunuh: 
najpicrw nu sUiilna. pdlke, putrni 
7 niej na Iwa. by wykorzy&iac go ja- 
kokMapultv. 

Co zrobic z pilka (Baloony? Hn- 
gus rzuca kamienicra, pilka odbtj* 
sie od ziemi i (apie ja jakid chlopa- 
czck,ktoiy polem znikaw domku. 
Trybcto 

Chtopaczka trzeba w itybie na- 
tyvhmiastowyni przy>kr/ynic po- 
przez wehere Winklein do drzwi. 
w ktorych sie chown i niciiial r6w 
notegk wcjscie fingusem dodrrwi 
po)o7onych pDfi/.ij. by /lapa*: 
gnojka w mufiiencie gdy sie. lylko 
pojawi. 

W SS'20 napisaliscie; JTngus 
idrie do sutereny. Winkle wchodzi 
do Mrapy antoka ." lc/di Winkle wejdzie pierwszy, lo Rngus nie 
ebec v-cjiL do sutereny i odwnxnie. 
Mnzr ja gdztei popelnilem Mad. 
proue o wyja&nicnje icgoprv-blc- 
rnu. Anoaim 

Owszem. popetnifcji blad — *y- 
•iiiinuj najpicrw FiogUM-ni. 
w trakck gdy len bed/-ie szedl do 
Mileieny . Winklcm i/ybko nisr 
do Mrapy smoka i zanim Fingus 
wlaezy przycisk w tulrrenle. 
Winkle usadowi sif we »'iKtrm 
potwora. 

Ulknalem w 9 levclu (kiaina 
anu). Zdooywam kukj dogry w kn; 
gle, klade ja na pnrykrywce i staje 
tarn jednym z goblinow. Agnulo 
odpirut sie *■ ramy i spiula na paia- 
sol.Codalej? Jak räöbyt agräfke? 
Jak wydostac Buffooiui /. banki? 
Daniel Mröwczynski 

Mkuly tzlowtcku. koni«x - znie 
rainlercMij sie SS'20. gdzie za- 
niieszczunc zostalo lekarslwo na 
twoje 7gty7oty! Möwiac W Icle- 
gralicznym skioric: b 1 1 .m uwol- 
i\is? 7 pomncü agmfki . ktorj} nlo- 
bedrie Flngm dolaiujac do ni ej na 
bance mytlliiitcj. R(N>/ia - w opi- 

tie. 

Jak polac kotlet eliksiiem 
grztxznosci? Zanim Fingus zdq- 
zy go wyjaC, kodd pada. Michol 
Nariowski 

Caly szkopul jesi w ddbrym ustn- 
»icriu Mngusa. gd> Winkle kla- dzie gwozdz na kufrze. na ktorym 
siedzi kucltarcryk. Trreba nagraf 
v tym ipomcxie gre na dysk i prö- 
bowaf. 

Jak przejU giganU tarasujacefo 
dfogc do zamku? Do czego shizy 
wino I kura? Mattusz Wozniak 

Gigantoui musisz daf wino 
i kielbcse otaz wrzucic jajko do 
ogniskn. Zajrzyj do SS'20. 

W laboratonum u Tazaar'o me 
potraße nalac wody z gabki do pa- 
laccj sie fajkx Kai« Wioklowi dmu 
chacdofajki. akiedyfajkasiepa- 
li wlcwam Fingusem wode z gab- 
ki na zar, ale Fingud nie reaguje. 
lzabela Wytoka 

Iza. eo ly kotnbinujcA/// Fingu^ 
wagoma. gabka (namoczorii) w lym 
«i wylalu sie tt szkiclelu po po- 
dtuboniu w nim wykataczklj) mu- 
&i Colkiiijc wydobywajac) > ch ne 
7 fa|ki opanS», c nie wytcArtii wr> 
de na zai ('.'>. 

Napn/iomiezgigaMemjesikj- 
ra. Nie mozna jej tkna£. Jakj« 
nja-zini; V I -lach 

Proces ujarznuania lozpoczy- 
nn Winkle chwytajac kui^ za kunV. 
ZittdrieJa dokanczaFingusstrze- 
lajac bicduczke salcesonem w leb. 
IC oslittni^ CTynnosf wykonujac 
u momeneie, gdy glowa kury 
(„head" bqdi ..letc" zalc/nic od 
wentji) bedzie na ekranie ozna- 
c/ona. "Wt tor pult 
ui, Wroo« 35;37, lol. |0 22) 201-261 w. 550, (ai |0 22) 209-309 SS/KGB Jak przej&c drugim ludzikiem do 
podztemiVPaul 

Drukuj banknoty . polar, blyska- 
wic/nie odskocr od maszyny i pedi 
m da. Jesu zrobisz Co na pelnym 
gazic . uda ii h< ucici przcd grubt) 
mamuikn. 

Jak przejic 4 pbnsz&skQro co ja- 
kW cmä luimicft o/.j wia mk ie* pta- 
V. , ktore ii n i c zabljnja.? Jumbo 

Przed ptakami rnoina sie cho- 
wac w pewnych miepcach. na przy - 
ktad lux pr/> wcjiciu do icj plan- 
$zy, Celan jest düerowanie spa- 
dnjaccgokanüaiiadodziury.doko- 

HÄS7. tCgO prZCttCZaj .(■' /.Mllv-l l. 

Pi trzykxuinym lakuii wyczynic 
znikräc ostatnia barieni i bcdziesz 
ntigtprzejftfrapoziornzczaszkn,, 
ktory jc.st /r.it.7nH' trudmcjszy. 

HAHDOFFAli-PC 

Jak znalezc ztoto , kiiirym trzebn 
zaplucic" przewoinikowl? Pulpet 

Wszystkie cze sei serii Fahles & 
Piend* pclr* fia. perftdnych pod- 
poch i zmyfek to co wymicnilcS 
»lanowi jtdni) z nich. Mette ci po- 
mdc jrdynie opis Z SS' ] I 

Jakie czvy sa pottzebne do 210- 
btenli tcc7j i Jak je wykonac?Thc 
Rghter. Maciej Ratowski 

Potrzebnc c«n> znnjd/.iesz 
w swojej ksiedze, dodatkowyrn jest 
amctyiil+jagndy . Wlcwuj je do ko- 
lejnych inis , gdy trafis/. do ivhtfci- 
uej.czai/D-ilanic w niej iia Male. 

Jak przejic ukltdankc zebowa? 
Dcalh Aladdin 

Uzyj jagody na rnuszkach, od- 
kryjcsz dz» iekowa kombtnacjc, 
klonj muröz v idcixycwej kolej- 
nosci wystukac na zebach czaszkj . 
Krturlr dobrzc moieaz zwracac 
UMagcrriemdiuie>ä.aIenakok>- 
ry kolejnych fragmenlow sckwen- 
cji. 

Klcdy wychodze z baru ( spoty- 
kam ofanioniioc tzulcrke. nie wiem 
jakjawykiwac. WSS'Jl rupisnli- 
scie, zeby pnmielac o fetyazach 
przynoszacych axcxcicle. Jakie lo 
ta przedmiory?. Wierzeie rai, ie 
nawet pröbowalcm jej podiozyc 
pod mmzlc podkowc. Jcfth jest spo- 
&ob na jtj wyk'rwanic.to protze po- 
dajclc. Bta/fj Pawlak 

Po pterwszc. nie miisi»z grac 
z oimknnici} BkemaryATiy sposöb 
na zdobycie zln>ih mottet tawar- 
ty zostal w opiMe. Jc*li jednak ko- 
nlccznäc chcci? k< / pannij niocko- 
uvea Ttnknyc. po!ö? przcd paiiia 
iui /'rnii podkou^ o koiicücli zwrä- 
conych w <■ ■■; 

Jak znuet/ac phvo z oetern. aby 
otnymad atedko-kwainy bo»? lipek 

Wd ku'.-i. napcltiij go piweni. 
Ocö przdej do mi^y »moeregn bo- 
basa. Ni!i v :t üc bei ptcHemu 1 ir.ie- 
viaa oba tkbdniki. 

Jak pnurjic myKZopodobncgo 
*L-alnika7 W opaie (3/94) podali 
icic skladniki czaru. po kifSrego 
wypktu tnozna przettnwzyr myiz. 
Wypifctr. i nie, Zielon Junior SkorzyM&j z podanyet) sktadni- 
ko» , zakj je goflM ^^o* 1 « ^ P«™- 
jqcyvh iiodel . woda vv kol Ic nabie - 
rze koloni.Pojdi do jaskini i wypij 
exar na oczadi niys/.opodobncgo 

HARfiER ASSAütT - Amiga 

PodaJilcie. zc gm ira 2 dyaki, 
a tymezasem kompuler prosk mtüe 
o DATA D1SC. Waadzam mu Bfor- 
maiowaoy dytk i nie. Wyczytatem, i rapimjeR kod. kiory przcd no- 
stqvi4 grq mozcs£ wjüsac do kon>- 
putcra. 

HQMEALOK-AWJt 

O co lak w ogoie chodzi w gnee: 
rozatawiam pulapki, chowftm sie 
w dornu na drwwic. nanajo di'v- 
wi ata i co dalcj? Pawel Jaguä 

To ptorte - nie daj «5 zJapac do 
moniewu pr/yjazdu poliep. 
zc trzeba •formalowHf dy sk za po- 
mOG| jakiegos programu. Jak7 Sc- 
badian Ukleja 

Nozwa DATA DISK faktycznie 
oznac?a nie dmgi dy&k. kicay tiaj 
pierw K7eba coeiadac. azerjy go 
wkizyt doMacji. 

NEWaULL — Aaviga 

Po zdobycin cz«aci kryaztalu 
pnycliod/c do Andera. Nie da>s 
mi zadnego lymbolu, tylko pyio 
„Hne you got the amukt yet?" Oi 
mam zioblc? Toma.i/. Tippe 

Jak loco? Praccici Aiidei lylko 
grzecznk sie pyü czy mau amu- 
leL Jezel'i wiec go maszto pokaz. go 
boyowi. a ten 2 radoieta wrejczy ci 
«vrj symbol. 

KMALl2-rt 

Jak w> jtr« üc z luku? Kakzuk 

l.uk nalczy uinicicic na akiyw- 
nym polu kieszeni przeznaczonef 
na bion inioUnij, a sli/aly u icj. 
kiora i'f .■-: ■ 1. ■: 1 . jest na przrd- 
miop/ codziennego uzylku. Teraz 
podezas wnlki nnlezy uitnwic f>ic 
lok. zeby przcci wnik znalal sie po- 
•■ii ;-.\ .ivf.cni mieeza I wyMTzdic. 

Druld otworryl mi pneejide w pl|- 
lanioie drzev. Co dalej? Pulpet 

Zdtw przewiezie ci? na dmgq 
sirooe leguny. Porozmawiaj tum 
z duchem ognia, ktöry teleponuje 
car; do Asgard Hall ol Worlds. Tu- 
laj wkrocz do Nifihcimu. Duch 
przewiezie cie pczez roorzc lawy • 
«apiesz przcd wcjtcian do zam- 
ku. Daicj radi M)bic sam. 

HtSTORY LME 1914-1B — PC 

Jak aie zapiuije Man gry? An- 
drzej BakuD. Kris Pok«owic2 

OdpcAvardi: po przcjschi kazdcj 
bilwy bierzesz kartke oraz piöto HOOK — Amrja 

W SS' 16 lupUdlfele, ie tneba 
*K pnebrec. Jak to zrobic? Kloog 
ikonf? Mao w pokiadanin: linc 
z kotwicq, kurttc , apodoie i roleie 
zklinikidrChopa. A.R. 

Mu ms 1 zdubyc jcazc/c kapelusz 
(umiejcii*e przclalujac ponad pla- 
cam w momencie, gdy przechodzi 
tarn pirai) i mozesz juz udad sie na 
przysian pod okno nerwow^j praez- 
ki. Tu wyrtarczy uzyc rofcty i na- 
st^pi uybka zmiana odzienia . 

JET STRIKE — Amtga 

Jaki jerf kod do miijl. w ktorej 
Fiartujc nie z loDÜakowca, pomipi- 
y\c kod zabezpieczajacy? Totnaaz 
Fuükowiki 

Nie ma taklego kodu. Przy m/.- 
pocTynnnru gry od daJuych mnjl 
program zawsze pyta o kod- 

Jl«Gl£STft*E-fl.Tii93 

Je&lem w 3 fazle 1 etapu 1 nie 
möge znaleZC* umoebodo. J&k go 
odnalezc - mote aa jakies wska- 
zowki? Rick Dtngeroui 

v, ■■:./. ■«• .! co do rodzaju sa- 
nochodu ud/.icUtcrToryKtapor»B- 
ny pod kooiec poprzcdniej fszy tej 
inisji. Si) toduze czamc uozy. Po- 
znasz je po tym. ic zmkrzajij ko- 
Icjno v<i, lerunku ambasad widocz- 
n>ch im inäpic. Mimsz MC banizo 
$pid!tzy<,M przcciu'nym »ypadku 
v>Miirc/\ aby ihn; jeden / nicli 
osi4gni}l «**J cel. m tx.I/«cs/. mu- 
siat powlar/aö pre od poczqlku. 

KJUKO J KDK0S2 — Amiga 

Pomimo,4e zebralcm juz wazyst- 
kie prredmlory, nie potraTic wyjic 
z osady i nuzyc w pelnq pr/ygod 
i niebezpleczensiw droge. tukaaz 
Hawryluk Mus^z.Mojoc na placyku przcd 
biamij. Irzykiotnie zairubic na ro- 
gu (ii/>wajac go na Kokosru) 
a nastepnie wreczyf rtniznikowi 
iintalek miodu. Na /cwniilrz mu- 
röw napoikRsz bände zböjoerzy - 
rozgonisT. ich sttuhzac rekawica 
Nity. 

Docbodze do Zgryza ^zc/erbate- 
goi nie wiem co 1 nim dalej zioJmc? 
Kaszlelan 

t'/tipelnlj jego uzfhienie ?**»»- 
jac kuracie oparu} na z> *ej wodzie 
(po prostu wylej ja na nrfrgo) 

LEW -PC 

Gdzie znajdnj« st« magicznc 
portale do Otchlani, Jak wyglada- 
j;- . oraz jak z nich korzystac? K 
patoy 

TapeuTie Otchlantij nozywasz 
Eicryczna Röwnine- NajlEtuicj 
v.ijv lam popr/e* wilrac w rodzin- 
nym mauzoleum. Pröbuj takze uzy- 
wac tabliczek r. wygiawerowanym 
c/erwoayin runetn (s^ w grze co 
najmnicj d\oc takic) na znakacli, 
ktore mozna napotkac na nickte- 
rych scianach rerydeix-ji. 

UONXIKG-PC 

Po druglm przejczdzie na Btru- 
siu . mahpy przeiTucaji) mnie na zy- 
riif c. z ktärej apadam do wody . Jak 
to przejsc? Szymek, Krzyszajf Bie- 
lenln 

Zyrafy odbijaja cie pyskami do 
göry - wykorzyst&j lo. 

MAQCLA10D!2ZT-C-64 

Co dac zararozonemu w koatee 
loduV RedcV P.oMk. 

CUfi na l'orgrzewke - kubd go- 
racejxvody. 

Od n alaz l e m wszystkic rzeczy, 
uzytom je, uwolnilcm CrandDiz- 
ziego, Doziego, Adiay, Deozlla, 
Dylana. zabilem Zaka. zanioalem 
do Hadeau Piertcien Zaka i zebra- 
lem 30 diamentow. Co dalej mam 
robid i gdzie hU? Kryatian i Ma- 
rek 

Leciec do ukochanej. 

Jak pncped/lc mysz blokujqc^ 
tunel w studm7 Pawd Wrobel 

Otrujjq. 

MAOCPOCKETS-Anga 

Jak wprowadza sie; kody dogry? 
Maciej Podkowicz 

W wersjl na Amige tue xvprowa- 
dza sie kodow.jeaj to moil n*« tyl- 
ko na PC. 

WrHOR-Afnpa 

Jak znaletc rüde zelaza w kopal- 
nl.Jakw!oi7CDiochdoploea?To- 
mek Brooowski 

Nalezy kolejno przy nicic i uzyc 
na plccu: v.~egicl r. kopalni („wy- 
kuty" kitofein ze iciany). rüde 
z kopnlni odkryukou-ej (aby jq 
wydobyc wyMarczy uzyc na niej 
gamka) oraz mech znnd zxodclka. 
Teraz. po podpalcniu calc&ci za 
pomoca. okularöu' mozna zaezaf 
wytop 20 SS/KGB SECRETSER ICE; 00446 Vforuflwa 


Warszawa, AI. Jerozolimskie 2, tel./fax 27-87-73, tel.kom. 0-90 22-38-41 

CENY DETALICZNE tytut Air Havoc Control 

Alone in the Dark 3 

BCF Racer 

Bureau 1 3 

Descent 

Guilty 

Nascar 

Stalingrad 

The Big Red Adventure 

Ultimate Haunted House 

Warcraft 

Woodruff VOSCl 

Detal + VAT 


format 


100,00 


PC CD 


210,00 


PC CD 


160,00 


PC CD 


160,00 


PC CD 


165,00 


PC CD 


190,00 


PC CD 


200,00 


PC CD 


200,00 


PC CD 


160,00 


PC CD , 


235,00 


PC CD 


165,00 


PC CD 


165,00 


PC CD MAC CD-ROM tytut 


Detal + VAT 


format 


Busytown 


235,00 


MACC 


Cuckoo Zoo 


185,00 


MACC 


Flight Commander 2 


210,00 


MACC 


Ghosts 


210.00 


MACC 


Harpoon Classic 


140,00 


MACC 


Headcandy 


95,00 


MACC 


Joumeyman Project Turbo 


190.00 


MACC 


Macbests 


190,00 


MACC 


Myst 


235.00 


MACC 


New Kid on the Block 


190,00 


MACC 


Peter Gabriel 


165,00 


MACC 


Rebel Assault 


210,00 


MACC 


Retum to Zork 


210,00 


MACC 


Star Trek 


190.00 


MACC 


Star Trek 25th Anniversary 


190,00 


MACC 


Star Trek Inter Manual 


210.00 


MACC 


Theme Park 


200,00 


MACC 


Tortoise and the Hare 


190,00 


MACC 


Wrath of Gods 


195,00 


MACC 95.00 


MAC CD 


190.00 


MAC CD 


190,00 


MAC CD 


235.00 


MAC CD 


190,00 


MAC CD 


165,00 


MAC CD 


210,00 


MAC CD 


210,00 


MAC CD 


190.00 


MAC CD 


190,00 


MAC CD 


210.00 


MAC CD 


200,00 


MAC CD 


190,00 


MAC CD 


195,00 


MAC CD 

KATALOG 


tytut 


Detal + VAT 


Armored Flst 


198,00 


City 2000 


46,70 


Command Adventure 


( 129,00 


Commander Blood 


190,00 


Companions of Xanth 


53,30 


Critical Path 


99,60 


Cyberrace 


53,30 


Creature Shock 


190,00 


Cyberla 


165,00 


Cyberwar 


219,00 


Darkseed 


56,00 


Dawn Patrol 


160,00 


Dragon Lore 


190,00 


Dr. Radiaki 


159,00 


F-117 


60,80 


F-15 


60,80 fo rmat 

PC CD 

PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD 
PC CD Ceny w nowych ztotych, zawieraja. VAT. Przy zakupach hurtowych udzielamy korzystnych rabatöw. 

Wszystkie tytuty mamy aktualnie na pötee (10.03.95) 

Zapraszamyü! / < • PATHCIAN - Amiga 

W SS'8 napisaiiScie, ze aby 20- 
stac bunnistrzem trzeba byc scna- 
torem. Wiec jestera senatoremmo- 
jego miasta rodzinnego i kilku sa - 
siedoich i nie wiem jak wziac* udzial 
w wyborach. Jak möge sprzedaö 
8\v6j ßtatck na aukcji? Mazurek 

W wybontch bierzesz udzial sa- 
moczynnie, ale je£li nie zorganizu- 
jesz kampanii przedwyborczej, to 
nie masz w nich szans. Jest to do- 
kladnie wyjaSnione w opisie. Co 
do sprzedawania statköw, w opi- 
sie nie ma tym mowy, poniewaz 
gra nie da je takiej mozliwosci. 

PERSIAN GULF INFERNO — Amiga 

O co chodzi w pierwszej misji - 
wszyscy möwia., ze trzeba znaleic 
bombe, alc nikt jej nawet nie wi- 
dzial. Zyga, Szczecin 

Bo jest za drzwiami, szukaj 
uwaznie! 

PfflATES — Amiga 

Czemu ludzie w tcj grze buntu- 
J3 sie? Co nalezy zrobic, aby ich 
uspokoie? Damian Swiderek 

Duzo lupic, napadac, a od czasu 
do czasu dzielic micdzy zaloge zdo- 
bytq fortunc (to tez sposöb). 

PREHBTORIK« Amiga 

Gdzie sie wpisuje kody i czy 
w ogöle one istnieja? Agata Skow- 
ronska 

Nie ma kodöw, gre tr/eba przejsc 
za jednym zamachem. 

PRINCE DF PERSIA — Amiga 

Styszalem, ze w tej grze istnieje 
mozliwo£c latania, przemiany 
w smoka... Jak tego dokonaö i czy 
sa, jeszcze jakies inne szruezki? Ma- 
ziRama 

Kto ci takich bzdur naopowia- 
dai? To nie MORTAL KOMBAT. 

PWNCE CF TWE YOiKFOLK — C-84 

Jak przejäc' pnacq röz? w zamku? 
Na g örnej wiezy sq nozyce, ale jak 
sie tarn dostac? Sebastian Kalus 

Röze pokonasz wlasnie nozyca- 
mi, ale mozesz sie do nich dostac 
tylko naokoto - przez chmury. 

Skad wziac silxiik do todzi, zeby 
miec kos?? , Jajek" 

Handel z mieszkaricami czyni 
cuda. 

RAJLROAD TVCOON — Amiga 

Gdy chee zbudowaö trzeci po- 
ciag.pojawiasie komunikat „Tra- 
in Limit Exceeded". Czy mogliby- 
s 1 i e podaö jaki£ kod , al bo popra w- 
k? w SAVEGAMER aby mieö 
przynajmniej lOpociagöw.Krzysz- 
tof Puchalski 

Jedyna mozli wa poprawka to ku- 
pic legalny egzemplarz gry. RETURN TO ZORK — PC 

W rui nach domu nie möge zna- 
le££ zadnej ramy. Jest tarn tylko 
korba i drewniane pudto. Co jesz- 
cze powinienem znalezc* w skle- 
pie opröcz baterii, monet i bile- 
töw? Szymonciu, Mr. Pcpecrs, 
Mayor 

Znajdziesz rame, ale w ruinach, 
ktöre wskazuje opis w SS' 1 1 . Po 
dotarciu do wschodniego Shanba- 
ru, w poblizu Lasu Duchöw znaj- 
dujq sie; szczatid kolumn. rozej- 
rzyj sie tarn, na murawie lezy ra- 
ma. Poza tym co wymieniles, 
w sklepie nie ma juz nie wiecej do 
wziecia. 

Nie möge sie dostac do podstep- 
nego odynca. Podaliscie tylko kie- 
runki geografiezne, nie möge jed- 
nak sie tarn dostac. Nie wiem röw- 
niez jak dostac sie do wrözki i ko- 
palni . Lukas z Krölak 

Pamietaj, ze jesli stoisz przy- 
puszc/alnie obröcony twarzij na 
pöfnoc, uaktywnienie lewej strzal- 
ki jedynie obraca cie na zachöd, 
zeby pöj£c na zachöd musisz zro- 
bic jeszcze krok naprzöd. Przykfad: 
wchodzisz do lasu, cheesz i5c (N, 
E, N) - naprzöd, prawo, naprzöd, 
lewo, naprzöd. Wiedzac to nie po- 
winienes' miec" klopotöw z rozbro- 
jeniem '•podstepnego odynca". Do 
wrözki dopiyniesz motoröwkq 
z przystani, zas w kopalniach ja- 
dac wagonikiem musisz sie spte- 
szyc ze skretami w odpowiednich 
kierunkach, bo wagonik pojedzie 
w nieznane. 

Jak zerwac i co zrobic pod rc- 
filinka. rosnqcq pod znakiem na po- 
czatku gry? Ziutek 

Zerwaö jest prosto, robisz to przy 
pomoey noza. Roslinka przydaje 
sie do tego, bys zostal wpuszezony 
do klubu pod urwistymi skalami, 
gdzie bedziesz musial rozbawic pu- 
blicznosc'. Nie trzeba nie niq robi6, 
roSlinke trzeba po prostu miec przy 
sobie. 

REUHON -Amiga 

Jak wyslac satelity do innych 
ukladöw stonecznych? Jak je zlo- 
kalizowaö? Kiedy wynalazca wy- 
najdzie lepszq bron od hunter tro- 
oper? Stoczylem jui 5 walk z Mor- 
gulls i ciqgle mam tylko tc bronie. 
Czy mozna zaatakowaf dowolnie 
wybranq planete (np. Jade i jak)? 
Damian Mach, Michai Szczepan- 
kiewiez 

Nowe rodzaje uzbrojenia poja- 
wiajq sie w miare rozwoju akeji. 
Naprawd?. Aby natomiast nawiazac 
kontakt z obeq rasq trzeba wysfac* 
na zamieszkalq przez nia, planete 
statek zalogowy (np. Galeon) i wy- 
ladowaC na jej powierzchni. Pla- 
nety atakuje sie wysylajac nad nie 
flöte wojennq majqcq na poktadzie 
statki bojowe kosmiczne oraz na- 
ziemne. Po przybyciu na miejsce 
wystarczy kliknge na odpowiednia. 
ikone (w SS ? 20 to ta z numerem 
45) i zaeznie sie zabawa. RICK DANGEROUS — C-64 

Z kamienia zeskakuje na pierw- 
sza skrzynke. Kiedy chee przesko- 
czyc na drugq, zalatwia mnie laser. 
Co powinienem zrobi6, aby tego 
uniknaö? Adam Ghoszek 

Poszukaj przycisku, a niemozli- 
we stanie sie mozliwym. 

RISE OF THE ROBOTS — Amiga 

Grajac na 1 playera po rozwaleniu 
5 robotöw zaezynam od poczqtku. 
Czy mam za malo pamieci? Zornbi 

To nie pamiec, tylko kwestia wy- 
boru na samym poczqtku. 

Dlaczego ta gra nie chee mi cho- 
dzic? Mam 1 MB, odlaczam staeje 
dysköw a program mi pisze, ze nie 
mam wystarczajaco duzo pamieci 
CHIP RAM. MACGYVER 

Masz za mato CHIP RAMu. Je- 
zeli masz A500 to aby uzyskac pef- 
ne 1MB cliipu niezbedne sq pewne 
przeröbki na plycie glöwnej. 

ROBIN HOOD- Amiga 

Do czego sluiy muchomor, ktöry 
czasami mozna znaleic w domku 
wrözki Iub w lesie? Czy i jak moz- 
na zabic smoka? Jak zapozna6 sie 
z bratem Tuck'iem? Rambo i Pajac 

Smoka sie n 'e zabija, z tego co 
pamietam nalezalo wyjqc mu drza- 
zge z nogi. Wkrötce postaramy sie 
zamieicic dokladny opis. 

RUFF'NTUMBLE-Airiga 

Czy sa jakie§ kody do röznych 
poziomöw? Krzysztof Letki 

Tak,spröbujnp.3178. 

W grze przechodze dwa fiwiaty: 
The Fantasy Forest i Rocks and 
Stuff. Dowiedziafem sie, ze istnie- 
je jeszcze dwa inne. Prosze wyja- 
änienie tego problemu. Darek Gajc 

Piraci pröbujqc odbezpieczyc gre 
uszkodzili mechanizm do kodöw, 
przez co graez z takq wersjq bedzie 
sie mögt bawic tylko na pierwszych 
dwöch poziomach. 

SABRE TEAM-PC 

Co zrobiC po wyprowadzeniu 
swoieh ludzi i zakladniköw poza 
teren obozu? Commando 

O ile odejdziesz wystarczajaco 
daleko od bramy, nie nie musisz 
robic. Twoi ludzie i zakladnicy zo- 
stanQewakuowani aulomatycznie. 
Dia wszystkich Szwejköw: odej- 
scie od bramy nie oznacza rozpef- 
zania sie wzdfuz ogrodzenia tylko 
ruch w kierunku brzegu planszy. 

Rozwalilem porywaezy na stat- 
ku . Gdy wgrywa mi sie baza rak ie- 
towa, to gra sie zawiesza. Co robiö? 
Luczek 

Masz uszkodzonq wersje g?y - 
kup oryginal. 

SAM & MAX HIT THE ROAD — PC 

Nie möge znalezc 2abiej Skaly. 
Za kazdym razem, gdy wybiore ja- 
kas skale patrzac przez lunete, a po- 
tem zjade na döi ze sznurowej ku- 
li i chee jeehae do owej skaly, na 
mapie nie pojawia sie zaden Sym- bol. Pröbowalem juz wszystkich 
mozüwo&ci. Pietia 

Najpierw konieeznie trzeba po- 
rozmawiac ze stworkiem (Syzyfem) 
z Vortexu, ktöry wyjasni, gdzie 
znajduje si? 2abia Skala. Obracajqc 
luneti», trzeba szukac kamienia le- 
zqcego doladnie pomiedzy wspo- 
mnianymi przez Syzyfa zjawiskami 
przyrody (wielkie göry itp.). Jak 
namierzysz wla^ciwy kamieh, lo- 
kaeja 2abiej Skaly automatycznie 
zostanie na mapie zaznaezona. 

SEGRET OF r.lONKEY ISLAND — PC 

Gdzie znajduje sie pilnik? Kie- 
dy Stan pojawi sie na konkursie, 
bo go tarn nie ma? Mam zdobyte 
szkolenie pirata, pokonalem Mi- 
st rzynie szpady i znalazlem skarb. 
Szczepan Fofta 

Pilnik znajdziesz w ciescie, ktö- 
re da ci wiezieri w zamian za medy- 
kament (gopher repellent). Pöjdz 
na przy stan, obejrzyj cale otoczenie , 
za moment natkniesz sie na Sama. 

Gdzie zebraö skiadniki potrzeb- 
ne do zrobienia zupy na statku? M- 
ke & Macia 

Sa, one na statku. Potrzebne ci 
bedq: wino, cynamon, kurezak. 
mieta, alrament, proch, piracka fla- 
ga z masztu. Sposöb jak je zdobyc 
omawia opis w SS T 20. 

Jak u wolnic f aceta z broda? Prö- 
bowalem nabrac do kubka z baru 
grog z kuchni, ale nie möge do- 
nies^c go do celi, bo grog przepala 
kubek. Vorgui 

Musisz po drodze wykona6 zmia- 
ne, przelewajqc grog z jednego kub- 
ka do drugiego. Zröb to mniej wie- 
cej w polowie drogi pomiedzy knaj- 
pg a miejskim wiezieniem. 

SETTLERS — PC 

Gra pokazuje strone tytulowq, 
i nie reaguje na klikniccic ani na 
naciskanie kJawiszy. Czy powo- 
dem moze byc zbyt maJa pamiec 
konwencjonalna (mam 639 a gra 
wymaga 640! -jeden ghipi bajt)? 
Tobiasz Szlek 

Prawdopodobnie masz zle skon- 
figurowana pamiec rozrzeszonq lub 
wadliwq wersje gO'- w pierwszym 
przypadku nalezy usunqö z CON- 
FIG i> YS wszystkie managery pa- 
mieci, a zostawic (dopisaö) linie: 
DEVICE=C:VDOS\HIMEM.SYS . 
W drugim nalezy udac sie d*o skle- 
pu, w ktöryTTi jg kupileä i zai^dat 
wymiany. 

Jak szkoliä zoinierzy? AR. 

Kazdy zolnierz przeby wa w zam- 
ku, garnizonie lub wiezy strazni- 
czej ^szkoli sie sam w czasie wol- 
nym od sluzby. Wojaköw staejo- 
nujacych w chatach wartowniczych 
nalezy co pewien czas wymienic 
z tymi z zamku. 

Co trzeba zrobic by todziami 
przeprawiö sie na drugi brzeg, zeby 
ulatwiö transport? Szymon Fojcik 

Wystarczy wytyczyc sciezke pro- 
sto przez jezioro. Resztq zajma. sie 
sami osadnicy. 22 SS/KGB SECRET SERVICE; CO-846 Warszawa AMIGA CD 32 ALFRED CHICKEN 30 zt 

AUEN BFEED TOWER AS (PL)(box) 80 zt 

ARABIAN NIGHTS (PL) 51 zt 

ARCADE POOL (PL)(box) 53 zt 

BANSHEE (PL) 58 zl 

BATTLECHESS 61 zt 

BATTLETOADS 50 zt 

BEAVERS 60 zt 

BENEATH A STEa SKY (box) 167 zt 

BRIAN THE LION (box) 45 zt 

BRUTAL FOOTBALL (PL) 46 zt 

BUBBA'n'STIX 30 zt 

BUBBLEANDSGUEAK(box) 126 zt 

CANNON FODDER 99 zt 

CASTLES 2 55 zt 

CHUCKROCK 53 zt 

CHUCKROCK2(PL) 49 zl 

D/GENERATION 50 zt 

DANGEROUS STREETS (PL) 51 zt 

DEATH MASK (box) 134 zt 

DEEP GORE 44 zt 

DEFENDEROFTHECROWN2 50 zt 

DISPOSABLE HERO 129 zt 

DRAGONSTONE (PL) 58 zt 

EMARALDMINES 39 zt 

FIEDLS OF GLORY (box) 1 35 zt 

FIRE FORCE 44 zt 

FIRE ICE 59 zt 

FLY HÄRDER (PL) 51 zt 

FRONTIER ELITE 2 (box) 1 1 5 zt 

FURY OF THE FURRIES 35 zt 

GLOBAL EFFECT 41 zt 

GUARDIAN 134zt 

GUNSHIP 2000 (box) 145 z! 

HEIMDALL2(PL) 58 zt 

HUMANS 1 & 2 (box) 80 zt 

IMPOSSIBLE MISSION 2025 132 zt 

INTERNATIONAL KARATE 72 zl 

JAMESPOND2 41 zt 

JAMESPOND3(box) 57 zt 

JETSTRIKE 67 zt 
JOHN BARNES FOOTBALL (PL) 54 zt 

KID CHAOS (box) 112zt 

LABYRINTH OF TIME (box) 1 20 zl 

LAMBORGHINI 42 zl 

LEMMINGS (box) 80 zt 

LIBERATION 65 zt 

LOSTNINJA3 73 zt 

LOSTVIKINGS 55 zt 

LOTUS TRILOGY 92 zt 

MANCHESTER UNITED (box) 108zl 

MICROCOSM (box) 75 zl 

MORPH 41 zt 

MYTH 71 zt 

NIGELMANSELL'S 79 zt 

NOW GAMES 1 (100 SHARE.) 64 zt 

NOW GAMES 2(100 SHARE.) 64 zt 

OUT TO LUNCH 30 zt 

OVERKILL&LUNARC 25 zl 

PGA EUROPEAN TOUR (box) 120zt 
PINBALL FANTASIES / SLEEP. 89 zt 

PIRATESGOLD 148zl 

PREMIERE 25 zl 

PROJECT-X/F17 102zt 

QWAK / AUEN BREED S.E. 75 zt 

RISEOF THE ROBOTS (box) 166 zt 

SABRE TEAM (PL) 63 zt 

SEEK&DESTROY 58 zt 

SENSIBLE SOCCER 63 zt 

SIMON THE SORCERER 144 zt 

SKELETONKREW(PL) 58 zt 

SLEEPWALKER (box) 60 zt 
SOCCER KID (PL) AMIGA CD 32 SUBWAR 2050 (box) 150zt 

SUMMER OLYMPIX (PL) 51 zl 

SUPER FROG (PU(box) 54 zt 
SUPER METHANE BROS (box) 50 zt 

SUPER PUTTY 61 zl 

SUPER STARDUST (PL)(bOX) 80 zt 

SURF NINJAS (PL) 51 zl 

THEBIGSIX 78 zt 

THE CHAOS ENGINE 39 zt 

THEME PARK (box) 105 z! 

TOPGEAR2 127zl 

TROLLS (PL) 51 zt 

UFO (box) 136 2t 
ULTIMATEBODYBLOWS(PL) 80 zt 

UNIVERSE (PL) 66 zt 

WHALE'SVOYAGE(PL) 51 zt 

ZOOL(box) 50 zl Petnq ofert£ 
przesytamy po 

otrzymaniu 
koperty zwrotnej 

ze znaczkiem. 

Nalezy zaznaczyc 

typ komputera. CDTV, A570,CD1200 17 BfT COLLECTION (2CD) 105 zt 

17BITCONTINUATION 49 zt 

17 BIT PHASE FOUR 80 zt 

ADVANCED MILITARY (32) 40 zl 

AMERICAN HERITAGE (32) 40 zl 

AMiGA TOOLS 86 zt 

AMINET 4 SHARE 51 zt 

AMINET SET 1 (4CD) 150 z* 

AMOSPDCD(32) 70 z! 

CAM COLLECTION (2CD) 120 zt 

CD CLIPART 55 zt 

CD EXCHANGE 1 (32) 86 zt 

CD FONTS 55 zt 

CD NETWORK (32) 74 zl 

CD SOUNDS TERRIRC 70 zl 

CDPD 49 zt 

CDPD CD32 (32) 49 zt 

CDPD 2 49 zt 

CDPD 3 49 zi 

CDPD 4 64 zl 

COVER GRIL STRIP POKER 52 zl 

DEM01 49 zt 

DEMO 2 (32) 49 zt 

ELECTRONIC COOKBOOK 40 zl 

EUROSCAN 1 52 zt 

FRACTAL UNIVERSE 67 zt 

GIGANTICGAMS 74 zt 

GOLD FISH (2CD) 55 zt 

GRAPHICS CD 54 zt 

HUTCHINSONS ENCYC. (32) 40 zt 

IMAGINECD 110zt 

MEGAHITS1 102 zl 

MEGAHITS2 102 zt 

MITING PEARLS 1 39 zt 

MULTIMEDIA TOOLKIT (32) 70 zl 

PANDORA 30 zt 

PLAIN BROWN WRAPPER 79 zt 

RYTRACING1 68 zt 

RYTRACING 2 68 zt 

SEXUAL FANTASIES (32) 52 zt 

TOWNOFTUNES 60 zt 

VIDEO CREATOR (32)(box) 130 zl 

WORLD VISTA ATLAS 53 zt IBM GRY CD-ROM 7th GUEST (2CD) 87 zt 

ACES OVER EUROPE 108 zt 

ACES OF THE PACIFIC 108 zl 

ALIEN LOGIC 94 zt 

BATTLEISLE2 110 zt 

BEAUTY & THE BEAST 72 zt 

COMMANDER BLOOD 104 zt 

CREATURE SHOCK (box) 239 zt 

CRIME PATROL (box) 129 z! 

CYBERIA(box) 169 zt 

CYBERWAR (box) (PL)(4CD) 219 zt 

CYCLEMANIA (box) 188zt 

DAWN PATROL 118 zt 

DRAGON LORE (2CD) 111 zt 

DRUG WARS (box) 129 zt 

DUNE 68 zl 

ECSTATICA (box) 85 zt 

F-117A 67 zt 

F-15III 67 zl 

HEIMDALL2(PL) 62 zl 

HELL 105 zl 

INFERNO (PL) 170 z! 

IRON HEUX 88 zl 

JUTLAND 50 zt 

KING'SGUEST7 225 zt 

LANDS OF LORE 113 zt 

LAWNMOVER MAN 75 zt 

LEGEND OF KYRLANDIA 3 248 zl 

LEISURE SUIT LARRY 6 113 zt 
LION KING-STORYBOOK(box) 188 zt 

LITTLE BIG ADV. (PL) (box) 1 1 1 zt 

LOST IN TIME 1&2 120 zl 

MAD DOG MC CREE 1 (PL) 81 zl 

MAD DOG MC CREE 2 (PL) 88 zt 

MAGIC CARPET (box) (PL) 118 zl 

MEGAPACK 2 (11 CD) 165 zl 

MEGARACE 53 zl 

MENZOBERRANZAN 107 zl 

MYST 131 Zl 

NOVASTORM 76 zl 

OUTPOST 110 zt 

PANZER GENERAL 97 zt 

QUANTUM GATE (box) 94 zl 

QUANTUM GATE 2: VORTEX 244 zt 

REBELASSAULT 128zl 

RETURN OF THE PHANTOM 106 zt 

REUNION 70 zl 

RISE OF THE ROBOTS 124 zl 

SIMCITY20O0 110zl 

SIMCITY ENHANCED 92 zl 

SOCCER SUPERSTAR (box) 79 zl 

SPACE PIRATES (box) 129 zt 

TUNELAND 100 zl 

UNDER A KtLLING MOON 230 zl 

UNIVERSE (PL) (box) 62 zl 

WARCRAFT (box) 84 zt 

WHIZZ(PL)(box) 39 zl 

WHO SHOT JOHNNY ROCK 69 zt 
WING COMMANDER 3 (PUbox) 19 zt 

WORLD CIRCUT 67 zl 

PROGRAMY EDUKACYJNE 

ANIMALSZOOtorWIN 55 zt 

ANIMALS ZOO for DOS (box) 51 zl 

COMPTON'S ENC.1995 1 10 zt 

GLOLIER'S ENCYCLOP. 7.0 109 zt 

MS ENCARTA 1995 194zt 

SUPER MEMO 7.4 (PL) 150 zt 

OCEANS BELOW 51 zt 

OUR SOLAR SYSTEM 55 zt 

SPACE SHUTTLE 51 zt 

WHALES&DOLPHINS 95 zt 

WORLD ATLAS 5.0 76 zt CLOCK 

BIURO HANDLOWE 

01-856WARSZAWA 

UL PERZYNSKIEGO 13/12 

PON-PIATEK 8.00-1 6.00 

TEL/FAX (022) 35-42-65 IBM SHAREWARE 14000 PROGRAMS 29 zl 

16 BIT-SOUND MASTER. 29 zt 

3D ANIMANIA 29 zt 

ARTHISTORY 40 zl 

BUSINES LIBRARY 29 zl 

CLIPART LIBRARY 30 zl 

CLIPART OVERLOAD 30 zt 

COf^UNICATION MASTER 29 zt 

COMPU-FIX 29 zl 

DR FUN PAK 35 zt 

DRMUSIC 35 zt 

DR SHAREWARE 35 zl 

DR GAMES 35 zl 

DR WINDOWS 35 zt 

GAME KILLER 34 zl 

IMAGES LIBRARY 1 30 zl 

IMAGES LIBRARY 2 30 zi 

IMAGES LIBRARY 3 35 zl 

MIDI & WAVE WORKSHOP 29 zl 

MUSIC TOOLBOX 29 zt 

PHOTO CD DEMO 1 30 zt 

PHOTO IMAGES 1 35 zt 

PROGR. POWER TOOLS 29 zt 

PUZZLE MANIA 30 zt 

SOUND LIBRARY 30 zl 

WE BEST OF GAMES 1 30 zl 

SOUNDBLASTER ME. VOL 2 40 zl 

SOUNDBLASTER ME. VOL 3 40 zt 

TOP 100 DOS GAMES VOL.2 34 zt 

TRAVEL TO SPACE 29 zl 

WINDOWS PROGRAMS 29 zt 

WORLD OF CLIPART 34 zt 
WORLD OF COMMUNICATION 34 zt 

WORLD OF DOS (2CD) 68 zt 

WORLD OF SIMULATORS 34 zt 

WORLD OF FONTS&ICONS 34 zt 

WORLD OF GIF 34 zt 

WORLD OF SOUND 34 zt ...i jeszcze ponad 140 
tytutöw Shareware W ofercie posiadamy röwniez 
kilkadziesiajt tytutöw 
o tematyce erotycznej Wysokie rabaty dla 
odbiorcöw hurtowych 
i- — 

Oznaczenia: (PL)-polska instrukcja, (box)-wersja w duzym pudetku, (32)-dziala takze na CD32 PROWADZIMY RÖWNIE2 SPRZEDAZ WYSYLKOWA 

Zamöwienia na przesyiki przyjmujemy listownie lub telefonicznie (022) 35-42-65 ^SZYStSeCEN^ÄwIER/UA PODAT EK VAT, SA CENAMl DETALICZNYMI i ZOSTAtY PODANE W NOWYCH Zt. Odcinek 2 

„Nie samym sprzetem 

czlowiek zyje" 

Byl sobie raz Szach pewncgo 
kraju, ktöry myslal, ze jesli zakupi 
swoim poddanym cate mnöstwo 
sprzetu do zabijania, to bedzie mial 
nowoczesna i skuteczna armie. 2y- 
cie niestety dowiodlo, ze opröcz 
checi polrzcba jcszczc wiedzy i do- 
swiadczenia. 

Najpowszechniejsza choroba 
osöb zajmujacych sie historia. woj- 
skowosci jest zapatrzenie sie 
w mozliwosci i dane techniczne 
sprzetu. Skutkuje to nie Lylko nie- 
celnymi analizami przebiegu bitew 
czy operacji ale lakze wypaczonym 
obrazein historii wojen i rozwoju 
mysli.Czasami wydaje sie, ze röw- 
niez ci, ktörzy maja, wpiyw na bu- 
dowe i wyposazenie poszczcgöl- 
nych sit zbrojnych ulegaja. tym ilu- 
zjom (o czym byto zreszta, wyzej). 
Gracze komputerowi sa. naraze- 
ni na skutki takicgo odbioru rze- 
czywistosci prawie w kazdej grze 
hamerykanskiej (szczytem byly tu 
procentowo skrupulatne PATRIOT 
czy ALAMO). Wylicza sie tarn 
kazda. srubke czofgu zaporninajac 
o tym, ze czofgista dawno uciekl. 
Jakiz wiec czynnik wptywa na 
przebieg dzialari jezeli osmielam 
sie odebrac* absolutny prymat tech- 
nice? Odpowiedz jest prosta - to 
sztuka wojenna. To w ogölnosci 
zbiör zasad przygotowania i pro- 
vvadzenia dzialari wojennych, 
a w szczegölnosci zaopatrzenie. do- 
wodzenie, taktyka, zasady sztuki 
wojennej, strategia itd. Aby utrzy- 
mac cz>1elnika w calkowitej jasno- 
sei nie piszc tu o kuglarskich sztuez- 
kach zwalczania kilku czotgöw 
przez sprytnych chlopköw, ktörzy 
wykopali jame - döt na niedzwie- 
dzia a zfovvili wiasnosö WP. Cho- 
dzi tu jedynie o elementy, ktöre 
w miar? uniwersalnie posluzq wiek- 
szej ilosci przeciernych ludzi do 
skuteeznego wybijania tzw. prze- 
ciwniköw. 

Dzis swiat zachlystuje sie; coraz 
nowszymi osiajmieeiami techniki 
wojskowej, a to samoloty latajace 
wspak, a to niestrzelajace czolgi 
czy zornierze bez woli walki (de- 
mokraci). Slyszymy: a ja mam 
Abramsa i ci dowale. Z drugiej stro- 
ny posiadaez T-54A kuli ogon 
i zmyka. No, niepotrzebnie. Nale- 
zy przeciez wziac pod uwage co 
najraniej dwa dalsze czynniki: 

- czy posiadaez rzeczonych cu- 
deniek wie co z nimi robtö; 

- i czy mam skuteczna brori prze- 
ciwpancerna oraz koneepeje jej wy- 
korzystania. Pamiftaj wojaku mlo- 
dy, ze czoig nie jest najlepszym na- 
rzedziem do zwalczania drugiego 
czotgu (zgadzam sie tu z F. Ski- 
biriskim). Opröcz tego bowiem sa, 
jeszcze do dyspozycji rozliczne ma- 
newry, pulapki , samoloty i determi- 
naeja (wszystkie te elementy moz- na sobie poogladac w Czeczenii - 
no moze z wyjatkiem samolotöw po 
wiadomej stronie). 

Wszystkie skladowe sztuki wo- 
jennej sa. röwnocenne. Wydaje sie. 
jednak, ze najwazniejsze to dowo- 
dzenie i organizaeja. Jedno bez dru- 
giego istniel nie moze. Nie ma bo- 
wiem skuteeznego dowodzenia bez 
ustalonych struktur i nie ma sensu i zachowywali System pradowo- 
dzenia. 

Rozstrzygajacym byl tu pewien 
Syndrom ulubiony przeze mnie do 
obserwowania. Mianowicie w mia- 
re budowy spoteezeristwa zhierar- 
chizowanego oraz centralistyczne- 
go panstwa pojedynczy obywatel 
stawal sie coraz mniej energiczny 
i samodzielny. Ktos wiec pojedyn- 
czy musial za niego decydowai, ja na 3 oddzialy po 3 ludzi. Wo- 
jownicy nie bawia, sie w glupoty 
tylko z przekrwionymi oczyma ru- 
szaja do ataku. Naprzeciw dowöd- 
ca wysyla 2 oddzialy, ktöre na mo- 
ment zwiazujq krwawe bestie. 
W tym samym czasie odwodowy 
oddzial rusza z boku do pomöcy 
jednej ze skrzydlowych jednostek. 
Znajduje sie tu liezac na palcach 5 
wojowniköw i... 6 zolnierzy, przy MOJE BOJE 

czyli Bergera historia wojskowosci budowa wi^zöw zaleznosci bez za- 
wiadywania nimi. 

Dowodzenie i organizaeja po- 
wstary zpowodu konieeznosei zwy- 
cieiania mniejszymi siJami wi?k- 
szych. Zdarzylo si? tak gdy ludzie 
tworzaey dang spotecznosö dost 
wyraznie podziclili si? rolami, a do 
tego powstata pierwsza struktura 
paristwowa. Cala ludnosc nie mo- 
g!a stawac do walki, tudziez woj- 
na stawala sie instrumentem w r?- 
kach wladey, majac czesto cel nie- 
zgodny z potrzebami ludnosci. Stad 
tez zachodziia konieczno56 stwo- 
rzenia struktury pozwalajqcej mieö a röwnoczeinie dysc>plina nowych 
obywateli pozwalafa efektywniej 
wykorzystywa^ budowane struk- 
tury. Gwoli anegdoty warto zwrö- 
cic uwage (noia bene), ze w okre- 
sie samodzielnosci pojedyneze mia- 
sto-panstwo potrafüo wystawi<S 
okdo 20000 pieszych i z 2000 kon- 
nych. Po stworzeniu Imperium 
Rzymskiego bandy Herulöw czy 
innego dziadostwa liczace do 10000 
obcrwancöw bez trudu zdobywaty 
wielkie osrodki miejskie liczace 
3000000 mieszkancöw. Wiclkosö 
i potega usypiajq i osiabiajq ener- 
gie dzialania. 
kontrol? nad zgromadzonymi me- 
zami zbrojnymi, pozwalajqcej na 
ich efektywniejsze wykorzystanie. 
Ba, ale i u barbarzyricöw wystepo- 
waly powyzsze zjawiska, a jeszcze 
dlugo nie mieli dobrej organizaeji täxmft Dia lepszego wyjasnienia o czym 
jest mowa, zanalizujmy malertki 
przykiad. Oto po jednej stronie stoi 
10 poteznych wojowniköw, a po 
drugiej 9 mamyeh zolnierzy i 1 do- 
wödea. Zolnierze podzieleni zosta- tym uformowanych z wielkiego le- 
ku w jakis lam szyk i niezle oslo- 
niet>x;!i tarezami . Ta przewaga po- 
woduje, ze wojownikom miia kröt- 
kotrwaly zapal do walki. Zofnie- 
rzom nie ma co mäjac" bo zapalu nie 
mieli w ogöle, tylko ten facio z ty- 
lu (czyli dowödca) kazal im wal- 
czyc\ Koniec koncöw teoretycznie 
stabsza strona (zotnierze) wygry- 
wa poniewai wojownikom nie uda- 
je sie doj££ do porozumienia w po- 
bliskim lesie: czy wröcic na pole 
walki, czy nie. 

W powyzszym opisie poruszone 
zostaly nie tylko sprawy organiza- 
eji i dowodzenia ale röwniez niektö- 
r>'ch zasad sztuki wojennej. Jed- 
nak o tych sprawach porozmawia- 
my pöiniej (w tym miejscu möj 
ulubiony User Jama spopieli mnie 
my^lq, albowiem w swej niecier- 
pliwosci nie znosi wszelkich prze- 
sfan do dalszych odeinköw). 

Organizaeja umozliwia nie tylko 
sprawne dowodzenie ale takze lep- 
sze i ekonomiczniejsze wykorzy- 
stanie sprzetu. Wprywa ona na ta- 
kie cechy jak morale oddzialu, je- 
go odpornosc. Oparta zazwyczaj 
o System tröjkowy bqdi czwörko- 
wy pozwala na manewr silami czy 
zwiekszenie elastycznc^ci w ataku 
i obronie. Oto pierwsza czesc od- 
powiedzi na pytanie: Jak to sie sta- 
tu, ze armia niemiecka wygrywala, 
uzywajac czolgöw Pz I czy Pz II 
z takimi kolosami jak armia franeu- 
skaezy (baeznose) Niezwyciezona 
Robotnkzo-Chtopska Armia Czer- 
wona? Elastyczna struktura dowo- 
dzenia, zdolnosc do optymalizacji 
struktur pozwalaly wierzyc Niem- 
com (zwan>Tn tez z czasu hitlerow- 
cami - od cholery jaka ich brala) 
przez pewien czas w zwyciestwo. 
Skostnienie struktur, jxizbawienie 
dowödcöw samodzielnosci dziala- 
nia poprzez nalozcnie na nich zbyt 
wielkiej odpowiedziahwsci (za na- 
mi Berlin) doprowadzilo po czesci 
do kleski. I nie pomogty tu czolgi 
potezne niezym smoki oraz dziw- 
nie podobne do kalaszy karabiny 
szturmowe. 

Plotr Pawlowlc? Borger 


24 SS/KGB SECRET SERVICE: 00-846 Warszawa fedakqa nie porCT oCpowertaärcki z tytu\j Ö?drte lub neczylelnie wptfncfiydipßekazöw 
V.' prypflfru waz(*teh vmpiwofci p jiirty dzwyit rio re&kcji (0 2?) ?0i-g61 w 53J Nr karty (üsty) 
dor?czeii Nutaika 
doreczyciela 1 - 

1 I Awizowano 
dnia 1995 r. Podpis Sume vvymienionq na odwrocic otrzymatem 
dnia 1995 r. " Poäi£s~odb!crcy~ Znamiona dowodu toisamosci 

Nr 

rodzaj dowodu 

wydany przez mieisce i data diu .19 . r. ! Nr ksicgi wypl. 
przykaz6w 

Podpis wyptac. u\wzrio wypdnK - odcireV. da redakcj ARCHIWAUA &8i£feHh, 

iSBSIIlBIIIEGöXilXD Wöfjd: mnerh» pwna at/uy *am>»»rie 

W a?rta#i fff-*.^ »letaej öoia egranriarzy 

■idneso mj-wy, ptsze rapsad H » iwaga*. 

ums IÄMJGÄ) ESO ftcaepcdaetyptar-fule-a PREiNUMERATAdlalosoby 

Che? pwirÄOMt SocnI S«V« pooj»«iy od rumef j QEEJÖDn-ies^cy D 

Czyjesltetallyucji PRENUMERATAdlaMOosöb 

C3'Ctpenu'rao , «£S«crfllSr.ta»^irrTcimkile3fc-i 
i zetwi^ fce * närtvgo wypdram WeieW«i 
umo*y. 

Choerirfo;KC , a£creru-6ralepoM«siyctlfiri«u .—, 
prrsi wsiKXij fett ntttfCf. I 1 

(HUBE) •*<**, c "*"°%<%§ 

Julrainnm Ochfi^lzoba^ziftfnyiloHomcwBC 
wde<qe o woöto kltpctät rwwanycJi i dyärytu& Steier/« pr7ecnowywac - dowöd nedsrfe crzefcaai ARCHIWAUA ■ **fcfr @t2!j@[*:EB(I!EBEQi](lj 

rwnertw psna drtyay unfcilerte 

W prrypa*u OHWAril wtyLyej iofci epeirptaray 
jttfcwgo runary, pros^ rapiafi lo * uwa^Kh. 

UWAGl PRENUMERATAdlalosoby 

Che? trararnorcwaC S«tm Se<vee po«*«ay od fuiwu 

-^po, Czyjwl lo krbW» PRENUMERATAdlaMOosöb 

Clx? preru^erowad Secrrt Seivia wtai x noml kotopwii 
i zobwiläa« s* öd netönego wypeirwia tatezete*») 
unowy. 

C^e^roipocr^cpferarieraltipca^szyodarw'ü ,— , 
P'zcz wsVaiar^ toSi miesifcy; LJ 

BMa©« C """ , ÄS5SS 

Jnlnuruen LJ d**yc? i lotomqaiemjf s!q HormowC 
rsdaXqe o wN(#xti MopcXä^ iwi^iar,^ z dydiybjcfl. PRENUMERATA I ARCHIWAUA Przyjmujemy zamöwienia na prenumeraty SECRET SERVICE oraz 
naarchiwalne numerypisma. Zamöwienia moga, byö sktadane do 15 dnia 
kazdego miesiaca - tak jak to jest wydmkowane na zafaezonym przeka- 
zie. Zamöwienia sa realizowane za posrednietwem poezty. Prosimy uzy- 
wac tylko aktualnych blankietöw z KGB lub odbilek xero. Prosimy o wy- 
razne i czytelne wypeuüanie przekazu pismem drukowanym. Bazgranie 
oraz skröty nazw mogq prayezyniae sie do ktopotöw W realizacji zamö- 
wienia. 

Wypeinianie kuponu prosimy rozpoczaC od strony czarnej, po czym 
starannie i uwaznie obliczyc nalezna. kwot?, ktörq nalezy wpisac na stronie czerwonej wraz z doktadnym imieniem, nazwiskiem oraz adre- 
sem i ködern pocztowym. W przypadku zamawiania archiwaliöw, NA- 
LEZY DODAC KOSZTV PRZESYLKI wg tabelki. Prosimy nie do- 
konywac poprawek ani skre&Ien, niewykorzystane pola pozostawid 
wolne. Olrzymany po wplacie na poczeie odeinek „dla wplacajqcego" 
nalezy zachowac na okolicznoSc ewenlualnej reklamacji. 

Wszelkie reklamacje sq przyjmowane w redakeji pod numerem tele- 
fonu (0-22) 201-261 w. 550 w dni powszednie w godz. 9.00-16.00. 

ZACH^CAMY TEfc DO KÜPOWAMA ARCHIWALIÖW OSO- 
BlSCIE W REDAKCJI - Warszawa, ul. Wronia 35/37, 1 p. UWAOA! SPELNIENIE PONI2SZYCH ZALECEN JEST 

PODSTAWA TERMINOWEGO OTRZYMYWANIA PRZESYtEK 

Kupony sq aktualne TYLKO do 15 dnia daneqo miesiaca i 

gwarantuj^ podane w numerze ceny 

Kupony nadane po 1 5-tym docieraja do redakeji juz po cyWu wysytki archiwaliöw i prenumeraty, i ich 

realizaeja przechodzi na nastepny miesiqc. 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu wynikrych w ten sposöb opöznieri. Uczy si§ data 

stempla poeztowego na kuponle. 

Przy termlnowym zamöwlenlu maksymalny czas oczfikiwanlana pttMylke wynosl 30 JnL 

W razte nie dotarcla przesytW, prosimy o kontakt telefonlczny w celu wyjasnlenla okollczno- 

sci. Redakcja uwzglednia reklamaciejzgtoszone nie pöznlej nii 60 dni od daty zamöwienia. 

Najczestsza przyczyna ktopotöw w realizacji zamöwienia jest brak doktadnego adresu, brak 

informaeji o zarnawianych numerach oraz btedy w nahezeniu sumy. ■ numer w bazie - konieeznie poda£ 
przy kontynuaqi prenumeraty 
I — od ktöf ego numeiu .*&!« ^ r- do ktorego numeru wt^cznle 
zawartajest prenumerata 
ile egzemplarzy SS 
jest w kopercie UL <Z°w **&21 e ' %« v ^Wo Znaczenie 

symbol i na 

naklejce 

adresowej PRENUMERATA 

Prenumerata moze zostaö zawana na 3,6,9 lub 12 nu- 
meröw poczynajac od dowolnego miesiqca. Cena SECRET 
SERVICE w prenumeracie jest stala i zabezpiecza przed 
ewentualnymi podwyzkami podezas jej trwania. 

Prenumerata zawiera koszty przesylki poeztowej, 
oraz koszty manipulacyjne. 

ceny prenumeraty 

3 miesla.ee - 9,00 zf 

6mlesiace - 18,00 zt 

9 miesiecy - 27,00 zt 

12mleslecy - 36,00 zl 

UWAGA! Naklejka adresowa na kopercie z prenumeratq zawiera ln- 
formacie o: numerze ktentytlkacyjnym czytelnlka (prosimy poda- 
wac przy przedtuzanlu prenumeraty), numerze pisma, na ktorym 
skonezy sie prenumerata oraz iiczWe zamawlanych egzemplarzy. ARCHIWALIA 

Kupon nalezy wypetniö wg ponizszych cen, koniö^nieidoJkzeniejiLkoszlÖw przesylki, 
ktöre zaleza. od liczby zarnawianych numeröw. 

■ CENYZESTAWÖW Nr 
1 
2 

3 

4 
5 
6 

7 

8 

9 

10 cena 
-brakl- 
-brakl- 
-bra^ 
4,00 zt 
-brakl- 
80 gr 
80 gr 
1.20 z! 
1,20 zl 
1,20 zt Nr 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 cena 

1,20zt 
1,20 z! 
1 ,20 zl 
1,20 zt 
1,20 zt 
1,60 zt 
1,60 z! 
1,60 zl 
1.60 z! 
1,60 zt 
1.60 zl Faklet (4 I od 6 do 21) - 18,00 zt 

Promocja! Rocznlk 1994 - 10,00 zt 

zestaw 1 (od 6 do 7) - 1,30 zt 

zeataw2(od6do15) - 9,00 zt 

zestaw 3 (od 8 do 15) - 7,50 zt 

zestaw 4 (od 16 do 21) - 7,00 zt 

dwadowoineod6do18 - 2,00 zt 

trzy dowolne od 6 do 1 6 - 3,00 zt 

czterydowolneod6do18 - 4,00 zt DLA ARCHIWALIÖW KONIECZNIE DODAC KOSZTY PR2ESYUCI POCZTOWEJI za 1 szt- 60 gr. 
za 2 szt. - 80 gr. od 3 do 5 szt. - 1 zl 
od 6 do 10 szt. -1,20 zl od 11 do!5szt-1,50zl 
od 1 6 do 20 szt -2,00 z! ul. Wronia 35/37, tel. (0 22) 201-261 w. 550, fax (0 22) 209-309 SS/KGB 25 wfXwdwdpod --ja— p 

riiirpmi j^ nR|dfJ t!l/.10(l .IWOpn^j [|/|) eMezsjeM 9 t> 8 - •o-o z *ds idijosojd 43 \t RH 
U\OpO)| U/u I OiimA\o]iw^od) " 
n/c>|9zid viurpcu poA\ofl Kjeswpü üjp >pui.ipo / i 

3 bmbzsjbm 9t>8-00 
o-o x ds iduosoJd 

"" jS (7 BD 

11/ ©d i pojj-ozo ' .'■mil) crvwrprfcj R|RS^-ipn njp >p»ppQ iifduins mj-i-ipn uSQmukuii tauum) vc qm ijubvu] op buAx«8UJ~uian|njp j|uo>i sidpod 'uifAzid sidpod ? AAUH&Tf i |odui.-u$ Riircpru / Ul'/.ltxl fn/.\^\ jptf 
v/<-(ijÜ DMDXSJD^ 

ze/se »i««m TJ5 

•o*o z *ds |d|ji$oJd .•>A\0po5f UZO 

9*8 - 00 

lusaipv 
niu.Müfs 

AAVOXZDOd 
ZVMaZHd 

QMOpCnj U/Ü ?«jMoDSfo(Ui'i:iiBnpHiO|UiJU"naJO| w IS --|/ 
nnjdo (cm/gm - c»jsiM7ru i *uui) u.iMepujs; K*fO£: W OPERATION CRUSADER 
wprowadzono zmiany dotyczace 
opcji okna bocznego. Pojawilo si? 
nowe menu, rozwiniete w postaci 
paska z ikonami na g6rze ckranu, 
pod ramkq menu glöwnego. Ko- 
mentujemy je dalej przyröwnujac 
do pierszych wersji V FOR VIC- 
TORY opisanych w SS M 7 oraz po- 
zostawiajac bez komentarza te 
opcje. co do kt6rych nie wystapily 
istotne zmiany. 

Nowe menu zostalo opracowane 
dla rozproszenia zbyt zageszczo- 
nych opcji w oknie bocznym oraz 
do wprowadzenia kilku nowych in- 
formacji. Zawiera ono nastepuja- 
ce ikony-opcje: 

1/2. VICTOR Y POINTS oraz 
TALENDAR WINDOW rozwjja- 
ne w okna dolne o tych samych na- 
zwach. 

3. pole niewykorzystane. 

4. rozwijane w dolne okno 
wsparcia lolniczego. 

5. HQ rozwijane w boczne okno 
dowodzenia.przy pierwszym wska- 
zaniu kursorem. Zawiera ono: 1) 
ikone aktualnie wskazanego do- 
wödztwa (CURRENT HQ), 2) 
przycisk LOCATE, ktörego wci- 
sniecie spowoduje wycenlrowanic 
mapy na wcze&niej wybranym do- 
wödztwie, 3) ATTACH umozli- 
wiajacy zmiane podporzadkowa- 
nia wczesniej wskazanego oddzia- 
lu, 4) okno SUPPLY, w ktörym po- 
dawany jest rodzaj zaopatrzenia, 

5) okno ON HAND z wielkoseia. 
przydzielonego zaopatrzenia jed- 
nostkom wybranego dowödztwa, 

6) okno STOCKPILE z wielkoseia. 
zaopatrzenia pozostajaeego w ma- 
gazynach armijnych (rezerwa), 7) 
przycisk MORE, ktörego wskaza- 
nie wywoluje okno dowödztwa. Do 
tego okna wprowadzono nastepu- 
jace zmiany: - z lewej strony dodano menu 
SUPPLY (w poprzednich grach 
wystepowalo ono w oknie HQ) 
umozliwiajace okreSIenie rodzaju 
zaopatrzenia, przy czym teraz do- 
tyczy to wylacznie dowödztw 
wszystkich szczebli wystepujacych 
w grze. Mozesz wybrac jedno 
z czterech rodzajöw zaopatrywa- 
nia: ATK (dla oddzialöw naciera- 
jaeych), GEN (ogölne, powszech- braleÄ, 2) przycisk LOCATE cen- 
tmjaey map? na ikonie naczelne- 
go dowödztwa twojej armii, 3) 
ATK/DEF MODIF1ERS, a nizej 
warto£ci modyflkujacc parame- 
try walki ze wzgledu na predyspo- 
zycje i umiejetnosci dowödcy. Jest 
to nowoSö - byö moze w nastep- 
nych grach VICTOR Y bedzie 
mozna dobiera^ sobie dowödcöw 
wedle uznania, co byfoby w pew- Powtörne wskazanie kursorem 
ikony THE UNIT rozwija boczne 
okno operacyjne (dawne OPS) po- 
zbawione opcji wsparcia lotnicze- 
go i floty, ale z podobnymi, jak 
w poprzednich wersjach gry dany- 
mi zestawien modyfikacji sily. 

8. pole niewykorzystane. 

9. sluzy do wySwietlania okna 
Z komunikatami dotycz^eymi aktu- 
alnej sytuaeji twoieh wojsk. OPERATION CRUSADER 

Skröcone omöwienie menu i opcji - suplement do opisu w SECRET SERVICE ne), DEF (dla oddzialöw broniij- 
cych si?) iMIN (mozliwe najmniej- 
sze - zwykle dla oddzialöw pozo- 
stajacych w odwodzie). Upraszcza 
to sterowanie akcjq gry i czyni jq 
bardziej realistycznq, 

- z prawej strony dodano menu 
zawierajacc trzy opcje: SHOW 
HQ'S UNITS - przeglad oddzialöw 
podporzadkowanych wskazanemu 
dowödztwu, co umozliwia zazna- 
czenie ich ikon ramkq, SEND 
UNITS TO HQDEST- przemiesz- 
czenie dy wizyjne dla wskazanych 
oddzialöw, ALLOW STAFF CON- 
TROLL - przekazanie dowodze- 
nia oddzialami dowödztwu, ktöre- 
mu podlegajq. Wtedy rozkazy wy- 
dajesz tylko temu dowödztwu; nie 
musisz tego robic dla kazdego od- 
dzialu z osobna. 

Ikona HQ przy drugim wskaza- 
niu kursorem rozwija si? w boczne 
okno operacyjne (dawne OPS) po- 
zbawione opcji wsparcia lolnicze- 
go ifloty. 

6. LEADER rozwijana w okno 
boczne z opejami: I) CURRENT 
LEADER z nazwiskiem aktual- 
nego dowödcy strony, ktöra. wy- nym zakresie odpowiednikiem po- 
ziomöw gry, 4) BIOGRAPHY. 
ktöra umozliwia wySwietlenie ta- 
blicy z podobizna. twojego glöw- 
nodowodzaeego oraz z opisem je- 
go dotychczasowych wyczynöw 
wojennych. Opcja jest aktywna 
tylko w trzech ostatnich scenariu- 
szach. 

7 . THE UNIT rozwijana w okno 
boczne COUNTER FRAME, 
przy pierwszym wskazaniu kur- 
sorem. Zawiera ono nastepujace 
przyciski: 1) HQ, ktöry pokazu- 
je odoViaty podponujdkowanc te- 
mu samemu dowödztwu co 
wskazany oddzial, 2) HQ DIST 
jest wydaniem rozkazu koncen- 
traeji oddzialöw na heksie w ktö- 
rym znajduje si$ wskazany (bo- 
jowy lub dowödztwo), 3) TYPE 
pokazuje oddzialy tego samego 
rodzaju co wskazany, 4) FATI- 
GUE, ktöry wskazuje oddzialy 
zmeezone walkg, 5) DISORGA- 
NIZ pokazujqcy oddzialy 
zdezorganizowane, 6) przy- 
wracajaey pierwotny wyglad 
ikon oddzialöw wskazywa- 
nych opejami 1 - 5. 1 . mapa operaeji , ktöra. rozgry- 
wasz. 

1 1 . minimapka sluzaca do centro- 
wania mapy operacyjnej na wskfl- 
zanym punkeie. 

Doc &ÖRV.1 
26 SS/KGB SECRET SERVICE: 00-846 Warsräwa 
dla przyjemnosci, zeby utrudniac 

krölikowi zycie. Jeden celny strzai 

krölik ladowat na tytku na ziemi, 

w coraz to innej ciekawej krninie. 

^ Do biegu, gotowi, start! 

^^_ Krölik gna przed siebie, 

a jego celem jesl jak 

najszybsze dotar- 

cie do sprawnego Byl sobie 
maly. pu- 
chaty krö- 
liczek oraz jego 
odwieczny prze- 

dwnik - wielki, obrzydliwy szczur. 
Kazdy podrözowat swoim balonem, 
krölik dla przyjemnosci. a szczur tez m ■ 
balo- 
n u , 
przy- 

cumowane- 
go gdzies na 
koricu krainy. 
drodze moz- 
a zbierac pro- 
porczyki, klepsydry i butelki 
^ z mlekiem, uruchamiac 
mate rakiety, odbijac sie od tram- 
polin itp. Najwazniejsze jest jed- 
nak zdazyc na czas do balonu. 
Mozna skakac na wyzsze stopnie, 
korzystac z poziomych wind, a in- 
Iruzöw oraz lodowe zapory 
likwidowac mini tra^ba. po- 
wietrzng, w ktöraj na chwiie 
zamienia sie krölik po przyci- 
snieciu Spacji. 

Uwage zwraca swietna 
grafika z ntestychanie suge- 
stywnym „drugim planem". 
Gra jest bardzo szybka, cze- 
sto nie ma ani chwili na za- 
stanowienie sie nad wyborem kfe- 
runku ucieczki. Nie utatwia lakze 
sprawy czas uciekajacy w zaslra- 
szajacym tempie. Doskwiera to 
szczegölnie w wersji na Amige, 
gdzie stoper dziala jak naszybszy na 
swlecie radziecki zegarek. WHIZZ to 
jednak mate cacuszko, gra, ktöra 
rieszy. 

PooH 
Dystrybulor. MarkSoft FLAIR'94, , 

1MB AMIOIC" -^T* 
PC: VGA, SB 2 §# 2 

f «r 85" S- l*-_ Mordooicia poziomego kroczenia 
opierajg sie zazwyczaj na standardo- 
wym schemaöe: bohaler Irafia na uli- 
ce blizej nieokreslonego miasta gdzie 
spotyka mase wrogow i z mmejszym 
lub wlekszym powodzeniem usituje 
rozsmarowac ich na przeslrzeni kilku- 
nastu metröw. 

Jest wielu przeciwniköw lego rodza- 
ju gier. Möwiq oni, ze nawalanki wywo- 
lujq w graczach niezdrowe instynkty 
czyniac ich potenqalnymi sadystami 
ilp. Sprawa dyskusyna, zapewne 
w wiehj przypadkach mogq one mied 
rzeczywiscie ujemny wptyw na psychi- 
ke. Gdy gry takie przekraczajq pewne 
normy, w niektörych krajach zabrania 
sie ich rozpowszechniania. Zazwyczaj 
mogg jednak sluzyc skanalizo- 
waniu agresji, umozliwiaj^ 
w miare niegrozne wyzycie sie. 
STREET HASSLE jesl nato- 
miast niesmacznym wypacze- 
niem idei mordobicia. Pomijajac 
ogölnie rzecz biorac dose niski 
poziom wykonania. rzeczq ktö- 
ra zwraca na siebie uwage, jest 

scenariusz. ile w innych ma- 

dobiciach zazwyczaj walczy sie z prze- 
eiwnikami röwnymi sobie. lak tirtaj 
przeciwko naszemu cierpiacemu na 
przerost miesni herosowi postawiono 
emerytöw. Sadzac z wygladu rnniej 
wiecej siedemdziesiecio-osiemdzie- 
siectolatköw. No cöz.. Trudno tu mö- 
wiö nawet o walce, bo w gründe rze- 
czy gra przypomina raezej masakre. 
Gdy juz bohater zostawi za soba. 
skrwawwne ciaia emerytöw, moze na pll <f? 75 % W f ' 
przeka_ske potamac karki ich czworo- 
noznych ulubiencöw. 

Nrkt nie moze zarzude SECRET 
SERVICE konserwatyzmu ani sztyw- 
nosci pogladöw, tu jednak autorom 
gry oraz wydawcy nalezq sie od nas 
ciegi. 2erowanie na najnizszych in- 
stynktach jest doprawdy zenujace, i to 
zaröwno dla autoröw gry, jak tez i dla 
ich nastoletnich klientöw sperizajq- 
cych z wypiekami na twarzy cate go- m ccrdwzi 

atwe»VAT 

dziny przed ekranem. W kontekscie 
nasilajacych sie w naszym kraju aktöw 
agresji, czy choeby o odniesieniu do 
niedawnego precesu nastolatka-sady- 
sty rnordujqcego emerytki w Warsza- 
wie. STREET HASSLE nie wypada 
najlepiej. Gry to nie tylko bezimienna 
i nieszkodliwa rozrywka, o czym wy- 
davvea nhyba tym razem nie pamietat. 
PooH KOSCi i POKER to zestaw 
dwöch gier hazardowych. Jak 
sama nazwa wskazuje pierwsza 
z nich to klasyczna gra w kosci, 
natomiast druga to oczywiscie 
poker dla czterech graczy. 

Obie le gry warto poiecic 
wszystklm niedosztym hazardzi- 
stom, bo zawsze lepiej przegry- 
vvac „komputerowe" pienigdze 
niz te prawdziwe, a dreszczyk 
emocji?.......mozecle wierzyc, al- 

bo • nie, jesl nie mniejszy niz 
przy prawdziwej grze. lejka zakoriczy si§ 
na pierwszym rzu- 
cie, tzn. gracz zrezy- KOSCI ZOSTAtY RZUCONE - 
lak brzmi petna nazwa pierwszego 
programu, ktöry jesl przeznaczony 
dla trzech graczy przy czym kazdym 
z nich moie byc cztowiek lub kom- 
puler. Kazdemu z graczy mozna nadac osobne imie Przy roz- 
poczeciu gry dokonuje sie tez 
odpowiednich ustaleh. 

Rozgrywka sktada sie z 36 
kolejek, w kaidej z nich grajq- 
cy moze dokonac do trzech 

^ rzutöw koscmi. Dodatko- 
^Hf wa premia przyznawana 
przygrywa mita muzyczka, ktöra. 

mozna w kaidej chwili wylqczyö 

jezeli si? Juz znudzi. 

Jako catkowi- 
cie polski produkt 
gra zawiera röw- 
niez polskie zna- 
ki, co w przypad- 
ku innych progra- 
möw wcale nie 
jest takie oczywi- 
ste. Bardzo do- 
brym pomystem 
jest mozliwosc 
nagrania stanu 
gry na nosnik. Je- 
dynq wadej jest 
gnuje z dalszego rzucanta koscmi; 
premia ta jest r6wna podwojonemu 
wynikowi. W przeciwnym wypadku 
premia jest tracona, ale za to mozna 
wybrac kosci do nastepnego rzutu. 
W ten sposob nalezy dgzyö do uzy- 
skania Jak najwyzej punktowanej 
kombinacji. 

Ciekawym wariantem gry jest 
szkote. Sktada sie ona z dwöch ta- 
betek po szesc kombinacji. Po wy- 
rzuceniu wszystkich sze- 
sciu kombinacji pod wa- 
runkiem, ze wynik z kaz- 
dej pozycji nie jest ujem- 
ny, przyznawana jest dr> 
datkowa premia 100 
punktöw. Jest zatem o co 
walczyd 

Gra ma catkiem nie- 
zte opracowanie gra- 
Rczne, podczas gry TIMSOFT'9J5 Commoriod 
KOSCI ZOSTßfA' 
KZUCONK B Dawno, dawno temu, za sied- 
mioma görami i siedmioma mo- 
rzami, pos>odku ogromnego lasu 
zyli sobie beztrosko Kacper i Bai- 
bina Pewnego pochmurnego 
dnia Kacper wybral sie do mia- 
sta, by kupic prezent urodzinowy 
dla Balbinki. W drodze powrotnej 
zaniepokoita go gteboka cisza 
panujaca w lesie. W powietrzu 
unosil sie zapach siarki, a ich 
maty domek wygladai jak po 
przejseiu huraganu. Nagle usty- 
szat sttumione wotanie o pomoc 
i odgtosy burzy. W swiette ksie/- 
zyca ujrzat leca^cego demona, 
ktöry trzymat w swych szponach 
jego Balbinke. Kacper rzucit sie 
na pomoc. ale nie 
dogonit demona, 
udat sie wiec 
w slad za sw$ 
ukochana. 

Tak zaczyna 
sie nowa polska 
gra przygodowa, przypomina)a_ca znana serie. DIZ- 
ZY. Celem gry jest uwolnienie 
Balbiny, przyjaciötki gt6wnego bo- 
hatera, z zamkowej wtezy, gdzie 
tkwi przetrzymy wana przez niego- 
dziwego demona Przedtem jed- 
nak trzeba rozwiazac wiele zaga- 
dek. Akcja gry rozgrywa sie 
w zamku i jego okolicach oraz 
w podziemiach. Podczas gry spo- 
tkasz na swej drodze wiele posta- 
ci, ktöre pomoga. ci, choc nie cat- 
kiem bezinteresownie, w twojej 
misji. :v, > ,■; Na poczaiku bedziesz po- 
trzebowat maske^ i rurke do 
nurkowania, ktöre lezg na 
czubku drzewa (B8). Jesli 
nie chcesz stracic zycia, to 
lepiej zejdz z drzewa po pra- 
we) stronie. Potem udaj sie 
w kierunku zamku, wez 
dzbanek z winem i zostaw 
sprzet do nurkowania nad 
woda. (C5). Daj wino pijako- 
wi (D11), ale nie bierz od 
niego latajgcego dywanu. 
Wez otwieracz do konserw 

(D12) i szpadel (C14). 
Wröc nad wode/, zostaw 
szpadel i wez maske. 
Ter az 


tylko forma instrukqi do gry, w po- 
staci pliku nagranego na dysku ra- 
zem z gra.. Taki slan rzeczy powodu- 
je male komplikacje, w przypadku, 
gdy podczas gry chce sie z niej sko- 
rzystac, zwlaszcza, ze tylko w in- 
strukqi mozna znalezc punktacje za 
kazdy uktad kosci. Trzeba nagrywac 
stan gry na dysk, resetowac kompu- 
ter, wgrywac instrukqe, znowii reset 
i cd nowa ladowac gre. Nie jest to 
zbyt wygodne rozwiazanie tyrn bar- 
dziej, ze raczej niewielu uzytkowni- 
köw Commodore ma drukarke. 

Orin! -r»- rrrrr rrrrr rrrrr POKEK 

przeciwniköw Co do intstrukcji, to mam iden- 

(od jednego do tyczne zastrzezenia jak POKER to gra hazardowa dla 
maksymalnie czterech osöb - ty 
oraz trzech graczy wykreowanych 
przez komputer. Zasady gry nie 
odbiegajq od „normalnego" poke- 
ra, tzn. mozna wptacac do puli do- 
wolne stawki, podwyzszaö, wy- 
mienia6 karty lub ewentualnie 
poddac partie. Tak jak i w KO- 
SCIACH, mozna nadac imiona 
wszystkim graczom, wlaczyc lub 
wylaczyc muzyke, ustawic liczbe 
to jeden z nielicznych na C64 „nor- 
mainych" pokeröw, w odröznieniu 
od caiej masy strip-pokeröw, gdzie 
naszym przeciwnikiem jest pa- 
nienka, a stawkg jej odzienie. 

Podczas gry tatwo daje sie za- 
uwazyc tendencja komputera do 
przydzielania podczas wymiany 
tych samych kart, jakie przed chwi- 
la gracz odrzucil. Zdarzalo mi sie to 
dosö czesto. 

Podsumowujac: Polacy produ- 
kujg coraz wiecej niezrycri gier. 
Oby tak dalej! 

Orin! TIMSOFT Com trzech), wybrac liczbe kart w talii w przypadku KOSCI - takie po- 
(24 lub 52) i zapisac stan gry na traktowanie uzytkownika wola 
nosniku. pomste do nieba. Poza tyrn jest 
V ^r W m*raVAT 
wskocz do wody i przy pomocy 
otwieracza do konserw otwörz 
krate (D5). 

Wröc po szpadel, przeptyn do 
zamku, wejdz na prav/3 wieze 
I wez kilof (B5). Zejdz na döl 
i w (D3) odkop wejscie do podzie- 
mi przy pomocy szpadla. Zostaw 
kilof, udaj sie w lewo, wez okulary 
(D2), wejdz na srodkowg wieze 
i wez talarke (A3). Przy wejsciu do 
wody (C4) zostaw okulary i latar- 
ke. Wei plersdeh i zejdz do pod- 
ziemi. W (F4) wejdz na kamienie 
i uzyj kilofa. 

Wez tom (F5) i w (F7) daj kole- 
siowi pierscieri i wez od niego kar- 
te kredytowa. Wröc do zamku. 
Uwaga: w (F4) troche trudno jest 
wskoczyc z powrotem na kamie- 
nie, da sie tylko z jednego miej- 
sca. 

Otwörz drzwi (D1) przy pomo- 
cy karty magnetycznej. Wröc do 
startu (D9) z lomem, okularami 
i latark^ (oczywiscie trzeba te przedmioty przenosic pojedyn- 
czo pod wodaj. Otwörz wlaz lo- 
mem, daj slepcowi (C1 4) okulary 
i wez dynamit. Zostaw go 
w (E9), a z (E8) wei kawatek 
zörtego sera. W (EO) daj goscio- 
wi ser, a on da ci za to detona- 
tor. Wröc do komnaty w podzie- 
miach, gdzie zostawites dynamit 
(E9). Z detonatorem i dynami- 
tem udaj sie w prawo do (E1 1). 
Polöz dynamit na kamieniach 
i uzyj detonator. Wröc po latar- 
ke, ktörg zostawileö przy starcie 
i z latarkq przejdz do (E13). Wez 
piorun, udaj sie do prawej wiezy 
zamkowej. Co robic dalej to juz 
sam sie domysl. 

Pod wzgledem graficznym gra 
prezentuje sie catktem przyzwo- 
ide, chociai animacja gtöwnego 
bohatera moglaby byc troche lep- 
sza, zas tia bardziej urozma- 
icone. Cata gra miesci sie 
w jednym pliku i dzieki temu 
mogq w niq grac zaröwno po- siadacze stacji jak i magnetofo- 
nöw. Autorzy gry nie zasypujtj 
gruszek w popiele i obiecuj^, ze 
juz wkrötce ukazg sie w sklepach 
ich nowe, jeszcze lepsze gry. 

A co z Kacprem i Balbinka? No 
cöz, zyli potem dtugo i szczesti- wie. Harti Dystrybutor: Mirage MAREX' Commodore 64 W 80* 95 10 11 


...TTTTTTTTTT , , , | l i ; i , , 1 :rCT 
f I 

:■:■ rcx i 3 T 
X .1 i "i 'i' i 

i; j :i .i t :i: i . ,:i 
. i i :c..:.i: i .. i. .i Klo zliczy dzis gry powstate na ba- 
zie pomysiu pewnego radzieckiego 
myslictela Aleksandra Pazitnowa? TE- 

INTRUD^IfU 

1MBAMIGA W W 80 W TRIS - jedna z pierwszych gier kom- 
puterowych i zarazern najglosniejsza 
gra wszechczasöw, poöggieJa za so 
bq dziesiatki nasladowcöw. Trzeba 
pemietac, ze i nasi programisa ctoto- 
zyli niegdys swojg cegietke do tej fali 
popiiamosci, wydajac pod szyWem 
lirmy CALIFORNIA DREAMS glosng 
gre BLOCKOUT. Spöjrzmy zalem na 
kolejna, gre z rodzaju tetrisopodob- 
nych - HEXIS, röwniez powstata 
w Polsce i wyrözriiajacg sie. dobrym 
wykonaniem. Steruje sie^ spadaniem klocköw 
szesciokgtnych - pozwala to na 
zwiekszente liczby mozliwych konfi- 
guracji przeslrzennych. Opadajace 
elementy podzietone sa. na dwie 
grupy - klocki zwykle, kotorowe, 
ktörych petne, poziome Knie (w jed- 
nym kc4orze) znikaja. zaraz po uto- 
zenlu, oraz klocki specjalne, zazwy- 
czaj aktywujace sie doptero po 
wkomponowaniu ich w linie, ktöra 
ma zaraz znikngc. Doktadne infor- 
maoje na ich temat znalezc rnozna w instrukcji dostepnej w menu gtöw- 
nym - sposöb realizacji oraz sama 
]ej obecnosc wewngtrz gry Jesl, jak 
na polski rynek, unikalowa i zastu- 
guje na specjalna uwage. Pewnym 
niedociatjniectem jest natomiast 
röznica w szybkosci dzialania wy- 
slepujaca miedzy Amigg 500 i 1200 
- na tej ostalniej czasami dose trud- 
no trafic klockiem w pozadane mtej- 
sce w utozonej juz mozaice. 

Pooll 
Dyslrybulor; Mirage „Zarobic milion legalnie zawsze by~ 
to trudno. Zarobiö milion nielegalnie 
zawsze byto nieco tatwiej. UtrzymaC 
milion, jeslijuz sie go zdobyfo, to chy~ 
ba najtrudniejsze ze wszystkiego". 

Jeffrey Archer „Co do grosza" nak moziiwoscj urozmaicenia roz- 
grywki, jakie oferuje komputer. Grac 
moze od dwöch do pieciu graezy, przy 
czym wszyscy moga byc symutowani 
przez maszyne, Trzeba jednak uprze- 
dzic, ze prawdziwa Irajda zaezyna sie wöz, jedzenie, handel, ustugi; vv kaz- 
dej grupie znajduje sie osiem budyn- 
köw, zröznicowanych pod wzgledem 
ceny i przynoszonych zysköw. 

Kazdy z obieklöw moze byc zaku- 
piony (o ile oczywiscie nie uezynil tego 

E~E 1 1 > Miyi 
r ono t i - 

MM(aa • 
Bardzo populama przed laly gra 
planszowa „Monopory" dawata kazde- 
mu graczowi mozliwosc wcielenia st? 
w sköre prawdziwego polentata finan- 
sowego, zarzadzajacego sieöami bo- 
ten, firmami transportowyrni czy tez 
barami szybkiej obstugi. Musiat na- 
dejsö tez moment przeniesienia jej na 
ekrany komputerow. Powstaty wersje 
przeznaczone dla wielu platform 
sprzetowych, w tym tez i rdzennie pol- 
ska edycja - CO DO GROSZA. 

Gra jest wiema swemu planszowe- 
mu pierwowzorowi, wykorzystuje jed- wtedy, gdy do gry zasiadzie piajka \u- 
dzi. Dopiero w tym rnomencie gra na- 
biera kotoröw, to o wieie ciekawiej gra 
sie przeciwko zywemu intelektowi, niz 
tzw. sztucznej inteligencji 4,77 MHz. 

Kaidy graez olrzymuje na pocza- 
tek 50 tys. dolaröw. Akcja toczy sie 
na szescdztesiectoosmiopolowej pla- 
nszy-miesote. Poszczegolne pola 
symbollzu|a budynki nalezace do 
dwöch kategorii - miejskie, takte jak 
tor wyscigöw, komisariat polieji oraz 
pozostate. Sa one dalej podzietone 
na szesc grup: rozrywka, Sport, prze- 
** Biuro rcKian 

cena i 3,eee * 
zysk i 45 *■ 

za«taH: i r 5ee * 
hk (ad ■ e * 
wczesniej przeciwnik) i daje swemu 
wlascicielowi profrty. W rnomencie, 
gdy przeciwnik zatrzyma sie na wyku- 
pionym polu, musi przelacna konto je- 
go wtasciciela skromna, oplale posto- 
jowg. Atmosfere podgrzewa takze 
system inwestycji umozliwiajacy zwie- 
lokrotnienie dochodöw czerpanych 
z jednego pola. Domami rnozna tez 
handlowac wystawiaj^c je na sprze- 
daz na gietdzie, dotyczy to jednak 
praktycznie tylko sytuaeji, gdy gra sie 
przeciwko zywemu przeciwnikowi - 
z komputerem trudno si? dogadac na 
temat tego, na ktörym domu najbar- 
dziej zalezy. Dodane s^ takie takie 
urozmaicenia jak nagte zatrzymanie 
na postenjnku polieji, spacer po parku 
miejskim czy tez zwiedzanie muzeum. 
W grze umieszezono dodatkowe 
atrakcje w postaci niezaleznych, nie 
wystepujacych w planszowym pier- 
wowzorze elementöw. S^ to dodat- 
kowe gry, dostejpne po zatrzymaniu 
sie na odpowiednim polu: lottomat, 
wyscigi könne, kasyno z jednor^kim 
bandytf} oraz lunapark ze strzeinica. 
Trzeba przyznaö, ze ozywiaja, one dose statyczny ekran gry. Owa mo- 
notonia jest zreszta. jedna z wiek- 
szych wad CO DO GROSZA. Az sie 
prosi o dodanie chociazby odrobiny 
animaeji ozywiajacej na przyklad ry- 
sunek budynku, w ktörym sie zatrzy- 
mujesz czy tez planszy z przesuwa- 
jqcymi sie pedezas ruchu po rzucie 
kostk^ punktarn i symboüzujacymi 
graezy (gdyi aby ujrzec potozenie 
przeciwniköw w miescie trzeba tu 
wyworywac speejalna, opeje). 

Pool! 
Dystrybutor: Mirage 
Gwaftowny spatlek przyrostu po- 
gtowia Rözowcöw i powtarzajace sie 
porwania swiezo narodzonycn dzieci 
przez Mechaniköw nie wrözyty do- 
brze rasle zyjgtek o rözowym pigmen- 
cie. Rözowiutki kröl zarzadzit natych- 
miastowa moWfizacje, ate zgtosito sie 
ledwo trzech Rözowcöw. Nie mial kto 
bfonic planety... ate zaraz, co z po 
rwanymi przez Mechaniköw Rözow- [ \ 


cami? Moze uda sie uwolnic Ich z pla- 
net podbitych przez tych barbarzyri- 
cow. Potrzebny bedzie ochotnik, ktöry 
wykona zadanie specjalne. Nie musi 
byö Inteligenty, wystarczy mu tylko 
zrecznosö i prawo jazdy na pojazdy 
kategorii xx (czyli na jednokotowce). 

MILLENNIUI 

1MB AI 
Wielu Amigowcöw pamieta Jamesa 
Ponda, bohalera trzech swietnych p!at- 
formöwek firmy MILLE- 
NIUM. JAMES POND, 
ROBOCOD i OPERA 
TION STARFISH byty 
wielkimi hitami i do dzisiaj 
doskonale sie sprzedaja. , 
Nie znaczy to oczywl- / £ a 
Scie, ze kazda gra le) 
firmy bedzie od razu 
doskonata. Potkniecia 
zdarzajs sie wszystkim 
czego dowodem jest wte- 
snie PINKIE - zreczno- 
saöwka z elemetami togiki. 

Dobrym pomystem jest dodanie 
watku kombinowania ile np. w RO- 
BOCOD trzeba byto szukaö 
przejsc, to w PINKIE trzeba 
kombinowac jak sie do nich dostac. 
Korzysta sie gtownie z jednokotowe- 
go pojazdu, ktöry moze sie wyciggac, 
skakaö, waiiö z rekawicy bokserskiej, 
przysysaö itp. Aby pojazd zdobyt ta- 
kle mozliwo6ci, naiezy dokupic" do 
niego dodatki, ktöre sa niezbedne do 
przejScia levelu, co nastepuje w mo- 
mencie znalezienia i zapakowania 
jednego jaja Rözowca. 

Na kotejny plus zasruguje grafika, do- 
bra choc nie tak powalajaca jak np. 
w ROBOCOD. Szkoda tylko, ze nie 
urozmafcono plansz. 

Pierwsza niedogodnosc, na ktöra 
po tylu latach mozna by juz zwracac 
uwage, jest „dyskoteka". Autorzy chy- 
ba przesadzili z konstrukcjq progra- 
mu, a dogrywanie z dyskietek moze 
doprowadzic do pasji. Wezmy taka 
sytuacje: gdy tracisz 
zycie, automatycznie 
ojawia sie mapa - 
wniosek, jest ona caty 
zas w pamieci. 
Moina przypusz- 
\ czac, ze I caty level 
_J^(grafika, muzyka, 
~~animacja) siedzi tez 
w pamieci. Srogo sie 
zdziwisz, gdy wyble- 
rzesz teraz plansze, na 
törej bytes* przed sekundg. 
Kilkudziesieciosekundowe dogrywa- 
nie z dyskietki, czyli jednak nie ma jej 
w pamieci. Przy paru skuchach po 
rzad takle wachlowanie zaczyna naj- 
pierw denerwowaö, potem nuzyc, 
a na koncu gracz zastanawia sie, co 
za programista robH te gre. Brak ula- 
twienia posiadaczom „twardaeli", tj. 
brak instalera na twardy dysk to tez 
przejaw archaicznych pogladöw auto- 
röw te] gry. 

PINKIE jest dobrg gra. Szczegöl- 
nie przyjemny jest wajek kombino- 
wania, choö grafika miejscami nie 
zachwyca Gdyby nie uciazliwe do- 
grywanie, gra zastuzyta by na wyzszg 
note. 

GJ200 

Dystrybutor : Mirage 
S4 trzy podstawowe kolory; czer- 
wony, zötty i niebieski. Spotykamy je 
w fizyce. malarstwie i w gospodar- 
stwie domowym. Wiedzlell tym 
röwniez autorzy gry TESSERAE - bardzo proste, intuicyjne sterowanie 
i nie posiada barier, ktöre tak czesto 
odpychajg mtodszq mtodziez. Ge- 
iern gry jest rozwiazanie mozalkt 
utworzonej z kafelköw, z ktörych 

zejmujacej gry logicznej, ktöra nie 
jest kolejng mutacjg .odwracanki" 
i nie ma nie wspölnego z TETRIS. 

TESSERAE charakteryzuje sie 
ladnq graftka I prosta obstugg. Ma GAMETEK'94 PC: VGA, SB UPI ^r^r v 
podstawowe odpowladajg trzem 
podstawowym kolorom. Trzeba to 
zrobiö przy jak najmnie|szej fiezbie 
ruchöw, poprzez usuwanie z tabiiey 
kafelköw wedtug pewnych regut tak 
dtugo, az pozostanie tylko jeden. 
Gra moze byc prowadzona na jednej 
planszy (mozaice), wybranej spo- 
sröd dziewieciu lub na zasadzie tur- 
nieju, ktörego celem jest rozwiaza- 
nie kolejno wszystkich mozaik. 

Kazdy kwadrat danej mozaiki mo- 
ze byc wypelniony przez jeden do 
trzech kafelköw. Jesu na jednym po- 
lu znajduje sie tylko jeden kafelek, 
mamy do czynienia z obszarem jed- nopoziomowym, jezeli wypetnajg go 
dwa - jest to obszar dwupoziomowy, 
a jesli trzy - tröjpoziomowy. Na po- 
lach jednopoziomowych moga znaj- 
dowaö sie kafelki zötte, czerwone 
lub nlebieskie; na dwupoziomowych: 
pomarariezowe (czyli zötty * czer- 
wony), fioletowe (czerwony + niebie- 
ski) albo zielone (zötty + niebieski), 
natomtast na trojpozlomowych - 
szare, stanowiace polaczenie 
wszystkich barw podstawowych. 
W TESSERAE jest osiem kategorii 
ruchöw, jednak wszystkle sprowa- 
dzajq sie do przeskakiwania z kafel- 
ka na kafelek na zasadach zblizo- nych do warcaböw, z tq röznica, ze 
mozna skakac takze na zajete pola. 
Efektem kazdego skoku jest zmiana 
barwy poszczegölnych kafetköw lub 
znlkniecle ktöregos z nlch. 

Asica 
Dystrybutor LiComp SECRH SERVICE #23 31 
Mozna tez dzwonic bezposrednio do 
wybranego klubu i kupowac* graczy nie 
wystawionych do sprzedazy (sa. oni Zestawiajac skiad nie wyfcte- 
raj nazbyt eksperymentalnych 
tormacp. Najiepiej 4-2-4 ewentu- 
alnie 4-3-3. Powyberaj najtep- 
szych graczy i poustawiaj na od- 
powiednfch pozycjach (lewonoz- 

nych na lewo, prawonoznych na prawo). 

Zwröc uvage zeby najtepszy napastnft 

dostatnr9, adruginMO. kowego napastnika (nr 9) na SHORT, 
reszcie napastniköw I pomocnikom na 
MEDIUM a obroncom na LONG. 

Obroncy jak mozna sie domyslec 
opröcz powstrzymywania (TACKLING, 
TK) przeciwnika musza. takze dobrze 
grab glcwa. (CR) i rriec jakie takie 
umiejetnosci podawania pffki (PS). 

Rodzaj krycia ustaw na ZONAL (stre- 
(owe). W czasie przerwy obejrzyj staty- 
styki przeclv/ntkow i przydziel najbar- 
dziej gorilwym pJaslra (Izn. wybierz wta- 
snego gracza, Miknij LMB na ZONAL, 
zmieni sie na PLAYER, teraz RMB 
i wpisz numer gracza przeownika). Mo- 
zesz tez od poczajku kryrj indy widualnie, 
uwazaj tyiko by napastrvk z nr 9 byt kryly 
przez twpjego najlepszego obronce. 
Najlepiej nieszac te dwa rodzaje, kryjac 
indywidualnie napastniköw i w razie po- 
trzeby najlepiej podajacych pomocniköw Byte juz DYNASTIA, byla ISAURA, 
obecnie zapowiada sie seiiakzeka pt 
PREMIER MANAGER. W przecia^u 
dwöch lat GREMLIN wydal az trzy 
czesa te) gry, co jest chyba wydarze- 
niem na skaJe swiatowa.. Jak mozna 
wywntoskowac" z zapowiedzi (You will 
never need another management 
game... ever!) lym razem trafiono 
w okienko. RZUT OKIEM (Z AUTU) Po uruchomieniu gry poczujesz sie 
jak na starych smfedach, tylko jakby 
starannfej zamiectonych. To co widaC 
od razij, to wyzsza rozdzielczosc. dzie- 
ki ktörej PM3 nie wyglada juz na gre 
z Commodore. Druga rzecz; zdjecie 
menadzera, szkoda tylko. ze nie mozna 
przykieiö wlasnego... No i po trzecie: 
PRAWDZIWE BOISKO! Co prawda juz 
po chwili widac, ze niezupetnie prawdzi- 
we gdyz iawodnicy poruszaja, sie sko- 
kami ale i tak jest to wtelki krok na- 
przöd. Reszta gry trzyma wysokj po- 
ziom popfzedniköw, a dzieki symulaoji 
wydarzeh na carym boisku. mozna na- 
reszcie ustawiac graczy zupetnie we- 
otug wlasnego widzimisie (tworzac ze- 
stewienia 8-1-1 lub 2-2-6 z piecloma 
napa5tnikami na lewym skrzydle, czy 
jakie ci tylko przyjda, do gtowy). 

W PM3 wyelirniriowano tez kilka ky- 
tujacych niedogodnosci. Teraz kupu- 
jac zawodnika z TRANSFER MARKET 
mozna zgtaszac* oferte kjfcakromie (4 
razy), a komputer wyswietfi za kazdym 
razem liste wszystkteh otert. Olerta, 
ktöra po ostatnim zgtoszeniu znajdzie 
sie na mtejscu pierwszym, wygrywa. OJo] 


iliii 
h.U-.h... 
^ ] jednak znacznie drozsi). Wario zwrö- 
ric" uwage, ze ilofec graczy dostepnych 
na TRANSFER MARKET jest znacz- 
nie mniejsza niz w PM li 2. Trudniej 
wiec zbijac käse na kupowaniu zawod- 
niköw bez kontraktöw i sprzedawaniu 
ich kükakrotnie drozej. 

PM3 jest trudniejszy od swych po- 
przednlköw, co wi e sie z bardziej W PLAYER TACTICS pozmienia) 
wskaznM PASSING/RUNNING tak by 
obroncom dac PASSING ck. 70%, po- 
mocnikom 60%, a napastnikom 20- 
30%. Wielkosei te sa, orientacyjne Im 
gracz ma lepszy parametr CR (CON- 
TPOL) tym lepiej bedzie si? khval (daj 
wiecej RUNNING), a im lepszy rna para- 
metr PS (PASS) tym lepiej bedzie pooa- Rynek 
transferowy Zatrudniarte 

tranerow, 

ubezpieczenla, 

rodzaje 
treningöw Osiggri^da 
gacza Przebieg 
pucharöw Load/Save Rozbudowa 
stadknu Reklamy Opcje Ustalarte 
skladu 
taktyki 
Rözne " 
newsy Telefon Bank -Koniec 
tury- 

nastepna 

krte^a 

Igovva wymyälnym zestawianiem skladu ale 
tez warunkami »zewn^trznymi" 
trudniej zdobyc reklamy, zawodni- 
köw, dobrych treneröw. Bardziej wy- 
magaja.cy stall sie tez wfasciciele klu- 
bu. Nareszcie gra staje sie prawdzl- 
wym wyzwaniem! 
waJ, Obroncom i pomocnftom ustaw 
dlugie podania (DISTANCE - LONG). 
a napastnikom krötkie (SHORT). Po- 
mocnicy i napastnicy powlnni kierowac 
swe podania do Srodka (PITCH AREA -- 
CEMTER) na Srocfcowego napastnika. 

Przy dobieraniu napastniköw zv/ra- 
caj uwage nie tylko na parametr SH 
(SHOOTING - strzal) t CR ale takze 
na HD (HEADER - glowka). Przy du- 
zej ilosci gömych podah gra gtowq mo- 
ze by6 wazniejsza od umiejetnosci 
str/eleckich (w koncu to futbol angiel- 
ski!). Odteglosc strzatu ustaw dla srod- 3«ee 
TFRnncF« cnmt:* n TO BUItO 
CflUftL SIlltLI 

■ Uli 1 Ml, WJ'.- 

C«T PliJOIl 
UltMtC IILCUliMI ■ ^.»W « I. ■_-.S>tti*«-?. V_>L . I or^oncöw (czasem mozna w ten spo- 
söb szybko przechwycic ptlke). BIZNES Opröcz prowadzenia druzyny musisz 
takze dobrac sobie wspötpracowmköw. 
Asystent (ASSISTANT) moze de uwoi- 
niö od ustalanla treningöw czy wybiera- 
nia otert reWam (i paru innych rzeczy). 
towra mlodycri talentow (YOUTH TE- 
AM) jest ci niezbedny do pozyskiwania 
obiecujacych zawodniköw (nav.et tylko 
po to by ich nastepnie sprzedac), Spec 
od transferöw (SCOUT) bedzie szukat 
w innych druzynacri zawxHka o wybra- 
nych przez clebie parametracri. Trene- 
rzy (COACH) bedg rozwijaö urriejetno- 
sci twoich graczy. a lekarz (PHYSIO) be- 
dzie oVtprowadzat graczy kontuzjowa- 
nych do stanu uzywalnosci. Nie wszyscy 
oni beda, ci potrzebnl naraz, co szczegöl- 
niedotyczy SCOUT i ASSISTANT. 

Jednym z najwazniejszych zadart jesi 
rozbudowa starionu. Na poczatku v.^bu- 
duj zadaszenia (COVERAGE) by uzy- 
skac miejsce na dodat- 
kowe reklamy. Nastep- 
rie wybuduj Klub Kfcica 
(SUPPORTERS CLUB). 

ir j^o lablice eleklronicznq i oswiettenie. P6t- 
niej warto wybudowac rözne udogodnie- 
nia (LUXURIOUS) i zaczee zbierac pie- 
madze na sale treningowa, (GYM) - dzie- 
ki niej trening da wteksze efekty, a za- 
wcdnicy nie beda tak czesto tepac kontu- 
zji. W przypadku awansu powinienes na- 
tychmiasl podniesc pczicm bezpieczen- 
gwa (SAFETY); najleptej zabudowac ca- 
ly Stadion krzeseltami gdyz inaczej wta- 
dze pilkarskie moga go zamknad MICHALKI - najlepsza druzy- 
na na poczatek lo 
HALIFAX, 

- nawodnik musi 
rozegrac w sezonle co 
najmniej cztery me- 
cze, inaczej jego 
umiejetnosci drastycz- 
nie spadna^ 

zanlm wezmiesz po- 
zyczke. z banku spröbuj 
wydusic" troche grosza od wtasadeh, 

- na poczatku sezonu wiekszosc 
czasu spedzaj przy tetelonie, dzwo- 
niac do klubow w poszukiwaniu za- 
wodniköw, ktörym zakohczy! sie w*a- 
snie kontrakt. 

Pejotl 
GREMLIN 

1MB AMIGA 
AMIGA 1200 
PC: VGA, SB 

Minelo juz tednych pare tat, odkad 
organlzaqi IPC udalo sie. zntszczyc 
ostalnie organlzmy Obcych. Cfca2ato 
sie, ze przetamanie bariery technolo- 
gicznej lo zaledwie pteiwszy maty krok 
na drodze podboju Kosmosu. Zamiesz- 
kujare go rasy bronriy swych terenow, 
alenieobronHy... Drugl krok zostat wiec 
rowniez wykonany. 

Jednego jednak ludzle nie mogli wie- 
dziec - lego. ze Obcy mimo dose prymi- 
lywnego wygladu i zachowania byü bar- 
dziej rozwnietq cywiizacjq od tej na Zie- 
mi. Juz przed setkami tat udato im sie wy- 
steö pojazdy kotonizacyjne na wiekszosc 
ntezamieszkanych planet galaktyd. Tarn kotonH. Jak wtelkie byto zdzlwtenie pilo- 
töw gdy oka2alo sie, ze wszystkie sys- 
temy obronne staeji byty sprawne - 
czyü zasilane. 2 dziesieciu statköw 
oslrzal skosü dziewiec, jeden z mysliw- 
cöw ladowal awaryjnle niedateko wiez. 
Z dwuosobowej zatogl ocaial tylko pilot, 
w rekach ktörego speezywal los ocala- 
lych oraz powodzenia calej misji. TOWER ASSAULT Ten przydugl sila_ rzeczy wstep wpro- 
wadza w nlesamowily klimal nowej gry 
z serii ALIEN BREED. Gry te dochrapa- 
ty sie miana strzelaniny wszechczasöw 
l do dzis budza niemale emoeje. Mlmo 


J ^ nie dajq ponad 40 mlnut filmu. 
W lym jest 10 minul niezwykJe dyna- 
mieznego Intro, ze zmiksowanymi 
scenami video i sekwencjami profe- 
sjonalnego renderingu. Jakosc zapi- 
su filmowego jest duzo wyzsza niz 
spoiykana na PC. 
zarodki oboej cywllizacj) w lorrme prze- 
trwalnikowej do dzis czekaja w podtozu 
na jakiekdwiek inne zywe istoty. 

Przeniesmy sie na nie tak dawno 
skolontzowang planet^ Azarin 2E 
Stworzono tarn milltarne laboratoria ba~ 
daweze (Military Research Unit - MRU) 
w l«)rnpleksie zwykt>ch budynköw 
(szpilate, blura, a nawet wiezienie). 
Skaüsta powierzchnia Azarin nie po- 
zwoWa rozbudowac staeji wszerz 
i wzdtuz. Architekd rozwiazali ten pro- 
blern budL(ac w göre - stworzono po- 
tezne wieze, ktöre pdaczooo korytarza- 
mi i tuneiami. Calym tym kompleksem 
zarzadzali oczywlsöe ludzie, ale przy 
pomoey najnowszego systemu kompu- 
terov^ego INTEX 5000. 

Losy ludzi i Obcych skrzyzcwaty sie 
po raz wtöry. Teraz, gdy MRU ruszyb 
pein^ parq, Obcy zweszyS kolejn^ szan- 
se powlekszenia swoje) rasy. Ich zarodki 
czekajgce setkami lat na pozywienie wy- 
szly na powterzchnie nieprzyjemne] Aza- 
rin 2E. Mkxfe kierowaty sie w slrone 
MRU. wabione jego wibraejarm oraz 
swiattami. Byte dwudziesta (rzecia nec 
pi^tego cvriercrniesiaca, gdy obea rasa 
przedostala a§ do systemöw wentyla- 
cyjnych ludzkiej kolonii. W ciemno&( 
noey rozegraty sie sceny jak z najgor- 
szego horroru. Wszyscy ludzle stau sie 
röwni vi€bec smiera - wobec Obcych. 
Istoly przyslapiry wtedy do skladania jaj, 
? klörych w ciagu nastepnych godzin wy- 
klulo sie nowe pokolenie. 

Czy w MRU zgineli wszyscy? Co sta- 
lo si? z poteznyml laboratorlo-bunkrami 
z tytanu, do ktörych jedyn^ droga. do- 
st?pu byty peezwöme drzwi? Tarn wta- 
snie, dzieki solidnym urnocnienion-i, 
przezyü naukowey. Dia ziemskich kor- 
poraeji ich wiedza byta tak cenna, ze 
postanowiono wynajac oddzialy IPC do 
wydobycia ocalafych, W ziemski mle- 
siac po tej tragedii wystano pierwszych 
zoinierzy na poktadzie statku transpor- 
towego z dzieslecioma mysliwearni do 
interwencjt na rriejscu. Po dotarciu na 
orbite Azarin 2E przyslqpiono do prze- 
czesanla z powietrza przestrzeni wokot pozornle btehego I nieoryginalnego po- 
mystu, w ALIEN BREED jest wtasnie to 
„cos", co stanowi kluez do sukeesu, 

Jak dugo mozna koraynuowac pomyst 
strzelartny? Tak dlugo, jak dtugo strzela- 
nlna taka posiadac bedzie doskcnalq gra- 
fike, muzyke oraz irrne dodatki, ktcce 
wptywaja na odswiezenie starego pomy- 
stu w nowych czasach i na nowe kornpu- 
tery. Zespöt TEAM 17 roM to vßorowo. 

W AUEN BREED TOWER AS- 
SAULT rwörey wprowadziN duzo uroz- 
maicen. Gotym okiem daje sie zauwa- 
zy£ nowy pomyst rozpoczynania roz- 
grywki na powierzchni planety - pod- 
wyzsza to reallzm i naströj. Ate przede 
wszystkim wprowadzono wolny wybör 
drogi, a co za tym idzie takze sposcb 
ukoriczenla gry. Jak podajg ofiejalne 
zrödla, gre mozna ukoriczyr: na 250 
sposobow. Kolejnym urozmaiceniem sa, 
nowe zdolnoscl bohatera - ostenlanie 
tytöw I bokäv poprzez strzelanie rp. do 
tytu przy jednoczesr«) wedröwce na- 
przöd. Niby niewielki dodatek, 
ale prawdziwi fani ALIEN BRE- 
ED na pewno go docenia^ Daje 
sl? takze zauwazyc" kontynu- 
ov/anie watku zmuszania gra- 
cza do wysilku szarych kornö- 
rek, a nie tylko patoa na FIRE. 
Ukonczenie wielu misji zeiezne TOWER ASSAULT powstal w calo- 
sci na sprzecie rodziny Amiga Gralü 
i filmy wykonano na Amidze 4000/- 
z kart^ G-Force oraz kart^ graftczng 
Harfequin 24. Uzywane oprogramowa- 
nie to przede wszystkim LIGHTWAVE 
3D oraz stary dobry DELUXE PAINT A. 
GJ200 

DystrytxJtOf: MarkSoft 

W wetsp na Amig? gra rozpoznaje 
model komputera i wykorzystuje jego 
uktady (32 lub 256 koloröw), mozna ja 
instalowac na twaidym dysku - umozll- 
wia to program na drugtej dyskielce. 

TEA 

1MB AMI j S£CRETSBlVCE#23 33 
EW» 1^1 Nowa, od kilkunastu miesiecy za- 
powiadana gra zespoiu DIGITAL 
IMAGE DESIGN, ttöry swego czasu 
zaprojektowal symulator TFX, prze- 
nosi nas w niezmierzone otchfanie 
kosmosu. Intensywna kampania re- 
klamowa prowadzona przez wydaw- 
ce - firme OCEAN zwiastowala na- 
dejscie produktu. ktöry miat swa 
ewoluujaca. fabula nadac nowe zna- 
czenie dla terminu „kosmiczny sy- 
mulator". Cywilizacja ludzka po tysiade- 
ciach rozwoju opanowala niezliczo- 
ne ilosci planet, a nawet galaktyk. 
Jednakze zawsze wszystko ma 
nlestety swöj kres. Oto koricza sie 
spokojne, wrecz sielankowe czasy 
- nadchodzi nicznle broni, ktörg dysponuje 
przeciwnik. 

W taka to mroczna przysztosc* 
przenosi nas gra INFERNO. Jestes 
jedynym cztowiekiem. zdolnym po- 
wstrzymac inwazje imperium 
mroczny czas 

wojny. Z glebi 

nieskohczone- 

go wszechswia- 

ta nadchodzi 

straszliwe zto - 

Obcy. Rasa jak- 

ze odmienna, 

jakze odrazaja- 

ca i niezmiernie 

agresywna. Ich 

wladca chce 

wskrzesirj upa- 

dle przed tysia- 

cami wieköw 

imperium Re- 

xxon. Pierwszy kontakt juz nawig- 

zano - Obcy sa. brulalni i okrulni - 

tylko wojna moze zatrzymac po- 

chöd zra. Trzeba gotowaö bron la- 
serowa i inne zelastwo, by 
unicestwlc Obcych. Trzeba 
szukad nowej broni. Trzeba 
slworzyö INFERNO - do- 
skonaty statek bojowy zdof- 
ny przeciwstawic sie tech- 
Gra INFERNO powstala jako ko- 
smiczny symulator osadzony w re- 
aliach, ktöre nazwijmy zagadnie- 
niem strateglcznym. Stworzono (je- 
§li tak mozna powiedzieö) umowny 
wszechswiat, w ktörego centrum 
znajduje sie kilka kluczowych dla 
Ziemian planet ze swymi ksiezyca- 
mi. To wlasnie tu, w wypelniajacej 
wszystko przestrzeni kosmicznej, 
rozgrywa sie akcja INFERNO. Za- 
daniem gracza jest powstrzymywa- 
nie ataköw sil Rexxon, obrona pc- 
siadanych i odbijanie zajetych pla- \ o 
Rexxon. Ich pajakopodobny przy- 
wödca chce podbic wszechswiat, 
zniszczyc rase ludzktj i niepodziel- 
nie zapanowac nad wszelkim stwo- 
rzeniem. Jego zielonoskörzy stugusi 
sg doskonale wyszkoleni i dysponu- 
ja nlesrychanym potencjatem bojo- 
wym. Ich jedyny cel to zabijaö, nisz- 
czyc i burzyö. 
Jestes dzietem przypadku, po- 
wstarym w wyniku odwröce- 
nia mulacji, ktörej zostali 
poddani wszyscy ludzie. 
Unikalna kombinacja kodöw 
genetycznych spowodowa- 
la, ze zamiast bezwolnego 
slugi imperium, powstat 
nadcztowiek o ponadnor- 
malnych zdolnoäciach i wy- 
trzymatosci. Jako pilot no- 
woczesnego kosmicznego 
myäliwca bojowego bedziesz wy- 
petniat röznorakie misje zaröwno 
w przestrzeni kosmicznej, jak i w al- 
mosferach planetamych. Czesto 
bedziesz tez penetrowal opuszczo- 
ne bazy i statki Obcych. Do dyspo- 
zycji masz caiy arsenat mysliwca 
Inferno - najrözniejsze nowocze- 
sne bronle oraz srodki walki, skon- 
struowane tylko w jednym celu - 
unicestwiaC Obcych. 

net Wiele procesöw jest w tej grze 
symulowanych, przez co dostownie 
kazda rozgrywka moze wygladaö 
inaczej. Pozostawiono dwa tryby 
gry: ewoluujacy oraz zrecznoscio- 
wy, rözniace sie nasileniem ele- 
mentöw strategicznych jak kolej- 
no£ö zajmowania planet, prze- 
mieszczanie sil itp. INFERNO jest 
poza tym ambitnym symulatorem, 
w ktörym starano sie uwzgledniö jak 
najwiecej czynniköw, ktöre miafy by 
okazje wystepowac w rzeczywisto- 
sci, feste oczywiscie bytoby sie na 
C2ym wzorowac. 

Najwazniejszym dementem ko- 
smicznego symulatora jest rozbudo- 
wany HUD, nazywany tutaj HOPI 
(Holograficzny Interfejs Pllota). Pc- 
mijajac to, ze potrali zajaö caly 
ekran prawie zastaniac widok, HOPI 
przydaje sie do odzyskiwania orien- 
taeji i utrzymywania wtaseiwego po- 
ziomu lotu, szczegöime w koryta- 
rzach baz i statköw kosmicznych. 

INFERNO jako gra komputerowa 
jest niezbyt skomplikowana, choc 
nowatorskie rozwiazania utrudniajtj 
szybkie zapoznanie sie ze sterowa- 
niem i obsiugq. Autorzy gry prawdo- 
podobnie cheieli na site stworzyc 
cos przetomowego, przez co niekie- 
dy zupeinte nie wiadomo o co cho- 
dzi. HUD praeuje stanowczo w zbyt 
wielu trybach i zamiast utetwiaö, 
utrudnia przekazywanie informaeji 
z zewngtrz. Gra ogölnie przeznaczo- 
na jest dla mitoÄniköw baÄniowej 
lantastyki, ktörzy lublg dziwaczne 
potwory i odrealniony wyglad boha- 
teröv^ (wielkie stalowe nogi). 


ProcCCd ui.'th tCrhPCSt 

lo dCUvCrRotC Rt 6S 91 

Rnd dCFCnd frort» HllCn Btlfllh Plusy gry to przede 
wszystkim ptynna, szybka 
i dopracowana graflka, ktöra 
jednak mogla by byd bar- 
dziej bogata. Uwage zwraca 
swietna oprawa dzwiekowa, 
z muzyka, skomponowanq 
przez AHen Sex Rend, zapi- 
sana tez na prytce na sciez- 
kach audio. 

INFERNO nie da sie pre- 
cyzyjnie zaklasyfikowac. 
Miodnosc symulatora jesl 
wieksza niz WING COM- 
MANDER (ktöry jesl suma 
sumarum strzelankaj, jed- 
nak przy duzo stebszej grafi- 
ce. Nie ma tez odpowiedni- 
ka w wojennych grach ko- 
smicznych. Jest to po prostu 
nowa jakosc, byc moze 
pierwszy i ostatni wystep te- 
go rodzaju gier. Uwazam, ze gra 
przeznaczona jest dla mlodszej cze- 
sci komputerowej braci, chociaz 
skomplikowanie niektörych elemen- 
töwgry moglo by temu przeczyc\ IN- 
FERNO jest niewgtpliwie grg dziw- 
ng i odmienna. od pozostatych sy- 
mulatoröw - mysSwiec wyglada jak 
kapelusik pajacyka, glöwny bohater 
ma dziwne konczyny - jednak trze- 
ba pamietaö, ze walka toczy sie 
w niezwykrym swiecie. 

Jako produkt gra przezentuje sie 
dobrze - sprzedawana jesl m.ln. 
w eleganckich blaszanych pudet- 
kach, zaopatrzona w obszerna« i wy- 
czerpujac^ instrukcje. Ma ona tez 
obszerny komiks. ktöfy wprowadza 
w atmosfere gry. 

Gra INFERNO zostate 
wydana w wersji PC CD- 
ROM (objetosc ok. 100 MB 
plus scieika audio), oraz w 
okrojonej wersji dyskietko- 
vvej. Natomiast c realizacji 
zapowiedzi wersji na Amige 
jeszcze nie nie stychac. 

KäYteck 

Dystrybutor: Mirage NIEKTORE KLAWISZE F1..F10-röznewidoki 
kursory lub mysz - stery 
SPACE -strza* 
PgUp/PgDn - przesuw kabiny 
INS-wybör broni 

TAB - wyröwnanie do poziomu 

C - zmiana aktywnego celu 

N-mapa 

D - cumowanie 

P - pauza 

OCEAN'94 

PC: VGA, SB, 
CD-ROM 1 

W 85" 75" ~ 
Inferno" ta ciekawy nawntwär 
jfzykowy, bfdqcy hybrydq „infinit/* 
(nieskonezonoie) i „internal" 

(wcwn&rzny) 
To nowa gra przygodowa na Amig§ 
napisana przez twörcöw MENTORA 

Mfody naukowiec zo- 
staje przez wtasng gtupo- 
te? wptatany w gigantycz- 
ny spisek siegajaey cza- 
söw okupaeji... I nie cho- 
dzi o zadne rodzinne po- 
rachunki. 
mg^Bsssi CZY DA SOBIE RAD%? 

CZYURATUJE 
TERAZNIEJSZOÖC? 

Humor sytuacyjny, wartka ak- 
cja i wizja techno-przysztosci... 
Wez w tym udziat, podejmij wy- 
zwanie. Dowiedz sie;, na czym 
naprawde) polegar tajemniczy 
„Eksperym*nt Detfin" 

© MARKSOFT, 00-968 Warsxawa, ul 
Cel. (0-2) 663-93-90, fax EKär'EfJ /WIE) JT 
. Lipinska 2, skr. poezt. 114 
(0-2) 663-92-96 B rr2MgM£Mr2I£JgM£iagMg^ 1 

1 

I 
I 
1 
1 
1 
I 

1 

1 
1 

1 

i 

i 

I 

i 

! 

1 i Nowa wspaniata polska gra przygodowa 

KAJKO i KOKOSZ 

Bohaterowie znanych komiksöw w Twoim komputerze! 
* zabawny scenariusz * efektowna, kolorowa grafika * 

* mnöstwo animaeji * 

„Mieszkahcy Mirmriowa zyli dostatnio i spokojnie. Zycie nie szczedzito im moze 

drobnych kiopol6w, lecz zawsze umieJi sobie z nimi poradzic, czesto dziekj 

pomoey dzielnych wo#w - Kajka i Kokosza. Lecz pewnego dnia poJawH sie 

w grodzie Oferma, przystany przez wodza zböjcerzy, Hegeniora 

Ta wizyta byla poczatkiem powaznych kfopotöw mteszkancow grodu..." 

Co dzialo si$ dalej? Kup gr^ i sam zobaezü! 
Gre» „Kajko i Kokosz" mozesz kuptö wysytkowo plaeac przy odbiorze przesytki. 

Cena gry: 35 zt + VAT + koszty przesytki. 

Zamöwienia z TWOIM OOKtADNYM ADRESEM ORAZTYPEM 

POSIADANEGO KOMPUTERA prosimy przesyta£ na adres producenta: 

Seven Stars 

ul. Matejki 6, 80-952 Gdarisk 

Amiga tel - (°" 58 ) 47 °- 280 - * 7 ^ PC VGA 

- wszystkie modele - w przygotowaniu 
„Piaski czasu przemieszczaja. sie woi- 
no w klepsydrze nieskonczonosd, nie 
oczekujac nikogo i niczego. Tutaj w na- 
szym podaemnym swiecJe kazdy dzien 
wyglada tak samo jak poprzednL Mono- 
tonia ptynacego czasu przerywana jest 
tyÄ<o raz w roku. A to dzieW Zgromadze- 


e: 
niu Wielkiej Rady w Grocie Przodköw, 
ktöre to dziefo dzlwnemc przypadkowi 
ma miejsce wfasnie dzisiaj". 

Mtody antychryst ma na imie Mutt 
i jest dobrze zapcwiadajacym sie czton- 
kiem klanu cSabtow. Miokos ma jeszcze 
zbyl mate doswiadczenie, by w jego rc- 
ce wpadala robote, taka jak kuszenie 
czy zaciggante co bardziej opomych 
dusz do rodzinnego piekte. Dlatego Mutt 
troche s^ nudzi. duza. cze& dnia prze- 
sypia na kamiennej pryczy, reszte cza- 
su spedza na niegroznych figiach. Te- 
raz ma sie to zmie- 
nic, gdyz de wykona- 
nia czeka pieö misji, 
podezas ktörych 
Mutt zwiedzi szmat 
podziemnych koryta- 
rzy, rozwiqzujac per- 
Mne lamigtöwid. 

LITIL DIVIL zostal 
stworzony jako gra 
parodystyczna. Autr> 
rzy wymysMiä, zeby 

pokazac diabla majaeego kfcpo- 
ty, ludzkiego, nekanego przez 
ztosliwe przypadki, pomysl to 
wcate nie odkrywczy, ate swie- 
zy. Akcja pedzietona zostato na 
dwie sekcje - lochöw oraz kom- 
nat, w ktörych rozwigzuje sie za- 
gadki i w zamian za zdobyte zh> 
to, uzupetnia sie zapasy. W lochacb na- 
tomiast znajduje sie klueze niezbedne do 
otwarcia kolejnych drzwi, napotyka sie 

tez mnestwo pulapek, okazuje sie, ze 
takze diabla ktuja, w stopy ostre kolce. 

Ta gra w sposöb oczywisty przezna- 
czona db mlodszej czeSci graezy, wy- 
dala mi sie zaskakujaco trudna! Po 
pierwsze z powodu, ze widac tylko wyci- 
nek mapy, tatwo sie wiec zagubiö w pa- 
jeezynie lochöw, kojarzaeych sie troche z BETRAYAL AT KRONDOR. 
Czesto przy zmtanie klerunku 
poaiszania sie, widac postac 
bohatera kJacego „wprost na ekran" - 
dziura w posadzee pojawia sie tak na- 
gle, ze przeskoczenie jej staje sie nie- 
moziwosäg. Na 
szczescie w Irak- 
de wedröwki zna- 
lezc mozna po- 
zywki regenerujQ- 
ce energle, ina- 
czej catosc jedy- 
nie by denerwo- 
wata. Jeszcze in- 
na. pare kaloszy 
stanowi udziv/nio- 
ny System nagry- 
wania gry na dysk, nie pozwalajaey tego 
czyräc w sposöb caikowlcie normalny. 

LITIL DIVIL pozcstaje grg dla cierpll- 
wych zwolenniköw zrecznc^döwek. Tu- 
taj sie nie strzela, trzeba zas powolutku 
omijac przeszkody, baezac na kazdy po- 
dejrzany fragment lochu. Catosö prz^jo- 
mina najbardziej klasyczne platformöwki, 
w ktörych trzeba zebrac w danej ptanszy 
wszystkie skarby i wtedy przechodzi sie 
do nastepnej. Mimo pozoröw wlasnte taki 
jest LITIL DIVIL 

Miez 
. -'i i * i • 
' tj ,i' Fum? TITUS przypomruelismy ostat- lirma la wyprodukowala niegdys jeszcze 
jednq gre - BLUES BROTHERS. 
Pomyst pochodzi z nakr^conego no przy okazji wydania QUICK TMUN- w 1980 roku tilmu Johna Landisa, nosza- 
DER RABBIT Opröcz dwöch czesci cegorzeczjasnatensamtytul.Dwöjkeod- 
PREHISTORIK oraz TITUS THE FOX, jazdowcöw odtwarzali Dan Aykroyd (,Po- 

gromey Duchow 1 ) oraz John Betushi {.K7 r . 
Jotal Recalf). 
• • I « C S ö 
Co mamy w grze? Uff - niewiele, to 
?naczy mewiele w poröwnaniu z fiimem. 
Komputerowy BLUES BROTHERS jest 
nieco juz dzis przestarzafg zreczno- 
sciöwka,. Po wyborze bohatera ruszasz 
na zaszczurzone ulice miasta. Zasady 
sa. proste - drewniahe pudlo w dton 
(spaeja) i atakujesz strzelajqcych bez 
uprzedzenia gliniarzy. babeie w wöz- 
kach bez hamulcöw czy ekspedientki ze 
sklepöw plytowych. Przesuw ekranu jest 
podobny jak w innych grach TITUS, czy- 
li zanim dojdziesz do brzegu ekranu, nie 
widzisz co znajduje sie dalej- Sa. uroz- 
maicenia akeji. tak« jak mozliwosc Iru- 
wania na baloniku czy prywania w base- nie. Czy polecam te gre? Polecam kaz- 
demu, kto rozpoczyna przygode z kom- 
puterem i szuka nie majgcej zadnych 
wymagah sprzetowych gry. Natomiast 
film musl bezwzglednie obejrzec kazdy. 
Miez 

TITUS'?4 / 

AMIGft Xwm 
PC: EGA.VGA 
ZR^CZNO 70* f 85 ^\-^ fe=J V J BD pajgpp^d [] 

.V.\.;J wielu 

goryli. Na koncu swej drogi Jazz roz- 

walrt Evana, ktöry zaczaj sie juz oobie- wanych trampo- ' d 
lin. Nadaje to j£ Jazz ledwo usnaj, zapija* bowiem 
z kumplami w knajpie do wczesnych 
godzln rannych. Eva sie na niego wku- 
rzyla i poszta wczesniej do domu. Jaz2 
czut potrzebe wyptakania sie kumplom 
w kotnierz przy butelce i kumpte, jak to 
kumple, wystuchali go. Gdy zrozumiaf, 
ze kolejna lula pozbawi go przytomno- 
sci, zabral sie do domu. W butach jak 
dtugi rzucrt sie na (özko i zapadt 
w ciezki. mocny sen. 

W pijackim widzie ujrzal, jak szalony 
i bogaty zötw o imieniu Devan zapropo- 
nowai Evie kupf szmalu za przejazdz- 
ke imuzyna. Eva bedac prostym zaja- 
cem zgodzfe sie, a Jazz zostaf zagry- 
zajac ze zlosö kolejng marchewk§. Gdy 
na drodze opadl kurz, Jazz zrozumial 
ze od tej pory sam bedzie musiaf prac 
swoje skarpetki i gotowac cymes... 

To bylo ponad jego sity. Niewiele 
myslac nasz bohatet plunaj na kumpii 
namawiaj^cych do kieliszka i zabraw- 
szy ze sohronu przeclwatomowego 
(ktory sam wykopa! w ogrödku) gtwere 
wyruszyl na poszuWwanla swoje) ko- 
biety. Wedrowal cHugo czesto robiac 
uzytek z broni, bowiem Devan miat 

rac do Evy. Zafmponowat tym Ewe po- 
twomie, 1 gdy obiecal ze od tej pory nie 
bedzie przesadzat z kieliszkiem wrödfi 
do domu, gdzie pili dtugo i szcz^sliwie. 

Niedawno pojawtta sie nowa pro- 
dukcja EPIC MEGAGAMES - JAZZ 
JACKRABBIT. Za sprawa. firmy 
XLAND gra sprzedawana jest w Pol- 
sce w naszej natodowej wersji. Tak 
starannie wykonanej zrecznosciöwki 
dawno nie bylo. Gra zajmuje 13 MB, 
a wszystko jest w niej dopracowane. 
poczawszy od tadnych obrazköw z wt- 
zerunkami siedmiu röznych epizodöw, 
skonczywszy na barwnej grafice 
w trakcie samej rozgrywki. 

Krölik porusza sie w sposöb intere- 
sujacy - moze korzystac z ciggöw po- 
wietrza tworzonycn przez potezne wia- 
traki, badz odbijac sie od zminiaturyzo- akcjl duza. szybkosc. Z czasem zdoby- 
wa rzecz jasna coraz bardziej fantazyj- 
ne bronie, dalej nie obejdzie sie bez 
uzycia granatnikow; siekanka petng 
para^. Przeciwnicy sa, röznoracy, od 
nleagresywnych ptaköw az do maszyn 
bojowych I zjezdzajacych ze stoköw 
narciarzy. Gre po kaidym skonczo- 
nym etapie mozna nagrywac na dysk, 
jest to o wiele tepsze niz glupawe kody 
(vide pierwsza czesc LEMMINGS). 

EP|g94.'> 

PC: VGA, SB |j| j EPIC oglasza dodatkowo po- 
wstanie wersji CD-ROM, w klörej 
bedzie mozltwe buszowanie po 
mnogosci nowych poziomöw. Tym 
niemniej juz sama wersja dyskiet- 
kowa godna jest uwagi, w JAZZ 
JACKRABBIT wszystko zapiete jest 
naostatniguzik. 

Miez & Gulash 

Dystrybutor: xLand v 
Pewlen Student z Genewy. Wiktor 
Frankenstein, by zabic nude skonstru- 
owat stwora przypomlnajacego cztowie- 
ka, sciapajac sobie z tej okazji na gtowe 
niemato klopotöw. Monstrum nie dose, 
ze straszyto ludzi, na dodaiek zamordo- 
wato narzeezonq swego stwörey, ktöry 
w tym momencie pestanowit sie pozbyc 
podopieeznego. Do decyduja.cego poje- 
dynku dochodzi wsrod sniegöw pölno- 
cy, monstrum to starete wygrywa. 

Tak w skröcie wyglada fabuta dzie- 
wietnastowieezenej povrfiesci grozy au- 
torstwa Mary Shelley. Obecnie imieniem 
Frankenstein okresla si? czeiciej potwo- 
ra, a nie, jak oryginalnie, jego stworce. 
W iluz to lilmach rysunkowych t-Strachy na Lachy") czy szeroko- 
ekranowych („Frankenstein' 
Mete Brooksa) widzielism>; 
dziwaka z przerosnietg, po- 
spaeja, wejscte w drzwi - A). Teren obej- 
muje ementarzysko, zamkowe kornnaiy 
jak röwniez miasteezko oraz podziem- 
;te toehy. Celem jest kolejne zebranie 
ustawic sobie wiekszg liczbe zyc 
(w OPTIONS), energie w trakcie gry rege- 
neoije ubrana w neheska suknie panna. 
Pogra6 warto, zauwazmy tez przy okazji, 
ze jest to pierwsza przyzwita pro- 
dukcja firmy MERIT STUDIOS. 

Miez 
Dystrybutor LKAvalon 
znaezon^ szwami gjowg, ubranego za- 
zwyczaj w schludny gamitur. Frankenste- 
in zaadapfcM'at sie röwniez w grach. 
Wydany w zeszlym roku FFWNKEN- 
STEIN stanowi dobra^ 
lecz standardov^ zreez- 
nosciöwke. Gra zajmuje 
okotolOMB, sporozte- 
gc przypada na digitali- 
zowanq rrowe. Poru- 
szasz sie niev.ielkim je- 
gomosciem, ktöry poko- 
nuje przedwniköw ska- 
czac im na cjowe. Stero- 
wanie nie jest pegmatwa- 
ne (kiernnki oraz skok - wszystkich porozrzucanych w najperfid- 
niejszyoh miejscach Iragmentöw ludzkie- 
go ciata i zanlesienie leb do pracowni dok- 
tora Frankensteina, by tarn mögl dokonac 
eksperymentu. Na poczqtku dobrze jest MERIT' 

PC:VQ^ 
SECRET SERVICE #23 V 
Sa rzeczy, o 
rych nie möwi sie gto- 
sno. Jednym z ostat- 
nich tematöw tabu 
jest SIERRA ON-LINE, jeden z naj- 
wiekszych koncernöw produkujaj- 
cych gry przygodowe. Gdzleniegdzle 
pojawiaja sie skape przedeki, jednak 
mato kto zechciat zajac w tej sprawie 
jednoznaczne stanowisko. Postano- 
wilismy przy okazji opisywania naj- 
nowsze) gry - KING'S QUEST 7, na- 
kreslic wizerunek SIERRY, przypo- 
mniec dni chwaty, potkniecia oraz 
naswietllc plany firmy na przysztosc. 

User: SIERRA fascynowala niemal 
kazdego prawdziwego fana przygodö- 
wek. Swego czasu firma byta dosyö 
kontrowersyina, ale po dtugim milcze- 
niu wydawniczym popadta troche w za- 
pomnienie i nie wywoluje juz tak silnych 
emocji jak kiedyä. 

Miez: Za moment wkroczymy na bar- 
dzo grzaski grünt. Opinie o tej firmie sa 
bowiem tak podzieJone, ze jeSli dyskusja 
odebrana zoslame jako gtos na „nie*, dr> 
slanie nam sie od mlodszych graezy. Gdy- 
sie zacnwycali. wysmiefi by nas 
.wyjadaeze, ktörzy w ogöte nie zno- 

[samego wymieniaria nazwy SIERRA. Leisure Suit Larry 2: 
LoeÄ'ingforLove... 

User: Rozröznijmy wiec od razu ludzi 

zblazowanych, ktörzy dernonstracyjriie 

mieszaja te firme z btotem bo tak wypada 

pokazywac sig w srooowisku, od zawie- 

dzonych graezy, ktörzy sporo graii i rze- 

czywfede w pewnym momencie sie spa- 

rzyli. Bo nie wolno 

möwiö.ze SIERRA 

r. y!a zawsze zta. 

Miez: Nie tyfco 
nie byta zta, ale 
byla tez najpopu- 
lamiejsza. firniß 
produkujaca gry przygodowe. 

User: Firma weszta re rynek grarnj 
okresianymi mianem OUEST, co mozna 
przetlumaczyc jako misja lub wyzwanie. 
Stowo to przez wiete lat tunkcjoncv/aio 
jako hornonim dobrej gry adventure. Po- 
jedyneze gry po duzym sukeesie komer- 
cyjnym staty sie zaczgtkami piecw wfet- 
kich serii: LEISURE SUIT LARRY, 
KING"S QUEST, POUCE QUEST, HE- 
ROS QUEST oraz SPACE QUEST. 

Miez: Ate pamietaj, ze Serie QUEST 
to tylko czesc produktöw firmy, klöra row- 
nolegle wydawata wiete gier z pograni- 
cza edukaeji. W irojej pamieci szczegöl- 
nie pozostaty dwie gry z serii DR. BRAJN 
atakzeECOQUEST. 

User: SIERRA zanotowata tez m.ln. 
pröby na polu gier ekorwmiczriych, cze- 
go owocem byt choöby JONES IN THE 
FAST LANE. Ale tak jak przez wieki, tak 
1 teraz SIERRA kojarzona jest wtasViie 
z pfzygooowkarni. Byty wsröd nich i jed- 
norazowe pczycje jak GOLD RUSH czy 
CONGUEST OF GAMELOT, lecz najwy- 
bltniejsze i najbardziej twöreze by- 
ty zawsze QUESTY. 

Miez: Zwtaszcza SPACE QU- 
EST. Pierwsza czeSc gryktfkalat 
lemu rzucata na ketona. Czyz lo 
nie piekne hwac z ptenety na pla- 
net?, odkrywac obee cywilizacje - / e Stui Larry l 

In she Ixind ofthe \ ounge Lizanls 
Leisiire Suit Larry 6: Shape Üp or Slip Out 


J - t» i . i 8 * User: W rdi supernedü szorujacego 
klozety statköw kosmicznych. 

Miez: Tak, tylko ze ten pomywaez 
w przerwach pomiedzy operowaniem 
szezota., ratowal swiat od zaglady. 

User: Ate tak z przymruzeniem oka. 
SPACE QUEST cetowat przede wszyst- 
kim w zrecznych parodiach znanych mo- 
tywöw kina s-f. Humor byt tez podstawa. 
gier o Larrym Lafterze. 

Miez: Podobate mi sie pierwsza cze^sc 
LARRYEGO, ate na przykfad szösta juz 
troche mniej. Jaktö czas temu gratem 
w druga. czesc (z grafika. EGA) - przeciez 
to sq ciggle te same zdarzenia, powta- 
rzane do znudzenia. Daczego na przy- 
klad Larry nie grasuje na pustyni, w ko- 
smosie, wsröd eskimosek, w dzungli? 
Ga,gle te miejskie bary, sMepy, przydato 
by sie troche urozmaicenia 

User: A Ja poczutbym sie eszukany, 
gdyby tak sie stato. AI Lowe wpaot na ge- 
nialny pomyst obsadzenia w roli bchatera 
gry kcmputerowej podstarzatego, tysieja^ 
cego playboya-nieiidacznika. Cetem zy- 
cia Larrego jest zdobycie tej jedynej 
dziewczyny... i jak najwtecej po drodze. 
Jego ntsza ekologiczna, s^ wtesnie bary, 
luksusowe hoteie, kasyna, itd., bo tarn 
wtasnie mozna spotkac pieioie okazy ptei 
zenskiej. Skoriczytem wszystkie czesci 
gry o Larrym, przyzwyczailem sie do 
pewnego klimatu, klöry mi sie podoba 
i uwazam, ze akurat seria obejdae sie 
bez tego rodzaju „ulepszen". Wiem, ze 
kiedy wyjdzie LARRY 7, to jak w po- 
przednich czeÄciach w pewnym miejscu 
trzeba bedzie grzebac w smietniku i to mi 
jak najbardziej odpowiada! 

Miez: Rozumiem twöj senlyment, ale 
przypomnfny sobie ..niedokonezona.'' 
grafike LARRYEGO 6, tarn jest jeszcze 
wiete do zrobienia. 

User: Oczywiscie, ze chee by byty 
ulepszenia, byle dot^zyry one oprawy 
a nie stylu gry. Faktem jest, ze SIERRA 
data na tym polu kilka ptam, ale tez ludzJ 
bardzo tetwo zapomnieli, iz lo SIERRA 
zrobrta pier,vsze gr;ificzne przygodöwki 
na PC. Dzisiaj wszystkie tepsze gry W7- 
gl^daj^ dosyc podoixiie i maj^ wyröwna- 
ny poztom. ale nie zawsze tak byta. 

Miez; W SIERRA zacz?k> sie psuc na 
peezatku tat (taewieiöziesiatych. Wydano 
wledy tytury, ktöre dosö 
moeno porizietiry obez 
dotychczasowych 
zwotennköw firrny. 
Zaprzetomnaiezy 
tu U7nac 

KING'S QUEST 5 
(zmiana interfejsu 
na ikonkowy), dabze 
produkQe miaty wiele 
wspänego ze stytem lej gry. 
User: Poczatkowo 
SIERRA stosowata inier- 
lejs tekstowy. Komunikacja 
z korrputerem potegala 
na pisaniu zdari zblizo- 
nycndo|?zykana- 
>* turaineoo Dav/alo 

lo wrazenic 
u| swobodrej 

^. r z m w y 

z kemputerem. 
Modemizacja pole- 
gajaca na wprowa- 
dzeniu kon z dzi- 
siejszego punktu wi- 
dzenia okazata sie 
grubym bledem. 
SIERRA stra- 
cHa w ten spo- 
söbea^swo- 
ja.magje. 

Miez: Wprowadzenie tkonek miato zli- 
kwidowac proWemy potegajace na szu- 
kaniu stow kkjczowych, co w sposöb 
sztuczny mogto utrudniac rozgrywk^. To 
tak jak z filmaml niemyml - jedrä dzis od- 
najduiq w nich magie, drudzy uznajq za 
ramoty z larnusa 

User: Podagnela za sobg nie tylko 
uproszczenie obslugl, ale röwniez trudne 
do wychwycenia sptycenie samej istoty gry. 

Miez: FREDDY PHARKAS jest da 
mnie przyktadem tej wtasnie terxtencji. 
PröbowaJi byc oryginalni, nie zmieniajac 
jednak podstawowych schematöw. 

User: Nie wiem jak ty, ale ja nie ze- 
tkn^tem si? wczesniej ze zbierantem 
korskich wiatröw do worka. Co tviego 
z przydennym SPACE QUEST 4. 

Miez: Moze akcja byta tarn uproszezo- 
na, ale graffczne pomysry robity swietne 
wrazenie, choeby ten mucior z trzesaca. 
sie warga. Chyba jednak nie znajdzierny 
gier, ktöre obu nam zdecycowanle sie 
nie podobaty. 

User: Trudno jest tez znalezc takie, 
ktöre przypadtyby speejalnie do gustu. 
SIERRA zaezeta masowo powiefet po- 
mysty, skutkiem czego wydano wiete gier 
typu .quick and rJrty". Wygtadato to tak 
jakby ktos wymyslit jeden nowy doweip 
i od razu robü tym catg gre. 

Miez: Pol zartem mozna powiedziec, 
ze owa powtarzalnosc motywöw prze|a- 
wiala si^ przede wszystkjm w lyn 
w kazdej grze firmy SIERRA byty takie 
samedrzewa 

Usen CMubnym wyj^tkiem okazata sie 
seria POUCE QUEST, gdäe kazda nowa 
gra oznaezate nowa. pko&. Moze dfate- 
go, ze nie byto tarn gözie upchnad orzew, 

Miez: W wypetnionym pröbami zdoby- 
äz poklasku poprzez epatowanie brLlal- 
nosci^ POLICE OUEST 4 drzew röwniez 
nie byto. co wcale nie pomogto samej 
grze. Mömgc juz powaznie: statov/y ste- 
rownik, ktentyczne odglosy, te same ele- 
merty graficzne powodowaty, iz czuto 
s$, ze wszystkie te rzeczy schodza, 
z jednej lintl produkcyjnej. Wszyscy wi- 
dziell, ze kröl jest nagl, a kröl starat sie 
dowodzic, ze jest to catkiem normalne. 

User: Stowem sytuacja typu ^nacie? 
Znamy. To postuchajae...". 

Miez: Dobfze to ujajes, bo z ftrma 
SIERRA ON-UNE naprdwde to by' 
\Vil(iamsowiewymysBi sobie, ze b?da ro- 
bic gry wypetnione dobrocig l pieknem, 
ketorowe, z wyraznym oddzieleniem bta- 
tego od czamego. Lecz caty doweip tkwi 
w tym. ze wtasnie z lego powodu po pew- 
rym czasie stary sie ore grami catkowi- 
ae bezdusznyml. 

User: Nie möge sie z tym zgodzic. Jak 
sieoam po gre to nie po to. by anafeowac 
pjebie i prawdziwosc r^ychotogiezna. bo- 
hateröw. Ja dree sie zwyczajnie pobawtö. 

Miez: Przyklad fämowej wytwörni Di- 
sne/a moze byö w tym momencie trafny. 
Ostatnie sukeesy tej wytwörni sa w pew- 
nym sensie czymS nowym. Zaczeto sie 
od .Pieknej i Bestif, pöznlej jak wiemy 
sukeesy swiecH ^tedyn" i „Kröl Lew", 
zwtaszcza w tym pierwszym filmte byto 
Que*tfoi Ctory I: 

So ) nu Want to be a Hern spora porcja humanizmu AJe wczesniej 
Disney tyi przeciez kojarzony glownie 
z fümowg papkq, dzieciaki od pierwszej 
minuty filmu wied/iaty: ten to ztodziej, ten 
to bohater a tamlen to zböj, ktöry zginle 
w ostatniei scenie. 

User: Od jak dawna pamielam, filmy 
Disneya byly dla mnie wspaniale i wcale 
mi nie przeszkadza, ze zawsze w nich 
jest happy end. Wiek nie ma tu nie ob 
rzeczy, wiem ze za etziesiee lat tez bede 
chodzit na te filmy z röwnym zapatem. I kiedykdwiek wypuszezono. Jako 
ze pierwsza. czesö KO opubiikowano w la- 
tach csierrxiziesiatych, srta. rzeczy seria 
jest przekrcjem historycznym, swoistym 
obkurnentem ewolueji gier korrputerowych 

Mcz: Teraz mamy najnowszq siödmg 
czesc\ Dopasowuje sie ona do duoha czasöw? 

User: Zdecydowanie tak. Wiesz, mia- 
lem okazje grac w K01 niedlugo po jego 
opuUikowaniu. Wtedy na Zachodzie krö- 
lowaty wytacznie tekstowe maszyny PET 
i ascetyczne, biurowe PC, a gre wydano 
na szesnastokolorowy komputer FC Ju- 

Micz: Zgoda, lylko ze w kazdym filmie 
lub grze, czymkolwiek, musi islräec pew- 
na niepewnosc, wietoznaczno& pozo- 
stawiajaca pole dla umystu odbicrey. by 
mögt on sam rozwinac czy przernyäec 
htetorie. Na£>analntejszy przyklad - po- 
mywaez bohaterem gafaktyki. Odbiorca 
od razu sie zastanawia: jakim cudem 

kry pucybut moze dokonywac takich 
cudow? Wfasnie wiekszej ilosa podob- 
nych zderzeh zabraklo w grach firrny 
SIERRA, wszystko jest tarn zbyt oczywi- 
ste i przez to chwÄami nuccie. 

User: Chyba niepotrzebnie szukasz 
drugiego dna w czyms, co stuzy wytycz- 
nie do rozrywJa, ale moze sie myle. 

Miez: A czy to ja bilem na alarm, krzyczac 
swego czasu o .ocVjrädzeniu scerariuszy 
StERRY"!? I nie möwmy teraz, ze wszystko 
co stuzy masowej rczrywce jest caey, bo sam 
dobrze wiesz, ze to rteprawda 

User Napisatem tak dwa lata temu 
i das" nadal sadze tak samo. Wtedy 
w prasie o grach komputerowych byry sa- 
me zacl rwyly na temat gier SIERRY, mr> 
im zdantem niezbyl zastuzone. Uwaza- 
tem, ze nalezy sie ryzka dziegciu w tej 
beezre sztucznego miodu. Teraz SIER- 
RA wktada w swoje produkty o wiete wie- 
cej praey i nie wydaje juz tak nachalrych 
bubl, Pewnie. dateko tym grom do ide- 
atu, ale my§l?. ze nalezy oddaö sprawie- 
dliwofiöwysifcom tej lirmy. 

Miez; Pozostanrny zatem przy stwier- 
dzeniu, ze SIERRA poprzez ksztatt swej 
produkeji w sposöb naturalny budzi spo- 
ry. ZajiTfriy sie jednak gra, klöra stafa 
sie przyczynkiem do rozmowy. 

User CyW KING'S QUEST to sworsta 
„Dynastia" gier krjmputerowych, jeden 
z duzszycfi najduzszych lasiemeöw jaki 
nior. To byt istny szok. Gdy patrze na 
grafike KQ7, odezuwam co£ podobnego. 

Miez: Faktycznie widac, ze 
KING'S QUEST 7 wykonany zostal 
z wielka. dbatosciq, animaeja l ogölna ko- 
lorov^*§c tej gry zadowoli kazdego. Do- 
szlismy do rromentu, ze nie ma juz do- 
Wadnie zadnej rcznicy pcmiedzy gra a fil- 
mem rysunkovvym. 

User: W tej kresköwce graez na prze- 
rrtan kieruje ksiezniczkg Rosela^ znana. 
z poprzednich czeäci cyWu, oraz jej mat- 
kg, Valanice. To S4 wiaäciwte )edyni lu- 
dzie w tym bajkowym swiecie, zamiesz- 
katym glöwnie przez rozmowie zwierze- 
ta. Tak nawiasem möwiac gtosy sq bom- 
bowe. Strasznie spodobai ml si^ szczur, 
ktöry möwil rymamL 

Miez: A zwröcÄes uwage na ilosc pi- 
sköw? Rosella dosfcwmie co chwila po- 
wtarza swoje r ocn/' i ,.achy\ Gdy stajesz 
naprzeciw jakiegc6 potwora, mozesz byö 
pewny, ze zanim go ilsijesz, ustyszysz 
co najmniej dv^a razy przecia^le „aaal". 

User: Wszak to dama. Wiele dzisiej- 
szycti dziewczyn zamiast tego pusertoby 
soczysl^ wiazanke. Szczerze möwiac 
v:ole to pierwsze. 

Miez: Przydafyby sie bardziej zwy- 
czajne dziewczyny, bo momentaml z pjy 
robi sie rozrzewniony sonet. AJe tu 
nam wyczut, jak KING'S GUEST 7 od- 
r»era^ najmlodsi. Byt^ nicie dla nloh 
v^zystkiego jest w grze w sam r. 
nieklöre Iracimenty gry odhieralem jato 
twörczosö z nenfy obo- 

wiazkov.egt 

User: Gra je^ 
sionej gajpy wiekowej. Musi byc drhra 
skoro grajq w nia tak« wapniak 

rvfccr SIERRA IX,;. !la;( I V** 

znacznie 

W poprzedrich pre 

stepowaJy osobne Space Qu est 2- 
VahaursRcvtnge .TAKE', „OPEIT. Teraz wszystko lo s»e- 
dzi jak gdyby w jednym worku. Kfikajac 
na danym paedmiocie automatycznie 
uaktywnia sie zwigzana z nlm opeje. 

User: Kursor zmienia kolor gdy naje- 
dzie na przedmiot, co ufetwia ich odnajdy- 
wanie. Dodatkowo inwentarz mozna oglg- 
daö i obracaö, przy czym wszystkie przed- 
mioty sq tröjwymlarowe. Detale te oszcze- 
dzaj^ graezowi niepolrzebnycn frustraqi. 

Miez: W KING'S QUEST 7 gra sie 
bardzo przyjemnie, aczkoNek z powodu 
przeslodzonej akeji nie mozna sie nim 
detektowac w takim stopniu jak na przy- 
klad UNDER A KILUNG MOON. 

User GeneraJme zgadzamy sie, ze 
KING'S QUEST 7 jest wydarzeniem. Od 
dluzszego czasu brakowato takiego suk- 
cesu. Czy co6 wywotato ostatrio podob- 
nyoddzwiek? 

Miez: Pod koniec roku 1993 kolezan- 
ka Roberty Williams, Jane Jensen, po- 
woteJa do zycia Gabriela Knighta Po 
pierwsze pismaka, po drugie niedoszle- 
go playboya, laceta wieeznie skacowa- 
nego i bez planöw zyciowych, przez to 
wtasnie syrripatycznego. hfie bylo w tej 
Nstorii niepotrzebnego zadecia, nie wiec 
dziwnego, ze gra stab sie sukeesem. 
CoÄ podobnego pröbuja obeenie powtö- 
rzyrj w PHANTASMAGORIA. 

User: PHANTASMAGORIA jest ekspe- 
rymentem, bedzie to pierwszy mroczny 
thriller firmy, klöra dotychezas konsekwent- 
nie stronrta od przemoey. POLICE QUEST 
4, pierwsza pröba obalenia wizerunku firmy 
.dla grzecznych dzied", byb klapg. PHAN- 
TASMAGORIA bedzie papierkiem lak- 
musowym, klöry okresli czy SIERRA 
trtadal ir zyma reke na pulsie. 

Miez: Wezmy pod uwage, ze Ro- 
beria cale zycie spedzila w swiecie 
bajeezek. I teraz nagle ma wykonaö 
zwrot i zrobiö budzaey dreszcz hor- 
ror? W wydawanym przez SIERRA 
magazynie INTERACTION czyta- 
tem kiedys fetietonik kllkunastolet- 
niego syna WiBiamsöw, ktöry ope- 
wiadal, ze nie moze nie powiedziec 
O PHANTAShMGORIA, bo mama ze 
wzgledu na zawarla w grze przemee n»e 
pozwala mu przygladaö sie produkeji A mam zdamem istmeje duze prawdo- 
podobienstwo, ze wszystko to stanie sie 
niezamierzona paroda. Wyobraz sobie 
biaia jak pjötno twarz zornbie na oWadce 
z nagiowkiem .Hariequin". 

User: A propos zwroföw. Jestem go- 
töw zatozyc sie, ze kiedys SIERRA wröci 
do bardziej rozbudowanego mterlejsu, 
w wersji sterowanej gtosem. 

Miez: Wyobrazmy sobie jeszcze folo- 
reaSstycznie zrobiona grafike typu ALO- 
NE IN THE DARK, albo gre „30 widztana 
z oczu" tak dopracowana,, ze widac cho- 
dzace po scianie muohy. Bo tak papraw- 
d? w catym tym przemyS'Ie chodzi o nowa 
jakese realizowaria sterych, znanych od 
wieköw schematöw. 

User: Wydaje sie ze zapowiadane 
LAST DYNASTY, LOST IN TOWN 
i SPACE QUEST 6 beda zmierzaö w tym 
wtasnie kierunku. A moze SIERRA zrobi 
rewolucje? 

Miez: Zbbaczymy, co przyniesie biezq- 
cy rok. SIERRA i je) satelid wydadzg az ki- 
kanasae gier, z klörych kilka ma juz dzfe 
zac^arartowany Status przeboiu. SIERRA 
ciagle sie rozwija i szczerze tej firrie zy- 
czymy udanego setnego KING'S QUESTA. 

E& l > V 


Malka i corka toczyty kolejnq rozmowe 
na temat maizenstwa. Znudzona RoseKa na 
zlosc mamie wskoczyla do magtcznego por- 
talu. Valanice, zauwazywszy brak dzfecka 
ruszyta za nia,. Obie poniösl i rozdzielit ma- 
giczny wir. ROZDZIAL 1 Wfr wyrzud Valanice w SfOdku pustyrü. 
Gdy juz sie otrz^snefä, zabrata z kaktusa 
slrzep sukni i vvyruszy^ na polnoc. We- 
wnatrz jasWrt Valanjceznalazia gliniana n+ 
sk? oraz wikhnowy kosz, a w rim ziamo ku- 
kurydzy. Zasadztta je na zev.rqüz. wmie- 
scu gdzie na piasek kapafa woda -rosina 
wprost wytrysneta z ztemi. Valanice zerwatf 
najdorodniejsza. kolbe, a nastepnle poszla 
pod pomnik Wodnika 

Tarn Va! zabrata tezacy na ztemi patyk 
oraz krysztafci sdi, mieniace sie przy sa- 
dzawce. Z wyrytego na posturencie przepi- 
su dowiedziara sie, ze tzy sa niezbednym 
skladnfoiem do oczyszczania wody. Valani- 
ce spojrzala na grzeWen" RoseJIi i zalkate. 
Stanzte przy Wodniku, zerkneta ponownie 
i napefr.Ha mtee teami. Potem nabraia 
w swojq misk? stona. wode z sadzawW i ja, 
tez wlala do naczynia bozka. Na konlec wto- 
zyla Wbdnikowi do reki kolbe kukurydzy 
w oflerze. Otrzymanq w zamian wode pitnq 
skwapTiwie przefata do wfesnej rrfcki. Vala- 
nice wytrala sie z nia. na obrzeze pustyni. 
Napoikany ducn wedrowca za pierwszym 
razem nie byt rozmowny, ale gdy zaczepte 
go ponownie i wreczyta mu wodg, zabral Jq 
do swych zwfok Ouch w zamian za ugasze- 
nie pragnieriE prdarcwat Valanice line. 

Val wröcüa do kukUiydzy. Cbok rosry gr -.- 
ratowe owoce, z petaietej sztuk' udato s» 
wyjac nasienie. Vatertee poszla do norio 
kangurcsxczura. Nie zecheiaf sie on targo 
wac, gdy* zajac zwinaj mu okulary. Aby |e 
odzyskacVal zastav.ilanazbsnika putapke. 
Zawiazata line micdzy Avoma kak^sarri, 
w rnie)sai gdzie v.yla,dowate ra ptstyni. Za- 
jac polkraj sie o line, dzJefci czemt Valanice 
zdobyla okulary oraz kawatek futerka. Kan- 
guroszczur po odzyskankj zguby zgodzrt sie 
wymienic" naslonko na rietaeski paciorek. 

Nadszedl czas odwiedzic 
Skorpiora. Valanice za\wazate strzep mate- 
ö koneu k^ka I draznüa nirc potwora, 
az wbit swe zadto w soane. Wtedy Val pod- 
btegb do ottarza. Gdy przyctsncla odwröco- 
nq krople, wysunety sie trzy kamienie. Czer- 
wony potozyla na wizemnku Stonca, a nte- 
bieskl z zöflym w obu rekach figurkt. Wtem 
otworzyla sie skr/tka z turXusowg strzatka.. 
Valanice chwycla ja. i wytteg*a ze iwqtypi, 
by zd^zyc, zanirn Skorpion Sie uwolni. 
Przy jaskini wtoYiiafy piklogramy, wyja- 
snia|a,ce jak oprözric sadzawke. 
Val poszla do Wodr*a. Przekreo- 
la rru nadgarslek wywracajac nv 
s? do göry dnem. Potem od\»/röcfta 
'jfcA-.?, by ukazac obbeze boga 
ogne. Na toniec ustawte padonVj 
J na szyi posqgy w jednej Unit Gcy 
^ woda opadra, Va) zeszta na döi. 
Na dnie sadzawkl State laca ofiar- 
na. Aby zÄbra6 brakujaeg cze^ö 
turkusowei slrzafä, 
Valardcfl najpierw 
zbzyte car z pa- 
ciorka. 

Val poszb do 
wietej, kamiennel 
gtowy. Pn ztr 
dwöch »A-.aJkow 
Strzafk), umiesdta ja, w odpowied- 
nim wpjebieniu przy wardze. Na- 
reszcle olworzyto sie wyjscie z pu- 
styni. Przed wyruszeniem w dal- 
sza droge, Val slracita z poHiskie- 
go krzaka kolczasty owoc. dopie- 
ro wledy ruszyla w nieznane. ROZDZIAL 2 Rosefil niezbyt podeteja. sie trol- 
lowe uszy I wykrzywiony pyszczßk. Jedynq 
reeept^ na przywröcenie dawnego wyglajdu 
jest sporzadzerie speejalrego wywaru. Wzie- 
ia med^anirznego szczurai tareze, zas z pie- 
czary obok kiizni lalarniej. Skaczac po wyste- 
pach skalnych przeszia na drugs, ärone roz- 
padimy, gdzie zaopairzylasiew poreje siarKi. 
Roselia wracajac zapoznala sie zs wszysbVi- 
rt w kuzni, chvyiaj^c Iskr^ do tedami. 
* Sposobem na wypedzenie bezczelnego 
kuci-arezyka byb poslraszenie go sznzu- 
rem, krölewna dobrala sie do jego rzeezy. 
upteezone zuki i zlota msa byiy (ej. Sklero- 
wata sie dc> i i pünowal sporych 

rozmiaröw Iroll 0be|rznwS7V w inwentarzii 
in odezepfa od niej kolec Tam 
fgezie troll strzegl mostu, obejrzata wözek, 
v.Tiuntowafa w niego ko'o, przybljajqc je 
kolcem i nasteprie przejeohala wözkjern po 

iku. W pdozonym za jsskiriq kryszta- 
^^Bowisku smc*a Lizyta iskre, otrzyma- 

inoizarcsz^.c jubil i 
w zamian dat mtotek oraz diuto. Rosela 

|am krolev.' 
eieeza, zas obrK w <"-^m^pBb siarke do 
paleniska, bk ze wydzielopy opiar scial z neg 
a Wiszace razen z inrymi narzedzja- 
'..rypee przydary sie, by chwyriC rozpa- 
lonq forme I zanurzyc ja w koryoe wody. Ma- 
tyWzte taolewna dala rrtse, tyzke, iuW, smo- 
czq hiske. Wtedy po|aViib sie Malicja. 

By uciec z wiezjenla, Rosella przyjrzate 
sie portretowi, a rasteprle ustav.üa pod nim 
trzy stolkl w kolejnosci od najwiekszego do 
najmniejszego i wdrapala sie do tuneJu. 
Znalazlszy sie na wolnoscl, podNosla smo- 
cza ropuche, pokazala jq Matyldz>e ( ta dato 
w zamian zaezarowanq lin^. Pröba wej 
do raskri z mostem spowodowata. ze zjawi- 
la sie Malicja, krölev^ia uzyla na ntej me- 
chanitznego szczura, potem zaczepiwszy 
na windzte line. wyjechata na powierzchnie. ROZDZIAL 3 Valanice brr naf*zod. Przy 

olbrzymim drzewte napolk2!a jelenia. Po 
rozmov.ie njszyfa na pr3tnoc, gdzie 
mozna byto sforsowac koryto rzeki 
sta^a^c po kamienlach. Daiszq 
droge blokowab pajeczyna 
rozpieta miedzy drzewami. 
Sledz^cy w niej pajqk wta- 
Sme zarmerzal zje^c hez- 
bromego koBbra. Valanice '* WA zamknelö paja.ka 
w koszu i Lwohfe 
h'Klnego ptaszte. 
Saezka zaprowa- 
dzi!a Val do bram 
miasta Fnldnal. 
Zignorowaia straz- 
nika i weszla do 
sreefta przez czer- 
wone drzwiczkL Valanice oczarowafä rozgniewanego ar- 
cyksiecia, stosujac na nim sztuezke z grze- 
bionlem Roselii. Wizyle w miescie rozpo- 
czete od sWepi, z porcelanq. Zrozpaczony 
wlasciöel desperacko szukal skradzienego 
kanarka i nie byt w nastroju na pogaduszki. 
Val udato sie na rynek, by porozmawiaö 
z ewanym sprzedaweg. Obok jego budki za- 
uvazyfa klatk? Valanice odstoni'a przykry- 


cie, imoInHa ptaszka i zwröcila go prawowi- 
temu w1ascicfek3wt. Otrzymana w podziece 
i^aska posluzyta jako bitet wi 
urodzinowy bal arcyksiecia w rat 

Valanice od razu poszla na pokoje, lav/i- 
ru|a.c po scrodach tak, aby przedostac" si? 
ritt normahne ustawionych oVzwi. Znajdowa- 
ta sie lu toaleta arcyksiecia Valanice przej- 

äzysiWe lubtra, k) daja.ee odbicie 
göry nogami okazaio si$ tajnym przi 
do pracovffii. Z bocznej szufiady biurka 
wvjeb magiczna siatuetke. 

Na ryrku wielkg v/rtawe spowodowal 
spadek Ksiezyca de sadzawkt. Val p. 
wHa go odzyskac. Z gniazria ptaka wy^ete 
drewnianq mooet?. Przed wejöcien do 
Faux Shop Valanice zjacSa krysztalki soH. 
Kielte tam ksiege, ktörg nastejaiie WTmieni- 
ta u kanguroszczura na läge. Pomagajqc 
sobfe tag^, Val juz bez problemöw zdoteia 
wytowü Ksiezyc. Niestety, mieszkancy nie- 
sfusznie posadzili ja o kradziez. ROZDZIAL 4 ' Chwycenie sie topaty grabarza pozwoBo 
uniknac spadniecia w przepasc. Chodzac 
po tym terenie Rosella musiala uwaza^ na 
wychodzaeego z ziemi polarnanca, klöry 
Dojawiaf"»'? pdy poebywate w danej plan- 
szy zbyt dlugo. Z zawteszonego nad ziemia, 
domkiJ wäeja kie^oship i stope w torbie, po 
czym wysda przez okno. W palacu strachu 
porcznawtala 
z doktor- 
k i e m 
Cada- 

v e - t^ 

rem, data 
mu kr^goslup, 
odbferajac w za- 
mian dziwaczna. 
zaoawke. 
Rosella 
pogawe- 
dzila ^ z graoarzem {wszystkie 
dalcgl!), gdy potem po- 
szla do dorrtcu, niesfor- 
re dzJeciaki siedziaty ra 
drewrianym tarase. 
Krölewna podarowata im 
zabawke, dostata szczu- , 
ra, Wöregp oddate gra- 
barzowi. Ow btyskawicz- 
nie wytoczyt maszyne 
i zaczaj robkS podkop, 
Roselia poszte sie przejSd Dzieciaki zatrza- 
sn^fy kota w trumnie, ktöra krölewna ohvo- 
rzyta, gdy tobuzy uciekty. Do irwentarza bo- 
haterkf trafilo dodatkowe zycie. Tymczasem 
kanal byi }uz gotcw, lezala lopata. Rosella 
skierowate säe do mtejsca, gdzie pod drze- 
wem spoczywala kupa kosd, stane/a biisko 
niej i zadela w rog. Nadjechal grabarz, wy- 
kopujac kanat w döl Kotejne wcisniecie 
czaszW, nietoperza l paja.l<a odblokowalo 
kiödke, zanlepokoHo to Malicle, ktöra uloko- 
wafa bohalerke w trumnie. caftdem zresztq 
wygodnie urzadzonej. Wspötlokatorowi po- 
miajke Val zabrala pozostawione przez 
kurczaka piörko. Nastepnte poszla do 
sprzedawcy na rynku by wymieric magicz- 
na. statuetke na eliksir. W lese odszukala 

J ; darowana zostata 
ropucha, nastep- 
r,ie Rosela sko- 
rzystala z mWka - zaba laklycznie okazala 
sie riezwyWaiw^opala przejsäe. Natezato 
podrie§c ragtczna. paleczke. z nagrobka 
zdjat czarng szat^, wdztec ja. na siebte 
a nastcpnie udac* sie do doktcra Cadavera. 

Po rozmowie z owym typem, Roseila 
wzbogacita sie o pachnidlo, ktöre przydato 
sie do skasowania grasujacego w ogro- 
dzie bsgnislego stwora. Miesozeme ro* 
sänki zoslaly nakarmione stopa. 2 lorby. 
Datej lezal dorn Malicä. Nie byto mozlrwo- 
sci wejscia lam drzwiami, przeto Rosetla 
udala sie na jego tyty. Przesunieae wlno- 
rosMi i wykonanie podkopu tcpata. pozwoli- 
to dostet sie do domu czarownicy, krölew- 
na zanurkowata do jamy. w momencie gdy 
nie byto stychac szczekania psa. 2 powro- 
tem wycolala sie do tunefu, pies cos wy- 
niuchal i wsadzit nos gdzie nie trzeba -za- 
ticzyt pslkniecie v, nozürza Roseila mogla 
po tym spokojr.ie Gpenetrowac* wrctrze: 
z dclrej szuflady wydagnela cHichy, r.a 
dnle lezalo tajemnicze urzadzenlB. 
Wszystkie ciuchy tralily z powrotem do 
szary, a krölewna przywlaszczyta sobie 
welniana- skarpete. Przez dziure w podlo- 
dze dostata sie z powTotem, polaczyta 
skaipete. ze srebmym ziarnkiem. Mozna 
hy'o teraz smialo wejöfj do lasu, huknac 
w niedzwiedzia ze stworzonej procy. 

Rosella ruszyta do Falderal, wstgpüa do 
Tovwi Hall, za kotara, po schodach udajac 
sie do prawych drzw. Mtotek odlupat ztoty 
fragment z iikrustowane) fcdumny, RoseHa 
obejrzala bialego chembina. skarpelq prze- 
rzyszczajac jego podstawke i uzywajqc na 
nim ztolo. Wtedy pojawi'o sie zejäcte do 
Krolestwa Podziemi, Rosela skorzystala 
z magfcznej pateczM. Odczarowany troH 
otworzy dateza droge ROZDZIAL 5 Ate sie narobrto. Sa,d orzeW, ze za kare 
Valanice ma umiesoc Ks»ezyc z powrotem 
ra mobosMonie. Val wpadta ra pomyst 
zrobienia procy. Poszla do Faux Shop by 
wymierjc rnaske na gumovvego kurczaka. 
Przywlazata kurczaka do drzewa, nastep- 
nie zatadowala Ksiezyc i wypalila. Na pa- äpia.cy kamiert, o klörym wspominal jeleh. 
Obudzila spiocha, laskoczgc go piörkiem. 
Ducn kamienia pdecH jej zdob^-c nektar. 
Valanice znalaz'a nektar v; kwiatach na kü- 
fie przy kamtennych darnach. Zbieraniem 
zaiety sie kolibry, Val nadstawlla tyUto mi- 
ske Valanioe v^ala neWar przez dziure do 
dzbana kamienr.ej damy i rzeka poprynete 
na nowo. Jelert, napiwszy sie z niej wr6öl 
do ludzMej postaci lorda Aihosa. 

Przed wkroczentem ra terylonum wilko- 
faköw, Val zmieszala eliksir z tutet kiem za- 
jaca i natarla sie miksturq. Paria nie ba- 
czgc na rlc az do domku Gouli. Upewniw- 
szy sie, ze w srodku nie ma gtöwrych loka- 
toröw, wjeohata wlndq na g6re i zabrata 
kose. Sfyszac natfchodzace Goule, Valani- 
ce wysWczyta przez okno, ruszajac do 
czainego psa. Ten zlagodniat gdy rzucäa 
mu kose. Pies po rozmowie wreczyi Vala- 
nice medal swojego pana, bezgtowego 
jezdzca. Val z kolei przekazala medal pil- 
rujqcei grobowca damie w czerri Zamek 
w drzwiach udato sie wysadzic petardq 
z domku Ghouli. W sarkofagu Val znalazte 
czaszke. Aby zwrocic ja. wlascicielowi sta- 
nela na srodku drogi. Jezdziec zlatujqc ry- 
dwanem na ztemie zatrzymal sie v,idzqc 
swojq czaszke- W ten sposob Val zdobyla 
transport do krainy Bherö. : (i"^j 

Najpierw powedrowaia w göry. L* 
Przy jaskini wiatröw vvdrapala sie 
na drzewo by zerwac" ambrozie- 
Potem wrcote na röwnine, poeö- 
wiac latajace motyte. Aby posru- 
chaC ich muzyki, zwablta je wooJq 
arrbrozjL Valanice odtworzyta te 
metodie na harfie przy szWaneJ ku- 
li (struny 1. 5, 6, 4). Po rozmowie 

SIERRA'95 

PC Windows: 

SVGA. SB, 

CD-ROM z trzema Moriarri zesli/gncla sie po *?czy do 
tesöw. Wtozyta ambrozje do rogu obfrtosci 
kan^iennej damy. Zabrala o\soc i uzyte go na 
zakletym drzewie przy JetefVu, co przywröa- 
to mu lud*^ postaö Lady Ceres. Do Etherii 
wröcHa grajac na tletni danej przez bezpjo- 
wego jezdzca Zjezdzajac po dajgiej leezy 
trafita do kramy Ooga Booga. Zapukala do 
drr.'vi Doktora, by poprosi6 go o miejsce do 
spania Po zakonezonym snie udala sie do 
trzech Moni po rads, a nastepnie wypytala 
sie Ceres. Druga rozmowa z Moriami za- 
owocov.ata podarowaniem lapaeza sr 

W Etheni Valanice poszla do Jaskini, 
schwytela tapaezem koszmar. Wt 
tak dlugo nagabywala Tkacza Snow, az ten 
wröcil na nlq uwage. Zamleresowal g 
pany koszmar, do tego stopnia, ze di 
jaey dy\van, umozüwiajacy wyprawe c 
iny Sncw na jawie. Przediem jednak Valar* 
ce czekala wizyla u MaHcjl. ZSszia od tytu 
I skorzystala z tunchi, baezac by pies nie 
zdradzl ja swym szczekaniem Sl 
nadehodzaea Malicje, Val zrobita unik pod 
podtoge. Kundei zaezal weszyc. wlec pod- 
sur§la mu pod nos arfibrozje. Gdy I 
juz sobie poszte, zabrala ukr/ty w lampie 
krysztal. Wybrala sie oo Swiglymi Skorpio- 
ne na pusrynl, by napetnid krysztal sSsiatiem 
sacza.cym si? zrtad dtarza. 

Uzywajac dywanu Val poteciala do Kra- 
iny Snöw. Napuscila uwieztony w lapaezu 
koszmar na mroczne monstrum. Po wpad- 
nieciu do wody zaczela ptynat na ostep do 
brzegu. Zamarznieta, kobieie przyi'/röota do 
zyöa dzieki swiatlu zamknielemu w kryszte- 
le. Mab wreezyta jej magiezna. uprzaz. Val 
poszla do jaskini wiairöw, by (am ujarzmic 
' przelatujac^ biate, zjawe. Sörccoo Dalej 
wypadki wartko potoczyly sie same. czesci, zmienila koncowke z T na F. Uzyta 
je| na talszywym trollu, ktöry byt do pozna- 
nia po zielonych slepiach. Zabaw? prze- 
rwala Malicja, tak ze dziedziczka tronu zna- 
lazte sie na urwistei scianie kipiaeego lawg 
wiikanu. topatq rozkopala sciane, biegnac 
^ftelej, podniosla niq kamien, wdrapawszy 
Kkgago wztela kv.iat. Drzwi odblokc- 
ipbinaqa: lewe oko, prawe oto, 
riBstpprej komnacie Rosella wsa- 
idzenie do kontaktu ratak 
f zsczejo sie ono swieoc, wtedy je 
i h, i v.inti cm ; 'fii zasödtza 
HpÜ i zdotal pov.strz^mac' drze- 
« saJe wpacSa irama krölewny, 
■Bnarzeczony. Nlezaproszora 
i Malicjs, pierwszy obcr.val Edgar. 
9 rzücila wyzwanie czarownicy, sta- 
j^cdowalki l natadowarym erergiq przed- 
, Gdy Malicja pädia trupem, Edgar 
zostat ozywiony i cala histona zakorezyt^ 
sie pomyänie. Ptaki spewaty, traby gra^y 1 
a rocenzenci gryzli paznokeie, gtowiqc sie * 
co by tu otym wszystktm napisac. 

Miez & L'ser Jarno 
Dystrybulor IPS Computer Group I ROZDZIAL 6 Gdy zaezete sie rozrbba, Ro- 
sella szybko obejrzala w Inwenta- 
rzu laske I majstrujac przy dotnej t 4\ * 

i* *** 


}£> i\ W f 85' s 


A* 


-<*> 


1 > 

t 
Taaak... to pifkny kraj... 
gdzie prawdziwa sztuka wciska s?f 
do spracowanych gtow.. 
gdzie w holflach i park ach panuje 
ii //im/ i porzqdek. 
W'schod od Y.achadu zwykt 
importowac* wszystko bardzo 

[Hiwirrzvhoywiii .. Jesli producent wydaje gre na 
dwunastu dyskietkach, jcsl to co naj- 
mniej zastanawiajace. Jesli ta sama 
gra po zainstatowaniu zajmuje na 
dysku 60 megabajlöw, sytuacja bu- 
dzi jeszcze wieksze zdziwienie. Na 
szczescie BIG RED ADVENTURE 
opröcz tego, ze jesl pod wieloma 
wzgledami nietypowa, jest röwniez 
soüdncj, zgodna. z nowoczesnym ka- 
nonem gra, przygodowq. 

Oprawa graficzna wykonana zo- 
stata wzofowo, rewelacyjne «a do- 
pasowane sa, do animacji postaci 
zawierajacej wiele triköw - jak to 
w rasowych przygodöwkach bywa, 
bohaterowie wykonuja, wiele okazjo- 
nalnych czynnosä, takich jak lesny 
bieg Dina czy rozkoszne wspinanie 
sie po szafie Donny. W pierwszcj 
czesci RBA kieruje sie lylko jedna. 
postacig, zas w ostalniej odslonie 
bohaterowie wymieniaja, sie rolami, 
zupetnie jak w grach LUCASARTS. 
Fascynacje LUCASARTS staja. sie 
we wtoskiej produkcji jeszcze bar- 
dziej widoczne, gdy sie spostrzeze, 
ze glöwne postacie stanowia, niemal 
dokladne odzwierciedJenie tercetu; 
Bernard, Laveme, Hoagie z DAY 
OFTHETENTACLE. 

BIG RED ADVENTURE 
stanowi röwniez przyklad 
przygodöwki w pewnym 
sensie perfidnej. Sporo 
wystepujacych w grze 
przedmiotöw jest cafko- 
wtcie niepotrzebnych, co 
powoduje zwielokrotniona. 
koniecznosc sprawdza- 
nia röznych mozkwosci. 
Niektöre czynnosd sa. 
mocno surrealistyczne (latar- 
nia + bulelka = whisky), co w sposöb 
sztuczny utrudnia gre. Mozna za- 
uwazyc topornosc sterownika: po- 
stac nie zawsze chce isc dokladnie tarn dokad chcemy, a na dodatek nie 
mozna jej zawröcic gdy si§ juz wy- 
startuje do danego punktu. Przyda 
sie tez wiedziec, ze przedmioty tq- 
czy sie ze soba. poprzez kliknieeie 
pierwszym z nich na postaci bohate- 
ra. Jest w grze jeden ujawniajacy sie 
przy pröbach otwierania pierscienia 
btad - rozwiazanie sprowadza sie 
do tego, by go otworzyö natychmiast 
po zdobyciu. Cickawe, ze z kiJku sy- 
tuacji istniejq rözne wyjsaa, np. dro- 
ge przez las do Zerogradu mozna 
odnalezc dzieki psu my&iwskiemu, 
badz tez otrzymawszy instrukcje od 
möwiacej papugi. 

Na oficjalnej reklamie gry napisa- 
no: .Co to jest: duze, czerwone i po- 
zwalajace niezle sie zabawiö?". Jed- 
ng ze sfusznych odpowiedzi jest 
oczywtscie BIG RED ADVENTURE, 
rzecz w sumie nie odkrywcza, aie 
sprawnie odtwarzajgca Stare pomy- 
siy w nowej formule - parodii komu- 
nizmu. Jest to produkt wykonany 
z rzemieslnicza. precyzja,. zaszczepic dzume kaprtalizmu. Im- 
perialisci posuneli sie nawet do 
otwarda tuz obok Kremla IHii CIA, 
sadzac, ze pod poykrywka, sprzeda- 
zy hamburgeröw uda sie podzegac 
do rebelii. Mlodziez mamiona propa- 
gujqcymi zgnity tryb zycia grami 
komputerowymi popadta w anar- 
chie, przesladewania i pogromy 
rdzennych Rosjan staty sie codzien- 
noscig, cynicznie sterowane przez 
agenturalna, siatke laczaca, USA 
z pewnym niearabskim krajem Bli- 
skiego Wschodu. Tak oto obraca sie 
przewrotna os historii - do opano- 
wanej przez antyteze maoistowskiej 
filozofii wielkiego skoku Moskwy 
przybywa wtasnie kolejna lala kapu- 
stöw. Niech sie jednak nie rudzg, ze 
zepchnietej do podziemia armfi so- 
cjaüzmu wybrto juz wszystkie zeby! 


Opowiesc ta rozpoczyna sie 
w momencie, gdy przemycane noca_ 
na pokladach bombowcöw transpor- 
ty stonki zdazyty juz spataszowac 
uprawy rosyjskich ziemniaköw, gdy 
pladze szkotonych przez imperiaii- 
stöw golebi udalo sie zapaskudzic 
rosyjskie miasta, a znajdujace sie 
pod kontrola, prezydenta USA i ster- 
roryzowane przez niego UFO spo- 
wodowato, ze rosyjskie krowy prze- 
staty dawac mleko. Wöwczas do 
gfosu doszli podzegacze, przeczg- 
czy oswieceniowym myslom Wtodzi- 
mierza lljicza Lenina i maja.cy za nie 
Najmadrzejszego Cztowieka Swiala, 
samego Kim Ir Sena. Zasluzeni 
przodowntcy praey byli masowo 
zwalniani z zaktadöw, gdyz udalo sie 
na zdrowym rosyjskim organizmie W KOSTIUMIE SZPIEGA — , Doug Nuts roz- 

y^~--\ pocza^l zwiedza- 
^ nie Moskwy od 
&- c« muzeum, gdzie 
fcw ws>öd mrowia 
eksponatöw 
szczegölnie 
spodobata mu 
sie carska kc- 
rona. Jedynym 
s y sie - 
mem za- 
bezpie- 
czeniowym mu- 
zeum jest ktödka, 
wiec dlaczego by nie 
przejgc w posiada- 
nie pozlacanego 
atrybutu krölöw? 
2 pokoju zabierz 
laptopa, aparat foto- 
graficzny, anlene od 
telewizora, pilota 
oraz walizke. Zajrzenie do tej ostal- 
niej przyniesie nowe zdobycze, od ra- 
zu zapoznaj sie z zawartoscig koper- 
ty. Po zejsciu do hatlu, oddawszy por- 
tierowi ktuez przeniesiesz sie ze 
wspaniatych wnetrz hoteiu Ritz 
w skrzeczapg rzeczywistosc mo- 
sklewskiej ulicy. 

Dtubiqc przy wadze antenq mozna 
dorobte sie fortuny. Nabrawszy do 
kieszeni pieniedzy dokonaj zakupov^ 
w kiosku, najpierw koiejno ogl^dajac 
towar, a nastepnie zamawiajac go 
u Chinczyka. W zakupionej „Praw- 
dzie" znajdziesz bilet na przedsta- 
<-***.«. ' -t 


-1 .-ii^U wienie Russian Doli Show. Nabadz 
tez podrecznik omawiajacy obsluge 
konsol oraz przewodnik po operze, 
wewnattz ktörego znajdziesz käset?. 
Do czasopisma Capitol dotqczony 
jest znaczek, zas* zluslrowawszy bilet 
poznasz trzy pytania, na jakie nalezy 
znaö odpowicdzi aby zostac wpusz- 
czonym do siedziby KGB TV. 

W parku Gorkiego odnajdz me- 
czacego konsol? malolata. 
w zamian za rolke papieru toaletowe- 
go, bo z powodu Wedu w planie pie- 
oiolctnim nie mozna go juz zdobyö, 
nawc! jesTi samemu jest sie sprze- 
dawca^ Tymczasem stari na wadze 
przy kiosku, nastepnie spalaszowaw- 
szy sandwicha ponownie zwaz sie - 
dowiesz sie juz drugiej waznej rzeczy. 
W poblizu parkowego mostu na- 
potkasz handlarza, ktöry ma papier 
toaletowy na sprzedaz, zada jednak laptopa w zamian za jego sprzet. 
Wewnata zabawki siedzi cartridge, 
wyciajgnij go. W barze szybkiej ob- 
stugi McRomanov'a zakup kubek 
Vodkacoli oraz gigantyczny San- 
dwich Great Bear. Z zaparkowanego 
obok samochodu pozycz aparat to- 
tograficzny, w jego wnetrzu odkry- 
jesz nietknieta, rolke filmu. 

Strzel okiem na pomnik utokowa- 
ny na Placu Czerwonym, nastepnie 
zapoznaj sie z turystg ze Wsctolu. 
SkoSnooki zgodzi sie zrobic ci p| re 
fotek jesli mu dasz aparat. Pierwfze 
pröbki bedg przyciemnione, przela- 
duj film, potem wreszcie otrzynv sz 
poprawnie wykonany pozytyw. Otej- 
rzyj go, a nastepnie zmierz lini|ka 
wymiary kubka Vodkacoli i w ten 
sposöb masz juz odpowiedz na 
pierwsze pytanie. 

Tymczasem zwröc uwage na ogo- 
nek stojacy przed sklepem. Pterwsze- 
go w kotejce zainteresujesz mozlrwo- 
scig transakcji - odda puszke kawioru bajonsktej ceny. Zgodnie z udzielo- 
na rada skienjj sie na dworzec i uzy- 
wajac cartridge w bankomacie zdo- 
badz plik gotöwki, ktöry dosiarcz 
handlarzowi. Na otrzymanym od ko- 
lejkowicza pudefku kawioru znajduje 
sie odpowiedz na ostatnie pytania 

Od portiera mozna pozyczyc drugo- 
pis, ktörym wypelnij kupon, wsadz go 
do koperty i nalep znaczek, dopisujac 
na koniec adresata Po wrzuceniu listu 
do skrzynki obok dworca, wröc do ho- 
tetu i spytaj portiera, czy przyszla jakas 
poczta. W otrzymanej kopercie bedzie 
zaproszenie do KGB TV. Wreczywszy 
je sekretarce zostajesz wpuszczony 
do studa. Pogadaj z dziennikarzem, 
odpowiada) „tak", by Jak najszybdej 
przegrac. Po skortczonym konkursie 
wez rampe, przy pomocy malej ma- 
trioszki otwörz przejöcie w duzej ba- 
buszce. Tajnym pr zejsaem przedosta- 
niesz sie kanatami do muzeum. 

Jest to idealne miejsce, gdzie moz- 
na sie wzbogacid Ustaw rampe przy <?@®ffi©&SB<§ QiSSSTJSS© SÄ© I 
©P fflOSTBEffiCS 
t czujnikach klosza, pod ktörym ukryta 
lest ztota korona. 
W sasicdniej safi 
obejrzyj wszystkie 
futeraly, gdy ode-, Vndka Cola tojeti lof Ciyiby gotowy driak? 

grasz z posiadanej kasety muzyke, 
szkto trafi szlag i bedziez mögt zabrac 
diamentowy pierscien* oraz starozytnq 
rakiete, kaikulator ZX81. Uruchom 
przetacznik w rampie i tnij diamentem 
oslaniajacy korone klosz. Wydawato 
sie, ze, masz jq juz w rekach, gdy na 
saie wkroczyl prawdziwy ztodziej. 

I oto znaJaztes" sie znöw w hotelu, 
bez korony, za to ze swiadomosclq, 
ze we wszystkich gazetach znajduja 
sie reprodukcjetwojej twarzy. Trzeba 
czym preteej ewakuowaö sie z Mo- 
skwy, gdyz altematywq jest wizja 
spedzenia dalszej czesci zycia 
wsröd syberyjskich niedzwiedzi. Przy 
stoliku baru McRomanov'a wänaj3 
hamburgery Alex & Kos (!?), catkiem 
zdolni zawodnicy, trwoniacy jednak 
swöj talent na najzwyWejszej w swie- 
öe chatturze. Zlecq ci robote polega- 
jgc^ na sciggnieckj z sieci KGB kodu 
pewnej konkurencyinej gry. Zajrzyj 
wiec do siedziby KGB, sekretarce 
zwiri z biurka notatki. W swoim poko- Typowe rozslaje ideologicznych drog. 
PseutUmim arlystyczny Donna, w nit- 
ktörych krfgach znanajako handlarz 
broniq. Luksusowa Call-Gtri, w miI- 
nych chwüach zajmuje sie sztukq 
przttz duze „S", szczegötnie z turysta- 
mi z patislw imperialistycznych. 

■ * \ Skonsultowawszy sie 
z barmanem wiesz juz, 
ze Abachowa opuscila 
jego wierna papuga Wil- 
bur. 

W poblizu cyrku znaj- 
duje sie sklep, w ktörym 
ju potacz pitota z kasetq, uzyskana. 
wtyczke welknij do ZX81, a cafcsc" 
podtacz do telefonu. Uzyj na nim no- 
latek, w ien sposöb zalogujesz sie 
na wtasdwym koncie i zdobedziesz 
potrzcbnq rzecz. Nagrana. kasete za- 
nies* panom z McRomanov*a, uda ci 
sie wyciqgnad od nich paszport, kie- 
ruj sie z nim wprost na dworzec. Po- 
gadaj ze straznikiem, chwile potem 
odjedztesz z tego miasta, wymykajac 
sie kordonowi obtawy. ZIMA W ZEROGRADZIE Akcja przenosi sie na potnoc Ro- 
sji, do portu, w ktörym marynarze 
i bffband pija rum i odpoczywaja. 
przeti dalekimi rejsamt. Jesl wSröd 
nich Dino Fagoli, wilk morskl o umy- 
sie dwulatka. Zszedt z pokladu i juz 
na nlego nie wszedl, bo jego lajba 
przedwczesnie odptyneta. 

Ocknawszy sie zabierz z pomostu 
zwo) llny. Z tawerny wez kufel, popy- 
taj siedzacego przy drzwiach stare- 
go zeglarza, kapitana Abachowa. 
zakup plgulki - przed wyj- 
sciem trzeba pokazac 
wziety towar wtasctöelowi 
i zaptaciö. Nastepnie po- 
gadaj z cygankg Zelda., gdy bedziesz 
grymasil, zgodzi sie dac ci darmowy 
seans. Po jego zakonczeniu ostabnie 
tak bardzo, ze uda sie na spoczynek. 
Zabrane z regatu napoje wypetnig 
twöj inwentarz, dodatkowo porozma- 
wiaj z papuga,. To ulubienica Abacho- 
wa, twierdzaca ze mozna ja. uprowa- 
dziö jedynie poprzez zdobycie zapa- 
su nasion stonecznika. 

W tawernie popros barmana, by 
nalal do kufla troche Swiezej wody, 
nastepnie zamöw wino Goldengrape 
i gdy czlek wyjdzie na zaplecze, za- 
bierz wiszacy na scianle lokalu kom- 
pas. Porozmawiaj z siedzacym na 
nabrzezu drapichrustem, boli go gto- 
wa od przepicia, podawszy mu pa- 
stylki z woda zagluszysz wypetniaja- 
cy jego gtowe lupot biatych mew. Ale 
ze starych nawyköw trudno sie od- 
uczyd, goäc wysle cie po kolejnq 
beczke rumu. W poblizu cyrku sloi 
takowa, tyle ze bez odpowiednie| 
mctki. Musisz uzyc line z jednym 
z posiadanych napojöw i otrzymany 
obiekt dopasowac do beczki. Tak 
spreparowana beczutke oddaj ochla- 
pusowi z nabrzeza, dobrawszy sie 
do skrzyni zdobedziesz pokarm dla 
papugi. Te zanies jej wlascidelowi, 
w trakcie rozmowy poznasz namiary 
csady Zerograd, w ktörym to miescie 
znajduje sie stacja orient-expressu. Po wejsöu w dziki las dostrzezesz 

gniazdo os. Pokaz im smakowity liza- 

czek, a rzuca. sie w pogon za tobq. 

Zröb to jeszcze raz, nastepnie wrzuc" 

lizaczek do jaskini, w ktörej przebty- 

skujq nie wrozace nie dobrego slcpia. 

Osy zajma sie wilkami, leraz mozesz 

bezukaszeniowo pfzebyc 

jaskinie i wyjsc na sciezke 

prowadzaca^ ku potozone- 

mu wärod äniegöw mia- 

8tU. 

W Zerogradzie zerwij 
z muru plakat wyborczy 
i zejdz na staeje. Pocigg 
jest pod silnq eskorta, by 
stac sie jego pasazerem 
trzeba wprowadzic maty 
balagan. Pogadaj z prze- 
chowywanym w bagazowni koezko- 
danem, okaz mu plakat, na widok 
ktörego tak sie zdenerwuje, ze ci- 
snie w debie bananem. Zjedz go na 
peronie, zaezep goryla Mototowej, 
a nastepnie nig samg. Goryl wykona 
petne salto, doznajac przy tym lek- 
kiej kontuzji, obejmiesz wnet jego 
posade. Tym sposobem wprosites 
sie do przedziatu pierwszej klasy 
najlepszego rosyjskiego pociggu. WtOSKA MAMUSKA W „Bolszom" diva Donna Fatale 
skonczywszy koncert udala sie do 
garderoby. Po chwili wpadl tarn nie- 
okrzesany satyr R.J. - ex-mafioso, 
ktöremu nawet po przejsciu na eme- 
ryture z kieszeni sypig sie zielone 
banknoty. Donna choö byta juz staw- 
na gwiazda opery, skorzystata z pro- 
pozycji i udata sie pod opieka ojezulka 
w romantyczn^ podröz dookota Rosji. 

Wyjdz z przedziatu i skieruj sie do 
wagonu restauracyjnego. Przy stoli- 
ku siedzq Alex & Kos. w nachaJny 
sposöb ponownie przypominajaey 
o swojej obecnoÄci. Okazuje sie, ze 
posiadaja ptkantne zdjeeia, z^dajq 
w zamian mikrofilmu, ktöry wiezie ja- 
daca tym samym pociggiem Moloto- 
wa. Udaj sie do przedziatu numer 
trzy, rozmöw sie z Dougiem przeka- 
zujac mu kicrownietwo. 

Jako Doug zapoznaj sie ze slcja- 
cym na poczatku pociagu kondukto- 
rem, gosc prosi o cygaro. W wagonie 
restauracyjnym dwöjka wlecznych lu- laczy Alex & Kos majq rzecz, ktörej ci 
potrzeba, tylko chcq w zamian astro- 
nomicznq sume stu rubefdolaröw. 
Przy okazji namierzysz stojaeego 
przy ladzie ztodzieja, tego samego, 
ktöry zrobil cie na szaro w Moskwie. 

Wröö do Donny i poskarz sie na 
brak zywej gotöwki, ona uda sie do 
przedziatu numer szeSö, w ktörym 
relaksuje sie R.J. i pozyczy od niego 
plik pieniedzy. Przekaz je Dougowi, 
ten odkupione cygaro musi zanie& 
konduktorowi, spryciarz zazada 
jeszcze zapalniczki. Ma ja Maurlzio, 
wylegujqcy sie w przedzlale przyle- 
glym do wagonu restauracyjnego. 
Gdy wreezysz ja odbiorey, ten wyko- 
na akt nikotynowego samoodurze- 
nia, w wyniku czego moze wziaö klu- 
cze, ktöre ma przypiete do pasa 

Zapukaj do przedziatu numer 
dziesiec. Dino Fagoli okaze sie ku- 
pfern Douga, poznali sie kiedys 
na jednym ze sparringöw su- 0^tP* — ^ 
mo w Tokio. Jako Dino spene- /P^ ^ 
truj wnetrze przedziatu, biorge C^ **J 
flaszke sVodköw nasennych, 
pogadaj z pracodawezynig, ta 
poprosi o przyniesienie z barku 
fillzankl kawy. Keiner z wagonu re- 
stauracyjnego da ci takowg, poda- 
Jqc ja Mototowej wylejesz czamego 
szatana na jej kiecke. Wyjdz na ko- 
rytarz i oddaj Srodki nasenne Do- 
ugowi, ten z kolei powinien przeka- 
zad je Donnie. *^vW 

Diva udaje ^ 7^ VfcZj* 

sie wie- ^^ 

dy do 

wa - « 

gonu ' 

r e - 

staura- 

cyjnego, przy stoliku 

bedzie siedziec 

z kartami w reku Moto- 

towa, przysiadz sie 

i uezestniez w kllka rozdaniach. Po 

jednym z nich twoja nowa znajoma 

poskarzy sie, ze zapodziat jej sie 

gdzies cenny pierscie^. Odejdz od 

stotu i odwiedz Douga, tego skieruj 

do Dina. Spenetruj toalete w prze- 

dziale Mototowej, znajdziesz tarn 

wspomniany pierscieh. Gdy oddasz 

zdobycz Donnie, ta natychmiast 

musi piersciert otworzyö, wewnqtrz 

niego znajdzie mikrofilm. Na razie 

nie z nim nie röb. 

Zawrtawszy ponownie do wagonu 
restauracyjnego, Donna rzuci urok 
na ztodzieja, po chwili znajda. sie 
w jego ustronnym przedziale. Goäö 
na nieszczescie dla siebie ma dosö 
staba maköwke, po wlaniu do kieiisz- 
ka firodköw nasennych komplelnie 
straci rozeznanie. Sondowanie jego 
kabiny przyniesie znaleziska w po- 
staci przescieradet oraz znajduja/ 
cych sie w walizce okularöw przeciw- 

GORE DESIGN'94 

AMIGA CD32 
PC: VGA, SB 

4 

1 BBMV ;'. ) stonecznych. Ofamacaj wiszaca 
w szafie koszule, co pozwoli odkryc 
sekretnq kombinacje 653. Wröc do 
Douga, oddaj mu przescieradlo oraz 
okulary, opowiedz o numerze na ko- 
szuli. 

Jako Doug maszeru] do wagonu 
restauracyjnego, przez przedzlal 
Maurizia wdrap sie na dach pociq- 
gu. Skaczac po dachach dobrniesz 
do samego poczafcu pocia^u, sko- 
rzystaj tarn z przescieradta, wiazac 
line na wagonie lowarowym. Do 
otworzenia zasuwy przydadza. sie 
teraz zdobyte wczesniej klucze. 
Wewnafrz otworzysz kufer, w ktö- 
ryrn spoczywa korona Odbtokuj 
klodke i wyjdz na korytarz. Wcieliw- 
szy sie w poslac Donny, wal prosto 
do wagonu restauracyjnego. Doug 
juz tarn czeka ubrany w okulary 
przeciwsloneczne. W momencie 
gdy Alex & Kos dostana, do 
rak rol- 
ke mi- 

kro- 

i Kicdys na taki numerek na tnxpaku, mSwih sif 
„ate hino!", dzi&jednak w tych zwulgaryzowanych 

czasach nahet nie osmicliiny sie tego nazwac... 

filmu, na podag dokonany zostanie Wracajac 
napad. Wszyscy pasaierowie zo- 
stang z niego wysadzenl, lecz dwöj- 
ka Kozaköw wezmie ze soba, jedy- 
nie Donne. 

Dino t Doug zostang zdani wy- 
lacznie na sieble. Musisz wyruszyw- 
szy w step odnalezc sciezke, ktöra 
zaprowadzi cie nad strumien. Dino 
chwytajac kolejne kamienie, wrzuca 
je w nurt, by mozlrwym stalo sie 
przejseie na drugi brzeg. Wedrowcy 
docierajq do miasta kawat rynny, tuz po tym wtargnij na 
cmentarz. 

Wei bufelke, pogadaj z czaszka 
Grabarz podobno lubi mocne trunki, 
zaserwuj mu zatem whisky 
sporzadzon^ poprzez prze- 
saczenie duchöw z latarni do 
butelki. Gosc opowie ulo- 
kowanej w kniei willi szaleri- 
ca parajgcego sie wskrze- 
szaniem zmartych. 

Pod wiezg kosöetng sie- 
dzi dziadek, majacy na no- 
sie pierwszorzedne so- 
czewki. Zagraj mu na 
posiadanych przez Dina 
zörtych dzwoneczkach, öw 
po uslyszeniu znanej 
z dziednstwa meiodii 
wzruszy sie. Mozesz 
pobrac jego patrzatki. 
Obejrzyj röwniez lezgce 
w gtebi rupiecie. zdobe- 
dziesz kawat ptotna. 
, U podnöza wiezy, blisko 

doczny kamieri, koniecz- 
nie musisz go wziaö. Teraz wbij 
wszystkie sople w wieze, dziatal- 
nosc ta umozliwi wspinaczke na 
szczyt zabytku. Na görze uderz ka- 
:neniem w dzwon, nietoperza 
schwytasz w rozwiniete 
plötno. Skleciwszy ka- 
wat rury z soczewkg 
stworzysz lunet?, ktörg 
wypatrz ukryty w lesie 
dorn. 

Zapusc sie w las, 

droga znajduje sie 

krok od wagonu Zeldy. 

W centrum kniei skreö 

w prawo, tajna. sciezkg 

dotrzesz do luksusowej 

daczy. Badajac pasz- 

cze Icwego posggu Iwa 

odkryjesz, ze jeden zab 

jest luzny, zabierz go. 

na skrzyzowaniu drög 

w lesie odkryjesz dziuple, blizsze 

przyjrzenie si$ jej pozwoli zdobyö 

nasiona stonecznika. Jeszcze tylko 

jedna wizyta na cmentarzu, skad 

wez walajace sie kosci i mozesz 

zajrzeö do Zeldy. ktörej oddaj 

wszystkie cztery sktadniki. Otrzy- 

many samogon nalezy wypiö po do- 

tarciu do willi, Doug przetransfor- 

mowany w nietoperza wleci na jej 

leren. 

>f/r. •ftr* ' « -«* 
« 

W tymfachu Uientöw sie nie wybiera. WILLA KONOWALA VIRAGO Ftozejrzawszy sie po rynku wy- 
posai sie w piec sopli oraz zawie- 
szona, przy domu latarnt^. W wago- 
nie cyrkowym ponownie spotykasz 
cyganke Zeid?, babka po zapozna- 
niu sie z twoja^ historia wyda liste 
skladniköw, z potaczenia ktörych 
mozna stworzyc magiczny samo- 
gon. Przy kosciele Dino oderwie H.WMiU'i.lillhJII.'liwiiMifiw 

Donna trafita do aresztu domo- 
wego, lecz doktor Boris Pasternak 
Virago zamiast natychmiast prze- 
prowadzic z niq eksperyment, poto- 
zyt sie zdrzemn^ö, co umozliwi sku- 
teczne dziatanie. Na potce stojg 
perfumy, na lözku lezy poduszka, 
ktörq rozpruj, zdobywajqc uni- 
katowe piöro. Gtowiqc sie w jaki 
sposöb dac stad dyla, odkryjesz dziwna. klape umieszczong w sufi- 
cie. Okaze sie ona tajnym przej- 
6ciem, przcdostaniesz sie nim na 
strych. Dolgcz do inwentarza Chlo- 
roform, martwg sroke oraz ptyte. 
Flaszka perfum zespolona z chloro- 
formem umozliwi psikniecie przez 
drzwi prosto w nos straznika, co za- 
konczy jego pobyt na jawie. Zeby 
dokohczyc dzieta zniszczenia, 
otwörz okno i cisnij przez nie do- 
niczkq, ta trafi wprost w czerep trzy- 
majqcego warte straznika. 

Do dyspozycji masz teraz prawie 
catg wille. Z pokoju przy schodach 
zabierz owoc, doniczke a takze ze- 
pchnij z piedestalu poptersie Marksa. 
Wsrod skruszonego budulca lezy ka- 
watek kredy. W przylegtym gabinede 
doktora wez piöro ze stolu, obejrzyj 
regat z ksigzkarni, zainter esuje cie ta 
w czerwonej obwolucie, poswiecona 
metodom wskrzeszenia umrzyköw. 
Dokonawszy inspekcji zegara odkry- 
jesz u jego podstawy plombe, ktörg 
zdotasz namagnesowac posiadanq 
ptyte. Stojacy cicho w rogu szkielet 
az sie prosi, by mu podfubac w oczo- 
dole, opröcz sprawienia mu przyjem- 
noscl znajdziesz klucz. Otwörz nlm 
szklang szafke, z ktörej wyjmiesz stöj 
z zakonserwowanymi skrzydlami 
nietoperza. W czaszkokszlattnej po- 
pielniczce umieäö owoc, piörko oraz 
skrzydla. Powstanie poidlo, powinie- 
nes zaczerpnaC krzlyne zawartosci 
do piöra. 

Na strychu odbedzle sie za mo- 
ment akt reanlmacji. Kredg narysuj 
na podtodze znak, wpompuj poidlo 
do gardla sroki i potöz jg na wyry- 
sowanym symbolu. Teraz ostroz- 
nie umieöc namagnesowang ptyte 
w gra- 
mofo- 
n i e , 
pusz- 
czona 
w ruch 
w y - 
tworzy 
snop 
ener- 

gü , 

ktöry ozywi ptaka. Nie pozostaje 
nie innego, jak udaö sie do znajdu- 
jacej sie na pietrze sypialni Virago, 
Typowy ekment wnftrza stanowi Bar- 
lik-hnin, czyzby to wschodnia odinia- 
na gumowydt laleczek z Sex Shopu? 

proszac sroke, zeby pozyskala 
klucze. Otwierasz glöwne wejscie 
U 

Final rozgrywa sie w tajnej pra- 
cowni doktorka. Kupiony na aukeji 
mumrRkat Lenina spokojnie ocze- 
kuje na tchniecie w niego zyda. 
Donna trafita na cybernetyczne to- 
ze, by dostarezyö energii 
ozywianemu. Gdy do akeji wkroczy 
Doug, bedzie juz za pözno, ekspe- 
ryment sie dokona. Lenin zapo- 
mniat jednak sensu slowa komu- 
nizm i zamiast zwalczania zaplu- 
tych kartöw reakeji, zatrudnil sie ja- 
ko prezenter w staeji telewizyjnej. 
Miez 

Dystrybutor: Mirage 
* 

m IT I 

Szukali wszedde, a krowy nie byio. 
Sprawdzili atmet teorie czy krowy nie 
przerobivno na kotlety. 
Sprawa robila sie powazna... 

rar 
...nawetprzydTialopancerzonejrzqdowej 
Lancü nie popchnqt nie do przodu Najejposzitkiwanie wystano naflep- 

szyefv Kajka przebranych za rudovdosq 

laskei Kakoszß-szczuptegobnmeta. 

PSYGNOSIS, firma ktöra raezej 
stroni od przygodöwek, zaskoczyta 
wszystkich swego czasu wystrzato- 
wa gra INNOCENT ÜNTIL CAUGHT. 
Po kilkunastomiesiecznej przerwie 
pojawila sie dtugo oczekiwana konty- 
nuaeja, pierwotnie zatytulowana 
PRESUMED GUILTY (przekrecenie ty- 
totu znanego filmu), wydana jednak 
finalnie pod tytuiem GUiLTY. 

Nienasyconych fanöw przygöd 
Jacka T. Ladda czeka nie lada nie- 
spodzianka, gdyz dotaeza do niego 
nowy bohater. GUILTY tak naprawde 
skfada sie z dwöch kompletnych gier, 
na tyte luzno potaczonych, ie wtasch 
wie odrebnych Wyboru dokonujesz 
na poczatku rozgrywki, decydujac sie 
na gtöwnego bohatera wydarzen. 

Druga postac wprowadzono zgod- 
nie z regutaml dramatvrgti na zasa- 
dzie kontrastu. Jest nia Ysanne An- 
dropat-po plerwsze kobieta, po dru- 
gie gliniarz, po trzecie krwiozercza, 
po czwarte technokratka... I tak moz- 
naby wyllczac. Dost powiedziec, ie 
uosabia totalne zaprzeezenie cech 
Jacka, wiec oboje stanowia dosyc 
wybuchowa mieszanke. 

Wypracowana przez PSYGNOSIS 
atrakcyjna forma na trwate wesztajuz 
do klasyki gier przygodowych. Skia- 
daja sie na nia dwa oryginalne ele- 
menty. Jednym z nich jest specyficz- 
na grafika postaci - sq one bardzo 
drobne, hcz na tyle dokfadne, te wy- 
gladaja realistycznie, jak ludzie. 
Prawdziwosci dodaje im starannie 
wykonana anlmacja wszelklch rth 
chöw, oraz przeröine gesty, np. dra- 
panie sie po gtowie, odgarnianie wto- 
söw itp. Drugim charakterystycznym 
eiementem jest inwentarz. Przedmio- 
ty mozna ukiadac dowolnie wobrebie okienka, zupetnie jak w prawdztwef 
walizce. Sa one nieduze, choc röwnie 
misternie wykonanelak postacie. Da- 
je to przyjemne wrazenie swobody. 

GUiLTY w sposob wyrazny nawia- 
zuje do INNOCENT UNTIL CAUGHT. 
Miejscami przebakuje nawet o prze- 
szlosci, ale by w petni poezve klimat 
gry, trzeba skohezyc poprzednia 
czeU. W GUILTY spotkasz takie po- 
stacie z IUC jak postrzelonego Narma 
N'palma ipowabna Ruthie. Rozmawia 
sie z nimijak ze starymi znajomymi. 

W moim odezudu obie sktadowe 
GUILTY sa o oezko tatwiejsze od INNO- 
CENT, miedzy innymi dlatego, ze auto- 
rzy gry zlikwidowali, sprawiajace nie- 
ktörym graezom ktopoty, kontekstovte 
rozmowy. Jest sporo gtöwkowania, 
a momentami gra po prostu zatyka mö- 
zgownice (np. numer z kwiatkiem), ale 
na szczescie hvmor gry potrafi rozfa- 
dowac ewentualne frustraeje. 

W komputerowych kartotekacr kry- 
minalnych catej galaklyki figuruje jako 
Jack T. Ladd. Möwia o mnie: rrtstrz 
ztodziei i arcyzloczynca, ja skromnie 
uwazam sie za faceta, ktöry po prostu 
nie da sie ogiupic. Nie potrafie jednak 
przepusdc okazji wystrychniecta na 
duAa innych i stad moje zatargi 
z przedstawictelami prawa Za bardzo 
cenie jednak wolnoöc by dac sie przy- 
skrzynic. RELENTLESS RozmysJajac tak siedzialem w celi. 
Paskudna sprawa, wykiwal mnie gli- 
niarz. Gorzej, okazato sie, ze zosta- 
tem wyrolowany przez kobiele. Nieraz 
juz bytem w podobnym potozeniu, 
wiec zafatwitem sprawe rutynowa 
Pstrykatem wytqcznikiem swiatfa az 
sie zlamal, nastepnle jak gdyty nigdy 
nie poprositem droida o naprawienie 
uszkodzenia. W wyniku lego manewnj 
on wyladowat za kratkami, a ja na- 
reszeie bylem wolny. Musiatem jak 
najszyböej zajaö sie napedem hiper- 
przeslrzennym, inaezej ta wariatka 
gotowa by byta oddac mnie w rece 
sprawiedliwosa. 

W pomieszczeniu z reaktorem 
znalazlem gasnice (FIRE EXTIN- 
GUISHER). Cata. jej zawartosc pra- 
cowicie wyplulern na oslone termiez- 
na hipernapedu. Powiadomitem dro- 
ida o nastepnej awarii, a ten poslusz- 
nie pobiegl zameldowac o niej Ysan- 
ne. Podczas gdy ona gtowila sie nad 
naprawieniem szköd, ja odwiedzifem 
moslek. Tu jX)zyczytem" sobie mis- 
ka (CUDDLYTOY) oraz karte identy- 
ffcacyjna. (PASS CARD). Gdy nagle 
poczutem zapach tanich perfum wie- 
dziatem, ze pora splywad Wröcitem 
do reaklora. Ysanne podczas grze- 
bania w reaktorze byta teskawa 
otworzyc panel. Siegngiem wiec po 
hipernaped (HYPERDRIVE). Teraz wystarezylo wyslac go przez sluze 
na zasluzone wakaeje w przeslwo- 
rzach. Ysanne strasznie sie wsciekta Na 
domiar zlego zaezelo brakowaö paliwa 
do napedu impulsowego, wiec wylqdo- 
walismy na najWizszej planecie by 
uzupelnit zapasy. Zoslalem jednogb- 
6nie (doslownie) wybrany na ochoinika 
by cos wykombinowac. Najpierw ze* 
bratem reszte rupieci ze slatku. Przy 
drzwiach do celi wistat lejek (FUH- 
NEL), a na ziemi rzueona przez Ysan- 
ne pigiika zarcia (FOOD PELLET). 
Wziatem tez zamocowang we wnece 
pod reaktorem pustg butie z gazem 
(GAS CANISTER) oraz wieszak (CO- 
ATHANGER) zostawlony przy sluzie. 

Na planecie znajdowala sie wymar- 
la kolonia gömicza, wycbbywajaca 
swego czasu Tyranium, gaz jak naj- 
bardziej pedny. Przy maszynie edsnie- 
zajgcej lezal pusty kanister (FUEL 
CAN), nteslety dziurawy. Ubytek zale- 
pilem przezuta pigula^ Tuz przy wej- 
sciu do staeji zauwazyterr gumowg 
rurke (HOSE). Wröcitem z nig do pftjga 
i welknatem do wtewu paliwa. Do kart- 
slra wiozylem lejek, po czym zassalem 
rjoche benzynki. Przy okazji ze skrylki 
w oefeniezaezu wydobylem srubokret 
(SCREWDRIVER). 

Uzbrojony w ulubione narzedzie na 
powaznie zabralem sie do zwiedzania 
staeji. W saR z komputerem zabratem 
wiszgcy na scianie kluezyk (KEY). Po- 
lem z pewr a. takcj nicsmiatosciq zaja- 
lem sie niewypalcm - Ärubokretem od- 
krecitem glowice, wylaezylem mecha- 
nizm i carkiem spocony wyjajem tadu- 
nek (WARHEAD). Dzieki niemu wysa- 
dzilem zagruzowang cze46 tunekj pie- 
tro nizej. Wybuch odslonil przejscie do 
maszyny wiercacej. Sprzet byl na cro- 
dzie, polrzebowal tylko troche etyliny. 
PrzekrecHem kluez w slacyjce i napeV 
nilem butie gazem. Stary Jack zawsze 
potrafi sobie poradzic z butlami, naj- 
chetniej wysoko procentowymj. Wröci- 
tem na stalek by umiescic butie na 
miejscu. 

•WJK f ; Vj^W^2jI5 ±* 

BROYGUS Ysanne odkryta przyczyne 
lajemniczego wyludnienia pla- I 
nety. Mieszkancy zostali wybici 
do nogi przez inwazje obcych. Jako ofi- 
cer policji federalnej pcczura sie w obo- 
wigzku ruszyc na linie frontu. 

Armia nie przywitata nas zbyt cie- 
pto. Zarekwirowali statek, a zeby nam 
nie gtupiego nie przyszlo do gtowy, 
pfofilaklycznie wymontowaü z niegp 
zyroskop nawigacyjny. Ja, prawdziwy 
mistrz w swoim fachu, mialem go wy- 
krase. 

Najpierw, jak prawdziwi turysa, po- 
szlismy dla niepoznaki ktöcic sie z do- 
wödca. Przy okazp wyrwaiem linke 
(GUYROPE) od ramiotu-wychodka. 
Obok opuszczonego skutera znala- 
zlem na ziemi klucz nasadowy (SPAN- 
NER). Przerobrlem wieszak na wy- 

trycr, odpalitem skuter i z klasa podje- 
chatem do bunkra. Najpierw kluczem 
poluzowalem sruby mocujace krate. 
Przywiazalem do niej line, potem do 
skutera i wyrwaiem ja. jak na starych 
westemach. Wewnajrz czekal na mnie 
zyroskop (GYRO). 

Zaczalem sie rozgladac za Ysa. 
Zdazyta podwedztf czo*g, ledwo sie 
zalapatem na jazde. Wtez do machiny 
by! zatrzasniety od sVodka. Na prosbe 
Ysanne uaktywnilem zewnetrzny przy- 
cisk bezpieczehstwa. Rozwalilismy 
wroga, ratujac naszych zornierzy. Pod- 
szedem do obcego nadajnika po pra- 
wej, tu z powrotem pateczke przejete 
Ysa. Na stalku wlozytem zyroskop na 
miejsce w rdzeniu nawigacyjnym. Ysa 
w tym czasie przeliczafa koordynaty, 
wypadlo ze polecimy na Gell. Gelt lo gtosny na pot drogi mlecznej 
osrodek rozpusty. Ysa zamkneta mnie 
na Relentless, zebym przypadkiem nie 
wywingj jakiegos numeru. Przekona- 
tem komputer, ze Ysanne moze byc" 
w niebezpieczeöstwie i wypusot mnie. 
Wejscia do osrodka pilnowala seksow- 
na hostessa-roboL Nie znajdowatem 
sie na lisae persona grata. Zagadalem 
ohodzacego w kötko biznesmena, cze- 
kat na kolegöw z firmy. GrJy wchodzit 
z powrotem. wslizgnalem sie za nim, 
udajac ze jestesmy razem 

Nogi same zabrary mnie do kasyna. 
Przy stole krupier prowadzit nieznana 
mi gre. Postawitem statek L. przegra- 
tem. Gdy zaczatem wyjasniac, ze staw- 
ka nawet do mnie nie naiezy, jeden 
z goryi wziaj mnie za Irak i zaprowadzil 
do kuchni. Mialem odpraco- 

wac swoje u kucharza, cotu- 

jac sos do potrawy. Lepsze 

to od zmywania (alerzy! 

Szef kuchni wyjasnit jak robi sie sos. 

Zatozyiem duza czape, podkasaiem re- 

kawy i zabratem sie do roboty. Do garrv 

köw wlatem najpierw zawartosc malej 

niebieskiej butelki, pözniej fioletowej, 

wienczac dzieto przyprawarni. 

Udatem sie pietro wyzej do szefa 
catego interesu. Sekretarka mnie wpu- 
scila dopiero jak sie przedslawHem. 
Szefem lokalu byl moj stary kumpel od 
kieliszka, Tennenl. Dran nie chciat od- 
dac statku, na dodatek zwiazal sie 
z mojg ex-dziewczyna, Ruthie. Zapro- 
silem jg na stöwko na zewnajrz i nakto- 
nüem by przekonara Tennenta do 
zmiany zdania. Facet zmiekl jak 
plastelina. Uklad byl taki: dostane 
z powrotem statek, jesli wygram na ob- 
le co najmniej 40 kredytow. 

W kasynie poprositem o rede state- 
go bywatea. Kiedy on rozmawiat, ja 
dyskretnie ulzytem jego kieszeni jakies 
10 kredytow. Zasady gry nie przypomk 
nary zadnej uczciwej gry hazardowej. 
Po kazdej klapie zasiegatem kolep>ej 
,porady* u gracza Po trzech wygra- 
nych pod rzad kolejkach ruszytem do 
Tennenta. Potem rie srl w nogach po- 
biegtem do statku, zeby zdqzyc przed 
powrotem Ysanne. LOWES PLANET Pewna kolonia wyslala wotanie 
o pomoc, donoszac o inwazji obcych. 
Niestety. jako najblizszy statek Fede- 
racji w poblizu, musieliämy poleciec 
na ratunek. Porozmawiatem z przy- 
wödcq kokxiistöw, wyjawit ze obce 
istoty czajq sie w jaskini nieopodal. 
Skierowat mnie do kierownika akcji, 
ktörym byt nie kto inny jak swirowaty 
komandos Narm N'palm. Kotonisa po- 
trzebowali do anaKzy niewyklutego ja- 
ja stworöw. 

Podszeclem do wejsaa jaskini. Le- 
zat tu piecak Narma a obok jego bucio- 
ry. Tygodntowe skarpety Narma (NA- 
RMS SOCKS) na pewno zwala. z nög 
nieprzyzwyczajorrych do ziemskich 
odoröw obcych. Prlnowat ich krwiozer- 
czy szczeniak, k(örego przekurprtem 
lalkg Ysanne. Jaskinia byta prawdzi- 
wym gaszczem tunefi. Metodq prob 
i Wedöw dobmatem w koncu do jaja 
(EGG). Gdy zwröcitem je przywodcy. 
moglismy wreszcie lecie6 dalej. 

Ysanne ztokalizowata przejscie 
miedzy naszg galaktykq a wymiarem 
obcych. lezaio na planecie Korupcja. 
Podczas lotu Booba sie popsul i mu- 
sielismy awaryjnie ladowac, by kom- 
puter przetadowat System. HAVEN Planeta byla oaza. ciszy i spoko- 
ju, nie dziwnego - byl tu tylko 
klasztor. Doszto do mnie, ze je- 
stem strasznie gtodny. Na 
tyle, ze staralem sie zjesc 
kwiatek znaleziony przy 
rzece na dole. Chcialem 

fozmawiad o jedzeniu z kaplanem, ale pasi- 
brzuch nie mi nie zaofe- 
rowal. Zwiedzajgc po- 
mieszczenia trafilem na 
sale z ottarzem. Mamo- 
walo sie mnöstwo zar- 
cia, niestety wejscia 
wzbraniat osHek w habi- 
cie. Poprositem Ysc, ze- 
by spröbowala tarn 
wpaSc. Potraktowata 
moje stovva zbyt dostow- 
nie, ale ladujac na mni- 
chu pozbawila go przy- 
tomnosci. Nareszcie po- 
rzgdnie sie najadlem. 
Chyba zbyt gtosno mla- 
skalem, bo przytapala nas straz 
i wylqdowalis'my w celi. 

Znowu poczutem sie u siebie. Tu- 
bylcy byli jaeys naiwni, bo zostawiR 
otwarte okno. Wziajem gteboki 
wdech i skoczylem do rzeki. Musia- 
tem szybko znalezc przebranie. 
Ofiare upatrzytem w winnicy. Ze spi- 
chlerza wziajem worek z drozdzami 
(BAG OF YEAST) i wsypalem je do 
kadzi z winem. Zasyczalo, zamuso- 
wato, wypluto, plamiqc nieskazrtel- 
nie biaty habrt duchownego. Facet 
poszedf go wyprac, a gdy sie pluskal 
ja wtozytem jego ubranko. 

Wpadtem na geniainy plan od- 
wröcenia uwagi strazy. Zerwalem 
kwiatek (FLOWER). bedaey miej- 
scowa relikwig. Oderwatem wszyst- 
kie pi^c ptatköw (PETAL). todyge 
od razu potozytem na ziemi, a platki 
w kazdej komnacie po drodze do 
celi, z nia wlcjcznie. Objasnitem Ysie 
co jest grane. Gdy wychodzrtem, 
mnichowie wchodzili zabraö Ysanne 
na egzekucje przez wej^cie do filaru 
swialla. Nie myslatem, ze tak sie to 
skonezy. Postanowilem wypefriic jej 
ostatnie zyczenie i w pojedynke za- 
trzymad inwazj^. Powiadomilem Bo- 
ot^ o smutnym wypadku. CORRUPTION Po zadokowaniu zszedtem na po- 
wierzchnie. Miejsce byto zdewasto- 
wane. Siedzialem na beezee pro- 
chu, ktöra lada chwila mogta wy- 
buchnqc. Na subpoziomie walala sie 
ksiazka telefoniczna (DIRECTORY). 
Znalaztem numer komandosöw i wy- 
stukatem go na konsoli komunika- 
cyjnej. Narm z pewnosci^ mi pomo- 
ze, a jak nie to czemu miatbym tu 
sam umieraö? 

Prowadzqc poszukiwania natkna- 
lern sie na dziwny snop Swiatta, po- 
dobny do tego w klasztorze. Cyk, po 
chwili zmaterializowala sie Ysa. Rlar 
fiwiatla byl zwyktym teleporterem. 
Czekajgc na odsiecz, odnalazlem PSYGNOSIS!85 porozmawiac ( 
1MB A 
PC: V' 
anomaNe przestrzenna. To wtasnie 
byta brama miedzy äwiatami. Pod- 
nioslem krysztal (BROKEN CRY- 
STAL), ale niestety rrVrat ubytek. 
Wröcitem na göre, gdzie spotkatem 
Narma. Posiadal on brakujaey ka- 
watek. taezac obie czesci otrzyma- 
tem transatron. Wrzucrlem go do 
portalu zamykajac go na zawsze. 

Przez chwrle myslatem czy same- 
mu tarn nie wskoczyc, ale Ysa obie- 
cala zeznawaö na moja, korzysc' 
w sa.dzie. Skwaplrwie przytaknajcm 
i udalem skruszonego. Kobieto, do 
czasu procesu zostanie ci o mnie tyl- 
ko wspomnienie. Za bardzo cenie 
swoj4 wolno6c, by dac sie komukol- 
wiek przyskrzynid. 

Userjama 

Dystrybutor zapowiada LiComp 
Sprawa pozostalaby nierozwiqmna 

na wiekij gdyby zrozpaczony Ko- 

kosz nie uklqkt i nie powiedziat: 

Kajko t ty krowo! 

HurraaaU! Tak! To Kajko byl 

poszukiwanq krowq prezydenta 

zamienionq przez zfq czaro wnic$. 

dokonczenle zpopaedniego numeru TRZY KLUCZE Lepiej, zetys" na razie nie zuzywal 
najsüniejszych czaröw ofensywnych 
maga, takich jak Fireball czy Ice Storm, 
w tym rewirze przydadzg sie one szcze- 
gölnie do koncowego pqjedynku. Poga- 
daj z ntewolnikiern, zgodzi sie przytg- 
czyc tymczasowo do druzyny. Podaiaj 
daJej (N) az kolejnym przejsciem do- 
irzesz do sali, w ktörej ucztuje kapituto 
Mözgojadöw. Obejrzyj stojace obok 
skrzynie, z matej wyjmiesz cztery fiolki 
trucizny. Wtej ich zawartosc do kotta, 
w ktöryn pchcona jest zupa dla Mözgo- 
jadöw. Poczekaj cierpliwie az skonaja, 
po posäku. Za moment rozprawisz sie 
tym razem w bezpo6rednim starctu 
z gromada. stug (SW). Zabrawszy klucz, 
k»6ry posiadal jeden z nich podaiaj 
swoja. droga. (N). 

Skrec (W) na skrzyzowaniu i wejdz 
pomledzy kolumny (S). Twöj przewod- 
nik Granger okaze sie zdrajcq, druzyna 
zmylona sprytnym kamuflazem zosta- 
nie wprowadzona w zasadzke. Zdrajca 
zaptaci za to zyciem, od razu po rozpo- 
czeciu walki na arenie z zestenymi 
przez Mözgojada besliami musisz tez 
podejsc do balustrady (dct ekranu) i za- 
rzuciwszy na niq hak (GRAPPLING 
HOOK), przedostaö sie na taras by tarn 
rozprawic sie z ciemJezca^ Ma przy so- 
bie drugi klucz. 

Konlynuujac wedröwke (N, N, W, W) 
zawitasz do laboratorium. Przeszukaj 
pötke z fioikami, zabierz Element E4. 
W bocznym pokoju (SE) podsruchasz 
rozmowe Mözgojadöw. Bedziesz mu- 
sial v.rzuoc zdobyta, fiolke do flaszek 
noszonych do sgsiedniej pracowni. Za 
chwile i tak czeka cie walka, po ogofo- 
ceniu Irupöw zdobedziesz klucz do sej- 
fu (N), z ktörego wyoobedziesz trzeci 
potrzebny klucz oraz napöj. 

Wröc do rozgalezienia korylarzy. 
Pedz az do s\viecacych wröt (N). Po 
wmontowanlu w nie trzech kluczy droga 
bedzie wolna. Przed wejsaem wypada 
mocno wesprzec czarami druzyne, gdyz 
czeka cie tu rozprawa z duza, Kczba. Mö- 
zgojadöw. Blokuj ich czarami takimi jak 
Web, Moving Sands, wiedzac, ze same- 
mu mozesz kasowac ich efekty bardzo 
waznym czarem Dispel Magic (trzeci po- 
ziom obswiadczeria Cterica), Mözgojady 
mozesz skutecznie raziö zachowanymi 
na le okazje sünymi czarami ofensywny- 
mi. Po robocie strzalem z tuku roztrza- 
skaj ustawiony na postumencie ogromry 
mözg. Przeczesawszy trupy, znalezio- 
nym Muczem otworzysz drzwi (E), w sej- 
fie bedzie jeszcze jeden klucz (NE). Od- 
pocznij i ruszaj naprzöd. MOCARNY MLOT Trzeba sie ,u pozmagaö z kilkuoso- 
bowym oddzialem smoköw. Obmacaj 
tron, gdy statuy ozyja, musisz je natycb- 
miast utemperowad Zajrzyj jeszcze raz 
za tron. Wpadnie ci w rece Mtot (Prome- 
re Hammer), bedacy drugim z poszuki- 
wanych artefaktöw. Nie zapomrij przy- 
wlaszczyö sobie spoczywajaeej w ku- 
frze doskonatej jakosciowo zbroi. Zawai 
kamjeni (S) odbtakujesz zaopatrzywszy 
przywödce druzyny w Mtot i roztupaw- 
szy je Przez wytudnione komnaty daw- 
nego dominium Mözgojadöw przedo- 

stari sie do kopalnl, drugi zawat 

odblokujesz w identyczny spo- 

söb. Przed wyj- 

sciem z kopalni 

pogadaj z Melo- 

dy, ktöra wreczy 
ci nagrode *a uwolnie- 
nie kopalni od zla. 

Wracajgc przez lasy do 
Tyr, ooViajdz uwieaonq 
däewczyne (S). Opiekuje 
sie rna. grupka rogatych. 
demonöw biwakujaca aku- 
rat w grocie obok. Na- 
uczywszy ich moresu, mo- 
zesz spokojnie pomöc 
dziev^zynie uwolnic sie 
od pala, do ktörego byta 
przyv^azana. OAZA JANN Na miejskim targowisku kup od Elfa 
barwnik (DYE). Przejdz do glöwnej bra- 
my Tyr (S) i zajrzyj do mieszkajacego 
tuz obok przewodnika karawan. Zagad- 
nij go o oojazd najblizszej karawany. 
Ckazuje sie. z e wyruszajg zaraz. trzeba 
wiec migiem udac sie do bram. 

Po dctarciu na pustynte odwiedz 
w oazie narniot Magnolii (E). Porozma- 
wiaj z nia^ skieruje cie do obozujgcego 
nJeopodal (S) odludka, klörego musisz 
postraszyc, zeby sobie poszedl. Zabierz 
koszule, ktörq zostawit. Zasiegmj rad 
Magnolii, zalöz liderowi druzyny koszu- 
le, wröc" do obozowiska. Przyjdzie emi- 
sariusz z listem, dostarcz zdobyty doku- 
ment Magnolii. Teraz mozesz udac sie 
do pilnowanego przez strainiköw na- 
miotu suttana (N), powiadamiajajc go jak 
stcjg sprawy. 

Potozywszy koszule na ziemi, wycig- 
gnij z niej nie (THREAD). Wpadnij do 
przasniezki (NW), pogadaj i zostaw ob na- 
prawy zdobyty wczeSniej gobelin. Od- 
poczni, po czym wröc do niej, dostarcz 
barwnik oraz nie. Gdy pfz^dziesz nastep- 
nym razem, otrzymasz zreperowany go- 
belin. Cdpal jej w podziece trcctie piene- 
dzy, a zdobeOziesz doswiadezenie. SWIATYNIA POD ZIEMI Wslepujap do siedziby Tajnego 
Bractwa, wytep nowg fale agresoröw, 
po czym udaj sie do komnaty, z ktörej 
waates" wczesniej gobelin. Mozesz go 
teraz umieSciö w brakujaeym miejscu. 
Wez z paleniska zarz^ca sie bryfe we- 
gla (COAL EMBER) i uzyj jej na dru- 
gim gobelinie, ktöry zaeznie od razu pulsowaö. Skorzystawszy z mego 
przedostaniesz sie do podziemnej 
groty. 

Spacyfikuj caty teren, zwteszcza obo- 
zowisko Draxanöw (SW). Po oswobo- 
dzeniu matego zöttego stwora podqzaj 
do szarych piasköw (E), rozmow sie ze 
sJraznikami. Nagle znikad pojawi^ sie &' 
stepy Draxanöw, ramie w ramte z vemiii- 
skimi v.ojownikami stoczycie z nimi 
wspolny pojedynek. Po skon- 
czonej rozprawie pogadanie 
z Rhone zacwoouje mozliwoscia, 
wejscia do swialyni. UMARLI NIE KASAJ W wielkiej sali odbywa sie 
zebranie. Dowiesz sie, ze So- 
rval, jeden z cztonköw wspöl- 
noty zostal zaszJacWowany. 
Panuje niepoköj, czy nie jest 
przygotowywany jakis spisek. Pogadaj 
z Fori (NE) oraz z szaroskörym Norte- 
musem, podejmujgc sie przeprowadze- 
nia stedztwa. Przejdz ob drugiej sekeji 
(N), w ktörej centrum znajduje sie troje 
zamknietych drzwi. Sforsuj jedne 
z drzwi (E), zdobedziesz czerwong 
ksiege. ktöra, konieeznie przeczytaj. 

Po dojsciu do jeziorka lawy (caty czas 
S) przeszukaj stojace obok statuy, odnaj- 
dziesz notatke, o ktörej poirtormuj Ncrte- 
musa. Zwolane zostanie kotejne zebranie. 

Odszukaj Prossera (SE) - malca, 
ktörego wczesniej uratowalesV Poga- 
wedz z nim o ksiegach Sorvala, otrzy- 
masz zielona, ksiege. zapoznaj sie 2 jej 
wszystkimi rozdziatami. 

Wröö ob centrum swiatyni, przewer- 
tuj w bibliotece regaty z ksiazkami i pa- 
prusami (E). Wpadnie a w rece kiuez. 
Trzeba dac go do zbadania veminskie- 
mu kowatowi (NE). Öw srwierdzi, ze 
przedmrot pasuje do zamka szkatutki, 
wraz z ktöra, zostal pochowany Sorval. 
Musisz dokonac inspekeji grobowcow 
(S i po wyjsciu E). Od straznika dowiesz 
sie, ze ktos niedawno dokonal ich profa- 
naqi. Sprawdziwszy to naoeznie, za 
moment otrzymasz wiaebmoSö, ze 
oskarzony o kradziez Ulbrin zostal 
schwytany i osadzony vi celL Natkniesz 
sie na Rhone, pogawedzeie treche. 

Wybierz sie ob oozwiernego Yeratha 
(N), wystaraj sie o wizyte w cell Ulbina. 
Po zapukaniu ob drzwi (E) udaj sie ob 
skazarica, gosc dose agresywnie od- 
rzuci prosbe o rozmowe. Zwröc sie 
wiec ob Sirvara, by pomögl okielznac" 
wieznia. Gdy drzwi zostang otwarte, 
szybko wejdz. Chlystek tak sie przerazi, 
ze zanim zdazysz sie nim zajac, 
wszystko sam wypapla. Podazaj (S i po minieciu gtöwnych sal 
W) do miejsca, gdzie bedziesz mögt pfzy 
ognisku oopoczqc. Znajdziesz tu wmu- 
rowang w skate skrytke (N) Znalaztezy 
sie na naradzie musisz krzykngc, ze 
morderca. jest Galnix. Przejdz do komna- 
ty z wyrysowanym na posadzce wielkim 
znakiem. Tarn otrzymasz misje zdobycia 
Rubinu Ognia. Zstepujesz w czelusd. WULKAN Woköt bukxxze morze lawy. Byc 
moze lo jeszcze nie pieklo, ale rzeczy, 
klöre sie tu dzieja. sa. niechybnie 
sprawka. samego diabte, lub ktöregos 
z jego krewniaköw. Toruj sobie droge 
mieczem (NE) az do mostu, gdzie 
wpadniesz w zasadzke zastawiona, 
przez oddziat Draxanow. Przy pomocy 
haka przeskakuj kdejne filary, po doj- 
Sciu na drugi brzeg w pierwszej kolej- 
nosci zaaiakuj ciskajarego zakleciami 
templariusza. ga. do osady Bestiogtowych, rozmöw 
sie z ich hersztem, ztozy zamowienie 
na wykonanie wyroku na czlonkach 
wrogiego plemienia. Do kolyszacej sie 
na falach lodzi zatknij trzy zdobyte 
przedmioty. Zagiel na maszt! 

Fto zakotwiczeniu pod- 
nies topör, zetnij nim wino- 
roä oplalajaca, pobliskie 
drzewo i zabierz jg. W kröt- 
kiej pysköwce z pachotka- 
mi tutejszego wodza zgödz 
sie na staniecie przed obli- 
czem Keigna. Stworzona. 
z winorosli ling powiaz 
most (S) i przejdz po nim. 
W duzej klalce wieztona 
jest tu Drisha, pogadaj 
z r.ig, potem spröbuj wejsc do jamy (N). 
Zostaniesz zaatakowany przez obstawe 
Keigna i jego samego, gdy przeciwnicy 
bedg juz gryzc ziemie, wez ze zwlok wo- 
dza klucz i uwdnij dztewczyne z klatki. 

kJac dalej w tym kierunku (W) doj- 
dziesz do pojawiajacych sie w morzu la- 
wy platform, po ktörych (trzeba sie spie- 
szyc, gdyz czas na przejscie tej se- 
kwencji jest ograniczony) przedosta- 
niesz sie na wyspe. Czeka cie na niej 
przepfawa z kotejnymi zastepami Dra- 
xanow. Przeskocz dalej (E), spotkasz 
tarn sciganego templariusza, ktöry wy- 
stawi do boju przeciwko druzynie od- 
dzia! szkleletoröw. Po walce podnies 
Rubin, ktöry jest trzectm artefaktem, 
ktörego szukasz i czym predzej zmie- 
rzaj do schodöw, ktörymi tu zszedtes. 
Po powroöe do swiajyni pdoz Rubin na 
wielkim znaku, nastepnie w mafej konv 
nacie (NW) uzywszy Rubinu na gobeli- 
nie z wizerunkiem piramidy bedziesz 
mcgi sie teieportowac. 

Zajrzyj do sieoziby Tajnego Bractwa, 
w komnacie z gobelinami orwörz kufer, 
w ktörym jest wachlarz. Uzyj go na gobeli- 
nie ze szczytami gör i wskakuj de srodka. NA DACHU SWIATA Zawitaj do vvioski, z domu kowala 
Veldena wez beike stoj^ca. w rogu 
komnaty. Z sasieditego domostwa za- 
bierz bialy pakunek ptotna (CANVAS). 
Wchodzac do tunelu (NE) przejdziesz 
na nieduzq wysepke, poszperaj w ke- 
pie krzaköw, az znajdziesz ster (RUD- 
DER). Zawröc do tunelu i zaraz po 
wejsau obszukaj sciane (N), gdzie od- 
kr^esz przejscie. Przeszedtszy tg drt> Teraz nikt ci juz nie przeszkodzi wejsc 
do jamy. Wewnafrz malowntczej chatki 
mozesz odpoczgc, uwaznie obszukaj 
bialg mgielke na lewo od drzwi chatki, 
zdobedziesz tom (CROWBAR). Wytem 
nim deske z obieta (na prawo od drzwi). 
Przenies ja kawatek (N), a potozywszy 
na ziemi zbuduj pomost, dztekl klbremu 
przejdziesz na drugi brzeg ruezaju. GNIAZDO Przy brzegu (N) tego obszaru poszu- 
kaj pret (ROD). Znalazlszy w dziurze 
w ziemi przetacznik (SWITCH) uzyj pret, 
dzieki czemu zlikwidujesz pulapke bto- 
kujacq dostep do potowki fleta (HALF 
FLUTE). Zabierz zdobycz i powroc 
w okolice jamy. Wgskg sciezkq wdrap 
sie na szczyt göry (N), na szczyoe ae- 
ka cie nietatwa konfrontaeja z zywiotami 
powietrza. Podazaj dalej (W) ( przesun 
glaz i wejdz do tunelu. Umiejscowiony 
jest tarn piedestal z drugg po*ö\vkg fleta 
Pofcjcz jg ze zdobyta. wczesniej. Wyjscie 
ukryte jest w scianie (E). Bfeko chaty znajdu- 
je sie scieika (N), 
przed przemierzeriem klörej rzuc na dru- 
zyne czary ochronne, by zniesc jakos 
bombardewanie ognistymi kulami. Do 
rozpedzenia na cztery wiatry urzedujg- 
cych tarn demonöw przyda sie Ret. Od- 
najdz wyrysowany na ziemi znak (N), po 
kotejnej teleportaqi skieruj swe kroki do 
roztozystego gntazda (SW). Wybierajgc 
z niego okalaja.ee je szczapy uwolnij Hel- 
mine. Koniecznie wez znajdujqcy sie we- 
wnqtrz czwarty kluczowy artefakt - Lire 
Wiatrow. Zaopatrz sie lez w sköre jedr.e- 
go z zabilych smokövv. Przejsciem prze- 
dostaniesz sie do wioski, wpadnij do ko- 
wala Veldena, ktöry po zgtoszeniu pros- 
by sporzadzi ze sköry wspanialg zbroje. 
Przez spröchniaty piert powröcisz w zna- 
jomezakajki. 

W malym budynku w Tyr (N) znajduje 
sie gobelin. Zajrzawszy za niego odkry- 
jesz tajne drzwi. Uzywszy Rubinu, Mk> 
ta, üry i Kielicha otworzysz przejscie. KRYPTA WIEZNIOW Trzeba uwazac na kolce wyskakujg- 
ce z pesadzki. Pogadaj z przykutym do 
muröw Kovarem, uwolnisz go w za- 
mian za pomoc. Wymus na nim prze- 
kazanie notatki. Po przejsciu na nizszy 
poziom (SW) udaj sie do Jumaha, 
wrecz notatk^, a odbierz iezaey obok 
klucz. W tej komnacie znajduje sie tak- 
ze nisza, do ktörej zejdz i na dole prze- 
szukaj kotejne nisze. Znajdziesz laske 
(UGHTNINGROD). 

Wröc na wyzszy poziom, kieruj sie do 
wielkich drzwi, klöre otworzysz otrzyma- 
nym od Jumaha kluezem. Wyrab sobie 
miejsce wsröd broniqcych dziedzrtca 
przeciwniköw. drugie drzwi odpieezetu- 
jesz przy uzyciu laski. Po dokonaniu 
masakry na bestiach otwörz sarkofag 
(W) i wyjmij z niego jeszcze jedng laske 
(WOODEN QUARTCRSTAFF). Zacza- 
ruj niq cztery postumenty (E), dzieki jj 
>>J*J 


\. 
* czemu otrzymasz runy. Umiesc je w od- 
powiednich miejscach na kamiermym 
tuku, a pov/stanie portal. LEGOWISKO ZtA Zapoznaj sie z Ararindg, jej btado- 
trupia sköra moze co prawda ozna- 
czac rözne rzeczy, zgödz sie jednak 
by uzdrowila druzyne. Posuwajqc sie 
kawatek, naprzöd (NE) po walce 
zdobywasz berto (COSMIC SCEP- 
TRE). Podziataj nim na wejscie do 
swiatyni. Pora odmöwic modty 
i okryö sie moztiwie duzq lloscig cza- 
röw ochronnych. 

Oto znöw stajesz naprzeciw niepo- 
konanego przez wieki upiora Pan 
Ciemnosci juz szczerzy zielonkawe ze- 
by widzac, ze przybytes. Na pojedynek 
przygolowal ewiezonego od dawna 
podopieeznego - ficzajcego klika me- 
tröw szesciennych objetosci korpusu 
bydtaka ochrzezonego przez swego 
kreatora jako Tarrasque. Zmuszony 
bedziesz usiec i jego. Po skonezonej 
rzezi umiesc cztery artefakty w obje- 
ciaoh posqgöw stojaeych w centrum 
swiajyni. Pochöd zla zostal tym sposo- 
bem zastopowany, niechaj do domöw 
ludzi w Athasie ponownie zawita 
szczescie! 

Miez 
y. 

Neon Noose. tuz za rogiem. Fac 
siecizlai podpity przy barze. Musia- 
fem qoj przebadac. by wycu-jgnac In- 
formac]«: cafa druzyna Incarnate roKinif!¥\'i T ranitiitiiiv/;iihwiTnM[:wif>^^wiB».cwi!iitj WIEZA SIONCA JS^T^ W^jPW ir, miejscu skqd 
Darksheer czerpaf cafa, swoß moc. 
Stlletto chclata mnle sprawdzic, 
musiatem sie ostro postawic (2, 2, 
2, 4, 2) i bö)ka przerodzlta sie w ob- 
|ecla. Przed wyjsciem na mlasto od- 
krytem dwie skrytki w kolumnach, 
skgd wydobytern akeesoria nle- 
zbedne do dalszych mis|l. Wsze- 
dtem do ciemnej substaneji Liquid 
Dark, by posia.se dodatkowa. moc. 
Za|a.tem mle|sce Darksheera. 

Odwledzlllsmy na|pierw wdowe 
po Bomlcku w Jef rezydencjl. Wyja- 
snlla, ze )ej maz, byty prezes Cy- 
gnusa, zostal zamordowany, co 
zblegto sie z faktein, ze jego flrma 
starata sie o pewnq budowe. a on 
gwaftownie sie temu sprzeciwiaf. 
Chodzlto o sprawe Sunspjre Tower. 

Pojechalismy tarn. Na dole kon- 
strukcjl panowal niwmary batagan. 
duzo desek i bfota. Nie bylo mowy 
by straznlk nas wpusclt, umöwitem 
sie wiec ze Stlletto, ze go troche 
zajmle. Przemknatem za druclany I du do windy 
na drugim pozipm» wo*^ ? 
t>ia kawalek szkte. WMtfkjß* 
I zagadna! I . im straznlka 

i). Baknat i^Jtr»^, zebyrt» sie 

kirn Sa- [ 

mtjm JeflWrtaem z Cygnusa 

Cygnjua to wspanlaty wio- 
/owftc - ogromne prze- 
strzenle, ' : niqce parktety 
1 prawle zywej duwv Za- 
gadnalem se* - utarkv udsjac 
gllnlarza, Jwrocflem mrmo- 
chodem lAva'jc. ze nie dzla- 
ta wentytacjaf! 1. 2, 1). 
dzieki ■ zemü^^™ 
wpuszezony p- 
drzwi, by upomnlec wegrtu- 
|acego tarn me- 
Wleprz okazaf sie kaw.iltnT 
zatwardziatego cham* dl» 
tego musiaiem poprosl 
letto, by z nlm troche | 
nakpwata. Improza zj 

"*"'*i?i 9^y gosö po 
■dik-fc aniajnad. ja zas spokojnie wtaezylem dzwi- 
gnie uruchamiaja.cq wentylaeje. 

Wröciwszy do hatlu podniostem 
karte identyfikacyjna, umozllwiajqca 
przejazd windq. Ponownle zwröci- 
tem sie do sekretarkl, wtedy wpusz- 
czony /ostatem do gabinetu Jen- 
klnsa, wypytafem go o wszystko, 
Wspomniat o firmle Incarnate, wy- 
konujacej tajne projekty dla Cygnu- 
sa. Gosc stwierdzlt, ze jedynle aktu- 
alna szefowa, pani Shoto, moze wy- 
dae poleceme v/puszczenla na te- 
ren Sunsplre. Przestuchanie s 
nie przynlosta zadrrych nor:vpr 
sladöw, bo Chi ■■.*»*» pu- 

scic tarty. 

SWerow-. e Stiletto do 

«tedzlby Incirnate. Nlewiete z niej 
lOftarn po poiarze. Dogorywa|a- rzy pracowali dla Cygnusa albo 
qryzli juz ziemie, albo powyjezdzati 
gdzle pieprz rosnie. Przypadek? 
Dyc moze, ale |a w cuda juz od 
J/löCka uW wk rzykiv. Tod Sunspire zauwaiylem cle- 
zaröwkp, z ktorej wynoszono do- 
I nlczki z rosliimml. 
Wldniata tam niet- 
ka z napisem: 
Central Park 

G r e on h o u s e . 
owe( oranzcrli 
doktndnie) opo- 
wiodzial mi gaze- 
ciarz. 

Z zapaikowancj 
ciezaröwkl wyja- 
lem worek z na- 
slonaml oraz na- 
wöz. Szklane drzwi pizecialem no- 
zycami, ostroznle wkroczyfem do 
zielone] dzungli. Nie na tyle ostroi- 
nle, by nie nakryt mnie Green 
thumb. Ludzle möwlli o nim |ako 
o mutancle, ale dta mnle wyglada! 
bardzfej na zwykfego umrzyka. 
Gdy Jego rosliny mnfe «c+Twyo*ty, 
anicc zacz$ wyp^^^^c mowe 
o operat, aj M'^aj Trekomo sie 
wybit m ai odejdzie 

'•natu, potem wzlqlem 
ntptty omdlafa Stiletto 1 powlo- 
Jrtm sie do Shadowlair. Wszedtem 
do Liquid Dark. 

Ruszylem w posclg. Od urzedasa 
z Hall of Records dowledziafem sie. 
gdzie lezy opera. Przez foyer wsze- 
dtem ze Stlletto do operowej lozy. 
Wldownia zapatrzona byla m v/y- \ nawozu, powiek- 
szajqc dziure w murze. Wewnatrz 
prz«Liegtem pomiedzy swiallami 
az do platfor ,. Wzi^lem notes 

i» r*f nr\r\iy ._ «._ _i_i. z prnwego anca zabralem tez 
srubokr^t. Przy jkularze teleskopu 
pomajslrpwaJBfn z uzyciem dwöch 
ostatnich, zibratem ^oezewke. 
Tophat okf^mata mnie, co zresz- ■ llItTil Hl ilil IN 1 1 M < J iMl IBilll miatem prz^ciez wyboru. Nim spo- 

strzeglem, zostaterri przyczeplony 

do ruofiomego kota i ::aszplkowa- 

ny n 

wiony 

klms cuoem 

zregenerowac | 

MASTER MACA_. 

Wrocilem do opery, ale nie za- 
stalem |uz Tophat. Podnioslem ze 
sceny pozostnwlony zestaw noiy, 
wziqtcm cegl? i stanatem na ta- 
jemnieze] klapie, lezacej blisko ko- 
ta. Rzucilem ceglq we wlqcznik. co 
uruchomrlo mechanizm i zjeeha- 
tem do podziemi. Znajdowafa sie 
tam garderoba, ze stotu sprzqtnq- 
fem pudelko z kosztownosciami 
oraz zestaw do makijazu. Rozsu* 7m*i\li*Ä.i iBoiiHMil^^ i:umr-]i\ .^T^ HlJ rr " TTTiT-TTEPTHiri torego dowledzlatem sie szezt- 

w zdarzenia, mimochodeni wy- 

pytatem tez rzecz jasna o pogora»!- 

cow Wodz yuppicu z Inoamate, Jim 

Ürftk iywat ^ 


bft^tr.ie-iw^aiacej-nazaml. Stiletto 
miste zjiq zadawnione porachunki, 
JUie.jo zobaczywszy Ja., od razu 
wskoczyta na scene, zostata dose 
szybko skarcona przez Tophat. Te- 
rar za zyoje dziewczyny oraz we- 
rtem wykonac" wyzna- 
Tophat mla)e - przy- 
oczewke i obserwatof lum. 
Przed wpjAeiem do koputy ob- 
sertvatoriOrn uzytem Noctroglaph, m -**3»«5r£»'«?3r krytem tajne drzwi. 

SruSokret pomög« otworzyc 
drzwi- niestety za r.imf byt ieszcze 
mur Uruchomltem zawor (MOVE 
VALVE) I podnioslem wajZ fflraiac« 
hl, strumlen kierujgc<fa cegty. Ci- 
änienle wyrqbalospory otv^or. 

W kry]owo¥<ta!a-czwörka gno)- 
kow z mtedziezowego gangu. Mu- 
slatfinr'rozmawlad w mian? tagooV 
nie (2, 3, 1, 2), podarowuja.c im 
~ akterze zabawek noie. Nie 
zbyt rozmownl, dlate- 
. iontynuowatem w po- 

Idobnym duchu (2 f 3), do- 
i'zucajac jako kolejny tant 
naszyjnik. To im rozwia^JB- 
to jezyk - wtdzlali, jak wy- 
wozono dzlewczyne. ktö- 
fys dostrzegt naiv;, Z« ea- 
mochoft mlat narysowang 
■eklaiTte sklepu z miesem. 
Gazeciarza wypytatem 
o rzeznlka i pe<Jem ruazy- 
■ wa wskazarrym kierun- 
przeszka- 

k najety, ale zmu* < ' szony bytem do grzecznosci. by 
dokonac wymlany gazety za kawa- 
tek kietbasy. Potem przemkngtem 
" iem do polozonej na zapleczu 
nl Zf stolu zabrafem hak do 
ania miesa, rozsunatem wnp- 
U/osci wtsza.ce przy scianach, za 
nimi ukrytabyla drabina. 

Na do!e Atoaczytem Stiletto roz- 
loiona. na Stole operacyjnym. Do 
zanTetju szyfcowjl sie juz samo- 
zwaiiczy Chirurg fester Macabre. 
Na poczgtek obo^t swej paejentee 
paleo, potem zobaezyt mnie, prze- 
rwat wlec czynnösci. Po krötkiej 
pysköwce takze wyladowalom na 
stole operacyjnym, szartatan cos 
mi wstrzyknqt, potem na szcze- 
scie musiat wyjsc z pokoju Ate to 
wystarczylo - straclfem ze stolu 
zlewke I pchnajem stollk oswoba- 
dzajqc Stiletto, ktöra po chvvili 
uwolnila mnie. Z pötki zabratem 
jeszcze jedna. zlewke. Macabre za- uprzednio znalazlem metalowy 
pret. Woda juz nie blokowala wej- 
scia do tunelu, mogtem wiec 
wskoczyc do rury kanalizacyjnej. 

Doswiadczyllsmy wreszeie ja- 
kiejs zywej istoly w tym podziem- 
nym krölestwie. Byt to najezyst- 
bzej krwi mutant Krzywulec w tro- 
sce o swöj nlezbyt dobry wyglqd 
zazqdal czegos do makijazu, aku- 
trt mia'em odpowiedni zestaw. 
Mustotem szybko ustawic kombl- 
naejv tröjkolorowych oczek na 
drzwiach, kolory muftiaty blec ciq- 
gami. w kierunkach wskazywa- 
nych przez strzatkl. 

Wrocilismy do Shadowlair, zanu- 
rzytem sie w cichej i nieodgadnio- 
nej Liquid Dark. Wydawalo mi sie 
potem, ze wyszedlem, Stiletto sie 
usmlechata. Zaczeta sciagac ciu- 
chy, lecz nie zdgzyfem nawet prze- 
tknqc sllny, gdy zobaezytem, ze ro- 
snk. |e| tez glowa. Prznde mna, stat 
i clerajac rece wracal, wpadlismy sam Dreamler Krqzyty fegendy, ie 
na siebte dostownie w drzwiach, potrafi przedostawac sie do snu 
Stiletto,bcz alowa rozpruta mu be- I utmlercac w nlrVLswoje oflary. Na- 
UfChy ki^diai- «tepna. miatem byc wtasnie Jb. 

Wziatem kubet farby, wewnqtrz 
UCIECZKA W SEN W j e ^ y znalazlem lampe oliwna. 

ybho, zanJm halueynogeny Z jamy ustnej wydobytem wyka- 
jmi zdajzyt nas nafaszerowac toezke, ktöra posluzyla do wyla- 
abre nie rozpoczna. rozetroju mania rygli zagradzajqcych droge 
jaini, trzoba bylo znalezc wyjscle do Funhouse. Lezala tarn zapatka. 
z podzleitinego Jabiryntu. Zlemie Wracajac poruszylem wlchajstrem 
ickrywary meawieze azezatki. Za- wbudowanym w monolit giowy. 
tykajajC nos napelnltem zlewke Wiaza.ca. tnm , ajeezyne zmiottem 
—Bern z kafuzy przy Scczkach. zapatkq, zatir-rt-, pozostaloäc 
vskoczytem pomiedzy oraz scl3,gnqtem rtsztke pajeezy- 
_/ wialraka poc>3gaja.c za soba. ny Jaja przydary sie do przeplo- 

kosmatego demona I dia- 

uzywn;. anratka szkta aJciöjMn rwnt traflf do mojej kleszenl Nim 

anie M*a, z kolei przeclajem szWana; kopufe 

in« z nie •jus«, przturoc/wezy ku- 

t/ra" 

;,'■ 

r - p?or w jamie 

n pedz- 

na ptotmo 
wysoka 

Zwlnieta pajeezy- 

na zostala zarzu- 

cona -ü^. jej 

szczyt, gdzle 

przesurrjfwszy 

wycieraczke. 

enalaztem kluez 

didrzwi. u 

sie ap 

Dreamlera, _ 

rabnqlem w bruk, zupefnie tak 

samo. jak mi sie to czesto *nilo 

Wyrwalem slp z Liquid Dark. 

Juz razem ze Stiletto udatem 
sie na audlencje do miss Shoto. 
Wygarnawszy je) w twarz cala, 
prawde, dopiero wtedy przyznala 
sie do niektorych faktöw. Upewni- 
tem sie, ze za cala ta. banda. sz - 
lencöw panoszaeych sie po 
Noctropoiis stoi Flux. formalny 
przywödca sprzysiezenia. Zas oj- 
cem Shoto okazal sie byc Szepca,- 
cy, postac z pogranlcza cztowieka 
i bogn zywiotöw. Chinka poprosl- 
ta, zebym sie z Okn osobiscie 
skontaktowat. 

Przed budynklem Cygnj^a wy- 
rwalem z pfottia fftaczajgceg> U- 
tarnie kawatek zela^a-4 podwazy- 
tem klape odstaniajac^ zejscie do 
kanatöw. Na dole otwartem piec 
( kolejno wrzucalem do niego ze 
sterty kawalki polamanych krze- 
set. W komnacle ponizej Szepcacy 
dlugo wyjasniat mi arkarta Kwinte- 
seneji. /ostawll tylko jednq wiado- 
mosc - Flux przebywa na szczycL 
Sunsvlre Tower. 

NOCTROPOLIS NA ZAWSZE 

Instynkt rozkazal mi isc na raziw 
do Cygnusa. Po zapoznaniu sie 
wewnqtrz wlndy z zawartosclq no- 
tesu, odkrylem tajna. sekwencje, 
dzlekl czemu wjechalem na ea- 
str/ezony poziom. Korzystajac 
z haka przejechalem po kablu n i 
kondygnacje sqsredniego wiezow- 
ca. byl nlm oczywlscie Sunspire 
Tower. Otoxq\kiitki,iiüY 
ziemskie d:ieHc:yny 
chodzq do IotMo z byle 
pnvMfdq z kosittosu Podnloslem na- 
kretke oraz zwoj li- 
ny, idac po scho- 
dach w göre, wla- 
- czylem do inwenta- 
mlotte. Na drodze nie- 
stety stanzt ^ies, prawdopodob- 
nie wsciekty. Polaczywszy line 
z kletbasa. zwabitem brytana - po- 
lecht w przepasc. Mlotla zla.czona 
z hakiem stworzyta bosak, ktörym 
przyciqgnetem line i razem ze Sti- 
letto przedostatem sie? ponad 
■zczelina.. 

2örta poswiata blla z ogromu 
piasku. Powoii nadehodzil Flux. 
Gdy jego twarz stala sie wyrazna, 
Stiletto krzyknela, ze to dawny 
Darksheer. To on odpowiadai za 
wszystko, co sie dziato na ulicach, 
za plage szalehstwa I gwattu, ktö- 
ra za sprawa, jego kamratöw wyla- 
la sie na mlasto. Möwit o Kwinte- 
sencjl, niewyobrazalnej sile, ktö- 
ra tkwl w niej ukryta. Pragn^t tez 
mojej krwi, obieeujae w zamian 
wlecznos6. 

Wtedy uzylem zfota. monete. 
fortal prowadzqcy na zewnqtrz 
rzeczywiatosci pochtonoj Fluxa 
w jednym momencle. Ja zas nie 
miatem juz zadnego powrotu. 
Spojrzatem na Stiletto. Zostatem 
z ma w tym miescle, w Noctropo- 
ll'^idzle zawsze jest noc. 

Miez 
ybutor: IPS Computer Group 

ELECTRONIC 
ARTS'94 

PC: SVGA, SB, _ 
CD-ROM V 1 

PRZYGODOWA 

95'" f 75 !! " 

Ontta Dm* •* 
Na rynku gier komputerowych wy- 
dawcy postepuja w dwojaki 
sposöb. Gra moze byö tzn. chronologicznie patrzac RAVEN- 
LOFT - STRAHD'S POSSESSION 
MENZOBERRANZAN. Wykorzystano 
w nich zupelnie nowe, rjrzetornowe 
techniki, o czym pisalismy w SS' 15 
i SS'22. Gdy teraz swiatto dzien- 
ne ujrzaiy wersje kompaktowe, 
mozemy nareszcie podjgc roz- 
wazania o genezie tych gier. 
A lo dlatego, ze jak sie dalej 
okaze, mimo pözniejszej daly 
ukazania sie, to wtasnie wersja 
krazkowa by!a pierwsza. A byto 
tomniejwiecejtak... 

Pewnego dnia, Chris Siraka, jeden 
z projektantöw DREAMFORGE INTER- röwniez w wie;kszosa przeryw- 
niköw. W wersji dyskietkowej 
w ogöle nie ma scen walki ze 
smokiem, nie wiadomo wi§c 
za co dziekuje ekipie karcz- 

nipp 
A Dyslrybutor: CD Projekt 

tel. (0-22) 25-07-03 
wydana na dyskietkach i jesli cieszy si$ 
duzym powodzeniem to pojawia si$ 
rozszerzona np. o synteze^ mowy lub fil- 
miki edycja krazkowa. Coraz czesoej 
(est jednak odwrotnie, tzrt po sukcesie 
wersji kompaktowej, wydaje si$ okrojo- 
ng wersji dyskletkowq. SSI wymysbta 
trzecia droge, Strategie rozbudowy po- 
zorowanej. Polega ona na tym, ze naj- 
pierw powstaje wersja kompaktowa. 
Po szybkich cieciach otrzymuje si§ 
wersje dyskietkowg. Kiedy sprzedaz tej 
zaczyna spadac, na rynek wypuszcza 
si? pierwotng, czyli „ulepszong" gr$ na 
pfytkach CD-ROM. 

STRATEGIC SIMULATIONS posta- 
pib tak z ostatnimi dwiema graml RPG, TAINMENT rozpoczaj prace koncepcyj- 
ne nad nowg grg roie-playing. Podsta- 
wowym zatozeniem jakie przyjaj» byto 
stworzenie intuicyjnego interfejsu po- 
miedzy graczem a komputerem. W zar- 
gonie o czymS lakim möwi sie, ze jest 
„bez szwow*'. Niezreczny lub zbyt 
skompfikowany sterownik potrafi po- 
zbawic wrazeri nawet najtepsza gre. 
Gracz powinien przeäez spedzaC czas 
na rozgrywce, a nie na rozpracowywa- 
niu mechaniki obstugiwania gry. 

O ile w RAVENLOFT manewry 
skracaja.ce sa niezauwazalne, o tyte 
MENZOBERRANZAN w sposöb istot- 
ny na tym ucierpiat. Widac szczegöh 
nie w niespöjnej wejsciöwce gry, |ak marz. Nie widac tez studni podczas 
najazdu, dlatego tmdniej jest ja odna- 
\eit na poczatku gry, itd. Slalo sie tak 
w wyniku niechlujnego wybrania poje- dynczych ktatek 
dalszy ponizej. PC: z lilmiköw... ciag 

tretowanego swiata Osigga s*^ to glöw- 
nie srodkami artystycznymi: grafika 
i muzyka. Wiarygodnosc" modehj gwa- 
rantuje wykorzystanie systemu zgodne- 
go z druga edycja ADVANCED DUN- 
GEONS & DRAGONS. Chris chdai wy- 
kreowac kraine mrocznego horroru, tak 
narodzii sie RAVENLOFT - 
STRAHD'S POSSESSION. 

Stworzenie nowej gry RPG poclaga 
za soba. powziecie decyzji o odpowied- 
nim wywazeniu poszczegolnych jej ete- 
mentöw. Skrajnymi sytuacjami sa: bez- 
mySlne wyrabywanie sobie drogl z kom- 
Wedtug Chrisa drugim (ilarem do- 
brych gier jest swoisty klmat, ktöry po- 
winien dobrze oddawac charaktery- 
styczne cechy por- 
naty do komnaty i obtozenie gry przein- 
telektualizowanymi zagadkami. Projek- 
tant powinien znalezc ztoty Srodek, ktö- 
ry zadowoli graczy 
o obu gustac h. 

Chris uwazat, ze bez 
walki rie ma akcji. Dlate- 
go w swiecie RAVEN- 
LOFT gracz ma okazje 
zmierzyö sie z wielorna 
przerazajacymi bestiami, 
ale nie stanowi to sedna gry. Zdefjydowat 
sie tez na wykorzystanie wielu ogölnie 
znanych, prost^ch lamigtowek (ktucze, gu- 
zW, dzwignie) optujac za kilkoma zagad- 
kami wplecionymi w fabule (np. jak uwol- 
nit dusze kaplana uwieziong w iustrze). Jeden z cztonköw ekipy pracujacej 
nad RAVENLOFT, John McGirk, podjaj 
probe pchniecia spraw naprzöd. Wraz 
z prawie niezmienionym oryginalnym 
skiadem zaczaj opracowywafi nastejpng 
gna. John przyjaj wszystkie zalozenia 
Chrisa. Bazujac na dotychczasowym do- 
robku programist>cznvin, skoncentrowat 
sie nad rozszeaeniem swobody ruchöw 
gracza oraz dalszyin uszczegötowianlu 
modelu swiata zaczerpnietego z AD&D. 
W wyniku tego powstat MENZOBER- 
RANZAN, gra technicznie lepsza od RA- 
VENLOFT, ale juz nie tak przelomowa. 

SSI, co prawda w sposöb bardzo po- 
kretny, pokazala s\viatu, ze potrafi zrobic 
gr? z petng oprawg graficznq i dzwieko- 
wq, na miare nosnika jakim jest CD- 
ROM. Wreszcie w grach SSI sa porzad- 
ne, przestrzenne animacje, np. w RA- 
VENLOFT zaplerajacy dech w pierslach 
widok z balkonu czy realistyczne wcho- 
dzenie po schodach w kohcöwce. Do- 
czekalismy sie tez syntezy mowy. Kazda 
z napotkan\ch postaci potrafi z nami 
rozmawiaö, a starannie dobrane glosy 
dziataja. bardzo sugestywnie. 

Mamy tez do czynienia z wieksza Üo- 
scig potworöw.miedzy innymi takie nowe SS129 PC: VGA, SB, 
CD-ROM W 80' 
Cfnrtii monstra jak Bugbear, Fungi Skeleton, 
Leucrotta, Rust Monster a nawet Umber 
Hulk. Wiqzg sie z tym nieuniknione 
zmiany na niektörych poziomach. Jaski- 
nie Verbeegöw zamieszkujg ztosftwe 
Leucrotty, a po teewind Plains grasuje 
chmara Bugbearöw. ' 
^ B . Vserjama 

^U Dystrybutor CD Projekt, 
^J 161. (0-22) 25-07-03 


r 52 StCRCT SCFWCE #23 

FLEET DEFENDER GOLD to kom- 
paklowa wersja swietnego symulatora 
F-14 FLEET DEFENDER (opis 
w SS'14), wzbogacona o wiele deka- 
wych dodatköw - razem az 500 MB. 

Podstawowq opcja. wersji GOLD jest 
symulator mysfevca pokiadowego 
F-1 4B Tomcat W stosunku do wersji dys- 
ktetkowej wprowadzono vwete uspraw- 
nien. Sg przede wszystklm dwa nowe sce- 
nariusze nad Pacyften, z ktörych kazdy 
oferuje trzy kampanie. Poza scenariusza- 
mi na pierwszy rzutoka wobc" nowy edy- 
tor mb|, ktörego mozJiwoöci sa naprawde 
imponujace. Kicdy zasiadziesz za sterami 
F-14 i przystgpisz do wykoriywania misji 
zapewne zauwazysz, ze w swiecie wykre- 
owanym przez prograrrtslöw pojawflo sie 
wiefe nowych ceföw. zafi w^kszoÄö sta- 
rych gruntownie polepszono. 

Trzon .poztacanef wersji stanowi nato- 
rriasl program infomiacyjny o US NAVY, MICROPRO 
PC: VGA, SB, c 
CD-ROM W 90' 100 
^^^^r ^^^0 r GonawB 
wxota VAT SCHOOL i COCKPrT TOUR. COCKPIT 
TOUR oferuje moztiwosc poznania 
wszystkich elemenlöw wyposaienia ka- 
biny F*14 (zaröwno pltota, jak i RIO). Po 
kliknteciu na dowolnym kawalku kabiny 
mily gtos wya§nia do czego stuzy urzq- 
dzenie, badz co wskazuje wskaznik, 
ktöry padl ofiarq twego kkkniecia. FU- 
GHT SCHOOL, jak sama nazwa wska- 
zuje, jest sztota latania. Bedziesz mögt 
lepiej zrozumieö najtrudniejsze frag- 
menty lolu takie jak ladowania czy uniki. 
Nauka ilustrowana Jesl efektownymi 
zdjeciami i sekwencjami filmowymi. 
Windowsowa sekcja wymaga szybkiego 
napedu CD i dobrej karty graficznej. Naste-pre opcje, bardziej edukacyjne, 
to MJG SHOOTDOWN i RIGHT DECK. 
Jest lo oryginatne nagranie rozmöw pilo- 
la, operalora radaru, wingmana i koordy- 
naloröw lotu z zestrzelenia dw6ch Mi- 
göw-23 w roku 1984. Cale zdarzenie jesl 
doklaohte pTzeanafizcwane, zas wszyst- 
kie komunikaty radtowe sg opisane. 
Stöwka specyficzne dla zargonc lotnicze- 
go wyjasniane sa. w podecznym stowni- 
ku. Trzeba przyznaö, ze pioci wchwilach 
krytycznych nie przebieraja, w slowach. 
FLIGHT DECK jest juz natomiast Jek- 
tönf zbiorem filmiköw przedstawiajacych 
zycie i prace na lotniskoweu oraz samo- 
loty poktadowe i Ich zadarta. zy pc- 
chwalic 
CROPROSE 
za ulepszenie 
i tak doskonalego sy- 
mulatora oraz za przygotowanie ptytki 
CD, na ktörej znajduje sie. wiele nieba- 
nainych programöw urozmaicajacych. 
FLEET DEFENDER jesl symulatorem 
dosyc truaYiym i raczej nie przeznaczc- 
nym dla poczatkujacych komputero- 
wych lotniköw, chyba ze kloä chce od 
razu wypuscic sie na gfebokie wody. 
KaYteck 
Dyslrybutor: IPS Computer Group 
Motor rözni sie od konia tym, ze nie 
ma zöflych zeböw, rzadziej ponosi, no 
i oczyw&ie potrafi rozwijaC wieteze 
predkosa Dawni kowbpje, pravvdziwi 
jezdzcy XIX wieku, juz dawno przestedli 
sie- z siodla na ryczace stalowe polwory, 
w kasku i rekawicach mkna po szosach 
i bezdrozach. Wszystkim, ktörzy nie ru- 
szajac sie, z comu chca zakosztowaö 
przyjemnosci bycia najszybszym z nich, 
firma ACCOLADE stworzyta okazje wy- 
dajqc motorowe wyscigi CYCLEMANIA. 
Gra na CD zajmuje okolo 400 MB, 
posiada piec röznych szosowych Iras 
biegnqcych poprzez lesne badz gör- 
skie tereny. Kazdy rajd sklada sie 
z pewnej liczby okrazeri, co oznacza, 
ze Irasy nie sq zbyt dtugie i juz po kilku 
chwilach mozna odnielc' wraienie, ze 
caly czas jedzie si§ przez l§ samg 
okolicp. Grafika jesl potqczeniem sfil- 
mowanych drög z dorysowanyml wize- 
runkami zawodniköw. Dodatkowo ak- 
c\q ubarwiajq krötkie wideoMipy, poja- 
wiajgce sie. w przypadku kraks. 

Podobnie jak w MEGARACE, na 
ekranie widac zaröwno deske prowa- 
dzonego motoru jak i sylwetke jego sa- 
mego. Po slarcie szesciu konkurentöw 
rozpoczyna si? ostra przepychanka i tak 
pozoslaje do konca. Kociot zwieksza si§, 
gdy z naprzeciwka wyskakuje pedzgca 
ciezaröwka lub sportowy kabriolet z ha- 
cpanymi dufltami za kierownica. Kazdy 
biaacy udzial w wyscigu zawodnik mo- 
ze przezyö kilka kolizji (wskairÄ w le- 
wym dofnym rogu), jednak polem nawel 
najtwardszych z szosy musi zbierac ja- 
daca za petetonem „erka". Na trasie roz- 
lane sg tu i öwdzie plamy oleju, czasem 
vvybiegajg na droge zwierz^ta 

CYCLEMANIA posiada pewien pakir-i 
ubarwiajacych jazde opcji. Mozna np. 
zmieniac zachovvanie si? przeciwnikiw, 
poczawszy od trybu zwyklego (ja- 
dg jak na piknik), skonczywszy na 
jezdzie agresywnej. Sprzet 
w trakcie jazdy zuzywa sie, wiec. 
jesli startujesz w tumieju, po za- 
konczeniu kazdego rajdu powt- 
nlenes za zdobyte nagrody zaku- 
p!6 do motoru nowe cze6d. Duzg 
role odgrywa wybör liczby okra- ACCOLADEi6$i 

PC: VGA, S CT 

CD-ROM &■ ■ 

§0* 8(F 80* £ \Rj pssuvi ^JiMU ^^^r ■ ^^r ^^p ia«rWifi VAT zea przy wiekszej latwo si? zmeczyC. 
Program posiada opcje SAVE, gre mozna 
nagrywac na dysk w trakcie rajdu i po za- 
ladowaniu SG rozpoczyna sie ja. dokted- 
nie w tym samym miejscu, co w przypad- 
zachwyceni. Gaszy, je^li sie mysli o rzu- 

cajacej wyzwanie rozrywce na dtugie dni. 

Miez 

Dystrybutor CD Projekt, teL 25^7-03 
kunp. MEGARACE byto 
nie do pomySlenia. 

Program niezaleznie 
od procesora, zaböjczo 
z^valnia na CD-ROM Do- 
uWe-speed. CYCLEMA- 
NIA, choc pozbawtona 
jest powazniejszych 
wad, stanowi przyWad 
gry, ktöra po kilku godzi- 
nach potrafi sie znudzid. 
Dobry to produkt co za- 
bawy na urodzinach, 
gdzie nie grajaey na cc- 
dzien ludzie bedq nim S«CE#23 53 
Szaleristwo obt^dnych strzelanin, 
w ktörych zavvsze krölowata firma 

r ka!a sie reaJizacji r,a PC 
CD-ROM, przeniesiona 
z barowych i ulicznych 

automatöw. Zaraz potem byt MAD 

DOG McCREE i nastepne. 
to czasy prohibicji, Atfonsa Capone 
i rzgdöw rewolweru. Jako mlody pry- 
walny detektyw doslajesz zlecenie, 
klöre polega na znalezieniu mordercy Gra jest naprawd? niebanalna, 
wciaz jedna z lepszych strzelanin. 
Zwracaj uwage na wypowiedzi po* 
s t a c i , 
AMERICAN LASER GAMES, rozpo- 
czeto sie wlasnie od tej gry. WHO 
SHOT JOHNNY ROCK to pierwsza 
„fiimowa strzelanina". ktöra docze- 

AMERICAN LASER 
GAMES'9: 
Jesli spojrzeö z perspektywy gier 
wydawanych w 1995 roku, WHO 
SHOT... ma grafike bardzo marnej 
jakosä. Gra powstawala jednak 
w erze napedöw CD pojedynczej 
predkosci i bardzo wazne byto za- 
chowante ptynnosci akcji. Trzeba 
jednak powiedzfec, ze mimo uptywu 
tat, WHO SHOT... nie stracH nie ze 
swej atmosfery. Autorzy sowicie 
wynagrodzili niedostatki grafiki 
przez zmyslne i niebanalne zreali- 
zowanie fabuty. 

Akcja rozgrywa sie w latacb trzy- 
dziestych w jednym z amerykartskich 
miast opanowanych przez gangi. Byty pewnego populamego piosenkarza 
polskiego pochodzenia - Jana Kamte- 
nia (ang. Johnny Rock). Wynajmuje 
cie jego narzeezona, niejaka Red. 

Twoje zadanie to spenetrowanie za- 
kamarköw miasta - magazynow, po- 
dejrzanych biur, warsztatöw i knajp. 
Masz szanse znalezc ciekawy malerial 
dowodowy, ktöry pozwoli obciazyc 
mordero?. Wszeczie jest petno rzezi- 
mieszköw, ktörzy bez opamietania 
strzelajq do debie z najrözniejszej bro- 
ni - od rnarych damskich pistoletöw do 
öwczesnych karabinöw maszynowych. 
Twoja odpowiedz tez pochodzi prosto 
z rozgrzanej lufy automatu. szczegOInle swej se- 
kretarki Trixie, z ktöra, b$- 
dziesz miaf co jakis czas kontakt 
telefoniczny. 

John Zabiyaka 
Dystrybutor: CD Projekt, 

tel. (0-22) 25-07-03 
Psyclwbajca to wlasnie ja! 
Fafafajafarqfafa... 
Mamy rzadka, okazje po- 
röwnac najstarszy oraz naj- 
nowszy produkt firmy AMERICAN 
LASER GAMES. Przez trzy lata WARS - najlepiej zrealizowana 
i najbardziej dynamiczna ze 

ukazalo sie taeznie 
szesc gier, ktöre okreslane sa mia- 
nem „filmowych strzelanin". Po- 
chöd ten zamyka wlasnie DRUG wszystkich szesdu gier. Postep 
w technikach programowania, 
wsparty oczywiscie coraz szyb- 
szym sprzetem, pozwoliry na wy- 
produkowanie gry, ktöra przy za- 
chowaniu wielu szczegötöw grafiki 
jest bardzo ptynna i szybka. 
Prözno natomiast doszuki- 
wac sie wypracowanych 
szczegötöw scenariusza czy 
podtekstöw w wypowie- 
dziach jak w WHO 
SHOT..., wszak ak- 
cja juz dawno stala 
si§ najwazniejszym ele- 
mentem tego typu gier. 
Pod tym wzgledem DRUG 
WARS zrealizowany jest 
wzorowo. 
Tresctg gry jest opröcz 
bezustannego strzetania do „bad 
guys", zllkwidowanie gangu narko- 
tykowego, ktöremu przewodzi pe- 
wien goguS w koszuli w kwiaty. 
Trop wiedzie od Sierra County 
(stolica stanu) przez Big City (pew- 
na amerykanska metropo- 
lia) do granicy meksykan- 
skiej i dalej, do Ameryki 
Poludniowej, gdzie ukrywa 
s\q mafioso. Finalowa kon- 
frontaeja (na zdjeciu po le- 
wej) nastap w jego rezy- 
deneji, oczywiscie egzeku- 
cjabezwyroku. Przy realizacji DRUG WARS pra- 
cowalo kilkadziesiat osöb. Jest to 
produkcja na wielkg skal§, dajaca 
dobre efekty wizualne I duzo radosa 
z grania. Nawet zdeklarowani prze- 
ciwnicy gier ALG patrzyli na DRUG 
WARS zafaseynowani, przystajac 
przy komputerze, na ktöryrn gralem. 
John Zabiyaka 

Dystrybutor: CD Projekt 

tel. (0-22) 25-07-03 PC: VCj . USER£AMEf9V 

CD-ROM 

95* f W ^ VAT 
W zyciu kazde- 
go cztowieka sg 
chwile, gdy po- 
trzeba szybko 
skorzystac z za- 
soböw wiedzy. 
Si$ga si$ wtedy 
do encyklopedii, 
ktöra stoi na pöt- 
ce w kazdym sza- 
nujgcym sie do- 
mu. Ale mimo, ze 
zawarte tarn wia- 
domosci nie dez- 
aktualizuja sie, 
to w miare upty- 
wu czasu kazda 
encyklopedia sta- 
je sie przestarza- 
ta, bo swiat idzie 
szybko do przo- 
du. Wszyscy zna- 
ja. tez dtugie 
i uciazliwe prze- 
wracanie opa- 
stych tomöw 
w poszu- 
kiwaniu 
wiadomo- 
sci. 
Tymczasem jcsli dobrzc sie rozcjrzcc, 
wicdza lezy w zasicgu reki, a wlasciwie 
w zasiegu odtwarzacza CD-ROM. 

Aby korzystac ztych prawdziwych 
cudöw Icchniki, wystarczy znac jczyk 
angielski, oraz oczywiscie znspokoic 
wymagania zariocznego oprogramo- 
wania. Jesli lylko siegnijc" po srebma, 
plytkc micszczacq ponad 20 iomöw 
encyklopedii, lo wszystkic dotych- 
czasowe problemy towarzyszace do- 
slepowi do wiedzy s$ rozwiazanc. Na 
plytcc sg poza tym rzcczy, klörc ni- 
gdy nie ukaig si? w ksiqzce - filmy, 
ammacjeidzwieki. 

Komputcrowa encyklopedia lo nie 
innego, jak odpowiednio pogrupowa- 
ne artykuty, wiadomosci, ilustracje 
i innc dodaiki, do ktörych mozna sie. 
dostawac uzywajijc jednego z kilku- 
nastu wiclopoziomowych indeksöw. daty w historii ludzko&ri. Wystarczy 
kliknac na wybranym rysunku lub 
podpisic i przcnosimy si? do odpo- 
wiedniego rozdzialu. Produccnt 
infonnujc, ze koncowy produkt 
zawiera 7173 cech szczegömych, 
jakos trudno to sobie wyobrazic. 
Wszystkie prudukly z serii Ml- 
CROSOIT MULTIMEDIA sa doskonalc 
wykonane. ENCARTA nie odbiega od 
standardu i zachwyea swoim poziomem. 
Znakomicie zrcali/owanc si* odwolania, 
wystarczy kliknijc na [Kxlswictlonym tck- 
scic w celu odszukania dalszych artyku- 
löw, filmöw czy zdjec\ 

■ Compton's Interactive 
Encyclopaedla 1995 

Lncyklopcdia ta miesci na jednej 
srebmej ptytce 26 tomöw encyklopedii 
COMPTONA. Zawicru 23 tysiace ar- G rotier' s ' 
Timeline wprowadza w swiat nauki. GROLIER 
zas w moim odezueiu pozbawiony 
zostat przcz autoröw, „bajeröw" i po- 
zostal suchg skarbnicij wiedzy. 

Wszystkic kompakty zapelnionc sa. 
nicmal w calosci, zawicrajij bowiem 
ponad 640 MB danych. Na pewno 
warto zaiwestowae w taksj cncyklopc- 
dic. Dzicki WINDOWS i tcchnicc 
OLE mozna latwo kopiowac* i powie- 
Waznicjszc kweslie w kazdym arty- 
kulc sa wylluszczonc i mozna w kaz- 
dej chwili wywotac szerszq informa- 
cje na dany temat. Dodatkowo duza 
liczba atrakeji w postaci filmöw, 
hymnöw naix>dowych, niecodzien- 
nych odwotari czyni wiedzy zawartij 
w encyklopedii duzo bardzicj przy- 
swajalng, niz w tradycyjncj kshjzcc. 

Oto trzy najpopularnicjszc encyklo- 
pedic dla PC wydane na CD-ROM. 

■ Microsoft Encarta'95 

W srodku znajdujc sie 26 tysiccy 
artykulöw zgrupowanych w 94 kate- 
goriach, 8 tysiecy zdjec, ponad 8 go- 
dzin dzwicku i ponad I00 filmöw. 
Ciekawostkg sq digilalizowane pod- 
stawowe zebnia i zwroty grzeczno- 
sciowe w 60 j?zykach, takic jak 
„dzicö dobry", M do widzenia" czy tez 
«jnarn na imic Elzbicta'\ Mozna od- 
stuchiwac je pojedynczo lub tez stwo- 
rzyö listp, wedlug ktörej majij byt_ 
odgrywanc. * ■ ^Q^QJr 
^^§- 

Znako- 
mitym i baidzo pomoc- 
nym narzfdzicm jest TI- 
MELINE Jest to encyklo- 
pedia zrcalizowana w for- 
mic wykresu; zaznaezone 
sq na niej lata i wazniejszc 

Microsoft Encarta'95 tykulöw, 7 tysiccy zdjee. ponad 100 
filmöw oraz ponad 14 godzin muzyki 
i dzwi?köw. Charakleryzuje sie, lad- 
nym wystiüjem. wrecz zapraszajqcym 
do zabawy. Ekran podziclony jesi na 
ramki, w ktörych pokazujij sie wiado- 
mosci zawsze z tej samej dziedziny; 
Lstnieje wiee szansa nie pogubieniasi?. 

Dodatkowo na dysku znajdujc sie; 
program do robienia wlasnych multi- 
medialnych prezentaeji, Iqczqcy 
dzwieki, animaeje, filmy i tekst. Moz- 
na przy tym korzyslac z danych za- 
wartych w encyklopedii lub tez przy- 
gotowac wlasne. Jest takze prosta gra 
logiczna sprawdzajaca wiadomosci. 

Jako narrator wysüjpil Palrick Ste- 
wart, znan) lez jako kapitan Pickett, 
dowödca statku U-S^. ENTERPRI- 
SE w filmach STAR TREK. 

■ Mindscape Multime- 
dia Encyclopaedia: 
Grolier 1995 

Produccnt informujc o wstukanych 
21 tomach encyklopedii AMERICAN 
ACADEMY. Encyklopedia ta robi 
mniejszc wrazemc niz poprzednic, sq 
lo jednak tylko pozory. Nie ust^puje 
w wiadomosciach. lecz w wykonaniu: 
robi wrazenie stworzonej z myslq o lu- 
dziach ktörzy wolq suche fakty od tych 
oprawionych w ,Jtolorowc piörka". 
Najstabszym jej punkiem jest atlas 
swiala, najmocniejszym zas prasowe 
artykuiy, ktörych jest az 33 tysiacc. 

■ Podsumowanie 

Nie bed£ ukrywal, ze najhardziej 
podobata mi sie ENCARTA. Jest pra- 
wic pod kazdym wzglpdem perfek- 
cyjna; zaröwno jesli chodzi o wyko- 
nanie jak i wiadomosci. Drugie miej- 
sce dla COMPTONA i tysego Pata 
Stcwarda, ktöry pojawiajijc si? raz na 
jakis czas w filmikach sugeslywnie Compton's Encyclopa 
lac 

danc zdj^cia 
czy artykuiy dla swoieh 
wlasnych celöw. Poza tym jest to 
po prostu bardzo przydatna rzecz! 

Na koniec mala reneksja... czy takic 
multimcdialnc cncyklopcdic zwiastuj«) 
schick tradycjjncj ksiqzki? Wpadla mi 
ostatnio w rece plytka zawierajaca 
wszystkic dzicla sir Arthura Conan-Doy- 
Ic'a (twörc)' min. Sherlocka Holmesa) 
wstukane i gotnwe do wydruku. Niektö- 
rych mozna byk> nawet posluchac, czyta- 
nych przcz profesjonalnych lektoröw zc 
wspanial>m angiclskim akeentem... 

Marcin Kamit Görccki Dystrybutorem opisywaiiych en- 
cyklopedii jest firma CD Projekt, 
Warszawa. ul. MarszaJkowska 7/3, 
tel. (0-22) 25-07-03 Ceny: Encarta: 194,- 

Compton's HO,- Grolier 116,- SECRET SERVICE #23 55 Zamien na Macintosha! 
Marzysz o wyprawach kosmicznych? Przygotowujesz si£ do klasöwki z matmy? Piszesz swoj 
odlotowy, bajecznie ilustrowany pami^tnik? Macintosh Ci pomoze! Mamie i Tacie tez si$ 
spodoba, bo to komputer do pracy, nauki i zabawy. Znajdz, odkurz i zanies do sklepu 
swoj stary 8-bitowy komputer a dostaniesz znizke^ i kupisz nowiutenkiego Macintosha 
za 1099 USD+VAT (o 122 USD taniej)! Masz czas do 15 kwietnia. 

Ztsiaw zawiera: ll komputer Macintosh LC 475, 4MB RAM, twardy dysk 250 MB « kolorowy monitor 14 calowy (256 koloröw lub wie^e]) * klaw iaturt. 
i im sz * poLski s^iem operacyjny i plskie < zcionki ■ program Claris Works po polsku (cdyior tekstöw, program gralkzny, baza danych, arkusz kalkula- 
cyjny, poLski slownik oriografitzny) ■ komputcrowy slownik polsko-angielski i angielsko-polski „Angela" « 200 MB programöw, gier i filmöw za darmo! Aui<^7o\vj!nispr/c(UYcy Apple Computer: Biatystok Baza, ul. Bema 102, ich 2H8 92; Biclsko-Biala Qumak, ul. II I»lopada60, id. 230 54; Bydnoszcz Baza, ul. Kartoftioa 26, 
lei. 41 72 «7; Miftrotecb, uh Dworcowa 71, id. 22 11 13; Bylom Printy Poland, ul. Smolenia 16, leh 182 81 18; Gtiarisk VSE. ul. Fiszera 14, teh 47 24 51; Gdynia Sparian. 
uh Slaska 35/37, ich 211 903; Katowicc ApLand, uh Granicma 29, leh 156 19 05; KSK, uh Plebiscytowa 36, ich 157 39 57; Krakow CCNS, ul. Nowojki 11, id. 33 3-* 26; Dexter, 
uh Wrodawska 37a, ich 34 08 <*>; QMK, H. Szezepanski 2, id. 22 73 85; PC Computers, uh Crabowskiefco 13, ich 34 50 03; Lubüu Laser & Graf, ul. Pr/yjaziii 13, id. 76 10 37; 
lödz aRT, ul Piurkowska 204/210, teh 36 87 86: Foctis, ul. Zamcnhofo 5, leh 36 51 72; Olsztyn toter, uh Staromicj.ska 6, leh 23 71 30 ; Opole EVK, uh Kwko\v>ka 37, leh 54 35 64; 
Poznan Baza, Os. Na Murale 3, ich 21 32 57; Cortland, ul. Garbary 56, leh 52 69 21; Perfect, uh Crodzisb 11, id. 67 12 67; Szczecin VSE, uh Piotra Skargi 23, id. 22 18 22; 
Warszawa AitLx, uh lndir> r Glumdi 21, id. 641 16 97; Applause, ul. Wifcza 50/52, teh 623 04 91; Baza, uh Powsinska 22a, ich 642 19 14; Cortland, uh Kr/ywitkiego 9, id. 25 22 07; 
ElektrolandVotdrtm, AI Knkou.slu 11, ich 56 00 K5 w. 126 oraz uh Ostrobrjni.ska 75a, ich 13 83 45: KP-system, uh Anders» 27a/76, Ich 31 53 79; lauguage & Business, 
ul. Kon«nikton.ka la, ich 49 99 51; Mailand, uh Polna 54, leh 25 40 66; Media Graph, uh Aizacka 5c, (H. 617 27 53; partners p&p, uh GokszOwska 6, ich 37 35 10 w. 401; 
Semafic, ul Targowi 80/82. teh 618 41 97; Tacbo-bis, uh Zelazna 64, Id. 24 38 83; ViB&m, uh Jana Paftla 46/48, teh 635 86 43; Whnal, ul. Mcitfeelewskiego 27, td. 47 94 62; 
Wood, uh Sienna 82, teh 20 90 60, 4Drvam-Mayday, uh Turyaiyeawi 2, ich 484 454; wioelaw - CCS', uh ßema 17, Cd. 211 666; Printy Land, ul. Ofiar CKwiedniskich 17, 
ich 44 57 83; Robomatic, uh PUWBtaAcfai Sla>kiih 166, ich 62 33 84; SLC, uh Sktwackicgo 35, ich 446 251 Jesli kupisz komputer, wyslij kopie fakrury na adres: Apple Computer IMG Poland, Sad Ltd. DziaJ Edukacji, 02-758 Warszawa, ul. Mangalia 4, 
a Twoja szkola wezmic udzial w losowaniu mini pracowni komputerowej. Jcdna Faktura to jeden los. £ 

Apple Macintosh - komputer dla kazdego 
— v\! .«»«liiji,, Od dtuzszego 

juz czasu na Za- 

chodzie pojawia- 

jq sie programy 

skierowane do 

najmlodszych 

odbiorcöw. Z re- 

guty sq to pi$knie 

wydane multime- 

dialne „ksiqiki", 

dzif ki ktörym 

dzieci mogq 

uczyc sie czytac, 

a takze pozna- 

wac j?zy k i po- 

pra wna wymow?. 

Produkcji tego 

typu programöw, 

pozornie mato 

skomplikowa- 

nych i tatwych 

w opracowaniu, 

podejmujq sie 

tylko nieliczne 

ffirmy. Swiat dzieci r/ad/i si? prawami, 
ktöre czuja tylko nieliczni dorosli (np. 
Spielbcrg), a i lak czesto nie udajc si? 
im trafic w gusta kilkuletniego szkra- 
ha. Wsröd ostatnich uznanych multi- 
medialnych produkcji dla dzieci domi- 
nuja, ostalnio firmy BRODERBUND 
i TIME WARNER INTERACTIVE, 
obecne tez na polskim rynku. 

■ Produkty Time Warner 

Peter and ihe Wolf i Thumbelina to 
doskonate przyklady takich wlasnie pro- 
dukcji. Sq to filmowo-ksiqzkowe ada- przezDona 

Blutha.Wy- 

trawni gra- 

cze powinni 

rozDoznac" 

nazwisko; 

Bluth m 

wat kiedy 

hity jak 

ACE czy DRA- 

CON'S I-AIR. 

Film jest naprawde. 

przesliczny, cala opowiesc* zas jest bar- 

dziej intcraktywna niz WING COM- Tltumbetina 
terowe basnie ptacje dwöch bajek - „Piotrus i wilk H 
(prawic u nas nie znana) oraz „Calinecz- 
ka" (jedna z najcudowniejszych bajck 
Anderscna, znana takze u nas). Firma 
TIME WARNER b?dqca czesciq Impe- 
rium WARNER BROS gosci od nie- 
dawna na kopmpulerowym rynku, lecz 
kazdym swoim produktem definiuje po- 
ojecie MULTIMEDIA na nowo. 

Peter and the Wolf jest adaptaejq fil- 
inu Chucka Jonesa, rwörey tak znanych 
postaci jak krölik Bugs, kaezor Duffy 
czy Strus Pedziuiatr. Jako lektorzy wy- 
stqpili tak znani aktorzy jak Kirstie Allcy 
(„Pölnoc i Poiudnic" „I kto to möwi'O 
i Lloyd Bridges („W samo poludnie", 
„Akademia Policyjna" „Hot Shots"). Po- 
za ksiqzka-filmcm kompakt zawiera tak- 
ze prostq gre zrecznosciowq i interak- 
tywnc spotkanie z instrumenta- 
mi muzycznymi. Jako niespo- 
dziank?, w pudclku znalezc 
mozna drugq ptytkc, tym razein 
audio. Zawiera ona przepieknq 
symfonie Prokofiewa pod tym 
samym tytulem co bajka, oraz 
czytanq opowiesc. 

„Calineczka" zostala po- 
wolana do zycia na eknuiie 

MANDER 3. Mozna 
pospiewac sobie czyta- 
jqc tckst utworu wyswie- 
tlany na ekranie, pokolo- 
rowac po swpjemu 
wszystkie wyslepujace postacie, czy za- 
groC w jedna, z wiclu logicznych i zr?cz- 
nosciowych gier, ktöre zawiera bajka. 

■ Seria Living Books 

W scrii „Ozywionych Ksiqzck" 
wydawanc jest co k wartat kilka no- 
wych pozycji, a seria ta cieszy si? 
wielkim uznaniem. Sq to napisanc 
specjalnic dla firmy BRODERBUND 
opowicsci-elementarze, czytane stro- 
na po stronie przez dzieciecych Ickto- 
röw. Kolcjnc strony tcj cleklroniczncj 
ksiqzki sq animowanc rownoczesnic 
z czytanq opowiesciq. Na ekranie jest 
wyswictlany tekst z zaznaezeniem 
czylanego fragmentu - wszystko po 
to, by nadqzajac za Icktorem wodzic 
wzrokiem po tekscie, a przy tym ob- 
serwowae przygody bohateröw. Pro- 
dukty z serii Living Books poruszajq 
tematy zwiqzanc ze szkotq, rodzinq. 
w atmosferze przyjazni i otwartosci. 
Swq tresxiq i formq skicrowanc sq dla 
najmlodszych dzieci. 

■ Podsumowanie 

Przyznam, ze z przyjemno- 
sciq obcjrzalcm wszystkie baj- ( 
kl. Przcd wiekszosciq polskich 
dzieci lezy niestety bariera je- , 
zykowa. Dla lych zas, ktto sie; I htf 

uezq j?zyka angiclskicgo, bajki ■ 
te stanowic mogq nicocenionq | 
pomoc - napisane sa. prostym 
i przyjcmnym j?zykiem. ,\A/e went to 
the beach, 
jußt Grandma 
and xne. Ch?tnie 
zobaezylibysmy wydanq na pfytce 
CD-ROM „Starq Ba^n" Ignaccgo 
Kraszewskicgo. Czytanq przez Piotra 
Fronczewskiego lub Wieslawa Drze- 
wieza z animaejami twörcöw Bolka 
i Lolka lub Rcksia... ale do tego jesz- 
c/edtugadroga. 

Worein Kamil Görecki 

Produkty Time Warner dystrybu- 
uje DIGITAL MULTIMEDIA GRO- 
UP (cena ok. IM) .- zl). 

Living Books w wersji PC dostejpne 

m jn. w CD Projekt (cena ok. 80,- zt), 

a w wersji Macintosh - u dealeröw 

Apple SAD. 


Living Books 
fESTB " *> LV.i 

Kanadyjski Gra- 
vis ponownie za- 
atakowat rynek 
kart dzwi§ko- 
wych na PC no- 
wym produktem. 
Tym razem jest 
to Ultrasound 
w wersji Lite, 
karta rozszerza- 
jqca, ktöra prze- 
znaczona jest 
dla posiadaczy 
dowolnej innej 
karty dzwieko- 
wej lub szerzej, 
dla ekonomicz 
nie mysl^cych 
uzytkowniköw. 
Redakcja otrzy- 
mata przedpre- 
mierowy egzem- 
plarz do testowa- 
nia, przed oficjal- 
ng prezentacjg 
produktu w Pol- 
sce. Firma Gravis jako pierwsza spopu- 
laryzowata synleze Wavc-Tablc na 
komputerach PC. Onegdaj Ultraso- 
und byl wlasciwic jcdyna, a wiec 
i najlepsza karta. dzwickowa wyko- 
rzystujacg nowa lechnologie. Ten 
czas juz dawno mma], a Gravis jakby 
lego w ogölc nie zauwazyt. Nadal 
przyröwnujc L'ltrasounda do przesta- 
rzalych kart FM podezas gdy woköl 
roi sie juz od konkuxeneji na podob- 
nym poziomie. 

Tr7cba wyraznic powiedzice" zc 
produkly Gravisa przestaly byc dla 
kupujaeego atrakcyjne ze wzgledu na 
zastosowanie nowych technologii. cajaca dzwick. Pomysl stworzenia 
ACE'a bazuje na prostym spostrzcze- 
niu. Analizy wykazaly, ze przecietny 
uzytkownik nie wykorzystujc wszyst- 
kich mozliwosci swojcj karty dzwic- 
kowej. Odnosi sie to w szczegölnosci 
do graezy, dla klörych istotne jest 
w zasadzic „tylko" dobre odgrywanic 
dzwieku. Mozna by wiec odehudzic 
kartf nie zmieniajae jej funkcjonalno- 
sci dla tcj grupy uzytkowniköw. 

Zgodnic z takim rozumowaniem 
ACE jest okiojona wersja oryginalnc- 
go Ultrasounda, powstala. w wyniku 
usunicciu ukladu nagrywania diwie- 
ku oraz ukladu MIDI (w tym gniazdo Tutaj mala uwaga dla uzj-wajacych 
ACE'a jako rozszcrzenia do istniejg- 
cej kany dzwickowej. Jesli uzywasz 
osobncj karty interfcjsu do CD- 
ROM'u, to powiniencs sig zdecydo- 
wac raezej na zakup karty zintegro- 
wanej, takiej jak L'ltrasound Max. 
Dobrze jest si?. trzymac zasady zosta- 
wiania na wszelki wypadck przynaj- 
mniejjednego wolnegoslotu. 

■ Podsumowanie 

Z uwagi na sposöb konstrukeji, 
ACE'a obsluguje sie dokladnie tak 
samo jak Ultrasoundii. Bcda na nim 
dzialac wszytkie dotychezasowe gry. 
nicdostepnych nigdzic indziej. Przy- 
kladowo karta Sound Blastcr AWE- 
32. röwniez wykorzystujqca syntez? 
Wave-Table, dajc niezaprzeczalnie 
wickszc mozliwosci od flagowcgo 
produktu Gravisa, karty Ultrasound 
Max. Sila przebicia Gravisa tkwi na- 
tomiast w relatywnie niskiej cenic. 

■ Co to takiego? 

Nazwy nowych produktow czesto 
sq wymyslnymi skrotarni. 
Nie inaezej jest z „asem", 
ktöry rozszyfrowuje sie 
jako AUDIO EN- 
HANCE- 
M E N T 
CARD, czyli w wol- 
nym tlumaczeniu karta wzboga- MIDI/joysticka). Ciccia te pozwolily 
na znacznc obnizenie ceny. Uklad ge- 
neraeji dzwieku pozostal nie zmienio- 
ny, udostenia jednoczesnie 32 glosy 
i pozwala odgrywac w stereo 16-bito- 
wq, digitalizowana niuzyk?. ACE'a 
mozna wiec dokupic do posiadanej 
karty np. Sound Blasler rozszerzajac 
polciKrjal diwickowy komputcra. 

■ Instalacja 

Karta ina charaktcrystyczna dla pro- 
duktow Gravisa czerwona. wartwe 
ochronna. na laminacie. Umicszczono na 
niej wygodne zworki z dluzszym 
uehwytem. Ustawia sie nimi adres portu 
karty dzwickowej (zakres 2IOh-260h) 
nraz cwcntualnic uaktywnia port Ad l i- 
ba (stosowane jesli ACE bedzie wyko- 
rzystywany jako samod/.ielna karta). 
Z intcresujaeych nasrzcczy jesljeszeze 
podstawka pod rozszerzenie pamieci. 
Normalnie karta ma 512KB, ktöre 
mozna rozszerzyc maks^ialnic do 
1MB. ACE'a wkladarny do szcn>- 
kiego statu. Nastepnie podpinamy 
zalaczonym kabelkiem wyjscie 
dotychezasowei karty dzwicko- 
wej z wcjscicm ACE'a, a wyj- 
scie ACE'a do glo&niköw. CHia 
gniazda sq oznaezone, wiec 
nie bedzie z tym klopotöw. 
Zapowiadana iyi pudclku 
kompatybilnosc z wszyst- 
kimi innymi kanami pole- 
ga wylacznic na zmiksowaniu dzwieku 
plynaccgo zc starej karty z dzwickiem 
generowanym przez ACE'a. dema i oprogramowanic uzjlkowe do 
odgrywania muzyki. Zaleznosc ta jest 
tak Scisia, ze nawet programy firmo- 
wc zalaczonc na dyskietkach sq zyw- 
cem wzietc z pakietu inslalacyjnego 
Ultrasounda. Testowana przez nas 
wersja nie jest jeszcze wersja handlo- 
w«j, moze .sie wiec to zmicniC. 

ACE, jako tania karta d/.wiekowa 
z synteza Wave-Tablc, wypelni istot- 
na luke na rynku. Jest to pozycja 
godna polccenia wszystkim fanom 
gier kompulerowych. Gravis udo- 
wodnil, ze dobry niekonieeznie musi 
znaczyc bardzo drogi. 

Jacek Marczewski 

W pudclku: 

- karta Advanced Gravis Ultraso- 
und ACE 

- oprogramowanic uzytkowc pod 
DOS i Windows (5 dyskietck 35") 

- 100MB prograrnöw demonstra- 
cyjnych(1 kompakt) 

- kabclck audio 

- 2 podreezniki 
W)-magania sprzetowe: 
-procesor 386 lub lepszy 

- MS DOS wersja 5.0 lub pöinicjsza 

- 9 MB wolncgo micjsca na twar- 
dym dysku Kart^ sprzedawac bedzie wytaez- 
ny dystrybutor pnidukt6w Advan 
ced Gravis na Polske: 

PMC - Personal Multimedia 
Computers, Warszawa, ul. Emilii 
Plnter 47, tel . (0-22) 26-1 8-89 

Cena:129$ + VATtj.ok.380,-zl 03-982 Wnwm, Gen. Abraham« 4, id. (0-2) 671-77-77, fax (0-2) 671-76-22 Amiga 

ALADöN (A1200) hfl! 79.00 

AMERICAN POKER hazardowa 18lal..9.00 

AMITEKST PRO 38.50 

AR AB! AN NIGHTS 23.00 

BATTLESTORM strzelanina 19.00 

BANSHEE (A120O) strzelanina 52.00 

BODY BLOWS 24.00 

BRUTAL FOOTBALL sportowa 39.00 

BRUTAL FOOTBAJJ. (A1 200) sport .44.00 

BUROTIr/EstrateoJa - 61.00 

CO DO GROSZA monopoly .25.00 

CRAZY CARS H wysclgl 19.00 

DAN WILDER przygodowa. 25.00 

DOMAN wkrötce 

DRAGONSTONE roleplay'ng 49.50 

EKSPERYMENT DELRN 33.00 

FOOTBALL GLORY pHka nozna .....46.00 
FOOTBALL GLORY pHka nozna (A1200) .49.50 

FRANKO bijatyfte -...23.50 

GIEtDA SWIATOWA ekcrrtxiczra ...19.50 

HEIMDALL 2 przygodowa 57.00 

HEIMDALL 2 (A1200) przygodowa .61.00 

JAGUAR XJ220samochodowa 27.00 

JUNGLESTRIKE... 78.00 

JURAJSKI SEN zrecznoficiowa 21.00 

KR^TACZ 16.00 

KAJKO I KOKOSZprz^odowa 38.00 

LAST SOLDIER fabiryntowa 18.00 

LAMBORGHIM 42.00 

UON KING (A1200) hit! 79.00 

MAGICZNA KSI^GA przygodowa .„23.50 
MANCHESTER PREMIER LEAGUE .41.00 

MORTAL KOMBAT 2 hltl.„ ..wkrötce 

PINKiE zrecznoiciowa .38.00 

POLEWALW™ . 21.00 

ROBINSON REQUIEM prz^odowa 52.00 

ROBINSON REQUIEM (A1200) 57.00 

ROOSTER zrecznosciowa 13.50 

ROOSTER 2 zreczrosaowa 18.00 

SABRE TEAM komandosl 39.00 

SABRE TEAM (A1200) 46.00 

SHADOWORLDS 23.00 

SHAQ FU - 86.00 

SKELETON KREW (A1200) zreczn.52.00 
SKY HIGH STUNTMAN zreczno$c...21 .50 

SOCCER KID zreczncsciowa 41.00 

SOCCER KID (A1200) 46.00 

STREET HASSLE bijatyka .^. 11.00 

TAEKWONDO MASTER wkrötce 

TFX (A1200) symulator wkrötce 

THB€ PARK (A120O) _ 78.00 

TRAPSNTREASURES przygodowa. .39.00 

UNIVERSE przygodowa 58.00 

WOLFCHILD zrecznosciowa 27.00 

XENON 2 14.50 

ZA 2ELAZN4 BRAM4 25.00 IBM PC 7 DM, 7 NOCY wkrbice 

ALADDIN hit! .79.00 

ALONE IN THE DARK 1 i 2 wkrötce 

ARNIE2komandos 23.50 

BATTLESTORM strzelanina 19.00 

BC RACERS. 52JJ0 

BIG RED ADVENTURE przygodowa 69.00 

BURNTIME strategiczna 64.00 

BRUTAL FOOTBALL sportowa .......44.00 

CORRIDOR 7 doorn-podobna 64.00 

CRAZY CARS 2 wyScigl 19.00 

F-14 FLEET DEFENDER symulator .103.00 

FIFA SOCCER pHka noina 61.00 

GRAND PRIX UNLIMITED wy£cioi...47.00 
HAND OF FATE (PL) przygodowa.. 78.00 

HANNIBAL (PL) 46.00 

HEIMDALL 2 przygodowa ..57.00 

H1STORIA 1950 

IMPERIUM GALACTICA strateg 19.00 

INFERNO .wkrötce 

JANOSIK zrecznosciowa 11.00 

JAMES POND 2 14.50 

JAZZ JACK RABBIT- .36.50 

LAMBORGHINI auto moto 42.00 

LOW BLOW boks 39.00 

UON KING hltl „ 79.00 

MANCHESTER PR. LEAGUE nowsu ..46.00 

MATEMATYKA kl. IIHV 19.50 

MORTAL KOMBAT 2 hit!...- wkrötce 

ONE MUST FALL« . 49.00 

ORTOGRAFIAedukacyjna 19.50 

OSADNICY. 26.00 

PACIFIC STRIKE symulator 91.00 

RAMON^ SPELI wkrötce 

RICK DANGEROÜS 2. 1450 

ROBINSON REQUIEM przygodowa-.~57.00 

SABRE TEAM komandosi 46.00 

SHADOWORLDS „.23.00 

SOLTYS ™..26.00 

SOCCER KID zrecznosciowa 46.00 

SPY MASTER lablrynt .2160 

STREET FIGHTER 2 bijatyka 33.00 

SUBWAR 2050 tödz podwodna 79.00 

SURF NINJAS karate - 28.00 

SYNDICATE (PL) strategiczna 69.00 

SYSTEM SHOCK (PL) RPG 103.00 

TEEN AGENT 48.00 

THEME PARK ekonomlczna 79.00 

UNCOVER IT arXancid 18 tat 23.50 

UNIVERSE przygodowa 58.00 

UTOPIA strategiczna ~ 35.00 

TFX symulator 135.00 

QUARANTINE symulator 77.00 

WffJG COMMANDER ARMADA symulator ..78.00 

XENON 2 14.50 

ZOOL 2 zrecznosciowa 51 .00 

MlA 19.50 PRZEDSTAWIONE TYTUfcY 
TO NIEWIELKA CZ£$6 

NASZEJ OFERTY. 

KOMPLETNY KATALOG 

Z OPISAMI I CENAMI 

WYSYtAMY GRATIS Zapraszamy! 

wszystkich naszych obecnych 

i przysztych klientöw 

na targi „PlayBox" 

w Kafowickim „Spodku" 

od 31.03.95 do 2.04.95 oraz na targi „Multimedia" 

(„Infosystem") w Poznaniu 

od 10.04.95 do 13.04.95 IBM PC CD-ROM Amiga CD 32 7th GUEST przygodowa 70.00 

ALONE IN THE DARK 1, 2, 3.~.w1crötce 

BC RACERS 60.00 

BIG RED ADVENTURE 69.00 

BURNTIME sr/ateojczna 69.00 

COMMANDER BLOOD 105.00 

CRIME PATROL 2 125.00 

CYBERIA 165.00 

CYBERWAR (4 CD) 220.00 

CYCLEMANIA 185.00 

DAWN PATROL symulator „....120.00 

DESCENT 165.00 

DRAGON LORE przygodowa .200.00 

CRIME PATROL 120.00 

ENCORE (3 gry) 69.00 

ECSTATICA przygodowa 78.00 

GABRIEL KNIGKT pr2ygodowa....105.00 
GROLIER'S ENCYCLOPAEDIA ...115.00 
FORTRESS OF DR. RAWAKI ......160.00 

HEIMDALL 2 przygodowa 69.50 

INFERNO symulacja 160.00 

UTTLE BIG ADVENTURE 103.00 

MAD DOG McCREE film-strzel 85.00 

MAD DOG 2 film-slrzelanina 90.00 

MAGIC CARPET przygodowa 103.00 

MEGARACE wyfcigi 55.00 

MICROSOFT ENCARTA'95 195.00 

MORTAL KOMBAT 2 hit! wkrötce 

MYST przygodowa 140.00 

QUARANTINE 79.50 

REBaASSAULTgwiezdnewojny ....105.00 
RISe OF THE ROBOTS wa*i robotöw195.00 

SPACE PWATES film , 120.00 

SYNDICATE strategiczna.» 69.00 

SYSTEM SHOCK role playfng 103.00 

TFX symulator 165.00 

THEME PARK ekonomlczna 79.00 

UNDER A KILLING MÜON int. film...220.00 
WHO SHOT JOHNNY ROCK film ....70.00 
WING COMMANDER 3 (4 CD)....180.00 
WORLD ATLAS 5.0 73.00 ALFRED CHICKEN 

ALEN BREED TOWER ASSAULT 
ARABIAN NIGHTS zrecznosoowa 

ARCADE POOL 

BANSHEE strzelanina 

ÖATTLE CHESS 

BRUTAL FOOTBALL 

BUBBA W STICK zrecznoSctowa. 
CANON FODDER zrecznosaowa. 

CASTLES 2 

CHAOS ENGINE strzelanina 

CHUCK RXK zrecznosciowa.... 
CHUCK ROCK 2 zreczrcSctowa. 
DEFENDER OF THE CROWN 2. 

DRAGONSTONE roleplaylng 

HaDS OF GLORY 

FIRE FORCE komandosi 

FLY HÄRDER strzelanina..™ 

HEIMDALL 2 przygodowa 

JAMES POND 3 

JOHN BARNESS FOOTBALL... 
LOST VIKINGS zrecznosciowa.. 

MICROCOSM ...... 

PREMIERE zrecznosciowa- 

PGA TOUR GOLF 

RßE OFTHE ROBOTS walkl 

SABRE TEAM 

SENSIBLE SOCCER 

SLEEPWALKER. _ ( 

SOCCER KID 

SUPERSTARDUST « 

SURF NINJAS karate 

TOTAL CARNAGE strzelantra. 

ÜFO: ENEMY UNKNOWN 

ÜNIVERSE przygodowa ...... ...... 

WILD CUP SOCCER 

WHALE'S VOYAGE przygodowa ... 
zoa ... ..39.00 
..79.50 
..50.00 
..52.00 
..57.00 
..48.00 
..46.00 
.38.00 
120.00 
..48.00 
..5&00 
.38.00 
.38.00 
.70.00 
.57.00 
120.00 
..39.00 
..50.00 
..62.00 
..51.00 
..50.00 
..48.00 
145.00 
..38.00 
102.00 
155.00 
..62.00 
.56.00 
.50.00 
.62.00 
.74.50 
.5200 
.39.00 
130.00 
..62.00 
..50.00 
..52.00 
..59.00 Atari XL/XE Commodore 64 ALFA BOOT tekstowa 6.00 

AROUND THE PLANET 6.00 

CRYPTS OF EGYPT labirynt „.6.00 

DEATHLAND labirynt 6.00 

INNY SWIAT przygodowa ..6.00 

LIVING DAYUGHTS zrecznosoowa.6.00 

N'OSCOW 1993 strateciczna 6.00 

MOUNTAIN BIKE rowery £.00 

SEXQUIX „ .5.50 

SIDBVINDER ZTecznc&fcwa... .6.00 

STARBALL zrecznosaowa 6.00 

SWIAT OLKIEGO labirynt ......6.00 

TEACHER KILLER tekstowa ...6.00 DROID strzelanina 5.00 

KACPER przygodowa 5.50 

KOLONYstrategia _ .» .....5.00 

ORTOPUZZLE zabawa edukacyjna.5.50 

RALLY SIMULATOR wysogi 5.50 

ROCK STAR manager . 9.00 

RODEO GAMES sportowa 6.00 

SHEVAMPIRES 5.50 

SOCCER CHALLENGE 5.50 

STEfGER 5.50 

THEATREEUROPE 5.50 

VIXEN 5.50 

WtADCA strategiczna 5.00 TtUSTYM DRUKIEM OZNACZONO NOWO$CI ♦ ABY OTRZYMäC SZCZEGÖtOWY SPIS PROGRAMÖW PRZYSLU KOPERT^ ZWROTN^ Z ADRESEM I INFORMACJ^ 
OTYPE POSIADANEGO KOMPUTERA ♦ PODANE CENY MOG^ ULEC ZMIANIE ♦ ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU PRZY UL GEN. ABRAHAMA 4 (d'JÖZWIAKA) 
OD PONIEDZIAtKU DO PIATKU MI^DZY 10.00 A 18.00 ♦ PROWADZIMY SPRZEDA2 WYSYLKOW/J. DO PODANYCH CEN DOLICZAMY KOSZTY PRZESYtW 
PRZYJMUJEMY ZAMÖWIENIA TELEFONICZNE I LISTOWNE ♦ POSIADAMY WSZYSTKIE WARTO$CIOWE GRY I PROGRAMY EDUKACYJNE B^CE NA RYNKU ♦ ^^ Podte dzialania naszych wrogöw, 
wspierane przez nie wymienione 
z nazwy (przeciez kazdy chee zy6) in- 
stytucje, niestety ckazaly s i? skuteez- 
ne.Wzwiqzkuzlikwidacj^legodzia- 
lu serdeeznic dziekujc wszystkun 
czylelnücom za stosy poprawek, a tak- 
ze za röznego rodzaju uwagi i po- 
mysly. Mimo zamkniecia lej rubry- 
ki nie ustawajcie w doskonaleniu 
swoieh umiejetoosei, bo lepsze cza- 
sy na pewno nadejdaj 

Andriej Buzow 

COLONIZATION 

Wszystkie poprawki wprowa- 
dzamy do püku COLONYxx.SAV. 
Biezqcy rok zapisany jest pod off- 
setem 1 Ah (2 bajty) . TloSc zlola za- 
pisana jest 21715 bajtöw od KON- 
CA püku i zajmujc 2 bajty. Infor- 
maeje o kazdym z miast raajq roz- 
miar 202 bajtöw. Aby dokonac 
zniian wyslarczy odnalezc nazwe 
miasta i wybrac odpowiednie prze- 
suniecie (liezone wzgledem pierw- 

szej liter>' nazwy) 

Przcsuniccic Znaczenic 

-2d Wspofrzedna X pcHozenia miasta 

-Id Wspohz^na Y polozenia miasta 

Od Nazwa miasta 

29d Liczba mic szkaricöw (Max . 32) 

30-6 Id Obowiqzki mieszkaftcöw 

Mozna wykorzystywad kody 
profesji od 00h do 1 In oraz 

13h-Teacher 

62-93d Zawody mieszkaricöw 
00h - Expert Farmers 
01h - Master Sugar Planters 
02h - Master Cotton Planters 
03h - Master Tobacco Planlers 
04h - Expert Für Trappers 
05h - Expert Lumberjacks 
06h - Expert Ort Miners 
07h - Expert Silver Miners 
08h - Expert Fishermen 
09h - Master Distillers 
Ah - Master Weavers 
OBh - Master Tobacconists 
OCh - Master Für Traders 
ODh - Master Carpenters 
OEh - Master Blacksmiths 
OFh - Master Gunsmilhs 
10h - Hrebrand Preachers 
11h- Eider Statesroen 
14h -Hardy Pioneers 
15h - Veteran Soldiers 
16h - Seasoned Seouls 
18h - Jesuit Missionares 
19h - Indeniured Servants 1 Ah - - Petty Criminuls 
1 Bh - Indian Converts 
ICh-FreeColonists 
1 44d Hammers (2 bajty) 
152d Food (2 bajty) 
1 54d Sugar (2 bajty) 
I56d Tobacco (2 bajty) 
158d Cotton (2 bajty) 
160d Fürs (2 bajty) 
1 62d Lumber (2 bajty) 
1 64d Ore (2 bajty) 
166d Silver (2 bajty) 
168dHorses(2bajty) 
170dRum(2bajty) 
I72dCigars(2bajty) 
174dClolh(2bajty) 
176dCoats(2bajtv) Za stan statku odpowiadaja. czte- 
ry starsze bity (0h - sprawny ,1h- 
zniszezone zagle,2h-zniszczony 
maszt, 3h - przeciek kadluba). 
Cztery mlodsze bity okreSlajq typ 
statku (0h - pinnace, 1h - sloop, 
2h - barka, 3h - cargo fluyt, 4h - 
merchmant, 5h - fast galleon lub 
frigate (od 1660 r.), 6h — war gal- 
leon, 7h - galleon). Dia przykiadu 
wpisanie pod offset 416d warto- 
sci 1 7h zastapi pierwszy statek gal- 
leonem ze zniszezonymi zaglami. Replay). Pozadanq ilosc pienigdzy 

wpisz pod offset 130Fh (4 bajty) 

i nagraj plik poleceniem S "GA- 

ME.SC\08,O4O0 T 5B0A. 

10 POKE 56334 JO:FOKE 1 ,51 
20 FOR 1=53248 TO 57343:PO- 

KE (I+4096),PEEK(D:NEXT I 
30 POKE 1 35:POKE 56334,1 
40 POKE 648,204: POKE 

53272,58 

50 POKE 56576.PEEK ((56576) 

AND 252) 

Marcinus, Pultusk SAVEGAMER 

Z przykroscia oznajmiam, ze z powodu nacisköw czynniköw wyzszych oraz rozmaitych insy- 
nuaeji, podejrzen i pomowien rubryka ta ulega na czas nieokreslony zawieszeniu! 178d Trade Goods (2 bajty) 
180d Tools (2 bajty) 
182d Muskels (2 bajty) 

Ponadto pod przesuniecic 1 30d na- 
lezy wpisac FFh, pod 131d - F3h, 
pod 132d - FFh, pod 133d - 3Fh, 
pod 1 34d - FFh, pod 1 35d - 03h co 
wyczaruje wszystkie budowle. 

PIRATES (PC) 

Zmian dokonujemy w pliku PI- 
RATESx.SAV 
Offset Znaczenie 

392d Ilosc statkow (max . 8) 

238d-240d Stan wlasnego konta 
242d-244d Hose akröw ziem! 
246d-247d Ilosc zlota u kupea 
1 1 ld Tynrty hiszpariskie 

00h - Letler of marque 

01h -Ensign 

02h - Captain 

03h - Major 

04h -Colone! 

05h-Admiral 

06h - Baron 

07h - Count 

08h-Marfciz 

09h -Duke 
1 I2d Tytuty angielskie 

1 1 3d Tytuty franeuskie 

114d Tytuly holenderskic 

I18d Stancyvvilny 

OOh-Kawaler 

01h-2onaty 
4l6d-423d Stan i rodzaj statku Poza tym offsety 578d, 580d, 
582d, 586d i pobliskie odpowiada- 
ja. za mape; skarböw. 

Jurek, Szczecin 

NYET3 

Zmian dokonujemy \v pliku GA- 
MEx.SAV.Podofföet 10370dna- 
lezy wpisac 514Dh i ktopotöw zka- 
sa. miec juz nie bedziesz. 

Trabka.Tychy 

STEEL THUNDER (C-64) 

Wszystkie dane zapisane sa. 
w pliku TJL. Nalezy odnalezc swo- 
ja. ksywe. w pliku. 14 bajtöw za 
pienvsza, liteiq wpisany jest twöj 
stopieii, 15 - medale (2 bajty), 17 
- liczba wykonanych misji (2 baj- 
ty), 23 - rany jakie odniosleS (2 
bajty), 25 - ilosc straconych czol- 
göw (2 bajty), 27 -diugo£c sluzby 
(2 bajty) , 29 ilosc; punktöw ( 1 2 baj- 
töw). 

Secam, Gdansk 

0IL IMPERIUM (C-64) 

Po uruchomieniu ponizszego 
programu wczytaj plik GAME.SC 
i przejdz do monitora (np. Action LEGEND (PC) 

Zmian dokonujemy w pliku 
•JSAV« 

Postac Pieniadze Przcdmioty 
Pienvsza 46h-48h 2Ah-39h 
Druga C6h-C8h AAh-B9h 
Trzccia (46h-148h 12Ah-139h 
Czwarta IC6h-lC8h lAAh-IB9h 

2eby micC duzo kasy wyslarczy 
wpisac 1 pod odpowiednie offsety 
wartofic FFh. Kody przcdmiotöw 
w tabeli. 

Marcin Szkudlarek.Pleszew 

F-152(PC) 

Zmian dokonujemy w pliku 
HALLFAME. 

Pod offset 30d wpisujemy 06h, 
a pod 3 ld - I Fh co daje najwyzszq 
rang? i piers pelng medali. 

CENTURION (PC) 

W pliku x.CSV odnajdujemy na- 
zw? jednego z legionöw. 14 bajtöw 
za pierwszq literq nazwy znajduje 
sie lyP legionu (2 bajty - 0000h - 
lnf;0001h - Cav; 0101h - Army), 
6 bajtöw za pienvsza. literq - ilosc 
piechoty (2 bajty - nie przekrocz 
wartosci maksymalnych ), a 8 baj- LEGEND 01h Helm 
02h Golden Helm 
03h Frost Helm 
04h Mithril Helm 
05h Blood Helm 
06h Cloud Helm 
07h Angel Helm 
08h Dragon Helm 
09h Holy Helm 
OAhWingedHcim 
OBh Serpcnt Helm 
OCh Hero Helm 
ODh War Helm 
OEh Doom Helm 
OHi Chaos Helm 
lOhDealhHelm 
1 lh Sun Amulei 
12h Moon Amulet 
l3hSerpent Amulet 
14h Aniber Amulet 
15h Dragon Amulet 
16h Cloud Amulet 
17h Lealhcr Bools 
1 8h Iron Boots 
19h Elf Bools 
1 Ah Golden Boots lBhCrystal Boots 
ICh Cloud Boots 
IDhLcatherBuckler 
lEhBuckler 
lFhArcShield 
20h Battle Bane 
21h Iron Shieid 
22h Golden Shieid 
23h Bane Shieid 
24h Dragon Shieid 
25h War Shieid 
26h Serpent Shieid 
27h Heron Shieid 
28hRobcs 
29h Leathers 
2Ah Chain Mail 
2Bh Plate Mail 
2Ch Bracers 
2Dh Mithril Chain 
2Eh Arcane Bracers 
2Fh Mithril Plate 
30h Stealth Bracers 
31h Blood Leathers 
32h Crystal Chain 
33h Crystal Plate 
34h Holy Crystal 
35h LeathcrGloves 36h Aniber Ring 
37h Gauntlets 
38h Chaos Gauntlets 
39h Serpent Ring 
3Ah Cloud Ring 
3Bh Dragon Ring 
3Ch Blood Ring 
3Dh Sun Ring 
3Eh Stealth Ring 
3Fh Moon Ring 
40h Mithril Glovcs 
41h Battle Gloves 
42h Dagger 
43h Short Sword 
44hStaff 
43h Broad Sword 
46h Mithril Dagger 
47h Bettle Siaff 
48h Battle Axe 
49h Mithril Bladc 
4Ah Mithril Sword 
4Bh Mithril Axe 
4Ch Blood Axe 
4Dh Heron Blade 
4EhHeroStaff 
4Fh Dcath Axe 
50h Stealth Blade 51h Death Blade 
52h Arcane Sword 
53h Doom Blade 
54h Blood Axe 
55h Vorpal Blade 
56h Slugger 
57h Crystal Blade 
58h Ancicnt Siaff 
59h Mystic Axe 
5Ah Mystic Sword 
5Bh Mystic Dagger 
5Ch Mystic Staff 
5Dh Bag of Bat Wings 
5EhBagofGold 
5FhBagofSulphur 
60hBagofRoots 
61hBagofCrystals 
62h Bag of Venom Sacs 
63h Bag of Ugly Teeth 
64h Bag of Bcrries 
65h Bag of Fiery Clav, s 
66h Araber Staff 
67h Moon Staff 
68h Crystal Staff 
69h Serpent Staff 
6Ah Sun Staff 
6Bh Dragon Staff 6Ch Amber Wand 
6Dh Moon Wand 
OEh Cloud Wand 
6Fh Dragon Wand 
70h Serpent Wand 
71h Sun Wand 
72h Crystal Wand 
73h-82h Scroll 
83h Cravern Image 
84h Holy Reüc 
85h Skull Key 
86h Iron Key 
87h Bronze Key 
88h Silver Key 
89h Gold Key 
8 Ah Diamond Key 
8Bh Crystal Key 
8Ch Azure Key 
8Dh Emerald Key 
8 Eh Ruby Key 
8Fh Topaz Key 
90h Ornate Key 
91hDariKey 
92h Moon Key 
93h UnKcy 
94h Permit 
95h Serpent Crystal 96h Moon Crystal 
97h Chaos Crystal 
98h Dragon Crystal 
99h-9Ch Corpse (kolej 
nych postaci) 
9Dh Serpent Potion 
9Eh Power Polion 
9Fh Cloud Polion 
AOh Moon Potion 
Alh Aniber Potion 
A2h Serpent Polion 
A3h Hero Potion 
A4h Golden Potion 
A5h Serpent Polion 
A6h Bronze Potion 
A7h Dragon Potion 
A8h Serpent Potion 
A9hHorn 
AAhLyre 
ABh Mandolin 
ACh Harmonie Lyre 
ADh Crystal Mandolin 
AEh Diamond Hörn 
AFh Battle Hom 
BOh Arcane Mandolin 
Blh Angel Harp 
B2hMixingBowl 60 SS/KGB SECRET SERVICE: 00-646 Warszawa töw - ilo& kawalerii (2 bajty - nie 
przekrocz maksymalnej wartosci). 

EYE OF THE BEHOLDER (PC) 

W pliku EOBDATA.SAV od- 

liajdujemy imie postaci. Praesunie- 
cie Iic7.one jest od poczqtku imie- 
nia bohatera. 
Przesuni9cie Znaczenie 

1 ld STRENGHT (4 bajty) 

1 5d INTELIGENCE (2 bajty) 

I7d WISDOM(2bajty) 

19d DEXTERITY (2 bajty) 

2 ld CONSTITUTION (2 bajty) 
23d CHARISMA (2 bajty) 
25d Maximum HP 

26d Aktuulne HP 

27d ARMOR CLASS 

34d LEVEL 

37d EXPERIENCE (3 bajty). 

UWAGA. JeSli postac jestdwu- 
klasowa to sq iniw przesuniecia dla 
LEVEL i EXPERIENCE: 
33d LEVEL 2 
37d EXPERIENCE 2 (3 bajty) 35d LEVEL I 

4Id EXPERIENCE I (3 bajty) 

Ponadto od 123 bajtu za pierw- 
szq literq imienia postaci zapisana 
jest zawartoSc plecaka - 14 pozy- 
cji po 2 bajty kazda. Kody przed- 
miotow podane sq w labeli ponizej. 

EYE OF BEHOLDER 2 (PC) 

Zmian dokonujemy w pliku 
EOBDATAx.SAV. Przesuni?cie 
I iczone jest od pierwszej l'rtery im»e- 
nia bohatera. 
Praesuniecie Znaczenie 
I2d STRENGHT (4 bajty) 
16d 1NTEUGENCE (2 bajty) 
18dWISDOM(2bajty) 
20d DEXTERITY (2 bajty) 
22d CONSTITUTION (2 bajty) 
24d CHARISMA (2 bajty) 
26d Maximum HP (2 bajty) 
28d Aktualne HP (2 bajty) 
30d ARMOR CLASS 37d LEVEL 

40d EXPERIENCE (3 bajty). 

UWAGA. Jesli posta£ jest dwu- 
klasowa to sq inne przesuniecia dla 
LEVEL i EXPERIENCE: 

38dLEVEL2 

44d EXPERIENCE 2 (3 bajty) 

37d LEVEL I 

4üd EXPERIENCE 1 (3 bajty) 
Neevor, Tomaszöw Lubelski 

LANDS OF LORE 

W save, na offsecie 
1113 (hex 459) zapisana 
jest informacja o ilosci 
twego zlota. Wystarczy 
wpisat tarn liczbe 
6A0F (zaczynajac od po- 
zycji 1113), by uzyskac 
4000 sztuk zlota. 

Wojciech Pisula _ f/t£ SIMCITY 2000 
W momencie gdy zabraknie ci 
pieniedzy nagraj gre i do save wejdz 
przy pomocy dowolnego DISK 
EDITORa. W offsecie 39 (hex 27) 
zmien zawarto££ z 00 02 42 20 na 
7F 02 FF FF. Masz teraz 
2.000.000.000 $. Na jakis czas po- 
winno wystarczyc. 

Piotr Frackowiak B€ATKA W- 8 
(*ȣM>S EYE OF THE BEHOLDER — 

0001h LEATHER ARMOR 

000?hROBE 

0003h STAFF 

0004h DAGGER 

OOföh SHORT SWORD 

oof/6hLoancKs 

0007h SPEILBOOK 

OOfSh CLERIC HOLYSYMBOL 

CG** LEATHER BOO IS 

OOOAh IRON RATTONS 

OUllhJEWELEDKEY 

0012h POTION OFGIANTSTKENGHT 

0013h BLUEGEM 

<X)14h SKULL KEY 

OfilShWANDOPFROST 

OClftSCROa 

0017h R1NGOFSISTESANCE 

0018h RING OFFEATHER 

0019h RING OF PROTECTION +2 

001 Ah ADAMAKTTTE DAR! +5 

00 IB-lDh SCROLL 

OOIEhlRONRATiONS 

OOIFh PALADIN HOLY SYMBOL 

0020h WAND OF SILVIAS 

0C2lhDWARFBONES 

0022h KEY 

OCÜhCOMNfiSSlON AM) LETTER OFMA 

RQUE 

0024h AXE 

OÜ25hDAGGER 

OCQfihDART 

0027h ADAMANTITE DART +4 

(MShHALBERD 

002*CHAINMAIL 

(XQAhHELMET 

(«BhDWARFHELMET 

0Ü2ChSILVERKEY 

002Dh ADAMANTITE LONG SWORD *1 

00'EhMACE 

002Fh a'RStD LONG SWORD -2 

0030h POTON OF EXTRA HEALDJG 

(■3]L'GU::.S()C>: 

0(fl2hREDGEM 

OütthCRBOF POWER 

0034h DW ARVEN HEALING POTION 

OütfhROCK+l 

lUdhlj'CONOniXiAAHLAüVC 

OCBTT» RATTONS 

0138h FANCY ROBE 

OC39hROCK 

OOAhKNEOUSROCK+l 

OWBb MAGE SCRaL OF OETECT MAGIC 

OttChSPEAR 

003Dh STAFF 

003B STONE MEDALION 

0Ü3FhRAT!ONS 

OWCtiHALFLINGBONES 

OWIhLOCKPKKS 

0042h ROCK 

0043h DART +2 

(XM4-4* RATIONS 

0047h ROCK 

OWaAXE 

KW9b ARROW 

KMAhSHIELD 

OMhARROW 

0WC-4DhRATICKS 

OOffih LEATHER BOOTS 

(XMFhREDCEM 

0050h AXE 

0051h POTON OFOANT STONGHT 

032h RATIONS 

0053h ROCK 

0054h RATONS 

0055h BOW 

OQMh STONE DAGGERS O057hAXE 
OQSftHELMBT 

005* AXE 

005 Ah RATTONS 

(KSBh H ACE SCRCLL OF SHIELD 

OOSCbSUNG 

005Dh ARROW 

oosnRAHOts 

GOSFh POTION OFHEALING 

006"* ROCK 

0061h MACE 

0062h MACE 

0063h ARROW 

006* CHAINMAIL 

0065h SHIELD 

0066h ARROW 

0O67-68hIRONRATIONS 

0069h POTION OFHEAUNG 

006A-6Bh BLUEGEM 

006Ch ARROW 

006D-6EhMACE 

006Fh MAGE SCROLL OF DETECT MAGIC 

0TO. 'BACKSTABBER' +3 

0071h RATIONS 

0072h SHIELD 

0073h RATJONS 

0074h POTION OFHEALING 

00?5hROCK 

00» CLERK SCRCLLOF FLAME BLAK 

0077h ROCK 

001h BLUEGEM 

0079-7 Ah RATIONS 

OÜTBh ARROW 

007QROCK 

007Dh LONG SWORD 

007BWANDOFMAGIC 

OOJHl ARROW 

OCieOhMACE 

0081h RLNG+3 

0082h DW ARVEN KEY 

0083h ARROW 

0(B4h RING OF ADORNMENT 

0085h ROCK 

0f«6hPOTICN OFHEALING 

0087h MACE 

00&-RVh POTION OF CURE POISON 

OOfiAh MEDALION OF ADORNMENT 

OOtflhROBE 

00SCh'DROWCL£AVER'+3 

0GH* STONE SCEPTER 

008Eh WANDOFFROST 

(WFh POTION OFHEALING 

0W3h MAGE SCROLL OF FLAME ARROW 

Ö09lhCLER!C SCROLL OFSLOWPOTION 

0092-WhIRCK RATIONS 

0095h DWARVEN HELMET 

OOHhDWARVENSHiaD 

0097h ROCK 

0098h ARROW 

(KWh DWARVEN KEY 

OWAhROaC 

Of^Bh CLEIOC SCROLL OF HCU) PERSON 

O09QIRON RATIONS 

OWDhSPEAR 

009EhSTONENECKLACE 

O09Fh CLERIC SCS0U OF AID 

OQAOh W& SCRaL CF HASTE 

OOAlhIRONRATONS 

t«A2h CLERC SCRCLL CF DETECT MAGIC 

00A3hlRON RATIONS 

OOMhLONGSWCRD 

0CA5hIRONRATONS 

OQUhOOQfiSKW AND LEITER CfMARQL'E 

00A7h POTION OFPOISON 

OCAShIRCK RATTONS 

00A% MAO! SCRCLL OF HSPEI.I. M AGC OOAAhROCK 

OOABhPLATEMAIL 

00AQDWAÄVENKEY 

OOADh SCALE MAIL 

00AEhCURSEDAXE-3 

O0AFhCURSEDSLING-3 

OOBÄKEY 

OOBlh RING OF FEATHER FAa 

(Kß2hMAGESCROaOFLNVISIBIlJnf 10 

tOB3hKEY 

00B4h CLERK SCRCLL OFPRA^TiR 

OQBSb BOOTS 

00B6-BFfcKEVKLEGG 

00C0-<:i h DWARVEN KEY 

OÖOi M,\GE SCRaL OFHOLD PERSON' 

OOGhSTONERING 

OQOi ROCK 

OOC5hOERICSCROLLCFDBPEL MAGIC 

OOCÄCLESICSCROaOFCÜRESERXXS 

(HOiKEY 

OOCEh DWARVEN SHiaD+I 

C-OCRtROCK 

00D0hMACE+3 

OODIhBRACERS 

00D2h WAND OF MAGIC MISSILE 

00091 DWARVEN KEY 

0OD4h R^G OF ADORNMENT 

00D5h CLERK? SCRaLOF FLAME BLADE 

O0D6h MAGE SCROLL OF FIREBALL 

OOÜ7h CHIEFTAIN HAUBRD +5 

OODShlRON RATIONS 

00D9b NEKLACE OF ADORNMENT 

OODAh aüRMT SCROLL OF BLESS 

OODBh ARROW 

OODChdERIC SCROLL» PROTECTEVIL H) 1 

OODDh CLERK SCROLL OF REMOVE PA- 

RALYS1S 

OCDQ CLERK SCRCH1 CF SLOW POTON 

OODFhCLERK SCROLL OFCREATEFOOD 

OOEChKEY 

OüEBiLUCKSTONEMEDALION 

OOE2hRING+2 

O0E3-E6T» ARROW 

L-:t7ii'MJ(XR'f3 

OOE8hBRACERS+3 

00E*RINGOFWTZARDRY 

OOEAh M AGE SCROLL OF FEAR 

OCEShJEWELEDKEY 

OOEaBANDED ARMOR 

OOED-EFh ARROW 

OOFÖhDROWKEY 

CKi : lhM/\GESCRaLOFLKKnsTNGBaT 

0ÜF2hKEY 

0(F3h POTION OFHEALING 

OOPlhDROWKEY 

00F5h CLERJC SCROa OFCURE LICHT 

OtHhJEftTLEDKEY 

00nbRCBYKE\' 

OtFSh ROCK +1 

00F» WAND OF STICK 

OOFAh SHIELD 

OÜFBh aERJC SCRaL OF PRÄGER 

(KmOHK SCRCLLOF MITRAL POISON 

(XK* CLERIC SCRaL OFCVRE CRITICAL 

(JOFEh MEDAUON OF ADORNMENT 

OdTh RING OF ADORNMENT 

0100h RINGOF SÜSTENANCE 

010Ih'NIGHTSTALKER'+3 

0102h CLERIC SCROLL OF HOLD PERSON 

OKOhROCK+1 

0104h RL'BY KEY 

(1 105h M ACE SCROLLOF INVNBtUTY 10" 

0106h DROW BOW 

OUTCiDROWKEY 

OH» CLERK SCROLLOF PROTECTEVIL 

0109h DROW BOOTS OlOAh POTON OF EXTRA HEAliNG 

OIOBh CLERIC SCRCLL CF RAISE DEAD 

010a RL'BY KEY 

0101* DROW KEY 

MCQJBWELEDKEY 

OJOft MAGE SCROLL OF SHIELD 

OIIChWANDOFLIGHTNTNG 

01 1 1h CL'RSS) PLATE MAIL OF GREAT 

BEAL'TY-3 

0I!2hFLAlL 

Ol 13h DROW KEY 

OlKhROBE 

01 15h SCEPTER OF KIN'aY MK3HT 

01 16h MAGE SCRaL OF ICE STCRM 

01 17h LOCKPICKS 

QUA DROW KEY 

01 1% CLERIC SCRaLCF DETECTMAGIC 

OlIAEPOnONOFPOISCW 

Ol IBh MACE SCROa OF STONESKIN 

01 IC-lBi ARROW 

01 IFh DROW KEY 

012di CLERIC SCRaLOFDISPlB' M AOC 

0121hCUaiCSC8OLLOFCURESERia'S 

0122h M AGE SCRaL OF IN VTSrBIUTY 

1 231 CLERIC SCROLL CF FLAME BLADE 

01 24hCLHRIC SCRaL CF PROTECT E\U 

0125h MAGE SCRCLLOF ARMOR 

0126h DROW SHIRD +3 

01 27h aERIC SCRaL CF RAISE DEAD 

Ol 2». DROW BOOTS 

0129h POTION OF EXTRA HEALING 

0!2AhSPEAR 

OI2BhWANDOF FIREBALL 

0l2Oi aERIC SCROLL OF RAISE DEAD 

0120h CHALVMAIL 

012EhROCK 

0l2Fh DWARVEN KEY 

01X1 PLATE MAIL 

0131h POTICfc OF POISON 

0132h WAND OFFROST 

0133h CLERICSCROaOFFLAMt BUDE 

0134h CLERICSCRaL OFCURECRmCAL 

0135h WAND OF STICK 

0136h STONE HOLY SYMBOL 

OI37-38h ARROW 

013Sfc SKULL KEY 

013Ah RINGOF FLATHER FALL 

01 3Bh POTION OF GIANT STRENGHT 

0l3GiOERIC SCRCLLOF OAMEBUDG 

OI3DhCL£RrSCROLLCFREMOVEPARAIJS 

0l3aCLERIC SCROLL» NELTR AL POISON 

01 3Fh MAGE SCRCLL OF CONE OF COLD 

0140h WAND OF LIOfTNING 

0141h LOCK STONE MEDALION 

0142h CLERIC SCROLL OF RAISE DEAD 

0143h SHORT SWORD 

0144h RATONS 

0145h ORB OF POWER 

0146h CLERIC SCROLL OF RARE DEAD 

0K7-48hROCK+2 

014* SUSHER* +4 

OUAhBANDEDARMOR+3 

OMBhRINGOFADORxNMEVT 

0I4O, MACESCRaLOF HOLD hMNSTER 

0!4Dh aERIC SCROLL OF RAISE DEAD 

014BIRON RATONS 

0I4FH ROBE OF DEFENSE 

0150h 'REKA' +5 

0151h DROWKEY 

0I52-56hHL'MANBOKES 

0157h RING CF PROTECTION +2 

0158h BR ACERS +2 

105* LtATHER ARMOR 

015AhSPEAR 

0l5Bh PUTEMAIL 

0l5Ch SHIELD 015Dh 'SEVERIOUS' +5 

0I5BHELMET 

015R PALADIN HaY SYMBOL 

0160h SHORT SWORD 

0161h PALADIN HaY SYMBOL 

0162h LfcATHER ARMOR 

0163h LEATHER BOOTS 

0164h IRON RATONS 

0165h SHORT SWORD 

0166h CLERIC HaY SYM3a 

0167h LüATHER ARMOR 

0168h LfcATHER BOOTS 

0169h IRON RATIONS 

0l6AhDAGGER 

0|6BhSPLEBOOK 

016Ch LOCKPICKS 

016DhIRCKRATICNS 

DKB SHORT SWORD 

016FhDAGGER 

0|7di CLERIC HOLYSYMBa 

0171h LEATHER ARMOR 

0172h DAGGER 

0173h RATIONS 

0174h POnONOF SPEED 

0I75-77h ARROW 

0178h DWARVEN KEY 

0m-7AhROCK 

OI7Bh POTON OF EXTRA HEALING 

017a ADAMANTITE DART +4 

0171* DAGGER 

Ol7E-30hORBOF POWER 

0181h RED GEM 

0182 83h POTON OF EXTRA HEALING 

0184h RINGOF ADORNMENT 

OlöhNECKLACE 

OWfliWANDOFFIREBALLS 

0187h ORB CF POWER 

0188h POTION OF SPEED 

OI89-6Bh ORB OF POWER 

018C-8B IRON RATTONS 

0190h SKULL KEY 

0191-96h POTION OF INMSIBILITY 

0197h WANDOFMAGIC MISSILE 

0198h, DAGEER 
019*, STONE SCEPTER 
Cl9AhSTONEDAGGER 

0l9Bh STONE MEDAUOK 

OI9ChSTONENECKUCE 

019DhSTOS'ERlNG 

0I9Eh STONE HOLY SYMBOL 

019FhSTONEORB 

01 A«i RATIONS 

OlAIhAXE 

0IA2h RATONS 

01A3hIRONR.ATIONS 

OlAttAXE 

- ■! A5- POTION OF EXTRA HF AlJNG 

01 AE-^Ih POTON OF a'RE POISON 

0|B2hHaYSniBOL 

0IB3hSPELLBOOK 

01B4-BU ADAM ANTITE DART +4 

01 BEh POTION OF \TTALITY 

OlBFh MAGESCROLOF VAMKRJCTOUCH 

OlCOh DAGGER 

OlClhRATON'S 

OOiAXE 

0lO-C5hHELMET 

0IC6-C8h RATIONS 

0lC9-CAhMACE 

OlCBh BLUEGEM 

OICCh POTION OF EXTRA HEAUNG 

OICDh POTION OFGICANT STRENGHT 

01CBAXE 

OICFhCHALNMAIL 

OlÜttiDWARFHELMET ul. Wronla 35/37, tel. {0 22) 201-261 w. 550, fax (0 22) 209-309 SS/KGB 61 
- przekr^ty - MK - Moralny 
Kombajn; Syndicate - Utykaczc, 
Syn bil täte/, Fury of thc Furries - 
Furman i Furmanka; Star Trek - 
Siary trik; Battle of Britain - Bitwa 
o Brytfanne; Future Ware- Wojny 
o Futro; Rise of thc Dragon - Ryz 
Doktora Egona; Power Monger - 
Silny Mongot; Fire & Ice - Dzia- 
dek Mroz i sztuczne ognie; Tajem- 
nica Statuetki - Zakonnica i Drazet- 
ki, Zaböjstwo Smerfetki; Deuteros 
- Belt i Eros; Body Blows - Wy- 
buchajace chlopy; Magic Carpel - 
Magia Skarpet; F-18 Hörnet - 
Osiemnascie Lornet; Champion 
Boxing - Szampon boski; Samurai 
Warrior - Sam oral wariat; Back 
to the Future - Powröt do ciemno- 
ty; Salomons Key - Kijem Salo- 
mona; Samurai Trylogy - Sam oraj 
trzy morgi; Saper - Raper; F-15 
Strike Eagle - Pieüiastu Strajkujq- 
cych Ortöw; Kult - Kazik; Elec- 
tric Guitars - Elektryczne Fujary; 
Jaffar - Kafar; Quest for Glory - 
Keks i Pomidory, Wolfpack - Pacz- 
ka dla Wilka; Rooster - Toster; 
War in thc Gulf - Wrzatck w zato- 
ce; Kajko i Kokosz - Dwa Geje; 
SpeedBall 2 - Dwa Szybkie Jaja; 
Tank Symulator - Dystrybutor Pa- liwa;Tie Fightcr-Herbaciany Wo- 
jownik; Star Force - Ojciec ma For- 
s$; Para Academy - Ktlka Akade- 
mii; MetalMania - Tokarz przy pra- 
cy; Heart of China- Serce Czajni- 
ka; Dark Sun - Mroczny Sum; Ope- 
ration Blood - Transfuzja; Narco 
Police - Cpajacy Policjant; Karate- 
ka - Bar i Apteka; Jacky Wilson - 
Waldus* Wkr?tak; GhostVGoblins 

- Gosc na Gobelinie; Point X - Rog 
Brzeskiej i Capri; Super Cobra - 
Symulator Kaytccka; Commando 

- Stirlitz i Kloss; The Incredible 
Machine - Nieprawdopodobny 
Zlom; Virtuoso - Fiddler on the 
Roof; B-17 -Siedemnascie Lilerek 
B; 

- o KGB - Katolik Goni Babcie , 
Katoliczce Goli Bartek, Klarowny 
Gulasz Bezmieaiy.Klasyczny Gra- 
nat Barowy, Konferencja Qupich 
Balamutöw, Krowa Gncbi Baiwa- 
na, Klub Graczy Bezlitosnych, Ka- 
pelaGadatliwych Bambusöw.Kro- 
nika Greckich Biegaczy, Kasia 
Gwaici Bartka, Kamil Glanuje Bry- 
zeld?, Ktora Godzina Belzebubie, 
Kto Goni Befszryk,Kancelaria Gry- 
zipiöröw Bezmözgich, Kolejny 
Grzech Babuni, Kat Goni Beat?, 
Krzys" Golnql Brandy, Kompania Grenadier6w Bezjajecznych, Ka- 
wal Godny Borsuka, Katalizator 
Gnojöwki Biskupa, Kilo Giga Baj- 
töw, Koniki Goniq Babki, Kurczak 
Godzilla Bombarduje, Kanibal Gry- 
zie Babci?,KangurGoni Brzucho- 
möwc?, Kogut Gryzie Bambosze, 
Komar Gwal- 
ci Bawola, 
Kloss Gn$bi 
Brunnera, Ka- 
plan Glanuje 
Bezboznikn, 
Ktöredy Gali- 
no Biegrriesz?, 
Krete Ge>te 
Bagno, Komi- 
tet Glupich 
Brzdac6w, 
Kocham Gole 
Babki, Klub 
Genialnych 
Bajeröw, Ko- 
naj Gdy Bijq, 
Krwawa Ga- 
zetka Bractwa, 
KolorowaGa- 
zetko-Bajka, 
- o SS - 
Stary Straszy. Sonda Szpiegowska, 
Sen Stonogi, Sapiacy Szowinista, 
Smutny Sex,Sranie Solo, Siedmiu Suchotniköw, Szmaciane Sanki, 
Selawi Skinie, Sraka Skorpiona, 
Skrawek Syfa, Sen Skarpetki. Sta- 
ra Spiralka, Sex Solowy, Szczatki 
Siwego, Siusiaczek Samochwaly, 
Smröd Sportowca, Same Sekrety, 
Syfiasty Szcryf, Scxi Sromy, 
Spuchni^ty Siusiorek, Szalas Sta- 
szica, Samorzad Szkolny 

- o wyrazach z „q" - Qm, Qri, 
Qq, Qrde, Qba. Qra, Qqika, Qqryq, 
Sqrwiel, Sqnx, 

- varia - Pijany zyje kröccj . ale 
widzi dwa razy wiecej; Siala baba 
mak, bo lubila cisze; Gdyby PC 
nie skakat, to by mu dysk nie wy- 
padl; Mam 1 3 lat i jestem, möwia 
mi. ze jestem madry: Heloi hepi 
pipull; See ya,jak möwia, w Abcha- 
zji; Sprzedam skarpetki przetarte na 
plecach; Kupi? wibrator z nape- 

dem jadro- 
wym; Atari 
pisze sie. 
przez „o" 
zamkniete; 
Plemnik tez 
czlowiek 
i chce zyc; 
2ycie jest 
jak pielucha 
dziecka: 
krötkie i za- 
srane; Kto 
pali klubo- 
we ma jaja 
d?bowe; 
Koiicz?, bo 
mi siorbat- 
ka stygnie; 
Supery, al- 
bo Smiet- 
nik, wybör 
nalezy do ciebie; Gdzie dwöch si? 
bi je, tarn trzeci moze dostac; Daj mi 
numer buta, a ja uszyje. ci spodnie 
NAGRODY ZA ROK 1 994 ROZDANE! 

W komputerowym przemysle rozrywkowym, czyll po prostu w grach, od kilku lat role „Oskaröw" pefnlq pizyznawane corocznie 
nagrody ECTS Awards. Przydzlelono juz nagrody dla najlepszych firm i za najlepsze produkty w 1994 roku; b^da one rozdane 26 
marca w Londynie, w Kensignton Roof Gardens. W tegorocznym wydaniu organlzatorzy docenili znaczenie SECRET SERVICE w Eu- 
ropie Wschodniej i mielismy okazj? brac udzial w gtosowaniu. Znamy juz wyniki koricowe, ktörymi chcemy si$ z wami podzielic. Nagrody beda. przyznane w dziewie- 
ciu kategoriach , klöre maja. by£ reprezen- 
talywne dla aktualnego oblicza europej- 
skiego rynku gier komputerowych i kon- 
solowych. SÖadajgc nasze nominacje 
kierowalismy si? przede wszyslkim osia_- 
gnieciami i jakoiciq produklöw danych 
firm, na dalszym miejscu biorac pod 
uwage wyniki w sprzedazy czy nagio- 
snicnie produktöw. W glosowaniu bra- 
ly udzial redakcje czasopism z calej Eu- 
ropy oraz czytelnicy i telewidzowie za 
posrednictwem wybranych tylulöw. 

W kategorü wyäawcy roku nagrody 
przyznanofirmom: 

l.RARE 

2.BULLFROG 

3.JDSOPTWASE 

4.0RIGIN 

5. SENSIBLE SOFTWARE 

My glosowaliSmy na firmy: BULL- 
FROG, MICROPROSE, BLUE B YTE, 
ACCESS i LOOK1NG GLASS. ^V kategorü naßepszej kampanii rekla- 
mowej firmy bqdt produktu twycieiyiy: 

1. ELECTRONIC ARTS 

2. VIRGIN 
3.MORTALKQMBAT2 

4. RISE OFTHE ROBOTS 

5. DONKEY KONG COUNTRY 
Nasze glosy oddalismy natomiasl na: 

VTRGIN,RISEOFTHEROBOTS,Mi- 
CROPROSE,OCEANi3DO. 

W kategorü producentöw oprogra- 
mowania Europa postanowita wyröi- 
nie nastfpujqce firmy: 

l.NLNTENDO 

2. VIRGIN 

3. ELECTRONIC ARTS 

4. MICROPROSE 

My natomiast glosowalismy na: 
ELECTRONIC ARTS, MICROPRO- 
SE, TEAM 17, SSIi VIRGIN. 

W nastepnej kategorii, za najwieksza 
innowacyjnosc, rewolucyjnc techniki 
i nowe osiagniecia uhonorowano: 1. VIRGIN 
2.0RIGIN 
3.BULLFROG 

4. RARE 

5. INTERPLAY 

W lej kategorii nasze glosy paefly na: 
BULLFROG, ORIGIN, ACCESS, TE- 
AM 17, CRYO. 

W kategorü najlepszych produktöw 
multimedialnych i edukacyjnych na- 
grody otrzymaty: 

1. CREATIVE WRTTER 

2. ENCARTA 

3. UVING BOOK SERIES 
4.CINEMANIA 

S.CCMn'ON'S ENCYCLOPAEDIA 
Nasze glosy byty w tej kategorii na- 

rodowo-dzieciece, glosowabsmy miano- 
wicie na SUPER MEMO i KID PIX 2. 

Kolejna kategoria dotyczyfa gier na 
konsole. Tutaj najlepsze okazaty sif: 

l.EARTHWORMJIM 

2. DONKEY KONG COUNTRY S.FIFASOCCER' ^ 

4.NEEDFORSPEED 

5.MORTALKOMBAT2 

Nasze glosy: MORTAL KOMBAT 
2, LION KLNG, DONKEY KONG CO- 
UNTRY, NBA JAM i MEGARACE. 

W kategorü (uwaga!) naßepszej gry ro- 
ku czotöwkaprzedstawia sie nast$pujqco: 

1.DOOM2 

2. WING COMMANDER 3 

3. UTTLE BIG ADVENTURE 
4.MAaCCARPET 
5.TEHGHTER 

Nasze glosy oddalismy natomiast na: 
UFO ENEMY UNKNOWN, SIMCITY 
2000,THEME PARK, DOOM 2 i F- 14 
FLEET DEFENDER. 

W nastepnej kategorii, wyrovüajqcej 
najbardziej znaczqcq dla rynku platfor- 
tne spnftowq, nagrody otrzymali: 

1. SUPER NINTENDO 

2.3DO 

3. SEGA MEGADRIVE 62 SS/KGB SECRET SERVICE: 00-846 Warszawa i kamizelke; Jade na rowerze, na 
kiercwnicy mam radio, r?ce trzy- 
mam z tytu - muzyczna jazda bez 
trzymanki; Poszedl facet do szew- 
ca i dosla! z buta; Dziadek wzial 
udzial w zawodach balonowych 
i niezle wypadl; Pylam sie w kio- 
sku o gazete dla gesiapowcöw, a ta- 
ka krowa wywala na mnie te swo- 
je patrzalki i m6wi,ze II wojnajuz 
sie skoriczyta!; A jc^li chodzi o wy- 
boru prezydenckie, to na pewno 
nie oddam gtosu na tego wypierd- 
ka spotecznego ...wskiego, czy jak 
mu tarn leci; Padam przed Twoim 
ollarzcm Galino, rozktadam rece 
w gescie bezradnosci, dopomöz 
mi , a ztoze Ci w ofierze dwa dorod- 
ne jaja!; Kocham was jak Alaske, 
jak Always swq podpaske. jak Irak- 
tora maske, jak golask? z boba- 
skiem, jak aniola bies i jak kori 
owies, jak mojt} zycia droge, jak 
posadzkarz podtoge, jak jogin jo- 
ge, jak pies... Do diabla bardziej 
was kochac nie möge!!!; Haslodla 
doomnych ludzi: W koricu to mio 
muc w luowiu ömiescic komös fönt 
OOwinl; Koricze, bo id$ doi6 kro- 
wy!; Malzeiistwo jest jak zamö- 
wienie w rcstauracji: twöj wybör 
wydaje ci sie idealny, dopöki nie 
ujrzysz, co dostal facct przy sq- 
siednim stoliku!; Spotkalem elek- 
tryka, ale batcm sfe odezwac do 
takiego intelektu; Katoza- Akwen 
pozbawiony znaczenia strategicz- 
nego; Rzeka - Przeszkoda rereno- 
wa o wilgotnosci 100%; Lyzka - 
Naczynie skladajace sie z pojem- 
nika zupnego i chwytaka; Jest za- 
rabczascie; Czotem o wielcy bo- 
gowie Nifl hei mu, szlachetni Wi- 
kingowie znad sekretnych fior- 
döw!; Spanie - kJikniecie na iöz- 
ko. 

4. PLAYSTATION 

5. PC CD-ROM 

My natomiast za najwazniejsze uzna- 
lismy: PC CD-ROM, 3DO, PC 486 
iCD32. 

\Y ostatniej kategorü uhonorowano 
produkty, kläre mozna nazwac najbar- 
dziej oryginalnymi w swoim rodzaju: 

l.MACHCCARPET 

Z COMM ANDER BLOOD 

3.SE7TLERS 

4.THEMEPARK 

5. DONKEY KONG COUNTRY 

6.BURNCYCLE 

7.KLDWPLAY 

Nasze glosy padly w tej kategorii na: 
ÜNDER A KUUNG MOON, MAGIC 
CARPET, SETTLERS, BATTLE 
BUGSiBLOODNET. 

SIowo komentarza: w doborze tytu- 
I6w i firm na listach nagrodzonych wi- 
dac praktycznie same duze Firniy i glo- 
sne przeboje. Zaznaczajtj sie silne 
wptywy koncernöw na ksztattowanie 
gusiöw konsumentöw, przez co na li- 
kic nie znalazly sie bardzo dobre na- 
szym zdaniem gry mniejszych firm. 
My glosowalismy przede wszystkim 
na produkiy dobre , tierujac si? tym, by 
wybrac gry naprawde wartosciowe - 
takie, w ktöre po picrwsze moze grac 
kazdy, a po drugie moze grac wiele 
dni i tygodni. 

Marcin Przasnyskl ul. Wronia 35/37 Poszukujemy 
dystrybutoröw 
na terenie 
catego kraju. MARK 
Kazda gra z polskq instrukcjq! 

Nawiqzemy kontakt z autorami polskich programöw. 

W sprzedazy m.fn.: Amiga Alien Breed 
35.38 


Euro Soccer 
28,06 


Rally Championships (AI 200) 


54,90 


Alien Breed Tow. Ass. (A+A12O0) 


5978 


F17Callenge 
39,04 


Soccer Superstars (A1200 
79,30 


Apidya 
28-06 


Fantasie Dlzzy 
41,48 


Soccer Superstars 
79,30 


Arcade Pool 
32.94 


Frre Force 
21,96 


Super Stardust (A1 200) 
79,91 


Assassln 
28.06 


Fllght cf the Intruder 
26,84 


SurfNfnjas(A1200) 
28,06 


BacktotheFuture3 
28.06 


Fury of the Furrles 
52,46 


Tornado <A1 200) 
57,34 


Body Bio ws 
24,40 


Gear Works 
28,06 


Tornado 
5430 


Body Blows + Supertrog 
Genesia 
52,46 


Total Carnage 
21,96 


+ Overdrlve 
64,66 


Lords of Time 
30,50 


Trolls (A1200) 
25,66 


Body Blows Galactic (A1200) 


79,91 


Mean Arena? 
21,96 


Trolls 
23,18 


Brides of Drakula 
28,06 


Mentor 
35,38 


Uridiumll(A+A1200) 
39,04 


Cardiaxx 
19,53 


Oscar (A1 200) 
28,06 


WNzz (AI 200) 
34,16 


Dangerous Streeets 
28,06 


Oscar 
25,62 


Whizz 
31,72 


Deep Core 
21,96 


Overdrlve 
24,40 


Winter Supersports 
23,18 


Dernon Rlue 
17,08 


Proiect-X 
39,04 


Worlds of Legend 
46,36 


Eksperyment Delfln 
34,16 


K*77T ttJXjIJ 
Anlmals 
51,24 


Soccer Superstars 
79,30 


Walls of Rome 
51,24 


Jack Nicklaus Golf 
51,24 


Space Shuttle 
51,24 


Whlzz 
39,04 


Oceans Below 
51,24 


Tornado 
61,00 


Worlds of Legend 
51,24 


Rally Championshlps 
67,10 


Ultlmate Body Blows 
84,18 
PC 


Addictlon 
34,16 


Gear Works 
28,06 


Surf Nlnjas 
28,06 


Alien Breed 
36,60 


Genesia 
52,46 


Tornado 
57,34 


Arcade Pool 
45,14 


Oscar 
30,50 


Trolls 
25,62 


Classic Collection 
52,46 


Proiect-X 
59,78 


Ultlmate Body Blows 
79,91 


Dangerous Streets 
28,06 


Rally Championships 
34,77 


Valhalla 
46,36 


Demon Blue 
17,08 


Siiverball 
40,26 


Walls of Rome 
46,36 


Euro Soccer 
28,06 


Soccer Superstars 
79,30 


Whizz 
35,38 


Flighl of the Intruder 
26,84 


Stunt Driver 
19,52 


Winter Supersports 
23,18 


FuryoftheFurrles 
52,46 


Superfrog 
59,78 


Worlds of Legend 
46,36 


Commodore 64 (kaseta) 


Back to the Future III 
8,00 


First Class 
6,00 


S.T.U.N. Runner 
5,50 


Blade Runner 
5£0 


Footballer of the Year 2 (Dysk) 


6,00 


Skate Wars 
5,50 


Cyberball 
5,50 


Hero Quest 
9,50 


Spy who loved me 
5,50 


Demon Blue 
5,50 


Impossamole 
5,50 


Switchblade 
5,50 


Dragon Spiiit 
5,50 


Klaxx 
5,50 


Teenage Mutant Hero TurHes 


B,00 


Elvira Arcade Game 
8,00 


Mega Collection 
19,50 


Vindicator 
5,50 


Elvira II (Dys«.) 
19,50 


Nlghtbreed 
5,50 


Wlnnlng Team 
15,00 


Escape From the Planet 
Puff/s Saga 
5,50 


Winter Supersports 
8,00 


of the Robot Monsters 
5,50 


Puzznic 
5,50 
Fernandez Must Die 
8,00 


Rodeo Games 
5,50 
ZAPOWIEDZI 


Alfred Chicken 


CD32 


39,00 


Dawn Patrol 


Amiga 


89,00 


Campaigng 2 


PC 


98,50 


All Terrain Pacing 


CD32 


74,50 


Dreamweb 


A12O0 


89,00 


Dawn Patrol 


PC 


98,50 


Kingpln 


CD32 


52,00 


Dreamweb 


Amiga 
Dreamweb 


PC 


98,50 


Overklll + Lunar-C 


CD32 


39,00 


Kingpln 


Amiga 


40,00 


Evaslv Actlon 


PC 


49,00 


Alfred Chicken 


Amiga 


37,00 


Out to Lunch 


Amiga 


37,00 


World Cup Year 94 


PC 


89,00 


Alf Terrain Racing 


Amiga 


72,00 


Seek and Destroy 
World Cup Year 94 


Amiga 


39,00 


Dawn Patrol PC CD ROM 


100,00 


Campaigng 2 
Crystal Dragon 


Amiga 


89,00 


Amiga 


77,00 


Dreamweb PC CD ROM 


100,00 


Amiga 


52,00 


Zeewolf 


Amiga 


69,50 


World Cup Year 94 PC CD ROM 


91,50 • - Program posiada instrukefe tylko wjezyku angielskim. 

Prowadzimy sprzedaz wysytkowq za pobraniem pocztowym. 

Wszystkie cenypodane sq w zfotych i sq cenami detalicznymi, zawierqjq w sobie podatek VAT t nie zawierqjq kostfow 
pr&sytki. Finna MarkSofl wysyta katalogipo otnymaniu zaadresowaitej koperty zwrotnej Zß znaaJdem 
(proämy podawac typ komputera). Lipinska 2, 00-968 Warszawa, skr. poezt. 114 tel. (0-2) 663-93-90 fax (0-2) 633-92-98 
SKADOWCASTER — PC 

Jak zalatwiö przywödce zgrai 
w starej kopalni, kiüry nawala mnie 
kolczatka? Odpalilem w niego 3 
powiewy smierci Opsisa i walilem 
go przez pot godziny bümerangiem, 
a on jak stal tak stoi. Ten sam pro- 
blem miatem z podwodnym kro- 
lem. Gdy doszedlem do tej cz cfici 
gry, gdzie sie nurkuje Kabpq, gra 
sii,* sknocila, tzn. gdy pröbuje zapi- 
sac stau gry na ekranie wyskakuja. 
cyfcrki i literki. Czy mozna cos" 
z tym zrobic? Marcin Nowak 

Jedynym lekarstwem na wyska- 
kujace cyferki jest sprawna, legal- 
na wersja gry. Niejasno opisujesz 
rrüejsce, w ktörym sie znajdujesz, 
ale jedno jest pewne - obu vvspo- 
mnianych bydlaköw da sie usiec 
bez zadnych dodatkowych sztu- 
czek. Bumerang schowaj za pazu- 
che, bo z jego silg mozna tepic mu- 
chy, na herszta wilkolaköw z kopal- 
ni potrzebne sq czary (w poslaci 
paleczek wands) oraz porzadny 
orez. 

simchy 2000 — PC 

Gdy buduje domy, ukazuje mi 
sie zamiast domöw tylko kwadrat. 
Czy to sa. dziaiki, do ktörych poceni 
zaczna. nap!ywa6 ludzie? W lakim 
razie co zrobic aby zaczeH napry- 
wac7 R. W., Sroda Wlkp. 

Dac im prad oraz podiaczyc hy- 
draulike. 

Kiedy nalezy wpisac haslo do 
przeprywu gotöwki (SS* 1 5). Pisze 
je i nie. Odzywa sie tylko jakiS glo- 
sik i cos tarn gada. Czy da sie skori- 
czy6 t$ gre, jeili tak to jak? Kane 

Haslo dziala niestety tylko w jed- 
nej konkretnej wersji gry, ktöra wi- 
dae nie dotarla do Polski. SIMON THE SORCERER — PC 

Jak wziaö wode ze studni kolo 
doraku wiedirny , i jakie rzeczy sa 
do tego potrzebne? Jak ukraSd 
wiedzmie miotle? Jak z nia gadac? 
Jak otworzyc drzwi nad kopaln i a 
drarföw (tarn, gdzie by ta lista zaku- 
pow)? Jak dostac sie z drugiej stro- 
ny olbrzyma i co zrobiö z drze- 
wem7 Karol Kwiatek 

Wody nie wezmiesz, do domu 
wiedzmy wejdziesz normalnie, ale 
miotla (pröba jej kradziezy) posiu- 
zy do wywolania czarownicy. 
Drzwi nad kopalni^ nie otworzysz 
od strony zewnetrznej. Aby dostac 
si§ na druga. strone (obok olbrzyma) 
musisz odpowiednio go sprowo- 
kowad tak aby zwalil drzewo. 

THEME PARK - PC 

Jak postaw ic wejscie do basenu? 
Ziutek 

Moze chodzi ci o wodny tor, 
zwyczajnie wzdluz toru. Mozliwe, 
ze masz takle na mySü basen, kto- 
ry ma za zadanie tylko upiekszyc 
park - ten jednak nie siuzy do zad- 
nych rozry wek. 

Gdy chee spTzedac" park wyska- 
kuje opeja, aby wiozyc" dysk 4. 
Tymczasem czwarty dysk jest wla- 
Snie w staeji dysköw. Mafioza 

No to klops, piraci spartolili gre, 
albo padta dyskietka. 

Gdzie jest zaröwka z wynalaz- 
czoscia? Szukam tej ikony i nie. 
Niby jest tarn cos\ co zmienia swöj 
kolor na zielony lub czerwony . ale 
nie jest to nie, co byscie opisali. 
Prosze o pomoc, najlepiej zdjeeie. 
Hitman 

Poszukaj raezej zaworöw i czer- 
wonego prynu, ktöry bedziesz prze- 
lewal (to gotöwka przydzielana na 
wynalazczosc). 

THEME PARK — Amiga 

Dlaczego dzicci nie chea. wchodzi£ 
do morza, kolejki wodnej, samocho- 
döw, kolejki görskiej? Ted i Nico 
Dlatego, ze nie pi;n i les do wej- 
scia ogrodzonego linkami pasazu 
badz dlatego. ze nie uruchomites 
urzadzenia poprzez zmiane ikonki 
Swiatla na zielone. 

Czy na A600 jestmozliwo& bu- 
dowy wesolego miasteezka w in- 
nym zakatku globu, czy tylko 
w tym co zaezynam? Gdzie jest wi- 
doczne ile zarobilo na siebie weso- 
le miasteezka? Moja. zmora. sa. s* mie- 
cie, ale nie te co leza. na chodniku, 
tylko ich skupiska na trawnikach. 
Jak sie. ich pozbyc? Gdy nacisne 
prawym guzikiem na opeje z chod- 
nik :em , a potem lewym to pokazu- 
ja sie jakies wiatraezki i strzalki na 
chodniku. Do czego one sluza? 
Wojty!a 

Takze na A600 istnieje mozli- 
wosc budowy wesolego miasteez- 
ka w dowolnym punkeie globu, pod 
warunkiem, ze w trakeie prowa- 
dzenia lunaparku w Anglii doro- 
bisz si? picniedzy i bedzie ci? stac 
na zaplacenie kilku milionöw na 
dzierzawe innego terenu. Posiada- 
ne aktualnie pieniadze widzisz pod 
ikonkg dolara,za& wynajmuj sprzq- 
taczy,by pucowali lunapark. Owe 
strzalki sq malo wazne, oznakowa- 
ne nimi piytki z drogg majij te ce- 
che, ze dzieciakom latwiej space- 
rowac.gdy majq wskazane kierun- 
ki. Sg one nieco drozsze od stan- 
dardowych chodniköw. 

Zdzrwilem sie bo gra jest tylko na 
2 dyskach - ile waszym zdaniem 
powinno byc dyskietek? Po uru- 
chomieniu gry zgodnie z waszymi 
wskazowkami, buduje budke z lo- 
dami i chee przesuna^ ekran,a tu ani 
w prawo ani w lewo. Ravage 

Kupiles trefnq wersje demo, 
w dodatku kupileä y,-. od pirata, co 
juz samo w sobie sklania do udzie- 
lenia ci nagany . Pelna wersja (moz- 
na w niej przesuwac ekran) wyda- 
na zostala na 6 dyskach w wersji na 
PC przez IPS Computer Group. 

Gdy psuje mi sie karuze] a i leci 
z niej dymek to dzieci i tak sie kr?- 
cq. Czy to znaczy , ze i tak bed? do- 
stawal jak ;js käse? Striker 

Bedziesz doslawal, ale przesta- 
niesz gdy sprzet eksploduje, dlate- 
go zawczasu wymieri kamzel? bqdi 
wy^lij do niej mechanika. 

TREASURE ISLAND DEZY — PC 

Jak wziai woreezek w kopalni 
za glazami? Ja 

Wysadzic glaz dynamitem (dy- 
namit + detonator za glazem). 

Tylko jedna nazwa si§ zgadza 
(RUBBER SNORKEL). Opröcz 
tego u mnie jest jakas" pasta do ze- 
böw, minikamera Video i füll in- 
nych niezidentyfikowanych klamo- 
t6w. Poza tym, nie möge wejSc na 
chmurki znajdujace sie obok dom- 
köw na drzewie. Gall Anonim 

Wiele przedmiotöw jest w tej 
grze zbedne, a co do chmurek to 
spröbuj z innej strony. Nasz opis 
powstai na podstawie wersji na 
AmigQ. TREASURE ISLAND DIZ2Y — Amiga 

Jak zebra£ moneic na maszeie 
zatopionego statku? Scorpion 

Skaczgc z drzew na prawej wy- 
spie. ENEMY — PC 

Przebadalem juz wszystko, 
uzbrajam ludzi w wyrzutnie „small 
1 auncher", ogluszam wrogöw i po 
zakoriczeniu misjidostaje intbrma- 
cje, ze nie mam dzialajaeego „alien 
Containment" i obey zmarli, pomi- 
mo tego, ze w bazic mam dwa 
„alien Containment" i 60 naukow- 
cöw. Fisher 

..'Vicn Containment" to pomiesz- 
czenia do przechowywania ufokow 
- rozwiqzaniem twojego problcmu 
bedzie ich wynalezienie i wybudo- 
wanie. 

ULTIMA UNDERWORLD 2 — PC 

Na S poziomie zamku Lorda Bri - 
tisha jest gern, ktöry przenosi do 
röwnoleglych £wiatöw. Przenio- 
stem sie do PRISON TOWER, 
KILLORN KEEP i THE LOST Q- 
TY OF ARDOUNOUS , a dalej nie 
möge sie dostac (kamien nie chee 
mnie teleportowad). Jak rozwiaza6 
ten problem? W KILLORN KEEP 
dostatem od Altary magiczny szty- 
let z poleceniem zabicia magiez- 
nego „Lurkina". Gdzie go szukai? 
Traveler 

„Podrozniku'\szukaj nie Lurki- 
na, ale Listenera, mniejsza zreszta 
o nazwy. Dopadniesz go w czesci 
SE poziomu 4 Sewers. Potem wröc 
do Altary i powiadom jg o wyko- 
naniu zlecenia, da ci miedzy inny- 
mi artefakt niezbedny do zdjgcia 
klatwy z Zaginionego Miasta w lee 
Caverns. Ogölnym celem gry jest 
odnalezienie osmiu gemöw, otwie- 
rajgcych teleporty do kolejnych 
fiwiatöw. Oto ich kompletna loka- 
lizacja: Prison Tower (poziom 6) 
ma go kapitan strazy Borne. W Kil- 
lorn Keep (2) gern ukryty jest za 
sekretnymi drzwiami. W lee Ca- 
verns (2) lezy na skrawku ziemi na 
koneu lodowej sciezki (S). W Ta- 
lorus (2) lezy pos*rodku jeziora la- 
wy. W Pits of Carnage (1 ) posiada 
go Dorstag. W Mage Academy 
otrzymuje sie gern po wykonaniu 
osmiu testöw. W Etheral Void (1) 
gern znajduje si? wewnatrz gro- 
bowcöw . W Tomb of Praecor Loth 
( 1 ) jest na NW od m iejsca startu . 

UNIVERSE — Arriga 

Gdy jestem na asterotdzie, lo- 
mem otwieram panel sterujqcy an- 
tena, zelastwa nie da sie wsadzic, 
jedynie ptytke ze scalakami . Co da- 
lej robiö by przejs^ do city? Podaj- 
cie nazwy ikon. Haler i Hans 

Nalezy uruchomic komputer 
i uzyc opeje uruchomienia przej- 
&ia na Gavric Homeworld oraz 
wylqczyc System wentylacyjny. 

Co zrobi6, aby Silphinea otwo 
rzyla drzwi? Luczek 

Zniszcz laseiy (lusterkiem). 64 SS/KGB «PDCT CCDVirRi nftfidA WarBiaui2 uf»A»'»i icfrr #ai mooiom.ofii ui rrh fü¥ m io\ ?ntuno SS/KGB 65 ^v OLBERT 1 


Iamiga 


C-64 


JCD32 
PEGASUS 

SUP. NINTENDO 

SEGA 
CD ROM ZADZWON LUB POPROS LISTOWNIE O KATALOG 

NAJWI^KSZY WYBÖR GIER 

ZAPEWNIAMY Cl DOST^P DO WSZYSTKICH PROGRAMÖW 

SPRZEDA WANYCH W POLSCE 

POSIADAMY WSZYSTKIE NAJLEPSZE NOWOSCI 

KAZDY PROGRAM ZAWIERA KUPON KONKURSOWY - NIESPODZIANK^! o 

OLBERT OLBERT Sp. z o.o. ul. Filtrowa 68 

02-055 WARSZAWA 

teL/fax (2) 658 39 44, tel./fax (2) 658 48 85 SPRZEDAZ WYSYLKOWA ♦ JOYSTICKI 

♦ CD-ROMY 

♦ filtry m0nit0r0we 

♦ drukarki 

♦ dyskietki 

♦ taSmybarwiace 

♦ karty muzyczne 

♦ klawiatury 

♦ MYSZY 

♦ PUDELKA NA DYSKI 

♦ STOLIKI KOMPUTEROWE 

♦ i inne LQCZNIE: 

KILKASET 
POZ YC J I KOMPUTERY PC I AMIGA 

NA RATY 

Dia mieszkancöw woj. warszawskiego 
i wojewödztw sgsiednich. 

Z DOSTAWA DO DOMU na nasz koszt 

♦ Pierwsza wptata juz od 10% 

♦ Maksymalny okres kredytowania 24 miesiace 

♦ Oprocentowanie juz od 1,6% miesifcznie 

PRZYJMIEMY W ROZLICZENIU 
TWÖJ U2YWANY KOMPUTER 

CENY DNIA! zadzwo* 

NAPISZ CLASH OF STEEL (opis w SS' 14) 
wbrew pozorom nie jest latwa. gra 
Dlatcgo,zeby utatwic warn zycie po- 
dajemy ogölne wskazöwki strategicz- 
no-operacyjne. 

W artykule nie opisalismy doktad- 
nie wszyslkich mozliwosci sterowania 
akcja. gry majacychistotny wpiyw na 
przebieg operacji militarnych (uzycie 
jednostek spadochronowych oraz two- 
rzenie konwojöw i desanlowanie za- 
okretowanych wojsk). PopdniliSmy 
röwniez biad, klöry teraz naprawiamy 
(niedokladnie opisane opcje - HID- 
DEN i FAVOR z submenu COMP 
zmenuwstepnego). 

JE^LI JESTES HITLEREM 

L Pbdcz&s alaku na POLSK£ jed- 
nostki firiskie pozostaja. niewykorzy- 
stane; mozna ich uzyc do zdobycia 
NORWEGU, a pözniej podczas alaku ne 
Francje. podbic nimi SZWECJIj, wresz- 
cie na poczatku alaku na ZSRR zdo- 
byc LENINGRAD. Te operacje nakzy 
przeprowadztf jako desanty morskie na 
OSLO, SZTOKHOLM i LENIN- 
GRAD, poprzedzone bombardowaniem 
portöw przez okrety, do czego uzywa 
sie, tak jak przy ataku lotniczym, opcji 
STRÜCE. Jest niezgodne z historiq, ale 
za to jak uatrakcyjnia gre! 

2. Kiedy alakujesz FRANCJ1J, na- 
wet nie pröbuj zdoby wac LINII MA- 
GINOTA. Za to atakiem przez BE- 
NELUX zdobadz PARY2. Jezeli za- 
lezy ci naczasie (apowinno!) i chcesz 
szybko xalozyi rzad VICHY, lo pod- 
prowadi swoje jednostki pod inne 
miasta (najczesciej wystarcza dwie 
pod BORDEUX, w tym jedna pan- 
cerna). Jezeli nie zalozysz rzadu VI- 
CHY, FRANCJA skapiluluje dopie- 
ro po zdobyciu wszyslkich miast fran- 
cuskich na konlynencie europejskim. 

3. Zaraz po zdobyciu FRANCJI 
i po przystapieniu do wojny WLOCH 
masz baidzo duze szanse na naklo- 
nienie HISZPANII do przystapienia 
do wojny po iwojej stronie (uzywaj 
opcji PRESS). Poza dodatkowymi 
jednostkami da ci to mozliwosc zdo- 
bycia GIBRALTARU (wySlij silne 
niemicckie jednostki i lotnictwo). Zdo- 
bycie GIBRALTARU pozwoli ci 
swobodnie przemieszczac okrety 
z morza SRÖDZIEMNEGO na 
ATL ANTYK i na od wröt , a odbierze 
te mozliwosc* aliamom; wtedy dni wol- 
nej ANGLII sajuzpoliezone. 

4. Zaatakuj ZSRR zanim STALIN 
zaatakujc ciebie, nawet gdyby mialo 
lo oznaczaö wojne na dwa fronty. 
Wledy mozesz latwo naklonic Bul- 
garin, Rumuni? i W$gry do walki po 
twojej stronie. 

5. Na poczatku gry ustaw w opcji 
CONFLICTS wspieranie RUMUNII 
w konflikcie z ZSRR oraz BULGA- 
RII w konflikcie z JUGOSLAWIN- 
To zmusi pözniej te panstwa do wal- 
ki po twojej stronie. 

6. Gdy zdobedziesz LENINGRAD. 
STALINGRAD i MOSKW£, w kaz- 
dej turze, RUSSIAN COLAPS VA- 
LUE bedzie wzrastal o 3 punkt> r . Mo- 
zesz przyspieszye ten wzrost zdobywa- jac jeszcze G0RK1, KAZAÜ.SEVA- 
STOPOL lub SARATOW. Wtedy los 
komunistöw bedzie juz przesadzony. 

7. Wystawiaj wtaskie pancerniki. 

8. Gdy twoja jednostkazblizy sie; do 
sowieckich pionieröw, komputer wy- 
cofa te jednostk?. Mozna to wyko- e) jak najszybciej zdobadz LIBII=. 

2. Warianl ryzykancki to... idz na 
odsieczPOLSCE!!!: 

a) wyladuj w HAMBURGU, co po- 
zwoli ci przemiescic flöte; na BAL- 
TYK i zdobye wszystkie tamtejsze 
porty. ufortyfikowany, gdyz prawie zawsze 
atak spadochroniarzy na taki teren jest 
udany. Jcdnak w programie jest jakis 
blad, gdyz nigdy nie mozna zaatako- 
wac Francji spadochroniarzami z An- 
gli; najpierw trzeba ich przewieic 
przez morze T na kontynent. CLASH OF STEEL 

PORADNIK STRATEGICZNO-OPERACYJNY rzystywac do latwego zdobywania 
miast. Ciagle wycofywani pionierzy 
nie zdaza. ufortyfikowac zadnego mia- 
sta, a takie jest iatwe do zdobycia. 

JESLI JESTESSTALINEM 

1 . Jesu nie masz jednostki pionie- 
röw to nalychmiast ja wystaw. 

2. JesU zaczniesz we wrzesniu 
1939, to ufortyiikuj ODESSA i RY- 
GIJ (polrzebni pionierzy), a naslep- 
nie ulokuj tarn swoje najwieksze jed- 
nostki (fronty). MtflSKA nie da sie; 
chronic, aie bron go jak najdhizej mo- 
zesz. Postaraj sie nie oddac NIEM- 
COM KIJOWA. 

3. Je&li zacznicsz w 1939 roku, mo- 
zesz przejSc do ofensywy juz zima. 
1941. Jesli pozniej.tozim^ 1941 mo- 
zesz jedynie odbte STALINO 
i KURSK (jezeli je stracisz), a do 
ofensywy na catym froncie mozesz 
przejsc dopiero rok pözniej. 

4. Nie spiesz sie. z w^tawianiem lot- 
nietwa, bedziesz go potrzebowal dopie- 
ro pierwszej wiosny twojej ofensywy. 

5. Pami^laj, ze niemieckie zagony 
pancerne potrzebujq zaopatrzenia, dla- 
tego przerwanie ich linÜ komunikaeyj- 
nych, nawet za cen^ pewnych strat, 
da ci czas, kt6ry bedzie ci bardzo po- 
trzebny na mobilizaeje nowych jedno- 
stek. Komunikacja masi byc przerwa- 
na przez dwa impulsy - wtedy czol- 
gom zabraknie amunieji i paliwa i... 
stana siv twoim Uipem . 

JESLI KDNIECZNIE CHCESZ 
BYCDEMOKRATA, 

to masz dwa warianty dzialari: 
ostrozny i ryzykancki; wybör zalezy 
od klasy przeciwnika (decydujesz 
o t)Tn konfigurujac gre w menu wstep- 
nym). Ryzykancko mozesz grai wte- 
dy, gdy przeciwnik jest slaby, ale 
i wtedy, gdy jest bardzo silny i moze 
uporac si§ z ZSRR przed koncem 
1 944 roku (wöwczas mozesz nie mie£ 
innego wyjÄcia). W takim przypadku 
smiata ofensywa we wrzesniu 1939 
roku jest jedynq rzeczq, ktöra moze 
powstrzymac nieprzyjaciela, 

1 . Wariant ostrozny: 

a) zmobilizuj grup? armii i ulokuj 
j^wGIBRALTARZE, 

b) nie wystawiaj jednostek franeu- 
skich, 

c) nie wychylaj nosa zza UNNI 
MAGINOTA, 

d) pilnuj abys na PÖLNOCNYM 
ATLANTYKU i na MORZU PÖLNOC- 
NYM miai przez caly czas przewage. b) jednostkami franeuskimi zdo- 
badz najpierw KOLONIE , potem (je- 
$\\ zdazysz) HANNOVER, 

c) przejdz do obrony dopöki nie 
wystawisz grupy armii DE GOULA 
i kilku innych silnych jednostek, 

d) Niemcy posiadajac niewiele 
miast bedg miaty male mozliwosci 
mobilizacyjne. Przy odrobinie szcz?- 
scia mozesz wygrac* wojn? juz latem 
1941! 

JE^LI CHCESZ BYÖDOBRYM 
TAKTYKIEM 

1. Atakuj zawsze jednostkijsilnjej- 
szq slabsza. Najlepiej kilkoma jed- 
nostkami swoimi jednq nieprzyjacicl- 
skq. OszczednoSc w uzyciu swoieh 
jednostek zapewnia opeja ASSAULT. 

2. Jednostek pancemych uzywaj do 
szybkich rajdöw dla zajmowania nie- 
przyjacielskich miast oraz do niespo- 
dziewanych ataköw na jednostki lot- 
nietwa, pionieröw i slabe korpusy pic- 
choty. Uzywaj ich röwniez do okrq- 
zania nieprzyjacielskich jednostek. 

3. Silna jednoslk? nicprzyjacielskq 
najpierw zaatakuj lotnictwem, pöi- 
niej jednostkami ladowymi. 

4. Brori si^ w miastach, najlepiej 
ufortyfikowanj'ch. Pionieröw uzywaj 
tylko do fortyfikowania miast, a nie do 
walki! 

5. W jednym impulsie nie wyczer- 
puj mozliwosci bojowych swoieh jed- 
nostek w trakeie ataku. Jesli stfa two- 
jej jednostki spada do I lub staje sie 
latwym lupem przeciwnika. Atak ta- 
kq jednostkq gn.>zi jej zniszczeniem. 
Wyjqtek: grupy aimü (Alianci i Niem- 
cy) oraz fronty (Sowieci). 

6. Jesli masz duzy potencjal mili- 
tamy (mia^), to wystawiaj nowe jed- 
nostki lotnictwa strategiezoego 
i wspieraj badaiüa naukowe nad no- 
wymi rtxlzajami broni . To si? oplaca. 

UZUPEINIENIA DO OPISU 

I. Jednostki spadochronowe 
Jednostki spadochronowe mogq 
walczyd nie tylko jak zwykla piecho- 
la. Mozna zorganizowac desant po- 
wietrzny. Jednostke spadochronowa 
trzeba przemieseid do miasta lub obok 
i wskazac dla niej opcje PREPARE. 
Jezeli wpierwszym lubdmgim impul- 
sie niedaleko miejsca gdzie staejonu- 
j'4 spadochroniarze uzyjesz opcji AS- 
SAULT, to do jednostek, ktöre mogq 
uezestniezyd w ataku dolaezy sie;jed- 
ixjstka spadochronowa. Szczegolnie 
przydatna jest ona przy ataku na leren 2. Desant morski 
Jest to operaeja, ktöra. mozna wy- 
konac jedynie w pierwszym lub dm- 
gim impulsie, przy czym w miejscu 
wyladunku musi byd dobra pogoda. 
Jezeli te warunki ya spelnione i chcesz 
desantowac swoje jednostki, tomusisz 
najpiens' przemiescic okrety transpor- 
towe na akwen z portami, z ktörych 
ma wyruszyC konwöj z desantem. Je- 
zeli punkt docelowy desantu nie znaj- 
duje si§ w tym samym akweme co 
port jego zaladunku , to trzeba nizmie- 
scic przynajmniej po jednym pancer- 
niku na kazdym akwenie, przez klö- 
ry ma plynac konwöj. Po takim roz- 
mieszczeniu jednostek floty mozna 
wprowadzic jednostki desantowe do 
portöw w akwenie, wktörym umiesci- 
ies okrety transponowe, a nast^pnie 
wskazac opcje AMPHIB i w^'brac" 
akwen docelowy. Nastepnie nalezy 
wybrad miejsce lqdowania i wskaza^ 
opcje UNLOAD. Jezeli nie posiadasz 
jednostki portowej, lub nie masz wy- 
starczajacej sily aby zdobyC jakiÄ port 
w ciqgu jednej tury.tolepicj desantuj 
odziaty bezposrednio na pon (chyba 
ze nie jest broniony, wledy obok). 

Zanim zdazysz wyladowac* jednost- 
ki z okretow transportowych moze 
zaatakowaccie floianieprzyjacielska, 
nawet ta znajdujgca sie w sasiednich 
akweiiach, nie möwiac juz o flocie 
z akwenu przez ktöry przcply wa kon- 
wöj. czy o flocie znajdujacej sie w por- 
tach akwenu docelowego. Wtedy be- 
dziesz musial rozegrac bitwe morska. 
Przy przewadze liezebnej pancerni- 
köw powinieneS jq wygrac i nie po- 
zwolic zniszczyc okretöw transpor- 
towych. W zwiqzku z tym organizu- 
jqc desant morski powinienes zawsze 
stworzyö konwöj, czyli do zespolu 
okretöw transportowych przydzielic 
pancemiki lub krqzowmki. Opisane 
dzialania zwiazane z dowodzeniem 
flota wykonujesz poslugujac sie 
oknem wywotywanym opejg NAVY 
z menu gtöwnego. 

Doc & Plexi 
ul. Wronia 35/37, tel. (0 22) 201-261 w. 550, fax (0 22) 209-309 SS/KGB 67 Uwaga! Na jlepszy tips na kazda gre 
na pececie: wcisni) CTRL+C a jak nie 
zadzlala to RESET. Nadesla* Marek 
Rynski. To bylo w ramach primaaprl- 
lls, raszta Tipsow jest na powaznie. 
Witia Krugtol 

mm 

C-64,Kano 

Jesu grasz na wyseigach, stawiaj 
na konie: AGRICOLA, ALIBA- 
BA, ARCH1MEDES. Masz 85% 
szans na wygrang. 

AUEN 3 

Amiga, Mike „Smycza" Smy- 
czynski 

Spauzuj gre, przytrzymaj Fl i na- 
cisnij lewy przycisk myszy. Ekran 
stanie sie zielony. Po wylaczeniu 
pauzy N - skipper leveli. 

AUEN BREED 2 

Amiga, Maciej Tosza 

Kody: 098654 - zycia i kluczc na 
füll, 736353 - zycia, klucze i pienia.- 
dze na max., 378829 - klucze na füll, 
243433 i 000000 - rozne efekty. 

■BMF 

Amstrad, Max-Hacker 

Hastadlakolejnychpoziomöw trud- 
nosci (handicapöw): 0) K3R56, 1) 
E3R74, 2) N9U99, 3) W8M10. 4) 
N6L37,5)S6152,6)D1C58,7)P9V60, 
8)M7H21,9)E2G86,10)H7Y48J1) 
J1T93, 12) F4B11, 13) B0X24, 14) 
Z3F04, 15) A6P12, 16) AAAAA. 

ASSASSIN 

Amiga, Jacek Rawicki 
Uzupeinienie do tipsa 
z SS* 18. Na szczycie drzewa trzeba wpisac: NICEVIEW- 
FROMUPXEREMATE. Dalej 
jak w lamlym tipsie. Jeszcze C - 
kontynuacja. 

ASTRO MARINE CORPS 

Amiga, Sky-Man 

Niektörekody: l)NOSTROMO, 
3) DISCOVERY, 5)ENTERPRI- 
SE, 7) DAGOBAH, 9) REPLI- 
CANT, 1 1 ) KRULL, 1 3) METRO- 
POLIS. CANNONFODOER 

Amiga, Boleslaw Dycfeld 
Jesli ktörys z iwoich zolnie- 
rzy jeczy, to podejdz do niego, 
a odda ci caia. amunicje. Jesli 
jej nie ma, odda swöj stopieri. 
W misji 19.2 posuwaj sie do 
oporu w lewo, a pözmiej w gö- 
re. Jesli zniszczysz mur, otrzy- 
mujesz stopien generala. W mi- 
sji 20.1 gdy dobrze poszukasz 
znajdziesz rakiety samonapro- aby wybrac numer meczu. W cza- 
sie gry mozesz uzyc nastepujg- 
cych klawiszy: L - pioruny, I - 
niewidzialnosc, G - chodzaca ku- 
la, R - oslona (tarcza), S - zajac, 
D-zöiw. 

DEf ENDER OF THE CROWN 

Amiga, Mariusz V/alaszczyk 
Podczas rumieju ustaw kursor 

na wozie z kobylq. a zwyciestwo 

masz w kieszcni. 
& TRICKS BLUE BARON 

C-64,Kano 

Kody: 1) AAAA, 2) LATE, 3) 
COOL, 5) PETS, 6) HIGH, 7) 
WILF, 8) GOOD, 9) GAME, 10) 
VOTE, 11) LOST, 12) JUNE. 

BLUE LtGHTMG 

Atari Lynx, Marek Lis 

Po wpisaniu hasta PLAN gre za- 
czniesz od drugiej misji. OPTION 
2 plus prawo lub lewo - beczka, 
natoraiast samo OPTION 1 powo- 
duje dziesieciosekundowe przy- 
spieszenie. 
wadzajace, ktöre mogq znisz- 
czyc bunkry. 

CARRIER COMMAND 

Amiga, Mateusz Mtynarski 
W czasie uruchamiania gry 
wpisz: GROWN OLD ALONG 
WITH ME (z odstepami). Teraz 
mozesz uzyc klawiszy + i - z kla- 
wialury numerycznej dla obejrze- 
nia wszystkich obiektöw. 

CIVILIZATION 

PC, Jasiu 

Miasta lezace nad morzem war- 
to atakowac z morza. W ten sposob 
miasto nie slraci rnjeszkancow.tak 
jak to sie dzieje po ataku z ladu. 
Przed koncem gry (tzn. wtedy gdy 
twoj statek kosmiczny prawie do- 
lecial do innej galaktyki) warto 
wszystkie podatki skierowac na 
luksusy. Obywatele stana. sie szcze- 
sliwsi, dzieki czemu uzyskasz lep- 
szy wynik (d VILIZATION SCO- 
RE) bo za szczeÄliwego mieszkari- 
ca dostajesz 2 pkt., za zwyklego 1 
pkt, a za nieszczesliwego kompu- 
ter odejmuje 1 pkt. 

COLOR BUSTER 

PC, Kuguar 

Kody: 5) EASYLAMER, 10) 
HUGYOSUBS, 15)ELSZALLAS, 
20) GY=BEST, 25) DEKASGE- 
CI, 30) SUPERTRAMP, 35) GO- 
T035 , 40) LOVEK ATI , 45) CSO- 
KAKATI, 50) INVIOBLE. 

CRAZY SPORTS FOOTBALL 

Amiga, Jacek Rawicki 

Kodydoligi: DLCRRTLOIX, 
2) 9TLGKRX0F, 3) 

7KNBD1555.4) FCV62H444. 5) 
VJT8!PKKK, 6) 4WYFVR2I8, 
7) DD7073174. Do wybranialigi, 
w ktörej chcesz grac wcisnij Li 1, 
2 lub 3 (1 lo pierwsza liga). Teraz 
mozesz wcisnqc M i od 1 do 6, DESERT STR1KE 

Amiga, Wojciech Nawara 
£eby zadziala! tips z SS* 17 trze- 
ba najpierw wbic kod pieciu 
(TQQQLOM) lub dziesieriu 
(BQQQAEZ) zyc. Opröcz tego przy 
kazdym wejsciu i wyjsciu z mapy 
masz füll energii. Paliwo trzeba nie- 
stety uzupelniac samemu. 

D0CT0RWH0 

PC, Maciej „KickAsso" Nawrot 
Wpisz: JAMES BOND AND 

OLIVER REED WERE NEVER 

GOOD SINGERS. 

BOOM 

PC, Jan Kienig 

Efekty specjalne: Karty i czasz- 
ki ~ sq w trzech kolorach, otwie- 
raja. zamkniete drzwi; Helm - do- 
daje 1% pancerza; Zielona zbroje 
-daje 100% pancerza; Niebieska 
zbroja - daje 200% pancerza; Nie- 
bieska butelka - daje 1% zdrowia; 
Mala apteczka - dodaje 1 0% zdro- 
wia; Duzaapteczka-dodaje 309t 
zdrowia; Niebieska kulka - doda- 
je 100% zdrowia; Czarna aptecz- 
ka - superkaslct na reke; Zieloro 
kulka - chwilowa niezniszczal- 
nosc; Plecak - zwieksza ilofic amu- 
nicji .jaka. mozesz unicSc; Ubran 
ko - pozwala przebywac w wo 
dzie (chwile); Pudelko amunicj 
- duze ilosci amunicji; Pojedynczt 
amunicja - male ilosci amunicji 
Monitorek - mapa levelu, lacznii 
z ukrytymi przejsciami. 

DRAGON'S LA1R 2 

Amiga, Joy 

Aby obejrzec gre wpisz: GEi 
MORDOC DIRK. 

IDE 2 

PC, Black Crypt 
Gdy zbierasz przyprawe, klikB 
na Harvestera. Jesli zrobisz to szyb 68 SS/KGB SECRET SERVICE: 00-846 Warszawi ko zyskasz polow? czasu, gdyz 
w ten sposob Harvester taduje sie 
dwarazysz>'bciej. 
tukasz „Dune Emperor" 
Gdy iia radarze iia pustyni poja- 
wi sie. brazowa plamka, wyslij ja- 
ka£ jednostke. aby zaatakowala ten 
punkt. Jest to odchod czerwia i po 
zaatakowaniu rozpadnie sie. na wy- 
dobywany przez ciebie melanz. 

DYNAMO 

Amiga, Maciej Kolczynski 
Nastaw sobie mozliwoSc prze- 
skakiwania leveli. Dojdi do trzeciej 
planszy, wez zycie, wrö£ na druga planszy, a polem znöw na Lrzecia 
i lak az do oporu (w ten sposöb mo- 
zesz zdobyc 10 zyc). 

FERRARI GRAND PRIX GNALLENGE 

GAME BOY, Karol Holodziej 
Kody (z najwigksza mozliwa ilo- 
scia punktöw): USA -nie ma, Bra- 
zylia - bpdhghjrbgdfgjkr, San Ma- 
rino - chdlghjybjdkgkmk, Monako 
- ctdngjj2bjdpglnq, Kanada - 
dmdngnkmbkdpgmpt. Meksyk - 
ffdsgnkqbldwgnrl, Francja - frds- 
gnkqblfggpr2, Wielka Biytania - 
gkdsgrkvblfjgqtn.Niemcy - hcds- 
grkvbqfjgrvm , W?gry - hpdxgrky- bqflgswr, Belgia - jhdxgskybvflg- 
txr, Wlochy - jtdxgsklcgflgvys, 
Portugalia - kmdxgslmcjfpgwzx, 
Hiszpania - Ifdxgvltcnfpgxjm, Ja- 
ponia - Irdxgzlwcvfqgykw, Austra- 
lia - mkffhnlwcvfvgzmk. 

FIRE FORCE 

Amiga, Mike „Smycza" Smy- 
czyriski 

Sposob na zwiekszenie limitu wa- 
gi uzbrojcnia (26kg). Gdy niesiesz 
ciezka spluw? (np. M60) i chcesz 
sie dozbroic podczas walki to roz- 
wal jakiegos klienta, podejdz do nie- 
go i nacisnij SPACE. Wymien splu- w? (SWAP WEAPON), zabierz mu 
wszystkle rzeczy i z powrotem wy- 
mien spluw?. Bedziesz mögt niese 
powyzej 26 kg. 

GATECRASHEfl 

Amstrad, Marek Lis 

Nacisni^cic klawisza E wywo- 
luje wstrzasy zmieniajace poioze- 
nie klapek. 

GODS 

PC.MarekRynski 

Na stronie tytulowej poczekaj 
chwil$, pokaza sie wyniki, a pod 
nimi cztery kody. #?-.?* ul. Wronia 35/37, tel. (0 22) 201-261 w. 550, fax (0 22) 209-309 
Maciej ..KickAsso" Nawrot 
Gdy walczysz ze smokiem 
w swiatyni, kl^kajac odnawiasz 

energi«. 

GUIDCORN 

PC, SmuÄ 

Jeäli masz wystarczajaco duzo 
czasu, mozesz przy kazdym zbior- 
niku z miodem, zamientf sie w psz- 
czölk? i nalac miod do wagonöw, 
odkrecajac zawör.- 

HARVEY HEADBANGER 

Amstrad, Marek Lis 

Podczas gry mozna uzywac na- 
stejpujacych kombinacji klawiszy: 
DEL+ESC - restart, DEL+TAB - 
zmiana koloröw, DEL+CAPS 
LOCK - 1 lub 2 graczy, 
DEL+SH1FT - wlaczanie/wytacza- 
nie muzyki, DEL+1-5 - wybör le- 
veluod 1 do 5. 

HARPOON 

PC, Kamil PoSwiata 

Aby uniknac trafienia rakieta 
Phoenix zmniejsz wysokose do V- 
Low i poczekaj az rakieta ci? mi- 
nie. Przy innych rakietach minima- 
lizujetoskulkiutaku. 

HIREDGUNS 

Amiga, Franek Jr. and Franek 
W pierwszym levelu kampanii, 
juz przy wyjiciu (exit) iezy MINI- 
GUN. 2eby sie. do niego dostac, 
trzeba najpierw wcisnqc przycisk, 
ktöry znajduje sie za blokami. Na- 
stepnie nalezy podejsc do miejsca, 
w ktöry m lezy karta. W tym miej- 
scu otworzy si? tajemne przejscie 
do broni. 
Tomasz Januszyk, Goro, Joy 
Podczas gry wpisz: AMTGA - 
niesmiertelno££ i nieskoriczona 
amunicja. Haslo AMIGA musisz 
wpisac na mupie. Gdy grasz w kam- 
panii to poza powyzszymi efekta- 
SIM0N15K0 

Gkf\czf\ 

CfltoboborteGO mi mozesz zaczqc od dowolnego 
miejsca na mapie. 

HOLIDAY LEMMINGS 1993 

Andrzej Mancewicz 

Poziom - FLURRY, Kody: 2) 
IJJLDNCCCN, 3) NJLLHCGDCS , 
4) JLDLC1NECR, 5) LDL- 
CAJNFCK, 6) DLC1KLLGCS, 7) 
LCANNLDHCQ, 8) CINNL- 
DLICJ, 9) CAJHMEUCK, 10) 
MJHMDLCKCW, 1 1) OJMLH- 
CELCK, 12) JMDLCKNMCM, 
13) MDLCCKLNCU, 14) DLC- 
KJNMOCO, 15) LCCOLMDPCK, 
16)CINOMELOCU. 

Tomasz Konatowicz 

Inna wersja tego oo wyzej: 2) IJ- 
JLDNCCCN, 3) NJLDLCADCY, 
4) HLDLCMNECT, 5) LDL- 
CAJNFCK, 6) DLCIKLLGCS, 7) LCANNLDHCQ, 8) CINNL- 
DLICJ, 9) CGKKOLHJCJ, 10) 
KJIMDLCKCV, II) OHOLH- 
CALCW, 12)IMDLaOMCK, 13) 
MELCAJLNCS, 14) DLCKJN- 
MOCO, 15) LCENLMDPCL, 16) 
CINOMENQCW. 

JUNGLE STRWE 

Amiga, Michal Taciak 

Kody: 2) RX6PDY395PM, 3) 
9XW56MHCYR7, 4) XTMHFD- 
KRT4X, 5) VSDTLPCJRWK, 6) 
W4JF3W7LGFR, 7) TGB9T6- 
HPGFR, 8) 7L6JY9WT7SW, 9) 
NZ9THY3BRW3, 10) LSHGFV- 
7NLML. 

im 

Amiga, Jacek Rawicki (Alex) Biuro Organizacyjne FULLMAX 
ul. Postgpu 12, 02-676 Warszawa 

serdecznie z a p r a s z a n a II Ogölnopolski Festiwal Mediöw i Producentöw Tele- Audio- Video 

PLAYBOX'95 

ktöry odbywac si$ b?dzie w dniach 

31 marca - 2 kwietnia 1995 r. 

w Katowickim „Spodku" 

W programie: cze& artyslyczna z koncertem galowym TOP'94 i festiwalem vxteo-clipow, czesc promocyjno-targowa z 
promocyjna sprzedaza m.in. gier komputerowych, cz§sc seminaryjna z dyskusjami panelowymi i konferencja prasowa. 

Godzlny otwarcia: 10.00-18.00 (plqtek, sobota), 10.00-17.00 (niedziela) 
Dzlen „komputerowy" - niedziela W czasie gry wcifinij CTRL+4, 
a przeskoczysz do setnej planszy. 

Atari XL/XE. Kamil & Lukasz 
Szyposzyriscy 

Ziupione dzielnice uzupeiniaj 
ludzmi, dokladajac przy tym do- 
datkowe 3000. Przcd zakonczeniem 
roku pozbywaj sie armii (napakuj 
garnizony). Jezeli stracisz prowin- 
cje, ale nie zostanie ona spustoszo- 
na, to przed atakiem wyslij posel- 
stwo z proSbq o pomoc. Daj „zero" 
dla wladcy. otrzymasz 1000 zol- 
nierzy. Po pojawieniu si§ bledu 
w grze, zjedi na sam döl ekranu, 
wpisz 6700 REM, wciSnij RE- 
TURN, nastejmie wpisz CONT 
i wcisnij RETURN. Na Mazowszu 
nie oplaca sie trzymac garnizonu 
i tak pözniej ta dzielnica zostanie 
zfupiona. 

LASER SQUADRON 2 

C-64, Jaroslaw „Z1CO" Kluz 
Sposöb na szybkie wykonczenie 
przeciwniköw. Gdy jestes we- 
wnatrz budynku wrzud do jakiegoÄ 
pokoju odbezpieczony granat. Te- 
raz ustaw si? zolnierzem lak, by 
mia» pod ostrzalem (OPPORTU- 
NTTY FIRE) zblizajgcych sie wro- 
gow . Przez kilka tur zolnicrze wro- 
ga bedq prz>'bywac by zobaczyc co 
si? stalo wykorzystujac wszysikie 
swoje punkty ruchu. Wtedy mo- 
zesz ich latwo wykonczyd. 

LETHAL WEAPON 

Amiga, Jacek Rawicki (Alex) 
ALT+Y+F - mozesz latac\ 
ALT+Y+D - samobojstwo. 

LICENCE TO KILL 

C-64, Jaraslaw ,^ICO" Kluz 
W dingim etapie po opuszcze- 
niu jeepa idz ciqgle lewa strona, 70 SS/KGB SECRET SERVICE: 00-846 Warszawa w specjalnym tunelu. B^dziesz nie- 
osiggalny dla wroga. 

MAN1AC MANSION 

C-64, Spikey 

Zamiasl dawac Edowi paczk? 
zröb inaczej. Gdy ustyszysz dzwo- 
nck idz do tazienki. Gdy Ed v^jdzie 
ze swego pokoju, idz tarn szybko, 
wezchomika.kart? kredytowq (jest 
pod chomikiem) i monety ze swin- 
ki. Gdy Ed wröci daj mu chomika 
i zwiewaj. Monet nie uzyvvaj od ra- 
zu w teleskopie. Daj je Bernardo- 
wi, gdy przyjdzie naprawtf kable 
(odczyla on numer). KIucz do wie- 
zienia znajdujacy sie na zyrandolu 
zdobedziesz w nastepujacy sposöb. 
W bibliotece wez käset?, ze strychu 
- plytc. W pokoju muzycznym pu$c 
plyte i nagraj dzwiek na kasele. 
W pokoju z zyrandolem pusc kase- 
le w magnetofonie. 

MORTAL KOMSAT 

PC, Chaos Unlimited 

Na ekranie opcji wcisnij F10, 
wtacz CAPS LOCK i wpisz DTP, da 
to ekran z numerami 0-8: 0) FATA- 
UTY, I) GORE, 2) MUZYKA. 3) 
KOMIKS, 4) FATAL1TY AGA- 
IN,5) FREEGAME.6) VOCAL.7) 
Spröbuj a zobaczysz, 8) TNNE VO- 
CALE. 

PC.Scorpio 

Mozna tez trzymac SH1FT i wpi- 
sac DIP. Ad 1) krew on/off, 3) po 
GAME OVER ukaze sie adres pod 
ktörym mozesz zamöwil komiks 
na podstawie Mortala,4) przeciw- 
nicy robiq ci FATALITY za kaz- 
dym razem, 5) FREE PLAY czyli 
nieskonczone credits'y. 

PC, Striker 

Fatality SCORPONEM mozna 
wykonac takze kombinacjq: low 
punch.göra, göra. 

MORTAL KOMSAT 2 

Amiga, Maciej Dakowicz 

W menu OPTIONS wpisz trzy 
razy z klawiatury: WEDZ i za- 
iwierdzwszystkoklawiszemB. ?o- 
jawi si? tajne menu, w klörym mo- 
zesz zrobic absolulnie wszystko. 

Rudy 102 

Na ekranie lytulowym wybier/ 
SELECT i gdy juz tarn bedziesz 
wpisz trzy razy DIAGNOSTICS 
(oddzieiaj spacjaj a nastepnie wstu- 
kaj wszystkie litery na klawiaturze 
trzy razy. Jestes w ukrylym menu 
DIAGNOSTICS. 

MOTORHEAD 

Amiga, Andrzej Soja 

Jesüi wziates cole lub sioik, to 
rzuc nim w przeciwnika (HRE + 
döt). 

NEVER MINO 

Amiga, Mateusz Mtynarski 
Kody: 0) MMMRHM, 1) AM- 
MRHA, 2) HMMRHH, 3) 
VMMRHV, 4) PMMRHP, 5) 
GMMRHG, 6) IMMRHI, 7) 
RMMRHR, 8) MAMRHW, 9) AMMRHN 

VAMRHT. 

CMMRHQ 

RAMRHF, 

AHMWHA, 

VHMWHV 

GHMWHG 

RHMWHR, 

AVMWHN. , 10) HAMRHZ, II) 
12) HMMWHH, 13) 
, 14) IAMRHB, 15) 
16) MHMWHM, 17) 
, 18) HMMWHJ, 19) 
,20) PHMWHP, 21) 
. 22) IHMWHI, 23) 
24) MVMWHM, 25) NOVA 

C-64,DariuszLekki 

Kody: 1) WELCOME, 2) 
SPLITTING, 3) CROSSLNG, 4) 
EASY GOING, 5) LABIRYNTH, 
6) LITTLE PROBLEM, 7) INSIDE 
OUT, 8) UPSIDE DOWN, 9) RE- 
PUCATION, 10) DESTINATION, 
II) TERMINATION, 12) FO- 
REST GROVE, 13) DESTINA- 
TION 2, 14) MAD DREAM, 15) 
STONEHENGE. 16) SPIDER- 
NET. 1 7) RIGHT BLOCKER, 1 8) 
KNIGHTMARE, 19) TIMING 
PROBLEM, 20) BRA1NBUSTER, 
21 ) NO INSPIRATION, 22) 3RD 
DESTINATION, 23) THE TWO 
PROBLEMS, 24) SURPRISING 
EVENT, 25) BORING FRIDAY, 
26) NEAR THE END, 27) JUST 
DO IT. 

OUTPOST 

PC, Chaos Unlimited 

W trakcie gry: CTRL+F 1 - wy- 
woluje menu zy wioiöw , CTRL+F9 
- zabtja wszystkich rebelianlöw, 
CTRL+Fl 1 — nieskonczone surow- 
ce, CTRI.+F12 - ustawia eduka- 
cje, morale i zbrodnie na max. lub 
min.; zalezy ile razy nacisniesz. 
^ <% 
PiFATES! GOLD 

PC,.lakubOrajdek i Maciej Ma- 
zurek 

Kiedy na poczatku gry wybie- 
rasz swojs specjalnosc, to wybierz 
szpadc. W czasie gry nadarzy sie 
wiele okazji by to wykorzystac (np. 
gdy walczysz mniejszq iloScia. lu- 
dzi, swa. dobra walkq podnosisz 
morale twoich kompanöw i nawet 
przy dwukrotnej przewadze prze- 
ciwnika mozesz wygrac bitwe). Je- sli masz male dosViadczenie 
w walce z miastami posiadajacymi 
forty, atakuj je z ladu. Pokonujac pi- 
rat6w pytaj o TRE ASURE FLEET 
lub SILVER TRAIN. Majac te in- 
formacje piyn do miast, w ktörych 
aktualnie znajduja. sie skarby i ata- 
kuj. 

POLICE QUEST 3 

PC, Killer 

Kod do szafki w komisariacie: 
776. 

power sises 

C-64, Bula 

Dzialanie magicznych przedmio- 
töw (po spacji): Zegarek - zatrzy- 
muje na piec sekund wszystko co 
sie rusza, Bomba - zabija stworki 
znajdujace sie w zasiegu planszy, 
Gruszka - umozliwia chodzenie po 
ogniu, Rözdzka — przy jej pomocy 
mozesz rozpoczac zbieranie przed- 
nüotöw od poczqtku. 

PREMIER MANAGER 

Amiga, Bodzio 

Zadzwon pod numer 753423, 
a dostaniesz nowego bramkarza ze 
wszystkimi zdolnosciami na 99. 

PRIKCE OF PERSI A 

PC.Ad.W 

Sposöb na pokonanie rozpada- 
jacego sie mostu: stan za slupem 
(poprzcdni obrazek), biegnij w le- 
wo, na moscie wykonaj dwa skoki 
(drugi skok przezkosciotrupa), bie- 
gnij dalej, skocz pod opadajacymi 
drzwiami i schwyc sie krawedzi 
przepasci. 
QUARANTWE 

PC, Micha! Dqbski 

W misji, w ktörej musisz wrzu- 
cic do wody rybk^, wejdz na most 
i naciSnij E. Gdy masz rozwalic 
FLYBOVA - kup ärutöwk?. 
W ostatniej misji, gdy mijsisz roz- 
walic toalety nie przejezdzaj ich, 
tylko strzelaj (szkoda czasu). Gdy 
chcesz osiqgnaö duzq predkosc 
i z nikim si? nie zderzyd, jedz cz?- 
sciowo po poboczu (baterie nie wy- 
<^U* AHP sprawdi czy kupujesz taniej! 
tytut lomptter: cena: 

7thGuest PC CO 69Ü0 

AorancedJÄarySysten COTV/32 40CO 

Arr^zIrgSpIdefman AWGA 34.80 

AfiBekEnih AMIGA 9^0 

ArrfleksJ pro (edytor tehstu) AMIQ0 33i0 
Attartyda AMGA 15^0 

Ätokalatog AMGA^C 2850 

Brarlheücn C032 55.00 

C0329amer(7rodzai6w) CD32 25 K 

CKerefla [KbpdUfiZBk] CCTV/32 29^0 

C^fftfi5.op':AMlGi1iW AMIGA 1350 
DefefxtefoflheCro*n2 COTV/32 74.70 

AIDogfitoHeaven CDTV'ß2 2990 

0oom2(nowo«} PCCD 17100 

Ef^:c Gelery (E cz^so) PCCD 35.00 

F15StrtaEa# AtflGATC 2950 74Ät 

FFAsoccer POPCCO 509Q 75.90 

RrraSfl AMfGA 115.00 

Gatr'el Kn#lt PCCD 96 AI 

Gecgrata Potefa (2 dysti) AMGA 9.500 

Geometria AMJGAPC 1950 

G«'ca Sv,e!cw3 AMIGA 1950 

&«rs(90H) AWK5A 24.50 

Grohrs Encyttoetfa (2CD) C032JPCCO 9S£G 1101» 
Hc«-r(Jsdthe Basken Ibs. COTV/32 41^0 

IndyGarRaäne PC 7950 

JazzJacfcRattil PC 2950 

K2>oiKckc?; AMIGA 3450 

KrigMscftteity AMIGA 2950 

Koi^^zfa^ops AMGA 1291 AMGA/PC 19.50 
Ky-;9\y iga-itjv p:'ske;: AMGA I95C 

LasiNir|a3 CD32 G950 

MadDosMcaee PCCD 8450 

MBdDogMcCree? PCCD 8750 

M£^tatka.tyk:AMGA1U94 AMIGA 13.50 
Mi-:- F:-co PCCO/CD32 W,B0 149.00 

Morph CD32 6550 

Mu&c Super Pack (4 dys*) AMIGA. 1950 
Mys» PCCD 99.96PI 

My* CD32 75.40 

OrtogT6fa(3(tysKi) AMGA 19.50 

Prtal Fan1asiesßleer>B!te« CD32 74.70H 
Päägcrasiceun AMGA 2450 

PitagcfasmaUe AMGA 2450 

Ptegwaspodstawöwfca AWGA 2450 

Piain &owWrapped (tu) COTV/32 8650 
Prsg. hürfg&ftfs AMIGA 1Z9* AMIGA 2453 
Psycho Kler COTV 4150 

Puüd EXE (2 d/it); o^ AMGA 1294 AMJGA 15.00 
RebalAssauH PCCD 10&00H 

SmkD PCCD 7250 

Su puzzle AMtGA 15.55 

SöuaB fanlasies {su) CDTV/32 6050 

Snsffdety1(sexj CDT\'Q2 6050 

Super Graphic Fack (4 dysW) AMGA 1950 
ThereFark A1200VPC/PCCO 80.00 

Towr wrlti No teme CDTV 3950 

UnderaKlngMoon(4CD) PCCD 220.00111 
VÄttdB&opfe AMIGA 109« AMKJATC 2450 19.50 
Who Shot Johnny Rock? PCCD 7450« 

WinCormanier AMGA 27.50 

WrethoflneDemor CD32 37.30 

.Irtelewiecejin 
Aktualny t;*s po przes'amt koperty i znaczka zamöwienie przyä^ na adras: 

EXEAHP.skr.poczt.163, 
53-650 Wrodaw 53 

htzadzwofiwlelchwffl 

na |edan z nurcerow lelefonöw: 

tel. (0-71) 558382, 
(0-71) 36673 w.16 
fax (0-71) 558382 

Zapratzamy rövmlez do s'clakä frmoweg :■ . 

Don Handlowy „SIC, Wrodaw, 
ul. KuUCza 10, llp (C2ynny od 10-19) 

Ceny za w»r aj^ podalek VAT, nalezy doüczyc 
TYLK03z1.{kosztyprzesyrkl) 

Wymierior« wyzej cery 
dol>czq sprzedaiy wysylkowej 

Uwaga: 

atrakcyjna oterta dla sklepöw i hirtowni ul. Wronia 35/37, tel. (0 22) 201-261 w. 550, fax (0 22) 209-309 SS/KGB 71 czerpujq sie). Uwazaj na male sa- 
mochody - wypuszczajq miny. Nie 
przejezdzaj koto muru, bo karabin- 
ki i rakiety skutecznie odbiorg ci 
energie. W piqtym levelu wiek- 
szosc pojazdöw strzela do ciebie 
bez powodu - zalalw je zanim one 
lozrobia. 

RELENT1ESS 

PC, Tomasz P. „GrafT 

W „Aplece" gdzie bierzesz 
BOTTLE OF SYRUP, w kasie 
znajdziesz 10 monet i 4 serducha. 
Po kazdym wyjsciu z apteki i wej- 
sciu ponownie, w kasie znowu jesl 
10 monet i 4 serca. Podobnie jest 
w innych miejscach gry f np. kubly 
na smiecie, beczki itp. 

ROBINSON'S REQUIEM 

PC. Bartlomiej Cyrny 

W znalczionej apteczce po two- 
im rozbitym slatku mozna znalezc, 
w kolejnosci alfabetycznej: I ) AN- 
TIBIOTIC (anty biotyk) - na stany 
zapalne, 2) ANTISPASMODIC 
(Srodek antyspazmatyczny) - li- 
kwiduje skurcze miesni, 3) ASPI- 
RIN (aspiryna) - przeciw grypie, 
przeziebicniom i stanom goracz- 
kowym, 4) BANDAGE (bandaz) - 
na skaleczenia i zaszyte rany, 5) 
BOTTLE OF ANAESTHETIC 
(butelka ze Srodkiem znieczulaja.- 
cym) na liczne i dolegliwe böle, 6) 
BOTTLE OF ANTISEPTIC (bu- 
telka ze srodkiem odkazajacym) - uzywac przed zaszyciem lub za- 
bandazowaniem rany, 7) BOTTLE 
OF ANTI-VENOM SERUM (bu- 
telka z serum przeciw jadowi) - 
na ukaszenia i ugryzienia, 8) BOT- 
TLE OF MORPHINE (butelka 
z morfinq) - narkotyk przeciwbö- 
lowy i uspokajajacy . 9) CYANIDE 
CAPSULE (kapsulka cjanku) - sil- 
na trucizna, 10) DISINFECTING 
PELLET (pigulka dezynfekujaca) 

- srodek odkazajacy w tabletce (do 
wody pitnej?), 1 1) NEEDLE AND 
THREAD (srodki do szycia) - ma- 
la chirurgia do duzych ran, 12) 
PLASMA POUCH (worek z oso- 
czem) - uzywac przy duzych krwo- 
tokach, 13) SEDATIVE (srodek 
uspokojajacy) - na dreszcze, dla 
znerwicowanych. lekomanöw itd. 
14) SUCTION PUMP (pompa ssa- 
ca) - ????, 15) SYRINGE (strzy- 
kawka) - do robienia zastrzyköw, 
16) SYRINGE OF ATROPINE 
(strzykawka z arropina) - srodek 
przeciwskurczowy i przeciwbölo- 
wy przy skurczach zoiadka, ast- 
mie i w okulistyce, 17) TOURNI- 
QUET (opaska uciskowa) - uzy- 
wac przy krwotokach koriczyn, 1 8) 
QUININE (chinina) - Srodek prze- 
ciwmalaryczny i przeciwgoracz- 
kowy, 19) VITAMIN (wiiaminy) 

- niezbedne substancje organiczne, 
ktöre trzeba cza&ami uzupelniac, 
20) SPLINT Oongieta) - usztyw- 
nienie na zlamane konczyny, ktö- 
re mozna wykonac z bandaza CMR 

DIGITAL 

ZAPRASZA DO SKLEPU 

Z GRAMI KOMPUTEROWYMI 

W stak] sprzedazy ok. 300 tytutöw gier na CD 

orazgrynaCD32. 

Najnowsze hity rynhi gier na swiecie. 

Kompletna oferta polskich dystrybutorow na PC i Amigf. 

!! Duia oferta Commodore na dyskietkach i kasetach. !! 

Konsole Pegasus, MegaDrive + cartridge. 

Oferujemy takze duzy wybörtanich akcesoriöw 

w tymjoystickow, myszek, dyskietek, pudetek itp. 

Cenyjak na gietdach. 

Zapewniamy fachowq obstugf i moiBwoic prezentacji 

na miejscu. Dziatamy: poniedziatek-piqtek 8-21 
sobota 8-20 

niedziela 10-17 Nasz adres: Warszawa, AI. Jerozolimskie 2 i tel. (0-22) 27-87-73 Most PoniatowsktoGC DIGITAL $ AI. Jerozolimskie L Dworzec! 
Cenlralny (BANDAGE) i patyköw (BRAN- 
CHES), ktöre nalezy scia£ z odpo- 
wiednich drzew. 

ROMEAD'92 

Amiga, Micha! Welna 

Gdy na poczatku gry komputer 
kaie podac odpowiednie hasto, 
wpisz: AWERTY. 

RYGAR 

Amstrad, Marek Lis 

Jesu dasz joy do göry , jedno- 
czeSnie przytrzymujac FIRE, do- 
okola ciebie zacznie lataö kula roz- 
walajacu wszystkich wrogöw, klö- 
rzy znajda sie na jej drodze. 

Atari Lynx, Marek Lis 

Po przekroczeniu 50.(K)0 pkt. 
otrzymujesz dodatkowe zycie. No- 
sorozca rozwalisz wytrwale w nie- 
go strzelajac. W levelach 5,7, 15 
i 19 przed wejsciem na line ko- 
niecznie zestrzel nietoperza. 
W ostatnim levelu musisz rozwalic 
diabla. Aby go wykonczyd strzel 
mu ok. 15 razy W CZASZKIJ. 
Ogieri mozna rozwalic, trzeba lyl- 
ko dobrze wycelowac. 

SAM (program syntezy mowy) 

C-64, M&M'S 

Jesii wgry wasz program w TUR- 
BO, to, by dzialal poprawnie mu- 
sisz uruchomic: SYS 64738, a po- 
tem SYS 2064. Dotyczy takze wer- 
sji polskiej. 

SAHGO FIGHTER 

PC,PiotrSetnik 

Tajne ciosy. SYA HOU YUAN: 
tyl, döi, ENTER - kula; tyl, przöd, 
ENTER - tornado; tyl, przöd, 
SHIFT - wiatr; döi, przod, SHIFT 

- rogal. SYA HOU CHUEN takie 
same ciosy j.w. GUAN YU: tyl, 
döt, ENTER - ogieri; tyl, przod, 
ENTER - kosa; döi, przöd, SHIFT 

- sztylet. S YU JU: tyl, przöd, EN- 
TER - klebek; tyl, döi, ENTER - 
superkula; döi, tyl, ENTER - mia- 
zga. DIAN WEt tyl, przöd, SHIFT 

- szatkownica; döi, SHIFT - 
wslizg; döi, przöd - rogal; tyl, 
przöd, ENTER - klebek. LYU BU: 
tyl, döi, ENTER-kula; tyl, przöd, 
ENTER - superkula; döi, przöd, 
ENTER - hak. TSAU TSAU: tyl 
przöd, SHIFT - super skok; döi, 
przöd, SHrFT -kopyto; döi, przöd, 
ENTER - plaszcz. Nastepni wcho- 
dzq w sklad armü. U wszystkich: 
ryl - oslona; ENTER - przerzut 
(blisko przeciwnika). MA CHAU: 
döi, przöd, SHIFT - kula; przöd, 
tyl, SHIFT - obrotowy wyskok; 
döi, tyl - kosa. JANG FEI: tyl, 
przöd, SHIFT - superwyskok; tyt, 
przöd, ENTER - kula; tyl, döi, 
SHIFT- kosa; döi, przöd, ENTER 

- hak. CHAO YUN: tyl, przöd, 
SHIFT - tornado; döi, tyl, SHIFT 

- zamach; tyl, przöd, ENTER - 
topör, tyl, döi. SHIFT - wslizg. 
GUAN YU: tyl, döi, ENTER - 
ogieri; tyl, przöd, ENTER - kosa; 
döi, przöd, SHIFT - ?. HUANG JONG: tyt, przöd, ENTER- ?; döi, 
SHIFT - kulo-kosa; döi, przöd, 
SHIFT - obrotöwa, döi, przöd, 
ENTER - hak. Zakoriczenie gry 
jest bez poröwnania lepsze w STO- 
RY MODE. 

SENSIBLE WORLD OFSOCCER 

Amiga, Franek Jr. and Franek 
Nacifiniecie klawisza W dodaje 

graczowi dwie bramki a kompute- 

rowi jednq. 

SETTLERS 

PC, Marcin Cimala 

Jesii chcesz wiedziec, gdzie ak- 
tualnie mozesz wybudowa£ budy- 
nek, nacisnij obydwoma klawisza- 
mi myszy na ikonie stawiania bu- 
dynköw. 

Amiga, Adrian Piotrowski, Mar- 
cin Jurkiewicz 

Kody:2)STATION,3)UNTTY, 
4) WAVE, 5) EXPORT, 6) 
OPTION, 7) RECORD, 8) SCA- 
LE, 9) SIGN, 10) ACORN, 11) 
CHOPPER, 12) GATE, 13) IS- 
LAND, 14) LEGION, 15) PIECE, 
16) RIVAL, 17) SAVAGE, 18) 
XAVIER, 19) BLADE, 20) BE- 
ACON, 21) PASTURE, 22) 
OMNUS, 23) TRIBUTE, 24) FO- 
UNTAIN, 25) CHUDE, 26) TRA- 
ILER, 27) CANYON, 28) RE- 
PRESS, 29) YOKI, 30) PASSIVE. 

SLATERMAN 

C-64, Marcin Bzöwka 

Kody do leveli: 5) 8D763C, 10) 
HD734A, 15) NVYD63, 20) 
748TGA, 25) 983H4S, 30) 
360KH9,35)JHB3CU. 

STARDUST 

Amiga, Michal Janik 

Kody: 2) BGTQAAAAAFGN, 
3) CDRQAAAAAIDN, 4) 
DDSQAAAAIDN, 5) EDTQA- 
AAAAIDN. 

STOWE AH 

C-64, Micha! Konieczko 
Kody takie same jak na Ami- 
dze. Wpisz zamiast kodu MAY- 
DAY , od tej pory F7 - skipper le- 
veli. 

SUPER STARDUST (AGA) 

Amiga, Black Mayhem Darek 
G. 

Kody: 2) BFSUAAAADXJ - 5 
zyc+superbrori, 3) CERURA- 
AAJQQ - 5+3 zycia+super brori, 4) 
DFRSVQAAJWN -5 zy6+super- 
broh, 5) ECRTVQQSJNQ - 2+3zy- 
cia+superbron. 

TETRIS 

Game Boy, Carl Corey 
Aby iatwiej grac, na planszy 
tytulowej (tarn gdzie wybierasz 
ilosc graczy) trzymajac „Döi" 
wciSnij START. Jesu uznasz, ze 
tak jest za latwo podczas gry wci- 
Snij SELECT, a nie bedziesz wie- 
dziat jakie klocki ukazq sie na- 
stepne. 72 SS/KGB SECRET SERVICE: 00-846 Warszawa 
TFX 

PC, Marcin Cimafa 

W czasie wykonywania misji 
mozesz ustawic rözne paramelry 
gry, wchodzac do panelu ukrytego 
pod kJawiszem z tyldq (nad klawi- 
szcmTAB). 

THEMANAGER 

Amiga, Tomasz Januszyk 
W miejscu gdzie wiaczasz ani- 
macje.nowosci ilp. ustaw strzatecz- 
ke na MAIN MENÜ i wrisnij A. 
Teraz iwoi zawodnicy sa w swict- 
ncj formie. a ly masz petna käse. 

TOM AND JERRY 

C-64, Korcia 

Aby unieszkodliwic koia na kil- 
ka sekund, zrzucaj na niego z pöf- 
ki: IaIki,kule,banany,mIotki,tale- 
rzeitp. 

TRANSPLANT 

Amiga, Adam Nikiforow 
Wpisz hasto WPWWIUQX i je- 

stes" w 170 levelu i wszystico masz 

na füll. 

TRANSPORT TYCOON 

PC, Krzysztof Stefanski 
Najlepsze polaczenia: kopal- 
nia wegla (COAL MINE) z elek- trownia. (POWER STATION), 
kopalnia rudy zelaza (IRON ORE 
MINE) z hutq, huta z fabryka 
(FACTORY). las (FO- 
REST)z tartakiem (SAWMILL), 
szyby naftowe (OIL WELLS) 
z rafincria. Rafinerie, lartak i fa- 
bryke. po wykonaniü powyz- 
szych polaczen najlepiej pota- 
czyc z miastem, klöre akceptuje 
lowary(GOODS). 

Mirosiaw Gebski & Sebastian 
Kurz 

Po rozpoczeciu gry odszukaj nic- 
przerwany pas ladu, wzdiuz lub 
w poprzek planszy, tak aby mozna 
byto zbudowac tunel zaezynajaey 
sie z jednej a konezaey z drugiej 
strony planszy (tunel nalezy budo- 
wac röwno z poziomem wody). 
Czynnosc te nalezy wykonywac do 
skutku nie zwracajac uwagi na in- 
formaeje, zc koszt wykonania tune- 
\u przekroczy budzet. Efektem be~ 
dzie znaczny wzrost kasy do oko- 
lo 4 miliardöw dolaröw. Jezeli nie 
wyjdzie na jednej planszy, powtörz 
na innej. 

ULTIMA 8 -PA6AH 

PC, Marcin Cimala 
Jesli nie masz forsy , to mozesz 
latwo jq zarobic' zabijajac male stworki, kt6re przybierajq twoja 
postac. Innym sposobem jest 
sprzedawanie u pewnej kobiety 
znalezionych wczesniej kosztow- 
nosci. Bardzo pozytecznq czynno- 
sciq jest przeszukiwanie wszyst- 
kich domöw i zabieranie papiiu- 
söw (najlepiej zrobic sobie w ja- 
kims widocznym punkeie miasta 
sklad rzeczy , ktorych Avatar nie 
moze unieic). JeSli jakis dorn jest 
zamkniety, mozna do niego 
wejsc, wdrapujac sie na dach lub 
taras. 

VERMEER 

C-64, Daiiusz Maryan 

Najbardziej oplaca sie kupno 
akeji Royala lub Lloyda. Najlep- 
szym miejscem na zalozenie 
pierwszych plantacji sa Richmond 
i St: Louis. Nie zakladaj plantacji 
w Bogocie. Opiaca si? zawicrac 
kontrakty ale nalezy uwazac by 
ich dotrzymywac, inaezej placisz 
dotkliwe kary. 

VIRUS 

Amiga. Bodzio 

Przytrzymaj ENTER na kla- 
wiaturze numerycznej, spauzuj 
(P) gre, ciagle trzymajqc ENTER 
weisnij Q. Teraz C - special F/X, 
F - uzupetnia paliwo, L - dodat- 
kowe zycie,N - przywraca nor- 
mulny tryb, O - uruchamia de- 
mo. 

WAR ZONE 

Amiga, Szymon Ksiazkiewicz 
W kanalach sa dziwne swiatla, 

ktöre cie zabijaja. Mozesz rozwa- 

lic je bomba. 

womnBOY 

C-64,M&M'S 

Nacisnij T w trakeie intra - nie- 

imiertelnosc. 

XENOBOTS 

PC, Maciej Broniarski 

Scoulem, zataczajac duzy iuk, 
mozesz podejsc do samego Cen- 
trum Operacyjnego przeciwnika. 
Zniszcz kilka przekazniköw przy 
samym Centrum, a potem Net Bu- 
ilderem dostaw swoje przekazni- 
ki az do przekazniköw wroga. 
W ten sposob bedziesz mial zasi- 
lanie ai do samego Centrum prze- 
ciwnika. Gdy pomiedzy twoim 
Centrum i przeciwnika sa göry, to 
przelacz wszystkie roboty na ste- 
rowanie reczne, w przeciwnym 
wypadku twoje roboty, idac na 
przeciwnika, bedq grzezty w gö- 
rach. 

Mateusz Kozicki 

Do wrogich Scorpionöw mozna 
podehodzic bez obaw na 1200 
m (zasieg dzialka) gdyz w ogöle 
nie uzywaja rakiet. 

Y0!J0E! 

Amiga, Szymon Ksiazkiewicz 
Wtacz gre na dwöch. Jednym lu- 
dzikiem sie zabij, drugim przejdz Sapiezyriska 8 

00-215 Warszawa 

tel. 635-08-17 

BBS: 641-45-60 * Ceny przyktadowych 
zestawöw 486 

DX/4 1 0O 

HDD - 2 800 zt 
170 HDD - 3 250zt 
210 HDD - 3 280zt 
420 HDD - 3 380 zt 

DX/2 80 

HDD - 2 650 zt 

170 HDD -3 110 z» 

210 HDD - 3 140zt 

420 HDD - 3 240 zt 

DX/2 66 

HDD - 2 570 zt 
170 HDD - 3 030zt 
210 HDD - 3 060zt 
420 HDD - 3 160zt 

SX/25 

HDD - 2 300 zt 

170 HDD - 2 760zt 

210 HDD - 2 790zt 

420 HDD - 2 900 zt 

WYPOSAZENIE 
DODATKOWE 

CD ROOM 

- 2x SPEED - 410 zt 

- 4x SPEED - 670 zt 

KARTY MUZYCZNE 

•MV2 -MOzI 

• SOUND BLASTER 2.0 - 1 93 d 

• SOUND BLASTER PRO - 325 ü 

• SOUND BLASTER 16 BIT- 420 zl 

• GRAVIS ULTRA PRIMAX - 440 zl 

WSZYSTKIE 
CENY ZAWIERAJ4 

VAT 

* W sldad zestawu wchodzi: 

motütor kolor fr, procesor, ptyta 

gtöwna, karta graficzna CL5428, 

multi I/O LB t obudowa mini tower, 

k!awiatum,4MBRAM Sapiezyriska 8 

00-215 Warszawa 

tel. 635-08-17 

BBS: 641-45-60 ul. Wronia 35/37, tel. (0 22) 201-261 w. 550, fax (0 22) 209-309 SS/KGB 73 plansze. Gdy bedziesz lecial pta- 
kiem to stratf caty energie. W na- 
stepnym etapie bedziesz mial 55 
zyc. 

PC, Misiu 

Znajdz lazienke i wejdi pod 
prysznic - regeneruje sity (a m6- 
wiq ze cze>te mycie skraca zy- 
cie?) - w zalanych wodq tunelach 
plyn jak najgiebiej - dodaikowe 
skarby w roznych pomieszcze- 
niach. 

ZEffEKSAPH 

Amiga, Andrzej Soja 

Kody: 1)2415823,2)6367713, 
3) 0284552, 4) 7951082. 5) 
2506387. 6) 0225563, 7) 2461791. 
6367713, 
1391652, 
0233535, 8) 
10) 
12) 
14) 3137475, 
4553115, 
000] 116, 
0338267. 9) 
11) 
13) 
15) 1512186. 16) 0233020, 17) 

4218521, 18) 2234567, 19) 

1641914, 20) 1481112, 21) 

7727941, 22) 4681012, 23) 

8793825, 24) 7125345, 25) 
7277279. 

ZQ0L2 

Amiga, Jacek Rawicki (Alex) 
Hasla (wpisywac na ströme 
tytutowej): SESAME - Start od 
Swan Lake, RONSON - Start od 
Blueberry Hill. FUNKYTUT - 
Tooting Common, H1SSTER1A - 
Smoking Pass, 7SLURP - Mount 
Ices, PLUNGER - Mental Block. 
N APOLE AN - Bonus Level, 
CRLAMOLA - 1 zyc, VISION - 
20 zyc, TOUGHGUY - 
niesmiertelnosc, OLDENEMY - 
nieskofkzony czas, ALCENTO - 
99% przedmiotöw. WAßrv(/V 2. WAL£MC>Ae2A AG »v — Wieu^a fv©4 

DOM SPRZEDAZY WYSYtKOWEJ 

Nqjciekawsze gry na Amig§ i IBM PC - kazda z polskq instrukcjq obslugi 02-903 Warszawa 
Wypetnij blankiet i wyslij, a w ciqgu 14 dni otrzymasz zanwwione_gry_ uL Pows inska 40/24_ ZAMOWIENIE 

ZAMAWIAM NASTIJPUJ4CE GRY: (imi? i nazwisko) AMIGA zi.gr 

r3 HITY (super) 64,60 

□688 ATTACKSUB..- 28,00 

□ALADDIN A1200 _ 79,00 

r ALFRED CHICKEN „..-36.60 

□ ALIEN BREED 55,40 

DALIEN BR TOWER ASSAULT.....5e,50 

□ALL TERRAIN RACING 72.00 

DANOTHER WORLD 34,10 

HAPIDYA ...- -28.00 

CARCADEFOOL 52.90 

^ASSASSIN 28,00 

I ] BACK TO THE FUTURE 3 28,00 

□BARBARIAN „ - 14,80 

ÜBIRDSOFPREY ...„28,00 

I BLACK CRYPT 27,50 

:iBODYaOWS .24.00 

: iBODY BLOWS. GAL. A1200 79,50 

ÜBRIGES OF DRACULA 28,00 

HBUDOKAN 28,00 

_:CAUF0RNIAGAMES2 14,60 

"CARDIAXX 19,50 

nCARRIER 0OMMAND 14.80 

UCOLONEL'S BEQUEST 34,10 

CCRUISEFORACORPSE 34.10 

rCRYSTAL DRAGON 51,50 

□DANGEROUS STREETS 28.00 

□DEEPCORE....„ 22,00 

□DEMONBLUE „._ - 17,00 

i-DESERT STRIKE 34,10 

L DRACULA ....46,30 

□DUNE _ .27,50 

□EKSPERYMENT DELFIN 33,00 

DEUROSOCCER . 28,00 

□F17CHALL£NGE...„ 39,00 

CFANTASTICDIZZY 41,40 

nFIELDS OF GLORY A500 79,30 

□ FIELDS OF GLORY A12C0 .79,30 

iiFIRE FORCE .22.00 

-FLASHBACK 34,10 

□ FUGKT OF THE INTRUDER 26,80 

_ FRONTIER EUTE 2....... .73,20 

□FURRYOFTHEFURRIES 52,40 

□FUTURE WARS 34,10 

-GEAR WORKS .28,00 

nGENESIA 52,40 

□ HIREDGUNS - - £3.60 

-HUMANS2... „ ~ .61,00 

:: INDIANA JONES ACTiON 14,60 

□ INNOCENT UNTIL CAUGHT 68,30 

U KINGPIN „ 40,00 

□ KING'S TABLE 63,00 

ü LARRY 1. 34.10 □LEGEND OF VALOUR 34,10 

nUON KING A1200... - 79,00 

üMANHUNTEP 2 SAN FRANCISCO ...34,10 

□MEAN ARENAS 22,00 

DMENTOR 55,30 

□OPERATION STEALTH 54,10 

<" OSCAR „ 55,60 

COSCARA1200 „58.00 

DOUTTO LUNCH „ 36,60 

DOVERDRIVE 24,40 

CPIRATES „„.... 58,00 

□ POWEPMONGER 58,00 

□PROJECTX „ 59,00 

UOWAK - - 59,00 

ORALLY CHAMP. A1200 54,90 

□ RICK DANGEROUS 1 14.60 

DRICK DANGEROUS 2 14.60 

□ RISKY WOODS 58,00 

L ROAD RASH - 28.00 

L SHADOWLANDS 26.00 

□ SEEK AND DESTROY ...„ „....39.00 

CSOCCER SUPERSTARS „.„ 79.00 

OSOCCER SUP. A1200 79.00 

DSPACE HULK 51.20 

CSPACE OUEST 1 4050 

J STREET FK5HTER.„ 14,60 

LJSTREETFIGHTER2 54,10 

OSTUNTCARRACER 14,60 

OSUP. STARDUST A1200 79,50 

□SURF NINJAS A1200 58,00 

DSYNDICATE 58,50 

i 1THEMEPARKA500 _..„ 79.30 

□THEME PARK A1 200 78,00 

nTORNADO ...... h 54,90 

□TORNADO A1200 57,30 

□TOTAL CARNAGE ....22,00 

-TROLLS - „ „.„..53,00 

□TROLLS A1200 2550 

□ UFO ENEMY UNKNOWN A1 200 .85,40 

nURIDIUMII ....39,00 

OUTOPIA. „„..55,00 

OWHIZZ „ „...„ 51.70 

□WHEZA1200 34,00 

□WING COMMANDER „.„.57.50 

□WINTER SUPERSPORTS 53,00 

□WORLDS OF LEGENO 46,00 

□XENON II - 14,50 

□ZOOL „ „ 42,00 

□ZOOL 2 A1200....„„ 52,00 

IBM PC zu; 

□688 ATTACK SUB - 58,00 

□1942 PACIF. AIR WAR 95,10 

□ALADDIN -79.00 (doktadny adres z kodem) (podpis rodzica) 

zamöwieiiie ptatne przy otlbione plus koszty pnesyüä pocziowej r ALIEN BREED 36,60 

üANOTHER WORLD- 34,10 

-ARCADEPOa 45,00 

APDENY 39,00 

□ AFMORED FIST 80,50 

D BIRDS OF PREY 58,00 

D BUDE OF DESTINY „ 61,00 

□ BUDOKAN 58,00 

C B. ALDRIN'S RACE „ 80,50 

□ CAR AND DRIVER „ 40,20 

□ CARRIERCOMMAND 14,60 

□ CHRISTMAS LEMMINGS .84,20 

□ COLONIZATION PL 85,40 

□ DANGEROUS STREETS 58.00 

C DBAON BLUE 17,00 

□ DRACULA 46,30 

□ DREAMWEB ....„ 98.80 

□ DUNE „ 27,50 

i : EUROSOCCER 28,00 

C F-14 FLEET DEFENDER 103,00 

□ F-15 STRIKE EAGLE Itl 78,00 

□ F1ELDS OF GLORY.. 85,40 

□ RFA INTERNATIONAL SOCCER .61,00 

DFIASHBACK _ 34,10 

C FUGHT OF THE INTRUDER 56.80 

□ FRONTIER EUTE II 72,00 

□ FURYOFTHEFURR1ES 52,40 

□ FITURE WARS .34,10 

□ GEAR WORKS- _ 28,00 

CGENESIA „..._ 52.40 

□ HAND OF FATE 78,00 

: HARPOON 2 .79,30 

C HIRED GUNS 69,60 

C HUMANS 2 ...™ - 65,90 

C INDIANA J. ACTION 14,60 

□ INNOCENT UNTIL CAUGHT 52,90 

□ KASPAROVS GAMBIT 67,00 

i ! KINGMAKER 79,00 

r ! KING'S TABLE 66,00 

□ LANDS OF LORE ...... 85,40 

□ LARRY 1 « 54.10 

n LARRY 6 .79,30 

C LEGEND OF VALOUR 34.10 

U UON KING ™. 79,00 

□ LJT1L DIVIL H 77,90 

□ MANHUNTER 2 SAN. FR 54,10 

□ NEWWOFtDOF LEMMINGS 86,20 

□ NOMAD „ „ 76.20 

C OPERATION STEALTH. 34.10 

□ OSCAR „... -30,50 

□ PACIFIC STRIKE 91,00 

D PATRIOT 54,90 

LP1RATES 28.00 □ POLICE QUEST 1 .4050 

L POWERMONGER 28,00 

nPRIVATEER 73.20 

n PPOJECT X „ 59,50 

□ OUARANTINE „ 77.00 

□ OUEST FOR GLORY 1 40,20 

C RALLY CHAMPIONSHIPS 34,70 

□ RAMPART 58.00 

□ RETURN OF THE PHANTOM 79.30 

C RICK DANGEROUS 1 14,60 

□ RICK DANGEROUS 2 14,50 

□ RISKY WOODS 28.00 POBOCOD.. 

□ SEAL TEAM 

□ SEAWOLF 

□ SHADOWCASTER.. 

l:SHADOWLANDS ....14,60 

48,80 

73.00 

.79,30 

28,00 □ SILVERBAU. - 40,20 

□ SOCCER SUPERSTARS 79,00 

□ SPACE HULK ...64,00 

□ SPACE QUEST 1 .40.20 

□ STAR CRUSADER 80,50 

CSTFEETFIGHTER 14,60 

[) STREET F1GHTER 2 33,00 

C STUNT CAR RACER 14,60 

□ STUNT DRIVER „ 19,50 

:.;SUBWAR 2050 .79,00 

! - SIPERFROG „ 59,50 

l SURF NINJAS 58.00 

[ SYNDICATEPL 69,00 

□ SYSTEM SHOCK PL „ 103,00 

I iTASK FORCE „ .79.30 

□ TESSERAE„..„„ 63.50 

□ THEME PARK 79.00 

C TRANSPORT TYCOON 55,40 

nTORNADO „ 57,30 

□ TROLLS „ 25.60 

D UFO: ENEMY UNKNOWN 65,40 

C ULTIMATE BODY BLOWS 79,50 

□ ULTIMA UNDERWCKLD 2 „73,00 

□ UTOPIA. 55,00 

:jVFORVICTORY3 49,00 

C WALLS OF ROME 46,00 

□ WHIZZ. ~.~ - 55,00 

□ WING COMMANDER 27,50 

1 WING COMMANDER ARMADA...78.00 

□ WINTER SUPERSPORTS..„ 53,00 

P WORLDS OF LEGEND 46,00 

□ XENOBOTS .....42,70 

□ XENON 2 _ 14,50 

□ ZOOL 42,00 

CZOOL2..„„ „51,00 

wszystkte cery w rowych ztotych Incrmi > i Itessages I Unseen S036 has no orders. 
| Turbu Irnt S823 has no orders . 

Triunph S824 has no Orders. 
; Royal Flcct hrtit no order«. Oto nowa odsiona ekscytujgcego 
swiata wspölc2esnej wojny morskiej. 
Tym razem jeszcze bardziej szczegö- 
bwa, jeszcze bardziej precyzyjna, 
jeszcze bardziej wiema rzeczywisto- 
sa Tytko gdzies w zakamarkach prze- 
petnionego rakietami, taktykg i elektro- 
nikg mözgu, ukrywa sie malerikie pyta- 
nie: czy to jeszcze jest gra? NOWOSCI W nowej wersji projektanti potozyli 
nacisk na wyelirninowanie wszelkich 
uproszczert i niedoktednosci pierwo- 
wzoru. W oczy najsilniej ktuje nowa 
wektorowa mapa. Jak chwalq sie auto- 
rzy, jest nlezwykle precyzyjna, a do jej 
opracowania wykorzystano w nie) naj- 
doktadniejsze dane, za- 
röwno jawne jak i tajne 
(prosto z CIA). Do gry 
wprowadzono pojeöe 
kontaktu nieznanego 
i neutralnego, co wnosi 
do dzialah istotny ele- 
menl niepewnosci (nie 
ma juz odruchu „co nie 
moje - zabkSl. Zmte- 
niono algorylmy pracy 
sonaru, uwzgfedniajac 
wiele wptywajacych na 
jego dziatanie zaklöcen: 
hatas srtb ptynacych 
w poblizu okretöw, naturalne odgtosy 
morza czy pekanie pokrywy lodowej. 
Innym dementem realizmu staje sie 
zaopatrzenie (logistyka). Tym razem 
twoje sity morskie bedzie nekac brak 
paliwa, a samoloty mogg nie znalezö 
na lotnisku wtasciwego dla siebte 
uzbrojenia. Militamych pasjonatöw 
(czy inni graja. w HARPOON?) zafascy- 
nuje z pewnosciq nowa, dokladniejsza 
baza danych, zawierajaca min. foto- 
grafie samolotöw i okretöw. 

W sferze dcwodzenia nowy HAR- 
POON posiada interesujgca. nowinke. 
MozIiwoÄc tworzenia wielu rodzajöw 
misji (bojowych, patrolowych, zwia- 
dowczych), ktöre mogg sie sktedaC 
z wielu jednostek röznych typöw (na- wet samolot ♦ 
okret podwodny). 
Jednostki nie mu- 
szg, w chwili roz- 
poczecia misji, 
znajdowac sie 
w tym samym 
miejscu. Umozli- 
wia to efektywne 
koordynowanie 
dzialan, gdy np. 
z lotniska na- 
ziemnego wystesz na patrol sa- 
molot AEW, a jego oslona my- 
SJiwska wystartuje z openjjace- 
go w strefie patroiu lotniskow- 
ca. STEROWANIE Nowy HARPOON wyposazony zo- 
stat takze w catkowide inny, „nowocze- 
sny" interiejs uzytkownika skladajacy 
sie z systemu okien i przydsköw. Okna Tutqj 
wszystko 

nullit-, PC 
SBH rozkazy stowne niz dzie- 
cinne ikonki. Ubocznym 
skutkiem zastosowania 
okienkowego interfejsu sg wymagania 
sprzetowe: 486DX (tzn. na 386 gra cho- . 
moga. byc dowolnie przesuwane, 
zmniejszane lub powiekszane w zalez- 
nosci od aktualnych potrzeb gracza. 
System sterowania oparto na szeregu 
ikon (przydsköw z obrazkami) umiesz- 
czonych w odpowiednicn oknach. Po- 
slugiwanie sie ikonami wymaga zapa- 
mietania, ktöra jest do czego, co na po- 
czajku gry dziala odpychajaco. Rozu- 
miem, ze w ten sposöb gra nie dyskry- 
minuje anarfabetöw ale powaznej milt- 
tamej tresci gry bardziej odpowiadary F~ THREE 

PC:S 
Data for BKR Sourencnny platfor* Unit Status 
DOTABASE REPORT dzi, ale spröbuj zagrac w jakis scena- 
riusz do konca!). 

Sposöb sterowania HARPOON 2 
jest niestety intuteyj- 
nie niezrozumiaty. 
ile w jedynk^ 
moznabytograö nie- 
mal od razu, to do 
„dwöjkT trzeba sie 
solidnie przygoto- 
wac. Na szczescie 
gra wyposazona jest ABKR Adulral Ushafcou 

Aliyah 

lUlK Adniral Kusnct-iou 

BB 61 loua 
IBCCn 1i Alaska 

BDK Alligator 

BDK luan Bogou 

BDK Ropucba 

BDK Hopucha II 

BMI Slaoa 

'BKR Sourc«cn«j (taue: 

type: 

Slde: 

Course: 

Spccd: 

Danage: 

rucl; 

EnCOM: 

Rission: 

Runuay: 

Rcady ft/C: SkDH ftircmll StalSelectrd Screeny w twrmaUiej i 
pvdwyzszonej rozdzielczoüci 
w bardzo precyzyjny podrecznik. 

Opröcz ooktadnego omöwienia wszyst- 
kich ikon i menusöw, na 
uwage zasluguje czesc 
teoretyczno-wojskowa, 
w MüTej zaprezentowane 
zostaly zasady planowa- 
nia operacji i wtasciwego 
zestawiania formacji 
okretöw. Trzeba tez po- 
chwalic firme IPS za 
znakomite przettuma- 
czenie (z wyjajkiem nie- 
zrozumialej definicji szu- 
möw kawtlacyjnych) 
i opracowanie pocrecz- 
nika. PODSUMOWANIE Nowy HARPOON moze wydustfj z na- 
szego sprzetu ostatni 
dech, dajac mozrrwo6rj 
gry nawet w rozdziel- 
czosd 1280x1024! 
Z drugiej strony dzrwi 
znaczna oszczednusii 
na driverach do kart 
dzwiekowycri Gra ob- 
shjguje jedynie, tyfco 
i wylacznie SowidBla- 
stera (zwyktego, Pro lub 
16). 

W warstwie trescio- 
wej HARPOON 2 jest ' Espora 
FF 

Arnjrnt t\u\ 
110 15 (Füll) 

Ox 
'3Z8:;H:t7 

PASSIUE 
' Uiwssigncd^ 

Siull llclu 

Ui 


gra bardziej skomplikowariq i trudniejsza 
od jedynkT. Z tego wzgledu nie nalezy 
oczekiwac, iz krag jego wielbicieli bedzie 
szerszy niz w przypadku poprzednika. 
Zapewne gra stanie sie kolejnym obja- 
wientem dla nieücznych mariaköw 
wspötezesnej wojny morskiej, pozosta- 
wiajac reszte graczy obojetnymi. 

Pejotl 
Dystrybutor. IPS Computer Group 
SSI znana jesl m.in. z szeregu 
klasycznych gier o II Wojnie Swiato- 
wej. Nie stroni ona takze od RPG, 
o czym Swiadczy cata seria gier 
opartych na syslemie DUNGEONS 
AND DRAGONS. Na tym syslemie 
oparte zoslalo drugie obok STRON- 
GHOLD potaczenie RPG i strategü - 
FANTASY EMPIRES. 

Na pierwszy rzul oka gra jesl ty- 
powg ekonomiczno-wojenng gra. 
rozgrywang na mapie podzielonej ksztalt swidra. Gra spowinowacona 
jesl najbfczej ze slralegiami, nieslely 
blizej RISKöw ntz tych bardziej roz- 
winietych. Na to nafozono cienkq fa- 
butke w stylu fantasy i dodano garst 
herosöw (do wypetniania heroicz- 
nych zadari). I nie bytoby problemu, 
gdyby na tym sprawe skoriczono. 
Nieslely, aby uszczestiwic absolut- 
nie wszystkich, grze zafundowano 
zreczno^ciowy sposöb rozgrywania 
bitwy. na rozbudowe. wtasnego paristwa. 
Dose szybko zaezyna sie totalna 
wojna ze wszystkimi. Niestety, z po- 
wodu istnienia broni jak najbardziej 
masowego raienia, czyli czaröw, 
Irudno sformutowac' tu jakqkotwiek 
taklyke. Wrög moze uderzyc abso» 
lutnie wszedzie! 

Aby przeciwnik nie mogl znisz- 
czy<5 rwoieh wojsk jednym magiez- 
nym ciosem, musisz trzymac je 
w rozproszeniu. To dodatkowo wy- S*? ^™ mmma """"" 

9 9® 
na obszary. Najblizsze skojarzenia, 
mimo lypowo fanlastycznego Wi- 
malu, nasuwa z gra. VIKINGS. Jesl 
od niej jednak znacznie proslsza. 
Brak tu opeji ekonomicznych, pro- 
wlncje rozbudowac mozna tylko 
o cztery rodzaje budowfi (zamek, 
zbrojownia, wieze magöw i kapta- 
nöw), wojska sktadaja. sie jedynie 
z machin obJezniczych i plechoty 
(w tym luczniköw). RozmaitoSc ras 
(ludzie, orkowie, krasnoludy...) nie 
wptywa znaezaco na przebieg 
walk. Jedynie elfy lucznicy sie tu 
wyrrizniaja.. 

Mariaz wspomnianych na poczat- 
ku dwöch lypöw gier wypadt dosyö 
blado. Ni pies 10 ni wydra, cos na W ten wtasnie sposöb powstata 
gra dla wszystkich, czyli dla nikogo. 
Byc moze zainteresuje ona graezy 
lubiacych zardwno proste Strategie 
jak i nieskomplikowane zreczno- 
sciöwki. Trzeba miec jednak duzo 
samozaparcia, zeby nie pocigö sie 
z rozpaczy, gdy dowödca musi do 
ruszenia kazdego zofnierza fatygo- 
wac sie osobiscie (chyba, ze na po- 
czatku dasz im rozkaz ASSAULT). 
Jednak skorzystanie z opeji autorna- 
tycznego rozgrywania bitew (SIMU- 
LATE), (est najezesciej przyzwole- 
niem na wyciecie wlasnych oddzia- 
(öw do nogi. 

Jak na gre strategiczna,, pozosta- 
wiono graezom dose malo oddechu musza na lobie opanowanie zreez- 
nosciowej obslugi bitwy, aby, na 
Irupie joysticka lub klawialury, po- 
konywac w kolejnych bitwach prze- 
wazajace sity wroga 

Gra opakowana jesl w prosta 
lecz stylowa grafike. Duzy nacisk 
polozono na dostarezenie sporej 
ilosci wrazen stuchowych. Cieka- 
wym pomyslem wydaja sie byc mö- 
wione podpowiedzi, wskazujace na 
dziatania jakie powinienes" podjac. 
FANTASY EMPIRES to dowöd. ze 
SSI produkuja duzo gier o srednio 
niezrym poziomie, potrafl szczegöl- 
nie kiepskimi rekompensowac te 
szczegölniewybitne. 

Pejott Piata czesc V FOR VICTORY - OPE- 
RATION CRUSADER zostala wydana 
przez AVALON HILLS GAMES COMPA- 
NY. Zespöt ATDMIC GAMES rozstal sie 
z THREE-SIXTY dziafejaca. pod szyldem 
US GOLD i zapowiedzici, ze opracuje 
nastepne wtelkie bitwy w ramach serii 
V4V. Znalazto to odzwiorciedlenie w me- 
nu wstepnym, gdzie pojawrty sie ikonki 
przedstawiajace godfä najwazniejszych 
pahstw z obozu Sprzymierzonych - 
USA V*. Brytania i ZSRR oraz Osi - 
Nfemey, Japonia i Wtochy. Byc moze na- 
stepna gra z serii VICTORY przeniesie 
nas z Europy na Pacyfik i umozliwi row- 
niez rozgrywanie operaeji morskich. 

Tematem OPERATION CRUSADER 
jest nomen omen .Operacja Krzyzowiec", 
w ktörej celem obu stron byl Tobruk. Woj- 
ska Niemtec i Wtoch pod dowodztwem 
generate, pöintej fettnarszatka ERom- 
mla cheiary zdobyc te baze morskg za- 
mioniong na twierdze, zas jednostki bry- 
tyjsWe wspterane przez Samodzieing Brygade Karpacka. (z podporzadkowa- 
nym batalionem czechoslowackim) prö- 
bowaty jg utrzynac. Celem operaeji bylo 
odblckowanie Tobruku przez wojska br y- 
tyjskie. 

Samodzielna Brygada Strzelcöw Kar- 
packich powotana zostala 12 kwteWa 
J 


0, 


LI 


I 


V 


J 
1940 roku rozkazem gen. Wiadyslawa 
Sikorsklego. Poczattiowo stacjonowala 
w Syrii, pozniej po kapltulacji Francp 
przeszla do Palestyny, gdzie zostala 
podporzadkowana dowodztwu sü bryty}- 
skich na BIrskim 
Wschodzie. Bogada 
sktedata sie z zoinierzy 
[ Wojska Potekiego prze- 
bywajacych na Zacho- 
dzie, przekradajacych 
sie przez Barkany na 
Bfeki Wschod i ochot- 
nikow narjrywajacych 
| zAzji. 

Pomimo braku do- 
swiadezenia bojowego 
I brygade uznanoza na- 
B daja^siedozastajae- 
nia jednej z brygad au- 
straiijskicn w Tobruku. 
Wymiana nastapifca po- miedzy 19 a 25 sierpnia 1941 roku. Po- 
czgtkowo brygada petnita rote odwodu 
dowödztwa twierdzy, pözniej - od 3 
pazdziemika objeta zachodni odeinek 
obrony Tobruku. Pododcinek nadmorsM 
objaj Putk Utanöw Karpackich i kornpa- 
nia putku Black Watch (szkocktego), po* rylarza l^czfjcego twierdze z Sidi Ra- 
zegh uczeslniczyt jeden z dywizjonöw 
artylerii oraz dywizjon przeciwpancemy 
ppfle Dotegi-Qeszkowskiego. Na sku- 
tek powodzenia operaeji Crusader 
w noey z 9 na 10 grudnia, 2 i 3 balaüo- 
ny karpackie zdobyty wzgorze Medau- 

doddnek srodkowy batalion rjiechoty 
putku Durham Ughl Infantry, oda'nek 
naprzedw f ,Wyiomu ,, 1 miejsca przelama- 
nia Bnii obrony przez oddziary niemiec- 
kie w natarciu przeprowadzonym 30 
kwietnia 1941 roku. 2 i 3 bataliony kar- 
packie oraz cata artyleria 1 batalion 
rozmieszezono w glebi obrony jako od- 
wöd. W koneu pazdziemika Angjiköw 
zaslgpil 11 batalion czechoslowacki, 
a ulanöw australijski batalion 2713. W ta- 
kirn ugrupowaniu brygada pozastawala 
do operaeji Crusader. 

W czasie jej trwanta brygada zajeta 
stanowiska obronne takze na potudnio- 
wym odeinku, gdyz do walk na kierun- 
ku Sidi Razegh skierowano bronigee jej 
jednostki brytyjskie. Na skutek tych 
dyslokacji Brygada Karpacka obsadza- 
la 28 kiomelröw, sposröd 50 na jakie 
skladate sie linia obrony Tobruku. Bez- 
posrednio w wafrach o ulrzymanie ko- ar - „Wytom", konczgc tym samym ob- 
lezenie twierdzy. 

W porownariu do poprzednich gier se- 
rii V4V, w OPERATION CRUSADER 
wprowadzono riewielkie zmiany dotyczg- 
ce opeji okna bocznego. Pojawito ä? no- 
we menu, rozv/inie^e w postaci paska 
z fconami na görze ekranu, pod ramk^ 
menu gtöwnego. Komenlujemy je w KGB, 
przyrörtTiujac do pierwszych wersp V FOR 

ATOMIC GAMES'94 
Grafla H^ CflrawzL 
raWeraVAT 76 SBKEISOVICEI23 
SSI'93 

PC: VGA, SB 4 80* 70* 70 tMM Cene»A. VtCTORY opisanych w SS" 17 oraz pozo- 
stavräjac bez komentarza te opoje, co do 
ktör>di nie wystaptty istotne zmjany. No- 
we menu zostato opracowane da rozpro- 
szenia zbyt zageszczonych opcji w oknie 
tx)cznym oraz do wprowadzenia kilku no- 
wych Wormacji. 

Mamy nadzieje, ze w nastepnyoh wer- 
sjach VICTORY prcjektanci ATOMIC 
GAMES ograniczg sie. jedynie do nie- 
zbednycn uzupelnier. w inlertejsie uzyt- 
kownika i przestang poprawiac* to co jesl 
juz zupetnie niezle i opanowane przez 
oszotomow taktyki. 

Doc & Kochas 
w Wojnaw XXIII wieku 
zniszczyte 80% po- 
wierzchni Ziemi. Uzy^ 
cte broni zawierajaoj 
antymaterie spowcdö 
walo zrikniecie olbrzy- 
mich obszaröw ladu 
i na morzach pozostalo 
jedynte kilka wiekszych 
wysp. Na szczescie ich przywödcy na- 
uczeni przykrym doswiadczeniem utwo- 
rzyli rza.d ogölnoptenetamy by uniknac 
podobnych konfliktöw w przysztosci. 

W czasle gdy na Ziemi przywracano 
porzadek, pojawio sie 
zagrozenie z ze- 
wnqtrz. Niejaki Zor- 
geul opanowal 

wszystkie kotonie oraz 
slacje orbitale w sy- 
temie slonecznym i je- 
dynie Ziemia prze- 
szkadza mu w zosla- 
niu najwiekszym dyklalorem wszech- 
czasow. Stabym sitom ziemskim nie 
udato sie odeprzec zmasowanego ata- 
ku i wojska uzurpatora zdobyfy klika 
wysp, na ktöryeh zbudowano silna. ba- 
ze wojskow^. W tej sytuacji Ziemianie 
siegneJi po ostatnia, deske ratunku 
i mianowali GJownodovstxJzgcym Ziem- 
skicb Stf Zbrojnych adepta äemskiej 
Szkoty Wojskowej - jego geniusz za- 
dziwial nawet najlepszych generatöw. 
Zaskoczony nieoczekiwar.ym awarv 
sem zgodzte6 sie i teraz w Iwoich re- 
kach lezy los niepodleglej Ziemi. 

Podniesione na duchu ZSZ przysta.- 
pity do ofensywy majacej na celu Ikwi- 
daqe wrogiej bazy, a nestepnie oobicie 
catego System u stonecznego. Niestely 
wyspy otaczajace baze wroga sa, silnie 
ufortyfikowane i czeka cig wiete bitew 
zanim wykonasz olrzymane rozkazy. 
Cel kazdej z bitew jest oczywi- 
sly - znlszczyc wszystkie bazy 
znajdujace sie na wysple prze- 
ciwnika. Do dyspozycji masz 
trzy rodzaje broni ofensywnych: 
roboty bojowe, rakiety ziemia- 
ziemia oraz rakiety zawierajace 
antymaterie. tsüeslety przeciw- 
nik posiada identyczny arsenal 
i bedziesz musial poswiecic tro- 
che czasu na 
rozbudowe Irnä 
delensywnych. 
Do wyborii 
masz rakiety 
ziemia-powie- 
trze, bunkry, po- 
la minowe, ro- 
boty bojowe, makioty baz oraz kon- 
strukcje maskujace bazy. Poza tym mo- 
zesz stawiac takzc racfery - zw^kszaja 
prawdopodobieiistvo zestzetenia wro- 
giej rakiety/trar.sportowca, etektrownie spe przeciwnika poprzedzone zmaso- 
wanym atakiem rakiet ziemia-ziemia. 
NajtrucWejsza jest bez wajpienia druga 
faza, gdyz komputer jest duzo szybszy 
w podejmowaniu decyzji. Poza tym 
trudno jest ustalic wtasciwy momert 
rozpoczecia desantu, a podczas jego 
realizacji nie ma juiCfflfli na stawianie 
nowych budowli. M BBzesny atak za- 
koriczony niepowodzer,iem, moze la- 
two doprowadzic do catkowitej WesW. 
Zbyt pö2ny atak moze zostac uprzedzo- 
ny przez przeciwnika, a wtedy nawet 
- przetwarzaja. energie w paliwo po- 
Irzebne do odpalania rakiet, fabryki - 
skracaja. czas budowy wszystkicb 
oblektöw, osrodki dowodzenia - obni- 
zajq koszty operacyjne co zwieksza 
ilosc funduszy pozostaj^cych do twojej 
dyspozycji. OczywiScie postawienie 
kazdej z budowli wymaga oflpowied- 
nicri zasoböw finansowych I energe- 
tycznych, klöre sg co pewten czas uzu- 
pemiane dostawami spoza linii frontu. 

Kazdg bitwe mozna podzieliö na trzy 
fazy. Pierwsza polega na rozpoznaniu 
umocnien przeciwn^a - wystarczg 
dwie, trzy odpowiednk) wystrzelone ra- Mnrincu-3;FAGLE 


S1BOM 30E Beses:0 Metal Murines - 2;COUGAR »150M 50E Boses:0 I reccmrend on immedie'e 
Reody 
Read) w razie odparcia go tnxlno jest odbudo- 
wac zniszczenia. 

METAL MARINES podobnie jak 
wiekszosc gier podfrVidows ma duze 
wymagania sprzjowe - co najmniej 
486DX i 4 MB RAM. Na gorszym sprze- 
cie juz podczas trzeciej bitwy komputer 
nie nadgza z wykonywaraem rozkazöw 
i obstugq animaeji, co uniemozliwia 
sensowna. zabawe. Jednak osoby lu- 
biace Strategie rozgrywane w czasie 
rzeczywistym i posiadajace szybki kom- 
puter nie povvinny zoyöiio narzekac na 
powyzsze wady. Poi tym moüiwosö 
zabawy z kolega (jesli posiadasz mo- 
dern) znacznie podnosi walory tej gry. 

Na koniec dwie podstawowe zasady: 

1 . Nie dopus^ do zbudowania przez 
przeciwnika wyrzutni rakiet zawieraja.- 
cych antymaterie. Ze wzgledu na trajek- 
torie lotu nie moga. one byc zestrzelone, 
a posiadaja olbrzymig sile razenia 

2. W miare mozliwctsci modernizuj 
posiadane labryW robotöw oraz wyrzut- 
nie rakiet ziemia-ziemia oiaz ziernia- 
powietrze. 

C(w)aHneczka 

MINDSCA kiety by uzyskac w miare petny 
obraz linii obronnych przeciwni- 
ka. Kolejny etap to rozbudowa 
wtesnych broni zaczepnych 
oraz niszczenie tych stawianycb 
przez wroga Trzecia i ostatr.ia 
faza to wystanie desantu na wy- 
Ccnawit SCCRET SOIVICC #23 Jl 
RkIs Planer September 1939 | Resourte Rllotatlon 
Pierwszego wrzesnia 1939 roku 
wojska niemieckie przekroczyty pd- 
skg p/anice. Pözniej byty granice 
Danii, Norwegii i wielu innych 
paristw. Pewnie nie ostateby sie 
zadna, gdyby Matka Natura nie za- 
dbala o istnienie gtebokich prze- 
szköd wodnych, zwanych nie wie- 
dziec dlaczego oceanami. Wojska le 
dowodzone byty przez zespöl ludzi 
zwany przez zupelne nieporozumie- 
nle High Command. Na jego czele 
stat byty kapral - Adolf Hitler. ADOLF IDZIE NA WOJNE Twörcy serii V4V (THREE SIXTY) 
uznali, ze najwyzszy czas stworzyö 
porzadna. syinulacje pozwalajaca. na 
denie graczowi pefnej kontroli nad 
catoscig nastepujacych sfer: militar- 
nej pozwalajacej na przeprowadze- 
nie karnpanii wojennych, poütycznej, 
w ktörej mozna symulowac zacho- 
wanie sie (neutralnosc lub udziat wy- 
branych paristw w wojnie) i ekono- 
mtaencj, obejmujacej problemy pro- 
dukcji, zapewnienia odpowiedniej 
itosci surowcöw oraz statego dopry- 
wu wynalazkcw. Mimo zrealizowa- 
nia tak szerokiego zamierzenia oka- 
zuje sie, ze nie zawsze komplekso- 
we podejscie do tematu zapewnia 
nalezyte efekty, ale o tym potem. GLOWNE MENÜ Gtöwne menu sklada sie z ele- 
mentöw dobrze znanych. GAME OPTIONS - pozwala na rozpocze- 
cie nowej gry (NEW), wybrania jed- 
nego ze scenariuszy (SCENARIO), 
wybranie przebiegu wojny na Pacy- 
fiku (PACIFIC OPTIONS), pogody 
(WEATHER OPTIONS), odpowied- 
niego czasu wyswietlania komuni- 
katöw i ostrzezert (MESSAGE & 
WARNING OPTIONS). Nie bez 
znaczenia sq opcje ekreslajacc re- 
alizm pola bitwy: wywiadu (DE- 
TECTKDN OPTIONS), marszruty 
wojsk (PATHS OPTIONS), starcia 
(COMBAT OPTIONS). W grze 
mozna popröbowac swoich sit indy- 
widualnie lub wraz z inng osoba. 
(ALLIED AND AXIS PLAYER 
OPTIONS), okreslic poziom na ja- 
kim chcesz grac ty i ewentualnie 
komputer, zachowanie sieposzcze- 
gölnych krajöw w zaleznosci od 
rozwoju sytuacji ogölnej (EVENT 
OPTIONS), oraz opcje startowe 
gry. 

Przed rozpoczeciem gry trzeba 
wybraö jedna, z mozliwoäci, obej- 
mujacych 4 lekcje (LESSON) gry 
obejmujace rözne sytuacje strate- 
giczne, kotejne lata wojny od 1939 
do 1944 roku, z pominieciem 1942 
roku, oraz kompleksowa. lekcje, na 
ktöra. sktadajq sie elementy poczaj- 
kowych lekcji (TUTORIAL). 

W grze biorg udziat wszystkie 
rodzaje wojsk i jednostki je repre- 
zentujace. Wojska ladowe to oczy- 
wiscie piechota, jednostki pancer- 
v-+ <e> e <$& ra 

s 


D gl O 


mom 


,6 98 


w+ 


/o 
% 


z 


Z 
ßi 


►■ 

K t * 

4- 4 ■ 


1 j 
B 


■0 


H 


□ 


D 


- do oärodköw przemystowych, wy- 
tworöw przemyslu w kierunku prze- 
ciwnym i ustalenie rodzaju produkcji 
w poszczegölnych miastach (RE- 
SOURCE ALLOCATION MODE), 
przegrupowah sit lotniczych (Ist 
AIR ALLOCATION MODE), mor- 
skich (ist NAVAL ALLOCATION 
MODE), ladowych (LAND ALLOCA- 
TION MODE). Posuniecia te vvywo- 
fuja odpowiednie skutki, w zwiazku 
z czym po kazdej z faz ruchu wojsk 
nastepujg lazy ich wykonania (moze 
ich byc po kilka), (LAND, NAVAL, 
AIR EXECUTION MODE). Oczywi- 
stie po kazdej z nich mozna zapo- 
znaö sie z raportem przedstawiaja/ 
cym rezultaty starcia Sity morskie 
i lotnicze moga miec wiecej niz jed- 
na. laze ALLOCATION. 

ne, zmechanizowane i spadochro- 
niarze, chociaz ci s^ piechotg do- 
piero po desantowaniu na zaple- 
czu wroga. Lotnictwo to mySliwce, 
mysliwce bombardujace i bom- 
bowce. Najwiecej miejsca autorzy 
poswiecaj^ jednostkom ptywajq- 
cym, gdyz mozesz budowaö nisz- 
czyciele, krazowniki, pancerniki, 
lotniskowce, okrety podwodne 
i transporlowce. Mozna si? zgo- 
dzic, ze wyczerpuje to realia öw- 
czesnego pda walkr. STRATEGIA I TAKTYKA Na gtöwnym ekranie gry zrealizo- 
wano ciekawe poiqczenie ekranu 
taktycznego i strategicznego. Ekran 
strategiczny, umieszczony w pra- 
wym gömym rogu, pozwala na 
ogarn'^cie calosci sytuacji w Euro- 
pie i natychmlastowe przeprowa- 
dzenie odpowiednich posuniec* na 
ekranie taktycznym. Na ekranie 
strategicznym mozna ukazac okoto 
20 zagadniert, ktöre ulatwiajg podej- 
mowanie skutecznych decyzji 
w skali taktycznej. Na ekranie tak- 
tycznym mozesz natomiast 
wydawac rozkazy. Doty- 
czyc one mog^ dowolne) 
dziedziny dotyczqcej slery 
wojskowej i gospodarczej. 
W . kolejnych fazach doko- 
nujesz ruchöw jednostek 
wojskowych z miejsc po- 
czatkowego ich stacjono- 
wania (FORCE ALLOCA- 
TION MODE), przesuniec 
zasoböw natural nych 

z oSrodköw wydobywczych RODUKCJA I WYNALAZCZOSC W (azach ekonomicznych steru- 
jesz dystrybucja. srodköw budzeto- 
wych, zasoböw naturalnych, prio- 
rytetami produkcyjnymi i ukierun- 
kowujesz rozwöj badah nauko- 
wych. Jest to najwazniejsza z faz, 
gdyz od twoich decyzji zalezeö be/ 
dzie tempo przyrostu produkcji 
przernysiowej, wydobycia, szyb- 
kosc wynajdywania coraz dosko- 
nalszych rodzajöw broni. Wskazu- 
jqc na dowotne miasto, na ekranie 
taktycznym otrzymujesz dotyczqcy 
go raport, z uwzglednieniem pro- 
dukcji (INDUSTRY, SHIP BUIL- 
DING) i Je) wielkosci, w zaleznoscl 
od jej rodzaju, sity ekonomlcznej, 
mocy wynalazczych i co najwaz- 
niejsze, sity obrony przeciwlotni- 
czej, uniemozliwiajacej przeciwni- 
kowi skuteczne bombardowania. 
Ingenjjqc w podanc liczby zmie- 
niasz wielkoöc produkcji w ramach: 
ogötu punktow reprezentujgcych 
ekonomie miasta, przerzutu sü- 
rowcöw i wyroböw gotowych oraz 
wzmacniasz lub zmniejszasz jego 
potencjal wynalazczy. Pamietaj, ze 
zle przemy^lana strategia rozwoju 
przemystowo-badawczego spowo- 
duje zmniejszenie produkcji, zwol- 
nienie tempa pracy wynalazcöw, 
co w dalszej kolejnoäci spowoduje 
zagtade twoich jednostek na polu 
waJki. Przegrasz, a los pokona- 
nych agresoröw nie jest godny po- 
zazdroszczenia. 

Trafne posuni^cia ekonomiczne 
spowoduje, ze wojska twe bed^ 
niezwyc^zone - bedg posiadaty 
sprzet lepszy niz przeciwnicy. 
Zmniejszy to ich straty bojowe, 
skröci okres kazdej z kampanii oraz 
zaowocu)e poz^danymi skutkami 
politycznymi - ogloszeniem neutral- 
no£ci przez kraje wspierajgce two- 78 SEHT SERVICE 123 ich przeciwniköw, lub przystgpie- 
niem do wojny sojusznikow slab- 
szych duchem, zeby daleko sie nie 
rozwodzic np. Turcji. Na polu wyna- 
lazczym mozesz w sprzyjajqcych 
okolicznosciach wyprodukowac 
bombe atomowa. i zatatwiö przeciw- 
nika tak szybko jak gotuja, sie szpa- 
ragi, cytujac nieodzalowanego ce- 
sarza Oklawiana Augusta. BITWA I JEJ REZULTAT Gdy jednoslka napotyka jed- 
nostke przeciwnika, moze rozpo- 
cza6 walke. Na miejscu mapy stra- 
tegicznej pojawia sie panel stero- 
wania jednostkg w trakc4e bitwy. 
Po kliknieciu na jednoslke i obej- 
rzeniu raportu o jej stanie, mozesz 
wydac rozkaz alaku, wycofania sie 
lub zaprzestania walki. Po wydaniu 
ktöregokolwiek z rozkazöw poka- 
zuje sie SUMMARY RAPORT, 
w ktörym przedstawiony jest stan 
jednostki po bftwie. W trakcio slar- 
cia cary czas masz dostep do ra- 
portu z jej przebiegu. Studiuj go 
uwaznie, bo w wypadku nieko- 
rzystnego obrotu sytuacji zawsze 
bedztesz mögt wycolaö pokonang 
jednostke bez narazania jej na 
zniszczenie. hatwiej jest bowiem 
uzupetnic stany jednostek niz wy- 
slawia nowe. ALBERT SPEER MA GLOS 1. Atakuj majac przewage ilo- 
sciowa^ na danym kiertnku strate- 
gicznym. Nie spiesz sie, zgromadz 
odpowiednio duze srty i dopiero 
wledy atakuj. Skracasz w ten spo- 
söb kazdg z kampanii, co przy nie- 
untknionych w pierwszym okresie 
bledach ekonomicznych pozwolt ci 
pozostac zwyciezcg. 

2. Przed atakiem wojsk Iqdo- 
wych zmiekcz przeciwnika atakami 
totniczymi. Zawsze masz co naj- 
mniej dwie fazy lotnicze, wiec za- 
wsze mozesz w newralgicznym 
punkcie zgromadzic odpowiednio 
liczbe samoJotöw. 

3. W kazdej kampanli wylyczaj 
marszrute swoich wojsk od miasta 
do miasta. Oznacza to. ze zdoby- 
wasz dane miasto. przesuwasz 
wojska tadowe o hex dalej i do 
opuszczonego miasta przerzucasz 
lotnictwo. W ten sposöb lotnictwo 
uniemozlrwi podejscie wartoscio- 
wych jednostek wroga, a do zdoby- 
tego miasta mozesz wyslac koleja, 
swieze, silne jednostki mogace 
skutecznie kontynuowaö ofensywe. 

4. Daz do jak najszybszego zaje- 
cia stoBcy przeciwnika. W ten spo- 
söb szybko zakonczysz kampanie 
przeciwko danemu pahstwu i be- dziesz mogl uzyözaangazowanych 
przeciw niemu Jednostek gdzie in- 
dziej. 

5. Wykoricz najpierw wszystkie 
paristwa, do ktöfych mozesz do- 
trzeö drogg ladowg. Da to dwa re- 
zultaty: po pierwsze bedziesz dys- 
ponowat silna. armia ladowa. i ol- 
brzymim potencjalem przemyslc- 
wo-badawczym, a po drugie, zeby 
przeprowadzic inwazje na Wielka. 
Brytanie musisz dysponowac od- 
powiednig flotq, ktörej budowa zaj- 
mie ci okoto dwöch lat. Pokonujac 
wszystkich do 1942 roku, dajesz 
sobie wystarczaj^co duzo czasu, 
by zrobic to w czerwcu 1944 roku. 
Uznac to mozna za malertkg kpine 
z historii! WADY GRY Podstawowa. wada, wydaje sie 
byc dtugi czas rozgrywki. Nigdy 
przy wtgczonych wszystkich 
opcjach nie udalo mi sie doprowa- 
dzic rozgrywki do konca przez ca- 
ty weekend. Ponadto dfugotrwale 
granie w HIGH COMMAND 
opröcz marlwoty czesci tkanki 
mözgowej powoduje nieodwracal- 
ne szkody w systemie miesnio- 
wym palca wskazujqcego. Fatalna 
jest koniecznosc" przesytania su- 
rowcöw do kazdego z osrodköw 
przemystowych, co zajmuje mase 
czasu i nie wnosi nie twörezego do 
rozgrywki. Denerwujace jest tez 
reczne sterowanie ruchami jedno- 
stek i przeszukiwanie stosu jedno- 
stek. ZALETY GRY Po raz pierwszy opracowano gre 
kompteksowo podejmujqcg ogöl za- 
gadniefi zwiazanych z prowadze- 
niem wojny we wspofczesnym 
swiecie. Röznorodnosc poruszonej 
tematyki jest na tyle duza, ze gra 
mogg zainteresowad sie nie tylko 
stratedzy, a!e röwniez ekonomisci, 
gdyz symulacja zjawisk ekonomicz- 
nych zachodzaeych w gospodarce 
stoi w tej grze na nteco wyzszym 
poziomie niz symulacja opeji militar- 
nych. Nalezy podkreslic, ze autorzy 
gry zadbali o to. by czeSc decyzp 
mogla byc podejmowana przez 
komputer. W ten sposöb kazdy mo- 
ze poswiecic sie temu, co najbar- 
dziej go interesuje, bez zbytntego 
wgtebiania si^ w zmudne przelicze- 
nia i czasochlonne rozmysJania. 
Polecam te gr? przede wszystkim 
wytrwaryrn i pragngcym poszerzyc 
swoje horyzonty. 2ycz^ wszystkim 
dobrej (dtugiej) zabawy! I pamietaj- 
cie, zwyciestwo rodzi sie najeze- 
sciej na zapleczu: w laboratoriach 
i zaktadach przemyslow^h. 

Kochas 

COLORADO CC'93 STR ATEO I A «P 70 s f W Poszukujemy 

dystrybutoröw 

na terenie catego kraju. (MARKSiOFT W ofercie ponad 700 tytutöwü! 

Amiga, Amiga 1200, Amiga CD32, 

PC, PC-CD, C-64, Atari. 

MENTOR 
Amiga - 1MB, wszystkie modele Lena 35 JO tf 1 IHtNO.l 

socas 

CHAIUNCI ; WORLD CUP YEAR 94 

Petnia szcz^scia dla najbardziej wy- 
magajgcych wirtuozöw pitki! Zawiera 
cztery wspaniaie programy: 
Sensible Soccer, Goal!, Striker. 
Championship Manager 93/94. 
Najbardziej realistyczne symulaeje, 
maj^ wszystko, czego pragniesz. Amiga - Cena 77, zt PC - Cena 89,00 DAWN PATROL 

Staw czota wrogowi i zostari asem 

lotnictwa. Wznies' sie w niebo w 

czasach, gdy intuieja i umiejetnosci 

znaczyty wszystko - zwyciestwo albo 

koniec. Umozliwi ci to Dawn Patroi... 

Nie czekaj - to podröz w przesztosc. Amiga -S9-J; ?C-99d; CD ROM -HJOd 

w 1 ^RQAQtgyOnTb B'. VVLI«.-., I KINGPIN 

...przeniesie cie do kregielni, 
bez wychodzenia z domu! 
Zapewni uezestnietwo w realistycz- 
nym tumieju z mozliwo&ia. wyboru 
wielu ciekawych funkeji. MMA-Cena4QMd; C032- Cena 52fiO n*» empire DREAMWEB 

Sny Ryan'a to wewnetrzny chaos, 

zwodzqcy go, zmuszajacy do walki 

toczqcej sif w umyste. Dreamweb - to 

prawdziwy sen... Czy tytko sen? 

Uwaga! Gra zawiera elementy przemoey. A12OO-S0zfr PC-99d; C0flOM-/Ööz/ Nawiijzemy kontakt z autorami polskich programöw ul. Lipiiiska 2, 00-968 Warszawa 45 skr. poezt. 114 tel. (0-2) 663-93-90, fax (0-2) 663-92-98 
Pod koniec 1994 roku firma STRATE- 
GIC SIMULATION INC. wydate gre stra- 
tegiczna PANZER GENERAL Möra mo- 
ze okazac sie tak duzym rjrzebojern, jak 
przed dwoma laty pierwsze gry serii 
V FOR VICTDRY. PANZER GENERAL 
ma proste i funkqonaine slerowante, do- 
bra grafike i dzwjek, a przede wszystkkn 
Swietng koncepqe. Jest tez i troche wad, 
ktöre znatezS dla was eksperci SECRET 
SERVICE po dtugim i drobiazgowym le- 
stowaniu. ISTOTA GRY Tematyka PANZER GENERAL sa 
wiefcie operacje II Wojny Swiatowej to- 
czone glöwnie na europejskim teatrze 
wojny. Celem gry jest zaj^cie w okre- 
äonyrn czasie (fimit tur) wyznaczonych 
osrocköw miejskich, portöw i baz lotni- 
czych. Dowodzisz zgrupowapiem armij- 
nym, a w ZSRR i w hipotetycznej inwa- rtr *r*- zji Ameryki - zgrupowaniami, ktörych 
gjöwng sitg uderzeniowa^ sa, wojska 
panceme. Do dyspozycp masz wszyst- 
kie podstawowe rodzaje wojsk lado- 
wych, artylerii, lotnictwa oraz flöte jesli 
przeprowadzasz operacje kombinowa- 
ne. Wszystkie jednostki sq numerowa- 
ne wedfug komputerowego syslemu 
identyfikacyjnego, zblizonego do tego 
stosowanego podczas wojny. 

Gra ma Charakter strategiczno-opera- 
cyjny, a jej akcja przebiega w turach naj- 
czesriej jeotoodnfowych. DcwDdzisz dy- 
wizjami lub brygadami i okreterri, ktorym 
wydajesz rozkazy przemieszczania sie 
i ataku. Jednostki wojsk lacfcwych i lot- 
nictwa mozesz takze uzupetniac" i prze» 
formowywac w miare rozwoju lechniki 
i produkcjl uzrjrojenia. W trakcte kazdej 
operacji mozesz röwniez wystawiac" no- 
we jednostki. Slaroa jednostek sa, symu- 
lowane przez komputer, a ich wyntki sa 
w duzym 
stopniu loso- 
we. 

Mozesz 
rozgrywac je- 
den z trzy- 
dziestu osmiu 
scenariuszy ■-- ■ ** m I*. I£l ■•# > Ul .** ÜJ i£J 1 •' 
rnürn 


I -1 


V* 


Ml 


fr 
* 
fr 


Ulli 
Ul 
"1 


m 


m 


Ol 


** 
l<** 
>'*- 
mS* 
-A* 


Ul 


>p 


1 -' 


m. 


Ul 


4fc 


Ul 


♦5- 


<u 


f**r 
«*■ 


i»i 


1 'Kim 


i£J 


** 


tu 


---- 


Ul 


•mm 


iä 


mm 


ü) 


\^ 


[ IJflJ 


tu 


isj 


19 
Ul 


m 

Ül 


* 


Ul 
m i£J I£J - icj l£J HJ aj m . Hl VfcA iil 
ifiJ i?l aJ 


iu hj ta i£j ul □ □ □ ,.,. . . In) ii M# 
1 Inf — rm C wielkich operacji tl W.S. kib jedng z pie- 
du kampann. W tych ostatnich rozgry- 
wasz cata wojne, ktöra mozesz rozpo- 
czac w 1939, 1941 lub 1943 roku. Wtedy 
poszczegoMne operacje z 38 scenariuszy 
wystepu ja tarn jako oddzlelne fazy wojny, 
przy czym rdzen twoich wojsk stanowia 
te, ktöre zachowateS z poprzeoYiiej ope- 
racji. ASADY ROZGRYWANIA OPERACJ 1.KAMPANIA 

Z nazwy gry domyäaö sie mozna, ze 
przeciwnie do scenariuszy, w kampanie 
mozna grac tyfoo jako niemiecki dowöö- 
ca zgrjpowania pancemego- Gre irozna 
rozpoczat wsröd polstdch pd, w spteczc- 
nych piaskach Afryki, w stepach Rosji lub 
w stonecznej Italii. 

Najlepiej zaczac" kampanie w Polsce. 
Jest wtedy czas na wyszkolenio jedno- 
stek (zbiorajg doswiadczenie w boju), 
a tekze na wtasnq polityke tworzenia no- 
wych oddziatöw. Dia wybrediych najlep- 
szym ukladem jest rozpoczecie p/y 
z wtaczonymi opcjami pogody, zaopa- 
trzenia, ograniczonego rozpoznania oraz 
z wytgczonym podglqdem sHy oddzlalöw. 
Kampania toczy sie zgodnie z wyni- 
ktem zakonczonej operacji. Skala zwy- 
ciestwa lub kleska decydujg o nastepnej 
brrwte. Jezell ktoä nie chce szybko za- 
konczyt; II Wojny Swfetowej musi uwa- 
zac aby nie wygrywafi zbyt wysoko. 
W korcu najwspanialsza jest walka, a nie 
jakies tarn zwyciestwa 

W rxszczegölnych operaqach gracz 
moze wystawic nowe jednostW (zwykte 
dwie). Straconych jednosSek pctfrK>cni- 
czych (oznaczonych AUXILIARY) nie 
warto wystawiac powtomie. Dwie nowe 
jednostki nalezy wystawiac* po przemy- 
slerju czego brakuje i jaka bedzie lakty- 
ka Napepiej tworz^ oodatkowe jednost- 
ki lotnictwa Mysllwce wraz ze szturmow- 
cami (ostawione Messery i Stukasy) czy- 
nig w PANZER GI-NERAL cuda. Ponie- 
waz artyleria samobiezna nie zabtera 
zbyt duzo amunicji, oplaca sie wystawiac 
polowa artyerie zmotoryzowang! 

Na pcczqtku kazdej operacji przed 
ustawieniem jednostek warto unowocze- 
6nic i przeformowac 
(UPGRADE) kilka od- 
dzialöw. Nowy sprzet to 
czesc drogi do powo- 
dzenia 

2. SCENARIUSZ 
„NORWEGIA" 

Najbairjziej szokuja- 
cq i chyba najtrudniejszcj 
operacja jest zdobycie 
Norwegfl. Mamy tu do 
czynienia z potaczeniem 
desantu morskjego i po- 
wietrznego oraz z szero- 
kim wykorzystaniem flo- 
ty i totnictwa Pocz^tko- 
wo mozna sie w tym pc- 
gubiö. KHka rad pomoze zapanowad nad 
chaosem: 1) przede wszystkim zdobywaj 
lotniska, 2) desant morski przeprowadz 
z pötnocy i z potudnia, wspomöz je de- 
santem powietrznvTn na rriasta w cen- 
trum mapy, 3) bombardowanie z okretöw 
przecrw wojskom ladowym jest niezwykJe 
efektywne - zespöl ktrku okrelöw potrali 
zriszczyc obrorie portu lub rriasta, wy- 
starczy je wtedy tylko zajaö, 4) zniszcz 
maryTiarke aliantöw koncentrujac do ata- 
ku cata, swojq flöte i lotnictwo - zapobio- 
grie to knvawym vvalkom na pcrnocy i za- 
bezpieczy twoje statki transportowe. 
3. SCENARIUSZE .POLSKIP' 
Oba scenariusze jxilskie" sg tetwe, 
wystepuja jednak na poczatku c/y, l---tii SECfET SEflVICE #23 w zwiazku z czym nalezy |e traktowaö ja- 
ko szkolne. Dlatego zarniast doszukiwa6 
sie rnozf\vosa rozegrarta kampanii 
wrzesniowej, skaxentruj sie na popraw- 
nym planowaniu i rozgrywaniu obu ope- 
racji. Mozesz wiele sie nauczyc, co przy- 
da ci sie w riastepnych fazach gry. 
4. POZOSTALE SCENARIUSZE 
Pozostate scenariusze piv:edstawiaja 
rözne sytuacje wojenne, niekieoV hipote- 
tyczne. Kilo scenariuszy jest pocanych 
warianlowo, tez czesaowo hipotetycznie. 
Do riajbardziej B praccchionnych ,, naleza 
BARBAROSSA i WASHINGTON. UWAG» TAKTYCZNE 1.BITWAMORSKA 

Pewne rodzaje jednostek sa, skutecz- 
ne przeciwko konkretnemu rjrzeriwrikc- 
wi. Okrety podwodne doskonate zatapia- 
ja duze okrety (lotniskowce. pancerriki 
itp), natomiast niszczyciele wyiomie na- 
puszczaja wody w kadtuby podwodnych 
towcöw. Nalezy ztokalizowac rtoprzyja- 
oiela i zaatakowac maksymalng liczbg 
okretöw jego okret. Nastapi typowa wybi- 
janka, a ze komputer zazwyczaj rozpra- 
sza swe jednostki, zwyciestwo bedzie po 
twojej stronie. 

2. BITWA POWIETRZNA 
Bombowce lub szturmowce muszg 

miec zawsze przy sobie jednoslke my- 
äiwcöw, ktöra bedzie je osteniata (analo- 
gicznie jak przy duzych okretach i nisz- 
czycietech). W momencie wykrycia wto- 
giego lotnictwa masz dwie moZIiwosci: 
afco zaatakowac wszystkich, albo znisz- 
czyc ostone mysliwska Wybiorz drugi 
wariant. Po zniszczeniu nTyäfwcöw prze- 
ciwnika cale niebo nalezy do debie 
i zrtszczenie bombowcöw pozostaje 
kwestia czasu. --»- 

3. BTTWA L^DOWA 

Mimo, ze PANZER GBJERAL jest ty- 
powt] grq z wtosnymi zasadami, luzno 
nawiazujqcymi do reafiöw, nie mozna mu 
odmöwic odtworzenia trzech zasad sztu- 
ki wojennej: szybkosci dziatenia, ekono- 
mi wysitku i wpöldziatania Nigdy nie wy- 
starczy ci sil na obsade i atak na catyrn 
tionde. Lepiej shvorzyc dwa, trzy zgru- 
powania, ktöre zdecydowanie uderza na 
skrzydia obrony, IU) po przetamariu wta- 
snej obrony zniszcza wternujacego sie 
przectwnika (EKONOMIA i SZYBKOÖC). 

Gdy twolm celem sg konkretne miej- 
sca na mapie, a zafezy d na czasie, dzia- 
■lania nalezy prowadzic na decydujacym 
kierunku uderzenia, ostaniajac jedynie 
wlasne flanki (SZYBKO*5C). Kazde zgru- 
powanie powinny tworzyc odaziaiy czot- 
göw, piechoty, art>terii i ewentuafriie sa- 
peröw. Tak ctobrane sily rozprawia sie 
w krötkim czasie z kazdym przedwni- 
kiem bez zbednej straty czasu (RUCH 
i SltA - VVSFOtDZIALANlE). 

Doskonale efekty daje powiazanie 
dziataii ladowych ze wspardem lotni- 
czym (slyrny tandem: czolg i samotot). 
da przyktadu mozna zaproponowac 
atak zgrupowania 2 jednostek piechoty, 
2 jeo"nostek czolgöw, 1 jechostki artyterii, 
1 jednostki szturmowcöw i 1 jednostki 
mySliwcovv na obrone dobrze ufortyfiko- 
wanej jednostki piechoty przecrwnika 
broniacej sie w rriescie. Pierwsza otwie- 
ra ogieri artylena, potem do ataku przy- 
stepujg samoloty szturrnowe. Dv»a ataki 
jednostek piechoty wsparte fjornpcni- 
czym uderzeriem czolgöw powoduja al- 
bo eSrninacje obroricy afco cotniecie sie 
jego resztek o 1 pole. W tym rnornercie 
ruszajg do watki samoloty mysliwskie 
rozstrzeliwujace colajaca sie jednostke. 
Ostätnia jednostka czotgbw albo zajmie 
miasto (o ile nie zrobita tego piechota) a> 


bo mknie naprzöd zajmujqc leien. W ta- 
Wej akcji mimo uzycia obu jednostek lot- 
ntczych zajmuja. one pozycje obok sieble, 
dzieki czemu szturmowce sa, oslaniane 
przez mysliwce. 

Zasade wspöldziatania wykorzystuje 
rowniez przedwnik. Jego oddziaty wspie- 
ra niejednokrotnie artyleria potowa oraz 
artyleria przedwlotnicza. Wtedy nalezy 
wyjsc na skrzydto lub tyty broniacych sie 
i zniszczyö wsparde. Pozostanie juz lyl- 
ko RkwKiaqa resztek obrony. 

WszystWe le sytuacje odnoszq sie do 
alaku. W obronie wspieraj piechote arty- 
leria czolgi natomiast trzymaj w odwo- 
dzie. Takie ugrupowanie przelrwa niejed- 
no, a gdy jeszcze przekonasz sie, ze naj- 
lepszq obrona, jest atak wybierzesz miej- 
sce i czas kontrataku odwracajgc karte 
histori. chota) najlepsze sa. Stuki (bombowce 
nurkujace JU-87). 

6. Atakujac zgrupowanie napierw 
zniszcz artyierie - zmniejszy to znacznie 
twoje straty. Przed atakiem lotniczym cJo- 
brze jest zniszczyö artyierie przedwlotni- 
cza^ jezeli nie mozesz zrobiö tego jed- 
nostkami laxtowymi to zaatakuj ja lolnic- 
twem taktycznym (znowu Stuki). EKRANY, MENÜ I OPCJE PANZER GENERAL ma dwa ekrany - 
wstepny i gtöwny. Ekran wstepny stuzy 
do skonfigurowania gry, zas gtöwny do 
sterowania jej przebiegiem- 

Na EKRANIE WST^PNYM przed- 
stawione jest zdjecie grupki dowöd- 
cöw niemiecktch gen. H. Guderianem 
- twörca. niemieckich wojsk pancer- 
nych, a jednoczesnie teoretykiem woj- 
Na koniec nalezy sobie przyswoiö 
podstawowa. prawde PANZER GE- 
NERAL: zadnej jednostce nie wolno 
dac zginaö. Choöby najbardziej prze- 
trzebiona poslada pewne doswiad- 
czenie i kadre.. Zawsze mozesz ja, 
uzupetniö. Wystawienie nowej jed- 
nostki to bardzo kosztowna zabawa. 
A zal bywa tym wiekszy, gdy straco- 
nej jednostce nadales kledyS mlano 
(opcja N!) pochodza.ce od jej zwy- 
ci^stw lub sily (np. 22 Paris Pz Div czy 
5 Desert Tigers Pz Div). ZALECENIA SZCZEGOtQWE 1. Na pcczqtku kazdej brtwy dokiadnie 
przestudiuj mape (strategiczna. i opera- 
cyjnaj i zobacz co masz zdobyc' lub obro- 
nie. Nie trac czasu i sM na drugorzedne 
obiekty. 

2. Artyleria przeciwpancema rownie 
dobrze broni sie przed czokjami jak 
i przed piechota^ 

3. Do obrony przeznaczaj piechote 
i artyierie. Miasta i fortyfikacje atakuj lot- 
nietwen, artyleria. samobiezng, czotgami 
i pieebotg zmotoryzowang. 

4. Jezeli sie bronisz, to twoje jednostki 
powinny pozostawaö w jednym miejscu, 
poriewaz wtedy sie okopuja,. Ma to duze 
znaezenie w walce z czotgami, a takze 
przy ataku lotniczym i bombardowaniu 
artyletyskim (mniejsze straty). 

5. Jednostki na terenie odkrytym, bun- 
kry i ftote atakuj öezkimi bomboweami, 
Na jednostki w miastach (artyleria i pie- skowosci, ktöry pierwszy sformutowat 
(zastosowane z powodzeniem przez 
Werhmacht) zasady ich organizaeji 
ftaktyki.. 

Z prawej strony ekranu znajduje sie 
pdo opeji. W menu glöwnym sa. one na- 
stepuja.ee: 

C (kampanie) - umozliwia wybör sce- 
nariusza kampanii oraz ustalenie pozio- 
mu trudnosci. 

S (scenariusze) - wybör scenariusza 
operac| i ustalenia poziomu trudnosci 
gry i parametröw. 

LOAD (wznawianie gry) - pozwala na 
odezytanie jednej z dwunastu zapisa- 
nych sytuaeji z gry. 

QUTT - zakoikzenie gry. 

EKRAN GtÖWNY zawiera mape 
strategiczng, na ktörej pokazano rzezbe 
i pokrycie terenu oraz miasta, porty, ba- 
zy totnieze i szlaki komunikacyjne. 
Z prawej strony znajduje sie pole 
z opejami zgrupowanymi w dwoch me- 
nu, za pomoca ktörych mozesz ustalac 
warunki (MAIN MENU) oraz sterowaö 
akeja. gry (OPTONS MENU). Wciskaj^c 
prawy klawiszy myszy uaktywniasz dru- 
gie menu. 

Korzystajac z opeji gtöwnego menu 
pozyskuje si? intormaeje o jednoslkach, 
komunikaty oraz ustala sie sposöb pre- 
zentaeji na mapie. Poszczegölne ikony 
oznaczaja (w kolejnosci): 

- przejkcie do 0PT10NS MENU, 

- powiekszanie wybranego fragmentu 
mapy(ZOOM), - wyswiettanie wskainika sily drugiej 
jednostki, jesfi na jednym heksie sa, jed- 
nostka lotnicza oraz Igdowa lub morska, 

- nakladanie i zdejmowanie z mapy 
siatki heksagonalnej, 

- zdejmowanie i powtöme nakladanie 
Ikon jednostek, 

- Status jednostki, 

- komunikat meteorokxjiczny, 

- mobSzowanie nowych jednostek, 

- aktywizacja jednostki wskazanej 
przez komputer - wtedy mozesz wydaö 
jejrozkaz, 

-zakoriczenieturygry. 
Submenu wy§wietlane dla aktywnej 
jednostki zawiera nast^pujace opeje: 

- uzupetnienie zwykle, 

- uzupetnienie elitame, 

- przeformowanie jednostki, 

- rozwiqzante jednostki, 

- zmiana nazwy jednostki, 

- Status jednostki aktywnej, 

- Status dowolnej wskazanej jednostki, 

- stan zaopatrzenia, 
-przej^ciedo MAIN MENU. 

Dia jednostek zmotoryzowanych 
i zrnechanizowanych (piechota, saperzy 
i artyleria) oraz przewozonych transpor- 
tem morsldm lub powietrznym dodatko- 
wo aktywna jest jeszcze jedna opcja 
umieszezona na poczajku submenu. 
Unozliwia ona zaladowanie na srodki 
transportowe lub wyladowanie z nich jed- 
nostki oraz desantowanie i transport jed- 
nostek za pomocg ftoty i lotnicrwa. Jed- 
nostki mozna röwniez zaladowac na 
okrely transportowe w portach oraz na 
samototy trar£portowe w bazach lotni- 
czych. 

Opcje zgrupowane w 0PT10NS ME- 
NU: 

-przejsdedo MAIN MENU, 

- ustalenie poziomu trudnosci gry, 

- ukrycie lub ujawnienie jednostek 
nieprzyjaaelskich, 

- wtqczanie/wytaczanie: animaeji, 
wpiywu pogody na akqe gry, zaopatry- 
wania jednostek, muzyki i etektöw dzwie- 
kowych, wyswietiania wskainika siry jed- 
nostki, 

- ukrycie ruchöw strony sterowanej 
przez komputer, 

- wykaz strat obu stron, 

- szybkosc prezentaeji ruchöw kom- 
putera, 

- przejscie do menu z opejami syste- 
mowymi. 

W trakeie gry, ponizej mapy, podawa- 
ne sa, intormaeje istotne dla podejmowa- 
nia decyzji operacyjnych. Wyswietiane 
z lewej strony dotycza. jednosttd aktyw- 
nej (wfasna), zas z prawej - wskazywa- 
nej kursorem (wtasna albo nieprzyjaciel- 
ska). 

Dla jednostki aktywnej podawane 
sg nastepuja^e dane: godlo paristwa, 
nazwa i oraz wskaznik sity jednostki, 
stan zaopatrzenia w paliwo i amuni- 
cje, doswiadezenie. Dla jednostki 
wskazanej (wtasna lub nieprzyjaciel- 
ska) podawane sa. nieco odmienne 
dane: godlo, nazwa i rodzaj oraz sita, 
doswiadezenie oraz obronnosc, oko- 
panie sie jednostki. Wskaznik do- 
Äwiadczenia zwieksza si? przez 
uezestnietwo jednostki w zwyd^skich 
kampaniach, zas wskaznik obronno- 
sci wzrasta samoczynnie, jesli jed- 
nostka pozostaje w tym samym miej- 
scu. Wskaznik sÄy inlormuje o liczeb- 
nosci jednostki, wartosC 10 oznacza 
petny stan etatowy, 

Niektöre jednostki maja. zdolnoäö 
wspierania innych. Dotyczy to artylerii 
polowej i fortecznej (zasieg 2-3 heksy 
zaleznie od kalibru), artylerii przecrwtot- niezej (2 heksy), ktöra moze byö uzyta 
przeciwko jednostkom lotniczym i pan- 
cernym, lotnictwa myätiwskiego (1 heks) 
ostaniaja,cego inne rodzaje lotnictwa 
oraz okretöw bojowych konwojuja.cych 
transportowce i wspieraja.ee siebie na- 
wzajem. NA ZAKONCZENIE PANZER GENERAL opröcz wiekr za- 
let ma rowniez pewne mankamenty: 

- zaopatrywanie jednostek dokonuje 
sie poprzez miasta, co powöduje niesku- 
teeznose zagonöw pancernych. Okrazo- 
ne jednostki nieprzyjacielskie zgrupowa- 
ne woköl miasta sa, tarn rowniez zaopa- 
trywane, 

- w wiekszosci scenariuszy zwykle 
potowa jednostek to dywizje panceme 
i lotnictwa W rzeczywislosci wiekszoÄö 
wszystkich armä stanowity dywizje pie- 
choty, ktöre na ogöt poza armig anery- 
kariskg nie byty zmotoryzowarie, 

- w tej grze samototy moga przeby- 
waö w powietrzu nawet tygodniami, co 
jest kompletna. bzdurq. Artyleria prze- 
ciwpancema, a takze przeciwlotnicza 
zbyt dobrze sie broni przed piechotg, 
a czolgi sa, za mato efektywne w natar- 
ciu na miasta i na jednostki okopane. 
Atak artyleria. samobiezna, (przezna- 
czona, do zwalczania ezotgöw) jed- 
nostki pancernej to niernal samoböj- 
stwo, 

- z ciezkich mysHwcow jakimi byty 
ME-110 zrobiono iekkie bombowce, ktö- 
re walcza z lotnictwem przeciwnika nie- 
wiele lepiej od Stukasöw JU-S7. Mysfiw- 
ce sowieckie ledwie moga walczyc z nie- 
mieckimi bomboweami, a z mysliwcami 
nie naja szans, 

- mapy wielu scenariuszy maja, bte- 
dy, ale to nie nowosc w grach amery- 
kariskich. Atakujac ZSRR przekonasz 
sie, ze sowieci beda, bardzo dobrze 
okopanl i przygotowani do obrony. 
Projektanci nie uwzglednili tego, ze 
Stalin zniszczyt znaczna, czesö wyz- 
szej kadry oficerskiej, co spowodowato 
zmniejszente potenejatu Armii Czerwo- 
nej. Poza tym wojska byty w trakete 
przegrupowania, przygotowuja,c sie na 
atak w nastepnym roku, skad wiec 
okopy? 

PANZER GENERAL w ostatecznym 
rozrachunku broni sie swymi zaletami - 
dobrym wykonaniem progranistycznym 
i ciekawym podejsciem do problemu, 
szczegölnie rozgrywania kampanii jako 
serä scenariuszy dobieranych w zatezno- 
sci od wyniköw poprzednich zmagan. 
Uczy rozsadnego podejmowania decyzji 
w warunkach ograniezonego ryzyka (du- 
za tosowosc wyniköw starc jednostek). 
Na uwage zasluguja. tadnie opracowane 
mapy oraz sz(^egofy uzbrojenia. PAN- 
ZER GENERAL stanowi nowatorskie, in- 
teresujace i tfdane rozwia^zanie gry stra- 
tegicznej o popularnej tematyce II Wojny 
Swiatowej. 

lhrger,Doc& Plexi 
Dystrybutor wersji PC CD-ROM: 
CD Projekt, tel. (0-22) 2&07-03 

SSI'94, . 

PC: VG^^ _^m , 
SVG SB, '„ ~Vli 
■ROM 5 5*1 
SCCRET SERVICE #23 Mark Kamill Bezimienny gase na szczudfach 
Malcolm McDowell Diugo czekaJismy na trzecia czesc 
opowiesci o losach wtelkiej wojny po- 
miedzy Konfederacja, Ziemska, a Im- 
perium Kilrah. Zapowiadana od poto- 
wy 1994 roku gra, jak kazdy zreszta 
produkt ORIGIN, miafa wytyczyc no- 
we drogi w grach multimedialnych. 

Niecierpliwosc byta podsycana in- 
tensywna kampania reklamowa i licz- 
nymi artykutaml prasowymi. Wielkie 
nagtöwki krzyczaly: „Gra za cztery mi- 
liony dolarow!". Ten imponujaey jak 
na gre komputerowa budzet wydano 
w znacznej mierze na dopracowanie 
owej zapowiadanej „multimedlalno- 
scl". ORIGIN zatrudnii bowiem dosko- 
natq ekipe fachowcöw i prawdziwych 
„kasowych" aktoröw filmowych, ktö- 
rzy wystepujg w interaktywnym filmie, 
slanowiqcym dtugie przerywniki po- 
miedzy misjami. Film powstawal zu- 
pelnie tak samo jak przyzwolta pro- 
dukcja hollywoodzka - byt scena- 
riusz, rezyser, scenografowie, kame- 
rzysci, charakleryzatorzy, no i oczywi- 
scie aklorzy. Uwage graeza przyciaga 
scenografia, klöra jesl doskonalym 
polgczeniem efektöw praey normalne- 
go scenografa i komputerowego grafi- 
■ ka sto- 
sujq- 
John Rhys-Davies 

Trzeba przy- 
znac, ze wy- 
szlo bardzo 
dobrze - WING 
COMMAN- 
DER 3 to pra- 
wie 2,5 giga- 
bajla doskona- 
tej zabawy. 

Opröcz WC3 

jak na razie tyi- 
ko UNDER A KILLING MOON zajmuje 
az cztery kompakty. Caia gromada 
gier kompaktowych zostata daleko 
w tyle, powstaje po prostu nowa ja- 
kosc wykorzystania nosnika CD, 
gdzie na styku filmu. mowy i trady- 
cyjnej akeji pojawia sie niebanalny 
efement fabuty. Projektancl gry do- 
kladnie wiedziell, jaki efekt chea. uzy- 
skac i w jakich proporejach podac 
graczowi wszystkie skladniki tej 
smakowitej pieezeni. 

Zaröwno filmowi. przechadzkom 
po staeji, waice powletrznej lowarzy- 
szy doskonala. nastrojowa I napraw- 
de ladna sciezka dzwiekowa. Dubbing 
I wszelkie odgiosy sa krysztalowo 
czyste. Gra moze pracowaö w tryble 
VGA (320x200) lub SVGA (640x480) 
i na szczescie potrafi samodzielnie 
obstugiwac karte graficzng i karte 
dzwiekowa,. To dobrze, ze programi- 
sci nie poszli na latwizne I nie sproku- 
rowali WC3 jako gry pod Windows. CU T0 TYU0 GRA 

WING COMMANDER 3 sktada sie 
z dwöch elementöw - fllmu I symula- 
tora. Film, w ktörym grajaj takie sfawy 
jak Mark Hamid, Malcolm McDowell, 
przeurocza Jenifer MacOonald I wielu 
innych fest doskonafy i uswiadamia 
olbrzymie moziiwosci, ktöre stwarza MJi. z Jennifer MacOonald cego techniki renderingu. Röwnolegle 
z ekipa filmowcöw pracowal sztab 
programlstöw, ktörzy na komputerach nosnik CD. Zatrudnienie prawdzi- 
wych aktoröw dodato grze fanta- 
styczny naströj, gdyz jednym gestern 
czy grymasem potrafia zasla,pic tony 
zbednych stöw. W zapowledziach na- 
pisallsmy, ze Mark Hamill gra nie- 
przekonywujaco - na szczescie tylko 
na poczajku, pöznlej rozkreca sie 
i gra naprawde doskonale, choc nie SILICON GRAPHICS tworzyll symula- jest to juz ten narwany Luke Skywal- A oto nasze dzielne mipiwo armatnie tor walk kosmicznych. 
3 


ker z „Gwiezdnych Wojen". 

Rlm nie ogranicza sie tylko do efek- 
townych przerywniköw - graez moze 
wptywac na rozwöj akeji I lym samym 
na tresc ogladanego filmu. Gdy na 
przyktad poklöcisz sie z mechanikiem, 
to do konca gry bedzie na cieble obra- 
zony. Od trescl i sposobu niektorych 
rozmöw zalezy tei nieraz stopien trud- 
nosci odbywanej nastepnie misjt. 

Dzieki wprowadzeniu zywych po- 
staci w komputerowo stworzony 
swlal, graez o wiele leplej wczuwa sie 
w fabule, a przez mozliwosc wptywa- 
nia na bieg wydarzeh identyfikuje sie 
z bohaterem. Jesu kogos nie polubisz 
to przez cata gre mozesz rozmawiac 
z nim opryskliwie, a nawet zabronic mu latac. Trzeba przyznac, ze pod 
tym wzgledem jest to produkt przelo- 
mowy, ktöry byc moze otwiera epoke, 
w ktörej obok normalnych. mozna 
rzec liniowych filmow, pojawia. sie 
komputerowe lilmy lub jak kto woti 
gry, w ktörych graez bedzie gtöwnym 
bohaterem tworza.cym bieg akeji. Nie 
jest to w koheu zadna filozofia, takie 
nastepstwo zdarzeh i zaleznosci przy- 
czynowo-skutkowe spotykalo sie nie- 
raz choeby w grach przygodowych, 
nie möwiqc juz o strategiach. Teraz 
jednak WC3 udowadnia, ze te idee 
mozna realizowac na tak szeroka Ska- 
le, gdzie operuje sie nie pojedynezy- 
mf zdaniami, tecz setkaml megabaj- 
töw multimedialnego przekazu. Jest 
to bardzo wcla.gaja.ee - graeza w pew- 
nym momencie przycigga do kompu- 
tera nie chec odbycia lotu w kosmo- 
sie, a ciekawosc co sie wydarzy ) czy 
dobrze pokierowat biegiem wydarzeh. 
Oczywiscle nie mozna przesadzac 
i twlerdzlc, ze WING COMMANDER 3 
jest doskonaloscia. Trzeba przyznac, ze mimo faktu wptywu na akcje (abu- 
ta jest dose liniowa. Mozliwe sa tylko 
dwa zakohezenia gry - przegrana lub 
wygrana (no i jeszcze zgon naszego 
bohatera), zas do korica tak napraw- 
de prowadzl tylko jedna sciezka. 
Lecz miejmy na uwadze fakt, ze gra 
jest prekufsorem nowego gatunku, 
a na premierze jest zawsze ciezko. 
I jeszcze jedno - jak na interaktywny 
film gra jest bardzo mala - wielowat- 
kowy film z röznymi toraml akeji zaj- 
mowatby co najmnlej kilka razy wie- 
cej, kosztowal odpowiednlo wiecej, 
zas prace nad nim bytyby o wiele 
dtuzsze. Trzeba jednak pamielac, ze 
budzety wspöfczesnych filmöw to 
okoto 100 min dolaröw. Komputery 
jeszcze nie sa. tak upowszechnione 
i tak tanie jak kino, dlatego produkcja 
takich filmöw, choc praktycznie moz- 
liwa, nie jest prowadzona z czyslo 
komercyjnych powodöw. Pracujqcy w trytoie SVGA symuta- 
tor mlesci sie w kanonie wyznaczo- 
nym przez dwle poprzednie czesci 
WING COMMANDER 1 i 2 oraz krew- 
niaköw - PRIVATEER i ARMADA. Tu- 
taj jest on bardzo efektowny, jeszcze 
bardziej dopracowany i urozmaicony. 
Ooskonale opracowane cele lotnicze 
wybuchajq w sugestywnych kulach 
ognia I roztrzaskuja, sie na swietnie 
dopracowane kawalki. Wszystko jest 
naprawde efektowne - komunlkaty 
radiowe wzbogacono o malutkie ob- 
razy video, zas kokpit jest szczegöto- 
wy az do przesady. Granie z wtaezo- 
nym kokpitem w tryble SVGA zwalnia 
akcje gry - warto go wytgczyc. t \ Trzeba przyzna6, ze od strony gra- 
tftcznej symulalor prezentuje sie za- 
checajqco. Niestety tak jak w po- 
' przednich czesciach gry. tak 
i w WING COMMANDER 3 symulator 
jesl (jak by do niego nie podchodzic) 
bardzo efektowna. strzelaninka. Pod 
wzgledem symulacyjnym leplej 
przedstawia sie X-W1NG, czy TIE Fi- 
GHTER. Walczac z prloiamf Kilrathi 
praktycznle nie ma wspoldzialania 
pomiedzy sojuszniczymi |ednostkam) 
- cala walka to indywidualne poje- 
dynki. Misje, ktöre poprzedzone sa 
wrecz ekspresowq odprawa;, polegaja. 
po prostu na zestrzeleniu wszystkich 
maszyn przeciwnika - lecisz i strze- 
lasz Üe wlezie. Jednakze jesli podej- 
dziemy do te] gry jak do strzelaninki Pamietaj, by za kazdym razem 
wskazac komputerowi bojowemu cel, 
ktöry bedziesz atakowat. Poinformo- 
wany komputer bedzie obliczat punkt 
wyprzedzenia, w ktöry nalezy celowac 
- zaznaczony zlelonym znaczkiem. 

Wszystkie maszyny, tak samo te 
duze i male, sa najmniej chronione 
od strony rufy. Wykorzystaj ten (akt, 
lecz pamietaj, ze twoim najstabszym 
miejscem jest takze rufa. 

Pamietaj, ze w razie potrzeby mo- 
zesz, podobnie jak w symulatorach 
LUCASARTS, zarzqdzac podzialem 
energii. Mozliwosö ta jest Istotna 
przy atakach na duze cele i uciecz- 
kach. CZEGOSBRAK... 

Oczywiscic nie nie jest doskona- 
Ic, takze i WING COMMANDER ma 
minusy. Jak juz wspominatem, ta- 
bula jest dose liniowa. Zastanawia 


Start kosmicznym rupteaem 
Kostnicznic dobra grafika to okaze sie, ze jest to jedna z lep- 
szych strzelanin jakie dotychezas 
stworzono. Jest malo skomplikowa- 
na, przyjenina i bardzo efektowna. 

Przy symulatorze warto jeszcze 
dodac stöwko o dzwieku. Programi- 
sci wprowadzili dzwiekowe odwzoro- 
wanle pola walki - jesli Mos leci po 
twojej lewej stronie, styszysz 50 do- 
Wadnie w lewym uchu, jesli ktos 
strzela do ciebie z prawej to nie mu- 
sisz juz spogladac w tamtym kierun- 
ku - po prostu styszysz, ze tam jest. 
Troche gorzej jest z ukierunkowa- 
niem dzwieköw dochocbgcych 
z przodu I z tytu. Musze przyznac, ze 
efekty te sa fajne' - moina lokalizo- 
wac przeciwnika w nowy sposöb. 
metod^ „na ucho". Jednakze by sty- 
szec owe efekty speejalne trzeba 
mlec dobrg stereofoniczng karte 
dzwiekowa, (w moim przypadku byt to 
GUS) i grac najlepiej w sluchawkach. JAK STRZELAC SKUTl 

Oto garsc spostrzezen, ktöre powin- 
ny utatwic eliminaeje maszyn Kilrathi. 

Zawsze, gdy zauwazysz przeciwnika, 
wydaj swoim podwtadnym rozkaz zta- 
mania formaeji. Jesli bedziesz sam wo- 
jowat to moze sie okazac, ze zestrzelo- 
no Iwoich wingmanow, ktörzy za wszel- 
ka cene starali sie zachowac szyk, 

Gdy atakujesz duzy cel, warto za- 
jac sie najpienv wieZyczkami strze- 
leckimi rozmleszczoriymi na pokta- 
dzie statku przeciwnika. Gdy rozwa- 
lisz wszystkie wiezyczki, dalej bedzie 
wiele latwiej. 

Torped^ zachowuj zawsze na duze 
cele, zas odpala|qc Inne rakiety pocze- 
kaj, az gtowica bojowa namierzy cel. 

Yolanda Jilliot Zawsze iepiej strzelac z wszyst- 
kich dzialek celnle, niz z jednegoxaty 
czas. " 

Aby przedluzyt sobie zabawe i po- 
stawic ambitnie|sze wyzwanie, graj 
na wyzszym poziomie trudnosci. Na 
gre sktada sie niewiele wiecej niz 
trzydziesci mlsji, ktöre mozna dose 
szybko skohezyc. a przeciez szkoda 
grac tylko przez dwa dni. Duze moülwoscl programu ■:.<} 
uzaleznione od moey twojego kom- 
putera. Catkowite minimum dla gry 
to 486DX/33 i 8 MB RAM - to dla 
wersji VGA. Dla plynnej akeji w roz- 
dzielczosci 640x480 potrzeba Pen- 
tium/60 i 16 MB RAM. Oczywiscie 
potrzebna tez jest jak najszybsza 
karta graficzna - najlepiej VLB lub 
PCI. Przeznacz jak najwiecej mlej- 
sca na bufor dyskowy, najlepiej az 
62 MB. Inaczej bedziesz tra- ■ 
eil mnostwo czasu, gdy twöj I 
dysk l CD-ROM beda prze- I 
sylac megabajty informaeji. 
Dia tej gry w wymaganiach, I 
opröcz konfiguraeji kompu- 
tera, powinno widniec sto- ■ 
WO CIERPUWOSC. 

Powyzsze wymagania 
uzmyslawiajg jak wgskie, szczegöl- 
nie w polskich realiach, bedzie grono 
odbiorcöw tej gry. A szkoda. tez bardzo ubogi zestaw komunika- 
töw radiowych. Zaröwno plioci 
z TCS VICTORY, jak I adepei Kilra- 
hajskiej Wyzszej Szkoty Lotnlcze) 
potrafia sklecic zaledwie pare zd an. 
Jedynym czlowieklem, ktöry gada 
przez radio godzlnarni jest Roilins - 
poktadowy oficer komunikacyjny. 
TSC Vfctory okazuje sie w praktyce 
malutkim statkiem - wszystkiego 
szesc pomieszczeh. Bardzo malo 
jest zatogi - gdzieniegdzie niesmia- 
lo ktos przebiegnie. zas po powro- 
cie z mlsji wita nas tylko rozdzia- 
wiona szczeka jakiegos Murzyna. 
Gra sprawia takie wrazenie, jakby 
olbrzymi lotniskowiec kosmlczny 
byt malutkzj salonka. ktor<i podrözu- 
je w kameralnym nastroju grono 
przyjaciöt. Nie sadze. zeby ORIGIN 
musiat oszczedzac na statystach, 
zas ruchu i dynamizmu naprawde 
grze brakuje. 
P.S. Specjalnle nie plsze nie 
przebiegu akcji. To najlepiej zoba- 
czyö samemu, albo po prostu nie ro- 
bic smaku. Gre skonezylem trzy razy 
i troche ml szkoda Angel Devereaux, 
ale musicie przyznac, ze Flint ma tad- 
ny nosek. 

KaYteck 

Dystrybutor; IPS Computer Group 

ORIGIN'95 

PC:VGA/SVGA, m ^ 
CD-ftOM . 4 

SYMULATOR 

4 INTERAKTYWNY FILM 
!?;• 
*t tto cza%a|a. wapaniate przyi^o 
dy w noWym, niesamowliym 
iwtecie. kt*ay to ju* raz wykre- 
t — iym na kompulerowym 
•kranie. Walzte m r^otöwce gry ' 
M(p Murlel T^wnia mozna 
/m. 2t /• ehwile roz- 
aje f^iesk ^nc zone pa- 
flpo tk*czy w wykonaniu prze- 
*mtesziiyoh atworköw stroja- 
cych pocleszne miny. Tak, oto # *A Ti rtacegb 6la 
gieri?eriiQUEST. 

Woodruff.. |o.: produktarri 

flrmy COKTEL VISKXJ - lileurttl- 

*ncuan**f grupy pi'ojektan- «• bvutalna pftf B£f do a>rvi- 

tow I progr^matöw. ktora zoatala . k,i ivtar^ny najamnlk, pr -,*r uy 

paod dwowa laty wteczona clo* rozp*czliwie utjjyl dHacUm 
na przeni(a w wydawaniu nowych 
gier dawata juz powody do niepo- 
ko|u. WOODRUFF... nie zawlödl 
«czeklwah, «hoc ]e«t to kolejria 
gra wydana tylko ** CD, nie ujrzy 
jej wiec ogromna nesiz flraczy^ 
Pröine tez nadzte- 
' na wers|e Ami- 

ska. - przecho- 

; na platformy 
Vifndows \ pod- 
wyzszonq roz- 
dzielczosc COK- 
JEL VISION praw- 
«Jopodobnie na za- 
wsze zrezygnowfr- 
ta z szcsfiastoaita> 
wych platform. ^ 
Nje^zas jednak 
na* rozbzleranle 
szat. zajmijmy sie 
na chwil^iistoria. 
Dzialo sie to w da- 
leklej przysztosci* 
w swiecie rözno-. 
r a k I c h" 
slworzeri nych'w nifiosc przez bez- 
mysln| dziatjlntjec ludzkosci. 
W ni^rtHUaiTprzytulnej chatce 
zyt sobic pr<*faior Azimuth, zna- 
ny wynalazca l Konstruktor, ktö- 
r&yy dziefa utarwiary znojne zy- 
M, Z \1 | I *• tubylcom. 
* I Pfofasor wtc- 
I änie konstru- 
I övnl nowy 

Walkman 
nadawczo-od- 
biorczy dla 

I swojago synka, 
I gdy -db Jrzwi 
_J chaty zalorno«,; 
tapa siKwycila go i powlokfca 
w dal. Najemnfk przed wyjsclem 
zmasakrowat z bronl recznej m. ' 
lego pluszowego misia, po czym 
wraz z pojmanym profesorem 
udal 5<e u r.ieznanym kierunku. karty dzwiekowej, bez niej gra 

w ogöle nfc. daje sie uruchomic. 

My ucatfU/iscie skoriczymy 

WOODRUFF.... 

tak jak koriczy- 

my wszystkle 

gry. Czy napi- 

szemy o niej 

ezc-rzej, zalezy 

to tylko od 

was. Moffe nie 

mogqc zagrac 

u , 

hciclibyscie 

po- 

patfczntgo 
Woodruffa? 
skrzynl rTamdzif sie 
n Woodruff. Maty sy- 
nek profesora zostal potraktow> 
ny mutagenna kakofonia z pra- 
wie skonstruowaneyo walkmana, 
ktöry z u6miec!./riafeao berbec 
stworzyl ro 
kn z g'upa 
iwgo wodrowki^n 

uratowac o* 
uego niedz 
ch-j£ te troc 


zna tez znaczenie s 

ble", skrywajqcego tajemi 

wynalazek ojca. 

WOODRUFF... jest gra, pelna 

smutnego humoru, znacznie 

gtebszego i bardziej wyszukane- 

go niz powierzchowne wygtupy 

i poszczegötnych czesciach GO- 

INS. Jest wiele rö 
animacji, czeste zbliz 
stacie, «jiJekonywujgc^zrealizo- PC 

ppe sa tez wypowiedzi. Wszyst- SV^ 

1 ko'ÄcnHaaty i rozmowy prze- — ■- ßO-ROM M| w formie aii^Jjp, tz 
Bch napisbw w 
Ct an* " ' olu ekranu. 
ziW'., ze niemoziiwo 
c w raisiejszych PRZYQODOWA